"Сестринська справа" (бакалавр), 2022

Код та назва спеціальності 223 Медсестринство
Освітній ступінь Бакалавр
Стуктурний підрозділ ІІІ медичний факультет
Випускова кафедра Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №2 та медсестринства
Гарант освітньої програми Піонова Олена Миколаївна
Впроваджено в дію: з 01.09.2022 року
Обговорення освітньої програми

Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку або заповнити онлайн-форму

Піонова Олена Миколаївна
доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 та медсестринства
om.pionova@knmu.edu.ua
 • Загальна інформація
  Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу Харківський національний медичний університет
  Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригінала Ступінь вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень
  Кваліфікація:
  освітня– бакалавр медсестринства; професійна – сестра медична
  Офіційна назва освітньої програми Сестринська справа
  Тип диплому та обсяг освітньої програми Диплом бакалавра, одиничний,

  – на базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС;

  – на базі освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» (освітньо-професійного ступеня «молодший бакалавр», освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») спеціальностей галузі «Охорона здоров’я» заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, отримані в межах попередньої освітньої програми підготовки фахового молодшого бакалавра (молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста):

  – для кваліфікації «сестра медична» (випуск після 2009 року для спеціальностей «Сестринська справа», «Медсестринство» освітня програма (спеціалізація) «Сестринська справа») не більше ніж 180 кредитів ЄКТС;

  – для інших кваліфікацій галузі «Охорона здоров’я» (для спеціальності «Лікувальна справа», «Акушерська справа», «Медсестринство» освітні програми (спеціалізації) «Лікувальна справа», «Акушерська справа»; випуск до 2009 року для спеціальності «Сестринська справа») не більше ніж 120 кредитів ЄКТС.

  Наявність акредитації Міністерство освіти і науки України;
  – Україна
  – Акредитована
  Цикл/рівень Перший (бакалаврський) рівень/шостий кваліфікаційний рівень Національної рамки кваліфікацій
  Передумови Очна форма навчання:

  – повна загальна середня освіта;

  – наявність освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» (освітньо-професійного ступеня «молодший бакалавр» освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»):

  а) кваліфікації «сестра медична» (випуск після 2009 року спеціальності «Сестринська справа», «Медсестринство» освітня програма (спеціалізація) «Сестринська справа»);

  б) інші кваліфікації галузі «Охорона здоров’я» (спеціальності «Лікувальна справа», «Акушерська справа», «Медсестринство» освітні програми (спеціалізації) «Лікувальна справа», «Акушерська справа»; випуск до 2009 року для спеціальності «Сестринська справа»)

  Заочна форма навчання: лише на основі освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» (освітньо-професійного ступеня «молодший бакалавр»,  освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»).

  Умови вступу визначаються Правилами прийому на навчання для здобуття вищої освіти до Харківського національного медичного університету на відповідний рік, затвердженими Вченою радою ХНМУ.

  Мова(и) викладання Українська, англійська
  Термін дії освітньої програми з 2022 р. до наступного перегляду
  Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми https://knmu.edu.ua/program-catalog/sestrynska-sprava-bakalavr-2022/
 • Мета освітньої програми

  Підготовка конкурентно-спроможного, висококваліфікованого, компетентного фахівця з медсестринства, здатного вирішувати практичні проблеми і задачі діяльності у галузі охорони здоров’я із застосуванням положень, теорій та методів фундаментальних, медичних та клінічних наук

