"Медицина" (магістр), 2022

Код та назва спеціальності 222 Медицина
Освітній ступінь Магістр
Стуктурний підрозділ ІІ медичний факультет
Випускова кафедра Кафедра внутрішньої медицини №2, клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т. Малої
Гарант освітньої програми Риндіна Наталія Геннадіївна
Впроваджено в дію: з 01.09.2022 року
Обговорення освітньої програми

Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку або заповнити онлайн-форму

Риндіна Наталія Геннадіївна
д.м.н., професор кафедри внутрішньої медицини №2, клінічної імунології та алергологіїї імені академіка Л.Т. Малої
nh.ryndina@knmu.edu.ua
 • Загальна інформація
  Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу Харківський національний медичний університет
  Ступінь вищої освіти Магістр
  Галузь знань 22 Охорона здоров’я
  Спеціальність 222 Медицина
  Форма навчання Підготовка здійснюється лише за денною формою навчання
  Освітня кваліфікація Магістр медицини
  Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти − магістр
  Спеціальність – 222 Медицина
  Освітня кваліфікація – магістр медицини
  Професійна кваліфікація – лікар
  Додаткові вимоги до правил прийому
  Офіційна назва освітньої програми Медицина
  Тип диплому та обсяг освітньої програми Диплом магістра, одиничний, 360 кредитів ЄКТС, термін навчання 6 років
  Наявність акредитації Сертифікат НАЗЯВО про акредитацію ОП Медицина 222 Медицина другий (магістерський) рівень №1774 11.06.2021 р., дійсний до 01.07.2026 р.
  Цикл/рівень Другий (магістерський) рівень/восьмий кваліфікаційний рівень Національної рамки кваліфікацій
  Передумови Для здобуття освітнього ступеня «магістр» можуть вступати особи з повною загальною середньою освітою.
  Прийом на основі ступеня бакалавра, молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста зі спеціальності 223 Медсестринство здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів у закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з яких не проводиться зовнішнє незалежне оцінювання.
  Мова(и) викладання Українська, англійська
  Термін дії освітньої програми з 2022 р. до наступного перегляду
  Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми https://knmu.edu.ua/program-catalog/medyczyna-magistr-2022/
 • Мета освітньої програми

  Забезпечити підготовку високо кваліфікованого лікаря, спираючись на академічну підготовку з фундаментальних і клінічних біомедичних наук та підготовку випускників до професійної діяльності лікаря на відповідній первинній посаді шляхом набуття загальних та спеціальних компетентностей, сфера застосування яких щонайменше описується визначеними переліками синдромів та симптомів захворювань, невідкладних станів, фізіологічних станів та захворювань, що потребують особливої тактики ведення пацієнтів; лабораторних та інструментальних досліджень, медичних маніпуляцій; питань трудової, судової та військової експертизи

