ІІІ медичний факультет
Високий рівень практичної підготовки студентів

Про нас

Основною метою роботи факультету є забезпечення реалізації місії ХНМУ – створення освітніх та наукових цінностей в галузі охорони здоров’я, сприяння розширенню цієї галузі відповідно до потреб та тенденцій сучасного розвитку суспільства, соціально-економічної ситуації, а також гарантія отримання здобувачами освіти якісних освітніх послуг для набуття відповідних компетентностей задля забезпечення їх конкурентоспроможності на вітчизняному і міжнародному ринку праці.

На сьогодні ІІІ медичний факультет університету здійснює підготовку студентів за спеціальностями: «Медицина» (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»); «Педіатрія» (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»); «Медсестринство» (ступінь вищої освіти «бакалавр» та «магістр»); «Соціальна робота» (ступінь вищої освіти «бакалавр»).

Викладачі факультету прагнуть до того, щоб кожен випускник в повному обсязі засвоїв професійні навики і опанував новітні методи діагностики захворювань і лікування хворих.

Всі випускники факультету після закінчення університету працевлаштовуються за фахом, що не лише є підтвердженням високого рейтингу ХНМУ, але й свідчить про високу кваліфікацію професорсько-викладацького колективу факультету і серйозну, цілеспрямовану роботу його студентів.

До складу факультету входять 8 кафедр, а саме: кафедра акушерства та гінекології №2, кафедра дитячих інфекційних хвороб, кафедра ендокринології та дитячої ендокринології, кафедра онкології, кафедра педіатрії №1 та неонатології, кафедра пропедевтики внутрішньої медицини, медсестринства та біоетики, кафедра пропедевтики педіатрії, кафедра радіології та радіаційної медицини.

Контактні дані
Адреса:
61022, м. Харків, пр. Науки, 4
Телефон:
Декан
Панченко Микола Володимирович
д.м.н., професор кафедри офтальмології
+38 057 707 73 54 mv.panchenko@knmu.edu.ua
Заступники декана
Рихлік Світлана Василівна
к.м.н., доцент кафедри гістології, цитології та ембріології
sv.rykhlik@knmu.edu.ua
Тіщенко Олександра Миколаївна
к.м.н., доцент кафедри акушерства та гінекології №2
om.tishchenko@knmu.edu.ua
Троценко Олексій Володимирович
викладач кафедри суспільних наук
ov.trotsenko@knmu.edu

Сучасний ІІІ медичний факультет Харківського національного медичного університету сформовано на базі педіатричного факультету Харківського медичного інституту, який у свою чергу увібрав у себе досягнення славетної харківської педіатричної школи. Свій початок ця школа веде з 1812 р., коли в Харківському імператорському університеті на кафедрі повивального мистецтва вводиться для вивчення курс дитячих хвороб. Протягом ХІХ ст. проблема дитячого здоров’я набуває значної актуальності, і в 1892 р. в університеті відкривається перша кафедра педіатрії під керівництвом талановитого лікаря-педіатра, професора Михайла Деєвича Пономарьова. Його продовжувач, професор Іван Віссаріонович Троїцький в непростих умовах Першої світової і Громадянської воєн організував будівництво в Харкові дитячої університетської клініки – однієї з перших на теренах Російської імперії.

Сьогодні факультет є одним із провідних серед факультетів медичних ЗВО України за підготовкою лікарів, медичних сестер та соціальних робітників. За час свого існування на факультеті підготовлено більше 10000 фахівців названих спеціальностей.

Невпинно зростає кадровий потенціал професорсько-викладацького складу. На кафедрах факультету працює понад 120 викладачів, 6 академіків академій наук, заслужених працівників вищої школи та діячів науки і техніки України, 24 доктори медичних наук, 80 кандидатів медичних наук.

Постійно вдосконалюється педагогічне мистецтво викладачів. Свідченням цього є те, що лише за період з 2015 по 2020 рр. співробітниками кафедр факультету видано 45 учбових видань, 194 методичних вказівок та 110 методичних рекомендацій. Постійний пошук нових методик викладання стало візитною карткою викладачів, що дозволяє факультету успішно здійснювати підготовку фахівців за чотирма спеціальностями («Медицина», «Педіатрія», «Медсестринство», «Соціальна робота»).

На факультеті створені всі умови для навчання, мешкання і відпочинку студентів. Активну роботу протягом навчального року здійснювали Студентське самоврядування та профспілкове бюро студентів факультету. Важливу роль у вихованні громадянських чеснот серед наших студентів відіграє робота щодо залучення їх до участі у волонтерському русі. Студентська громада факультету постійно бере участь у численних благодійних акціях, серед яких найзначнішими є:

  • Догляд за могилами відомих вчених-медиків;
  • Робота волонтерів з хоспісами м. Харкова;
  • Робота волонтерів на пунктах вакцинації від COVID-19;
  • Підтримка дитячої школи-інтернату м. Куп’янськ;
  • Акція «Від серця до серця»;
  • Донорство;
  • Робота волонтерів у військових шпиталях м. Харкова.

На всіх кафедрах факультету ведеться велика і плідна наукова робота, є можливість навчання в аспірантурі і докторантурі.

За підсумками науково-дослідної роботи лише у 2015–2020 н.р. співробітниками кафедр факультету видано 22 монографій та 28 інформаційних листів. Викладацьким колективом кафедр факультету одержано 74 патенти України на корисну модель та 67 галузевих нововведень.

Одним із найважливіших напрямків роботи на факультеті є підготовка наукових кадрів. За останні 5 років співробітниками факультету було захищено 20 кандидатських і 8 докторських дисертацій, що є вагомим внеском у міжнародний рейтинг ХНМУ.

Питанню підвищення наукового рівня викладачів приділяється дедалі більше уваги, оскільки саме розвиток науки визначає рівень розвитку інтелектуальної сфери будь-якого суспільства. Наразі, нашими співробітниками заплановано виконання найближчим часом 44 кандидатських та 7 докторських дисертацій.

Про активну наукову діяльність викладацького складу факультету свідчить значний об′єм підготовки наукових публікацій. Зокрема, опубліковано 375 наукових статей та 1296 тез доповідей на міжнародних наукових конференціях.

Високі вимоги до кадрового потенціалу кафедр факультету зумовлені тим, що усі 7 кафедр ІІІ медичного факультету (100 %) є клінічними. Вони розташовані на базах лікувально-профілактичних закладів міста Харкова і діють згідно з типовими угодами  відповідно до наказів МОЗ України.

Співробітники клінічних кафедр факультету надають висококваліфіковану медичну і консультативну допомогу мешканцям Харкова і Харківської області, пацієнтам з інших областей і регіонів України, а також громадянам інших держав.

Лише за останній рік співробітниками факультету було надано медичну допомогу в таких об’ємах: проконсультовано хворих – 45149 осіб, проведено оперативних втручань – 3338 осіб.

За останні роки на факультеті активізувалася діяльність із міжнародної співпраці. Щороку значна кількість студентів і співробітників факультету бере участь у міжнародних науково-практичних конференція, конгресах і симпозіумах. З 2017 р. наші студенти розпочали практику щорічного стажування у закордонних медичних центрах країн ЄС, Казахстану, Грузії, Ірану та ін. Крім того, факультет взяв участь у програмах академічного обміну, забезпечує прийом і кураторство над іноземними студентами, які прибувають у ХНМУ по програмі проходження навчальної практики зі спеціальностей «Медицина» та «Педіатрія».