 • Характеристика освітньої програми
  Предметна область (галузь знань, спеціальність) Галузь – 22 «Охорона здоров΄я»
  Спеціальність – 223 «Медсестринство»
  Спеціалізація – 223.01 Медсестринство
  Форми навчання Очна
  Заочна
  Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна
  Основний фокус освітньої програми та спеціалізації Загальна програма в галузі охорони здоров’я, спрямована на знання з питань охорони здоров’я населення, діагностики, лікування, профілактики захворювань, необхідні для здійснення професійної діяльності. Базова вища освіта.
  Ключові слова: медицина, медична сестра
  Особливості програми Програма передбачає теоретичну, практичну та науково-дослідну підготовку; форми навчання: очна та заочна. Програма передбачає також наявність навчально-виробничої практики і переддипломної практики. Програма передбачає можливість міжнародної мобільності, у тому числі спеціальної практики.
  Існує узгодженість даної освітньої програми із програмами інших країн, експериментальний характер освітньої програми, який надає Закон України «Про вищу освіту» в контексті академічної автономії
 • Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
  Придатність до працевлаштування Фахівець підготовлений до роботи за ДК 009-2010

  Секція Q. Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги.

  Розділ 86.1 Діяльність лікарняних закладів

  Група 86.10 Діяльність лікарняних закладів

  Клас 86.21 Загальна медична практика

  Клас 86.9 Інша діяльність у сфері охорони здоров’я

  Після закінчення навчання за освітньою програмою бакалавра спеціальності «Медсестринство» фахівець здатний виконувати зазначену в ДК 003-2010 професійну роботу:

  -1229.5 Начальник (завідувач) структурного підрозділу медичного закладу

  -1229.5 Головна медична сестра

  – 3231 Сестра медична

  Фахівець може займати первинну посаду відповідно до діючого Переліку спеціальностей;

  Розділ 2 Професіонали

  Фахівець

  КП  Професійна назва роботи

  1229.5 – заступник головного лікаря з медсестринства;

  1229.5 – головна медична сестра;

  3231 – сестра  медична старша;

  3231 – сестра медична анестезист;

  3231 – сестра медична екстреної на невідкладної медичної допомоги;

  3231 – сестра медична з косметичних процедур;

  3231 – статистик медичний

  Подальше навчання Здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти
 • Викладання та оцінювання
  Викладання та
  навчання
  Компетентнісний, студентоцентрований, проблемно-орієнтований підходи та ініціативне навчання;
  Лекції в поєднанні з мультимедією, електронним навчанням, груповою роботою, міжособистісним навчанням та оцінюванням одногрупників, самостійне навчання, навчання на основі дослідження, рефлективне навчання, стажування, групова робота, індивідуальне навчання, виробнича практика
  Оцінювання Методи і форми контролю та оцінювання успішності студентів здійснюються відповідно до вимог програми та Інструкції щодо оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах впровадження Європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу, затвердженої МОЗ України (лист МОЗ України № 08.01-47/10395 від 15.04.2014).

  Підлягає перевірці:

  1. рівень теоретичних знань;
  2. розвиток творчого мислення;
  3. навички самостійної роботи
  4. компетенції (вміння синтезувати отримані знання і застосовувати їх у вирішенні практичних занять)
  5. рівень сформованості обов’язкових умінь та навичок які входять до складу розділу.
  6. виконання індивідуальних завдань студента.

  Проміжний контроль у формі підсумкових занять, заліків, диф. заліків, іспитів відповідно до навчального плану.

  Практичне навчання завершується диференційними заліками згідно до навчального плану.

  Атестація випускників здійснюється у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту, який складається з таких компонентів: інтегрованого тестового іспиту «Крок»; практично-орієнтованого іспиту. До практично орієнтованого іспиту входять дисципліни: «Клінічне медсестринство у внутрішній медицині», «Клінічне медсестринство в хірургії», «Клінічне медсестринство в педіатрії». Він передбачає оцінювання обов’язкових результатів навчання, пов’язаних із здатністю фахівця розв’язувати cкладні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері медсестринства, визначених відповідним стандартом та освітньою програмою. Атестація завершується видачею документу встановленого зразка про присудження освітнього ступеня бакалавр зі присвоєнням кваліфкації бакалавр медсестринства. Атестація здійснюється відкрито та публічно.

  – Інтегрований тестовий іспит «Крок», проводиться відповідно до Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів, затвердженого наказом МОЗ України від 14.08.1998 р. №251 та Постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.2021 № 497 і здійснюється Екзаменаційною комісією ВНЗ та Центром тестування при МОЗ України.