 • Характеристика освітньої програми
  Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)) Галузь – 22 «Охорона здоров΄я» Спеціальність – 222 «Медицина», мультидисциплінарна. Містить дисципліни загальної підготовки, природничо-наукової підготовки та професійної підготовки. Вибіркові дисципліни складають 25,3 %.Мінімум 50% обсягу освітньої програми спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених стандартом вищої освіти. Обсяг практик становить 30 кредитів ЄКТС.
  Опис предметної області
  Об’єкт вивчення та/або діяльності медицини: профілактика, діагностика та лікування захворювань людини, вплив проблем зі здоров’ям на пацієнтів, їхні родини та популяцію, підтримання здоров’я.
  Цілі навчання: набуття здатності розв’язувати складні задачі та проблеми, у тому числі дослідницького та інноваційного характеру, у сфері медицини. Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії.
  Теоретичний зміст предметної області:
  концепції, принципи і теорії профілактики, діагностики та лікування захворювань людини на індивідуальному, родинному та популяційному рівнях.
  Методи, методики та технології:
  анамнестичні, клінічні, лабораторні, інструментальні методи провадження діагностичного процесу, визначення провідних симптомів та синдромів, визначення попереднього та клінічного діагнозу; технології діагностики, лікування та профілактики, управління та організації роботи в галузі охорони здоров’я.
  Інструменти та обладнання:
  сучасні діагностичні, лікувальні та інші пристрої, предмети та прилади, що застосовуються у професійній діяльності.
  Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна програма підготовки магістра має як академічну, так і прикладну орієнтацію
  Основний фокус освітньої програми та спеціалізації Спеціальна освіта в галузі 22 Охорона здоров΄я спеціальності 222 Медицина; знання з питань охорони здоров’я населення, діагностики, лікування, профілактики захворювань, необхідні для здійснення професійної діяльності.
  Ключові слова: медицина, лікар
  Особливості програми Можливість міжнародної мобільності, у тому числі спеціальної практики; можливість реалізувати англійською мовою.
  Існує узгодженість даної освітньої програми із програмами інших країн, експериментальний характер освітньої програми, який надає Закон України «Про вищу освіту» в контексті академічної автономії
 • Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
  Придатність до працевлаштування Професійні назви робіт, які може виконувати випускник спеціальності «Медицина» після закінчення інтернатури або лікарської резидентури
  Розділ 2 Професіонали
  Підрозділ 22 Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук
  Клас 221 Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук
  Клас 222 Професіонали в галузі медицини (крім медичних сестер)
  Підклас 2221 Професіонали в галузі лікувальної справи (крім стоматології)
  Група 2221.2 Лікарі
  Підклас 2225 Професіонали в галузі медико-профілактичної справи
  2225.2 Лікарі, фахівці в галузі медико-профілактичної справи
  2229.2 Професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства)
  Професійні назви робіт – відповідно до Національного класифікатора України: Класифікатор професій ДК 003:2010.
  Фахівець підготовлений до роботи за ДК 009-2010:
  Секція Q. Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
  Розділ 86.1. Діяльність лікарняних закладів
  Група 86.10 Діяльність лікарняних закладів
  Клас 86.21 Загальна медична практика
  Клас 86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров’я.
  Після закінчення навчання за освітньо-професійною програмою підготовки програмою магістра спеціальності «Медицина» фахівець здатний виконувати професійну роботу:
  лікар-інтерн (код КП – 3229);
  лікар-стажист (код КП – 3221);
  лікар-резидент (код КП – ХХХ).
  Подальше навчання Набуття додаткових кваліфікацій та лікарських спеціалізацій в системі освіти дорослих, зокрема в інтернатурі.
  Здобуття освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.
 • Викладання та оцінювання

  Викладання та оцінювання:
  Студентоцентроване навчання; самонавчання; проблемно-орієнтоване навчання з набуттям компетентностей, достатніх для розв’язання проблем у професійній галузі; навчання через клініко-лабораторну практику тощо.

  Оцінювання:

  Оцінка (за національною шкалою) Мінімальний бал Максимальний бал
  Національна диференційована шкала
  Відмінно 180 200
  Добре 150 179
  Задовільно 120 149
  Незадовільно 0 119
  Національна недиференційована шкала
  Зараховано 120 200
  Не зараховано 0 119
  Склав 60,5 % 100 %
  Не склав 0 % 60,4 %
  Шкала ЕСТS
  A 180 200
  B 160 179
  C 150 159
  D 130 149
  E 120 129
  Fx 70 119
  F 0 69

  Оцінки «Відмінно», «Добре», «Задовільно» виставляються: за підсумками екзаменів та диференційованих заліків, за результатами практик. Оцінка «Зараховано» виставляється за підсумками заліків. Результат «Склав» виставляється за підсумками складання інтегрованого тестового іспиту «Крок 1. Загальна лікарська практика» та «Крок 2. Загальна лікарська практика», об΄єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту, міжнародного іспиту з основ медицини, іспиту з англійської мови професійного спрямування