  – Практично-орієнтований іспит проводиться у формі комплексного атестаційного іспиту з дисциплін: «Клінічне медсестринство у внутрішній медицині», «Клінічне медсестринство в хірургії», «Клінічне медсестринство в педіатрії». Практично-орієнтованим іспитом оцінюється набуття загальних та спеціальних компетентностей в умовах наближених до професійної діяльності.

 • Програмні компетентності
  Інтегральна компетентність Бакалавр медсестринства здатний розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері медсестринства або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
  Загальні компетентності (ЗК) ЗК 01. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

  ЗК 02. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

  ЗК 03. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу

  ЗК 04. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях

  ЗК 05. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності

  ЗК 06. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово

  ЗК 07. Здатність спілкуватися іноземною мовою

  ЗК 08. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій

  ЗК 09. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків

  ЗК 10. Здатність приймати обґрунтовані рішення

  ЗК 11. Здатність працювати в команді

  ЗК 12. Навички міжособистісної взаємодії

  ЗК 13. Здатність діяти на основі етичних міркувань

  Фахові компетентності (ФК) ФК 01. Здатність застосовувати професійні та правові стандарти в повсякденній професійній практиці.

  ФК 02. Здатність розпізнавати й інтерпретувати ознаки здоров’я і його змін, хвороби чи інвалідності (оцінка/діагноз), обмежень можливості повноцінної життєдіяльності і визначати проблеми пацієнтів при різних захворюваннях та станах.

  ФК 03. Здатність задовольнити потреби пацієнта/клієнта протягом різних періодів усього життя (включаючи процес вмирання) шляхом планування, допомоги і виконання медсестринських втручань, оцінки та корекції індивідуальних планів догляду, створених у співпраці з пацієнтом/клієнтом, особами, що доглядають, членами сім’ї та іншими медичними і соціальними працівниками.

  ФК 04. Застосовування професійних навичок (вмінь), медичних засобів, втручань та дій для забезпечення пацієнтові/клієнтові гідного ставлення, приватності (інтимності), конфіденційності, захисту його прав, фізичних, психологічних та духовних потреб на засадах транскультурального медсестринства, толерантної та неосудної поведінки.

  ФК 05. Здатність ефективно застосовувати сукупність медсестринських навичок (вмінь), медичних засобів, втручань та дій для забезпечення догляду на основі холістичного (цілісного) підходу, враховуючи задоволення потреб пацієнта у комфорті, харчуванні, особистій гігієні та здатності особи задовольняти свої щоденні потреби.

  ФК 06. Здатність ефективно застосовувати сукупність професійних навичок (вмінь), медичних засобів, втручань та дій при оцінці функціонального стану пацієнтів/клієнтів, підготовці їх до діагностичних досліджень та заборі біологічного матеріалу для лабораторних досліджень.

  ФК 07. Збереження власного здоров’я фахівця при здійсненні догляду, виконанні маніпуляцій та процедур, при переміщенні і транспортуванні пацієнта/клієнта.

  ФК 08. Профілактична діяльність медичної сестри, направлена на збереження і зміцнення здоров’я, попередження захворювань й інформування та навчання пацієнта та членів його родини.

  ФК 09. Здатність здійснювати організацію, впровадження та контроль медсестринського процесу в паліативній та хоспісній допомозі.

  ФК 10. Здатність до організації надання медичної допомоги за принципом сімейної медицини.

  ФК 11. Здатність проводити медичну та соціальну реабілітацію з метою відновлення здоров’я населення.

  ФК 12. Здатність орієнтуватися у визначенні групової належності лікарських засобів, особливостях їх фармакокінетики та фармакодинаміки.

  ФК 13. Здатність виявляти зв’язок клінічних проявів захворювань з результатами додаткових методів дослідження.

  ФК 14. Здатність організовувати та надавати невідкладну допомогу при різних гострих станах.

  ФК 15. Здатність організовувати та надавати невідкладну допомогу в надзвичайних ситуаціях у мирний та воєнний час.

  ФК 16. Здатність організовувати та управляти відповідним структурним підрозділом (лідерство та менеджмент)

 • Програмні результати навчання

  ПРН 1. Проводити. медсестринське суб’єктивне та об’єктивне обстеження різних органів і систем пацієнта та оцінювати отримані дані .

  В умовах закладів охорони здоров’я (ЗОЗ) та вдома, шляхом спілкування з пацієнтами різних вікових груп, їхніми родичами чи близькими з оточення хворою дитиною та її батьками, уміти збирати скарги, анамнез захворювання, анамнез життя, алергологічний анамнез, епідеміологічний анамнез, оцінювати анамнестичні дані та проводити об’єктивне обстеження.

  ПРН 2. Проводити медсестринську діагностику: виявляти та оцінювати проблеми пацієнта.

  В умовах ЗОЗ, удома, передбачуваних обставин, вміти виявляти дійсні проблеми пацієнта, оцінювати їхню першочерговість та встановлювати медсестринський діагноз.

  ПРН 3. Планувати медсестринські втручання.

  В умовах ЗОЗ, удома та за непередбачуваних обставин, вміти складати план медсестринських втручань для вирішення дійсних та супутніх проблем пацієнтів різного віку.

  ПРН 4. Здійснювати контроль за роботою молодшого медичного персоналу та станом інвентарю.

  В умовах ЗОЗ відповідно до посадових обов’язків, з метою дотримання санітарно-протиепідемічного режиму, вміти:

  • проводити навчання молодшого медперсоналу з питань виконання функціональних обов’язків та охорони праці; контролювати дотримання правил техніки безпеки молодшим медичним персоналом;
  • контролювати роботу молодшого медичного персоналу; контролювати виконання правил внутрішнього розпорядку персоналом та пацієнтами; контролювати дотримання заходів санітарно-гігієнічного режиму в палатах та медичних кабінетах.

  ПРН 5. Здійснювати медсестринське адміністрування.

  В умовах ЗОЗ, з метою здійснення організаційних та управлінських компетентностей, вміти:

  • приймати управлінські рішення, забезпечувати їх виконання на основі застосування моделей медсестринського керівництва;
  • забезпечувати виконання наказів та постанов з питань охорони здоров’я;
  • освоїти функціональні обов’язки керівника медсестринських служб;
  • знати порядок проведення ліцензування та акредитації лікувально-профілактичних закладів, лабораторій різного профілю, тощо.

  ПРН 6. Забезпечувати здоровий мікроклімат в колективі. Використовуючи принципи медсестринської етики та деонтології, правила міжособового спілкування з метою створення сприятливого психологічного мікроклімату, вміти:

  • спілкуватися з пацієнтом та членами його сім’ї або наближеного оточення, медичним персоналом;
  • вирішувати етичні та деонтологічні проблеми в процесі роботи з пацієнтом та членами його родини; розглядати та аналізувати в колективі професійні помилки; проводити навчання для молодшого та технічного персоналу.

  ПРН 7. Брати участь у забезпеченні спостереження за здоровим і перехворілим населенням, реабілітації та диспансерного нагляду.

  В умовах ЗОЗ,  удома та в громаді, користуючись чинними наказами МОЗ України, з метою формування, збереження та поліпшення стану здоров’я дорослого та дитячого населення, вміти:

  • вести облік диспансерних груп населення;
  • робити розрахунок та аналіз статистичних показників ефективності диспансеризації;
  • проводити роз’яснювальну роботу серед пацієнтів різних диспансерних груп;
  • вести облік груп здоров’я;
  • розраховувати та оцінювати окремі показники та показники комплексної дії мікроклімату на організм людини;
  • визначати етапи медико-соціальної реабілітації пацієнта, завдання для кожного етапу;
  • складати комплекс реабілітаційних заходів залежно від і профілю, перебігу, періоду захворювання чи травми;
  • проводити перепис дитячого населення.