 • Програмні компетентності
  Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні задачі, у тому числі дослідницького та інноваційного характеру у сфері медицини. Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії.
  Загальні компетентності (ЗК) ЗК1 – Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
  ЗК2 – Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
  ЗК3 – Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
  ЗК4 – Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності.
  ЗК5 – Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
  ЗК6 – Здатність приймати обґрунтовані рішення.
  ЗК7 – Здатність працювати в команді.
  ЗК8 – Здатність до міжособистісної взаємодії.
  ЗК9 – Здатність спілкуватись іноземною мовою.
  ЗК10 – Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології.
  ЗК11 – Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.
  ЗК12 – Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.
  ЗК13 – Усвідомлення рівних можливостей та гендерних проблем.
  ЗК14 – Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
  ЗК15 – Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
  Фахові компетентності (ФК) ФК1 – Здатність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні дані.
  ФК2 – Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних досліджень та оцінки їх результатів.
  ФК3 – Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання.
  ФК4 – Здатність до визначення необхідного режиму праці та відпочинку при лікуванні та профілактиці захворювань.
  ФК5 – Здатність до визначення характеру харчування при лікуванні та профілактиці захворювань.
  ФК6 – Здатність до визначення принципів та характеру лікування та профілактики захворювань.
  ФК7 – Здатність до діагностування невідкладних станів.
  ФК8 – Здатність до визначення тактики та надання екстреної медичної допомоги.
  ФК9 – Здатність до проведення лікувально-евакуаційних заходів.
  ФК10 – Здатність до виконання медичних маніпуляцій.
  ФК11 – Здатність розв’язувати медичні проблеми у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності.
  ФК12 – Здатність до визначення тактики ведення фізіологічної вагітності, фізіологічних пологів та післяпологового періоду. Навички консультування з питань планування сім’ї та підбору метода контрацепції.
  ФК13 – Здатність до проведення санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів.
  ФК14 – Здатність до планування і проведення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо інфекційних хвороб.
  ФК15 – Здатність до проведення експертизи працездатності.
  ФК16 – Здатність до ведення медичної документації, в тому числі електронних форм.
  ФК17 – Здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, соціально-економічних та біологічних детермінант на стан здоров’я індивідуума, сім’ї, популяції.
  ФК18 – Здатність до проведення аналізу діяльності лікаря, підрозділу, закладу охорони здоров’я, забезпечення якості медичної допомоги і підвищення ефективності використання медичних ресурсів.
  ФК19 – Здатність до організації та інтеграції надання медичної допомоги населенню та проведення маркетингу медичних послуг.
  ФК20 – Здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних досліджень здоров’я населення; обробки соціальної, економічної та медичної інформації.
  ФК21 – Зрозуміло і неоднозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію з проблем охорони здоров’я та дотичних питань до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються.
  ФК22 – Здатність управляти робочими процесами у сфері охорони здоров’я, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів.
  ФК23 – Здатність розробляти і реалізовувати наукові та прикладні проекти у сфері охорони здоров’я.
  ФК24 – Дотримання етичних принципів при роботі з пацієнтами, лабораторними тваринами.
  ФК25 – Дотримання професійної та академічної доброчесності, нести відповідальність за достовірність отриманих наукових результатів.
 • Програмні результати навчання

  ПРН 1. Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності. Вміти здійснювати професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести відповідальність за професійний розвиток, здатність до подальшого професійного навчання з високим рівнем автономності.
  ПРН 2. Розуміння та знання фундаментальних і клінічних біомедичних наук, на рівні достатньому для вирішення професійних задач у сфері охорони здоров’я.
  ПРН 3. Спеціалізовані концептуальні знання, що включають наукові здобутки з позициії доказової медицини у сфері охорони здоров’я і є основою для проведення досліджень, критичне осмислення проблем у сфері медицини та дотичних до неї міждисциплінарних проблем.
  ПРН 4. Виділяти та ідентифікувати провідні клінічні симптоми та синдроми (за списком 1); за стандартними методиками, використовуючи попередні дані анамнезу хворого, дані огляду хворого, знання про людину, її органи та системи, встановлювати попередній клінічний діагноз захворювання (за списком 2).
  ПРН 5. Збирати скарги, анамнез життя та захворювання, оцінювати психомоторний та фізичний розвиток пацієнта, стан органів та систем організму, на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень оцінювати інформацію щодо діагнозу (за списком 4), враховуючи вік пацієнта.
  ПРН 6. Встановлювати остаточний клінічний діагноз шляхом прийняття обґрунтованого рішення та аналізу отриманих суб’єктивних і об’єктивних даних клінічного, додаткового обстеження, проведення диференційної діагностики, дотримуючись відповідних етичних і юридичних норм, під контролем лікаря-керівника в умовах закладу охорони здоров’я (за списком 2).
  ПРН 7. Призначати та аналізувати додаткові (обов’язкові та за вибором) методи обстеження (лабораторні, функціональні та/або інструментальні) (за списком 4), пацієнтів із захворюваннями органів і систем організму для проведення диференційної діагностики захворювань (за списком 2).
  ПРН 8. Визначити головний клінічний синдром або чим обумовлена тяжкість стану потерпілого/постраждалого (за списком 3) шляхом прийняття обґрунтованого рішення та оцінки стану людини за будь-яких обставин (в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами) у т.ч. в умовах надзвичайної ситуації та бойових дій, в польових умовах, в умовах нестачі інформації та обмеженого часу.
  ПРН 9. Визначати характер та принципи лікування хворих (консервативне, оперативне) із захворюваннями (за списком 2), враховуючи вік пацієнта, в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на етапах медичної евакуації, в т.ч. у польових умовах, на підставі попереднього клінічного діагнозу, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами, у тому числі міжнародними, заснованими на принципах доказової медицини; у разі необхідності розширення стандартної схеми вміти обґрунтувати персоніфіковані рекомендації під контролем лікаря-керівника в умовах лікувальної установи.
  ПРН 10. Визначати необхідний режим праці, відпочинку та харчування на підставі заключного клінічного діагнозу, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами.
  ПРН 11. Визначати підхід, план та тактику ведення фізіологічної вагітності, фізіологічних пологів та післяпологового періоду шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами.
  ПРН 12. Проводити оцінку загального стану новонародженої дитини шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм.
  ПРН 13. Проводити оцінку та моніторинг розвитку дитини, надавати рекомендації з вигодовування та особливостей харчування залежно від віку, організовувати проведення профілактичних щеплень за календарем.
  ПРН 14. Визначати тактику та надавати екстрену медичної допомогу при невідкладних станах (за списком 3) в умовах обмеженого часу згідно з існуючими клінічними протоколами та стандартами лікування.
  ПРН 15. Організовувати надання медичної допомоги та лікувально-евакуаційних заходів населенню та військовослужбовцям в умовах надзвичайних ситуації та бойових дій, в т.ч. у польових умовах.
  ПРН 16. Формувати раціональні медичні маршрути пацієнтів; організовувати взаємодію з колегами в своєму та інших закладах, організаціях та установах; застосовувати інструменти просування медичних послуг на ринку, на підставі аналізу потреб населення, в умовах функціонування закладу охорони здоров’я, його підрозділу, в конкурентному середовищі.
  ПРН 17. Виконувати медичні маніпуляції (за списком 5) в умовах лікувального закладу, вдома або на виробництві на підставі попереднього клінічного діагнозу та/або показників стану пацієнта шляхом прийняття обґрунтованого рішення, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм.
  ПРН 18. Визначати стан функціонування та обмежень життєдіяльності особи та тривалість непрацездатності з оформленням відповідних документів, в умовах закладу охорони здоров’я на підставі даних про захворювання та його перебіг, особливості професійної діяльності людини, тощо. Вести медичну документацію щодо пацієнта та контингенту населення на підставі нормативних документів.
  ПРН 19. Планувати та втілювати систему протиепідемічних та профілактичних заходів, щодо виникнення та розповсюдження захворювань серед населення.
  ПРН 20. Аналізувати епідеміологічний стан та проводити заходи масової й індивідуальної, загальної та локальної профілактики інфекційних захворювань.
  ПРН 21. Відшуковувати необхідну інформацію у професійній літературі та базах даних інших джерелах, аналізувати, оцінювати та застосовувати цю інформацію.
  ПРН 22. Застосовувати статистичні методи аналізу даних для розв’язання складних задач охорони здоров’я
  ПРН 23. Застосовувати в професійній діяльності та професійному саморозвитку сучасні цифрові, інформаційно-комунікаційні технології , спеціалізоване програмне забезпечення
  ПРН 24. Оцінювати вплив навколишнього середовища на стан здоров`я людини для оцінки стану захворюваності населення.
  ПРН 25. Організовувати необхідний рівень індивідуальної безпеки (власної та осіб, про яких піклується) у разі виникнення типових небезпечних ситуацій в індивідуальному полі діяльності.
  ПРН 26. Зрозуміло і однозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію з проблем охорони здоров’я та дотичних питань до фахівців і нефахівців; управляти конфліктами на міжособистісному та організаційному (професійному) рівні, налагоджувати ефективну комунікацію в фаховому та нефаховому середовищі.
  ПРН 27. Управляти робочими процесами у сфері охорони здоров’я, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів, організовувати роботу та професійний розвиток персоналу з урахуванням набутих навиків ефективної роботи в команді, позицій лідерства, належної якості, доступності і справедливості, забезпечення надання інтегрованої медичної допомоги.
  ПРН 28. Вільно спілкуватися державною та англійською мовою, як усно так і письмово для обговорення професійної діяльності, досліджень та проєктів.
  ПРН 29. Приймати ефективні рішення з проблем охорони здоров’я, оцінювати потрібні ресурси, та розуміючи і враховуючи економічні засади функціонування охорони здоров`я та особливості маркетингу медичних послуг, враховувати соціальні, економічні та етичні наслідки.
  ПРН 30. Планувати, організовувати та проводити заходи зі специфічної профілактики інфекційних захворювань, в тому числі згідно з Національним календарем профілактичних щеплень, як обов‘язкових так і рекомендованих. Управляти залишками вакцин, організовувати додаткові вакцинальні кампанії, у т.ч. заходи з імунопрофілактики.
  ПРН 31. Діяти у професійній сфері з урахуванням власної свободи й безпеки у співпраці й порозумінні з членами соціума – як фахівцями, так і нефахівцями; вміти приймати рішення самостійно, нести відповідальність за свої дії; ефективно працювати в команді, керуючись принципами лідерства та взаємоповаги