  ПРН 8. Виконувати медичні маніпуляції з метою забезпечення санітарно протиепідемічного режиму.

  ПРН 9. Належно виконувати медичні маніпуляції  з метою забезпечення особистої гігієни пацієнта.

  ПРН 10. Виконувати найпростіші методи фізіотерапії.

  ПРН 11. Координувати дії за допомогою поєднання декількох навичок для забезпечення харчування пацієнта.

  ПРН 12. Належно виконувати медичні маніпуляції  з метою проведення заходів щодо стабілізації функціонального стану організму.

  ПРН 13. Виписувати, зберігати та застосувати фармакологічні засоби .

  ПРН 14. Вміти підготувати пацієнта, здійснити забір і скерування біологічного матеріалу на лабораторне та інструментальне дослідження.

  ПРН 15. Надавати екстрену долікарську медичну допомогу на підставі діагнозу невідкладного стану .

  ПРН 16. Здатність до точності при здійсненні взаємозалежних медсестринських функцій.

  ПРН 17. Планувати і проводити профілактичні та протиепідемічні заходи щодо інфекційних хвороб.

  ПРН18. Організовувати та проводити навчання пацієнтів та членів їхніх родин з медичних питань.

  ПРН 19. Проводити медико-гігієнічну пропаганду.

  ПРН 20. Належно вести відповідну медичну документацію

  Практичні результати навчання визначені додатком 1 Стандарту вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 223 «Медсестринство»

 • Освітні компоненти (силабуси)

  Перелік нормативних компонентів ОП «Сестринська справа» спеціальності «Медсестринство» освітнього ступеня «бакалавр» (4 роки навчання):

  1-й курс
  2-й курс
  3-й курс
  4-й курс

  Перелік вибіркових компонентів ОП «Сестринська справа» спеціальності «Медсестринство» освітнього ступеня «бакалавр» (4 роки навчання):

  1-й курс
  2-й курс
  3-й курс
  4-й курс

  Перелік нормативних компонентів ОП «Сестринська справа» спеціальності «Медсестринство» освітнього ступеня «бакалавр» (для здобувачів освіти, яким перезараховано частку результатів навчання):

  3-й курс

  Перелік вибіркових компонентів ОП «Сестринська справа» спеціальності «Медсестринство» освітнього ступеня «бакалавр» (для здобувачів освіти, яким перезараховано частку результатів навчання):

  3-й курс

 • Ресурсне забезпечення реалізації програми
  Кадрове забезпечення Вищий медичний навчальний заклад, який веде підготовку сестер медичних-бакалаврів, несе відповідальність за  дотримання державних вимог щодо якості освітньої і  професійної підготовки випускників згідно з законом України «Про вищу освіту», іншими нормативно-правовими актами України, забезпечує відповідний професорсько-викладацький склад.

  Проектна група: 1 доктор наук, професор та 3 кандидати наук, доценти.

  Розробник освітньої програми (керівник проектної групи): кандидат медичних наук, доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 та медсестринства О.М. Піонова має стаж науково-педагогічної роботи 12 років, є визнаним професіоналом з досвідом дослідницької діяльності в галузі охорони здоров’я.

  Всі викладачі даної спеціальності повинні мати відповідну фахову вищу освіту (доктори наук, кандидати наук, професори, доценти, викладачі методисти, викладачі вищої категорії).

  Матеріально-технічне забезпечення Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним обладнанням відповідає потребі. Наявна вся необхідна соціально-побутова інфраструктура, кількість місць у гуртожитках відповідає вимогам. Наявність навчально-наукового медичного комплексу «Університетська клініка», НДІ гігієни праці та професійних захворювань, Університетського стоматологічного центру, Центру доклінічних та клінічних досліджень, Центру гендерної освіти, 4 проблемних лабораторій, анатомічного музею, віварію, центру тестування, аудиторій для симуляційного навчання (фантоми), Центральної науково-дослідної лабораторії університету, навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян, навчально-наукового інституту якості освіти, 6 навчальних науково-виробничих об΄єднань. В ХНМУ наявні 32 локальні комп’ютерні мережі і 55 точок бездротового доступу до мережі Інтернет. Користування Інтернет-мережею безлімітне.
  Інформаційне та навчально-методичне забезпечення Наявність офіційного сайту ХНМУ https://knmu.edu.ua/; наукової бібліотеки з повним набором навчальної літератури з усіх дисциплін, що вивчаються (державною та англійською мовами); працює web-сайт Наукової бібліотеки ХНМУ http://libr.knmu.edu.ua, який надає зручний віддалений доступ до різноманітних інформаційних ресурсів, в т.ч.: електронний каталог – понад 210 тисяч бібліографічних описів, в т.ч. посилань на повні тексти – понад 2,2 тисячі (підручники, навчально-методична література, матеріали конгресів та конференцій, періодичні видання тощо), створено і постійно поповнюються проблемно-орієнтовані бази даних: за основними напрямками наукових досліджень університету – «Здоров’я здорових», «Мініінвазивні втручання», «Серцево-судинні захворювання», «Вірусно-бактеріальні інфекції», а також з актуальної тематики – «Доказова медицина», «Військова медицина» та «Недуги «великих» (повнотекстова); Репозитарій ХНМУ – перший серед медичних вишів України із вільним доступом до навчально-методичних і наукових матеріалів, налічує понад 12 тисяч повнотекстових документів, в т.ч. 1,3 тисячі – навчально-методичних і лекційних матеріалів. Включення в Репозитарій не тільки чисто наукових, але і навчально-методичних, лекційних матеріалів, забезпечує студентів можливістю самопідготовки у режимі 24/7; бази даних, в першу чергу біомедичного профілю, серед яких Medline, Cochrane Library, Academic Search Premier, Health Sourse, PubMed, DOAJ, Open J-Gate, BioOne та ін. За програмою проекту “Електронна інформація для бібліотек“ (eIFL Direct) нам надаються безкоштовні тріал-доступи: до наукометричних баз даних Web of Science від видавництва Thomson Reuters, ресурсів East View Information Services, Консорціуму JSTOR  різних зарубіжних видавництв, таких як Royal Society Publishing, Nature, Academic Press, Springer International Publishing AG, Institute of Physics Publishing (IOP Publishing), до електронних версій журналів The New England Journal of Medicine, Pediatric Neurology Briefs, до журналів та книжок Elsevier, ресурси компанії Ovid – “Primal Interactive Human: the 3D Real-time Body” (Мультимедійна інтерактивна 3D анатомія людини), Reactions Pharmacovigilance Insight, APA PsycINFO™, PsycTESTS тощо; web-покажчик медичних журналів з інтерактивними посиланнями на електронні архіви. Всі читальні зали та зали електронної інформації працюють в зоні Wi-Fi і забезпечують вільний доступ до мережі Інтернет
 • Академічна мобільність
  Національна кредитна мобільність Укладені угоди про академічну мобільність, які передбачають включене навчання студентів в рамках кредитно-трансферної системи з можливістю перезарахування кредитів (обсяг одного кредиту 30 годин)
  Міжнародна кредитна мобільність Укладені угоди про міжнародну академічну мобільність, які передбачають включно навчання студентів, взаємозамінність залікових кредитів з Академією ім. Яна Длугоша в Ченстохові, Польща; проводиться робота у вигляді онлайн переговорів і готуються договори з університетом Центрального Ланкаширу (Велика Британія), Університетом Мадонна, Університетом Джексонвіль, Арканзаським державним університет, Коледжем Хартвік (США)
  Навчання іноземних здобувачів вищої освіти Навчання іноземних здобувачів вищої освіти проводиться на загальних умовах або за індивідуальним графіком.