 • Освітні компоненти (силабуси)

  Навчальний план 2022
  Навчальний план 2022 для іноземних студентів, навчання українською мовою

  Перелік нормативних компонент навчального плану ОП «Медицина» спеціальності «Медицина» освітнього ступеня «магістр»:

  1-й курс

  2-й курс

  3-й курс

  4-й курс

  5-й курс

  6-й курс

  Перелік вибіркових компонент навчального плану ОП «Медицина» спеціальності «Медицина» освітнього ступеня «магістр»:

  1-й курс

  2-й курс

  3-й курс

  4-й курс

  5-й курс

  6-й курс

 • Ресурсне забезпечення реалізації програми
  Кадрове забезпечення До реалізації програми залучаються науково-педагогічні працівники з науковими ступенями доктора медичних наук, кандидата медичних наук, вченими званнями з фахових дисциплін з підтвердженим рівнем наукової і професійної активності
  Матеріально-технічне забезпечення Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним обладнанням відповідає потребі.  Наявна вся необхідна соціально-побутова інфраструктура, кількість місць у гуртожитках відповідає вимогам. Наявність навчально-наукового медичного комплексу «Університетська клініка», НДІ гігієни праці та професійних захворювань, Університетського стоматологічного центру, Центру доклінічних та клінічних досліджень, Центру гендерної освіти, 4 проблемних лабораторій, анатомічного музею, віварію, центру тестування, аудиторій для симуляційного навчання (фантоми), Центральної науково-дослідної лабораторії університету, навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян, навчально-наукового інституту якості освіти, 6 навчальних науково-виробничих об΄єднань. В ХНМУ наявні 32 локальні комп’ютерні мережі і 55 точок бездротового доступу до мережі Інтернет. Користування Інтернет-мережею безлімітне.
  Інформаційне та навчально-методичне забезпечення Наявність офіційного сайту ХНМУ https://knmu.edu.ua; наукової бібліотеки з повним набором навчальної літератури з усіх дисциплін, що вивчаються (державною, російською, англійською мовами); працює web-сайт Наукової бібліотеки ХНМУ http://libr.knmu.edu.ua, який надає зручний віддалений доступ до різноманітних інформаційних ресурсів, в т.ч.: електронний каталог – понад 210 тисяч бібліографічних описів, в т.ч. посилань на повні тексти – понад 2,2 тисячі (підручники, навчально-методична література, матеріали конгресів та конференцій, періодичні видання тощо), створено і постійно поповнюються проблемно-орієнтовані бази даних: за основними напрямками наукових досліджень університету – «Здоров’я здорових», «Мініінвазивні втручання», «Серцево-судинні захворювання», «Вірусно-бактеріальні інфекції», а також з актуальної тематики – «Доказова медицина», «Військова медицина» та «Недуги «великих» (повнотекстова); Репозитарій ХНМУ – перший серед медичних вишів України із вільним доступом до навчально-методичних і наукових матеріалів, налічує понад 12 тисяч повнотекстових документів, в т.ч. 1,3 тисячі – навчально-методичних і лекційних матеріалів. Включення в Репозитарій не тільки чисто наукових, але і навчально-методичних, лекційних матеріалів, забезпечує студентів можливістю самопідготовки у режимі 24/7; бази даних, в першу чергу біомедичного профілю, серед яких Medline, Cochrane Library, Academic Search Premier, Health Sourse, PubMed, DOAJ, Open J-Gate, BioOne та ін. За програмою проекту “Електронна інформація для бібліотек“ (eIFL Direct) нам надаються безкоштовні тріал-доступи: до наукометричних баз даних Web of Science від видавництва Thomson Reuters, ресурсів East View Information Services, Консорціуму JSTOR  різних зарубіжних видавництв, таких як Royal Society Publishing, Nature, Academic Press, Springer International Publishing AG, Institute of Physics Publishing (IOP Publishing), до електронних версій журналів The New England Journal of Medicine, Pediatric Neurology Briefs, до журналів та книжок Elsevier, ресурси компанії Ovid – “Primal Interactive Human: the 3D Real-time Body” (Мультимедійна інтерактивна 3D анатомія людини), Reactions Pharmacovigilance Insight, APA PsycINFO™, PsycTESTS тощо; web-покажчик медичних журналів з інтерактивними посиланнями на електронні архіви. Всі читальні зали та зали електронної інформації працюють в зоні Wi-Fi і забезпечують вільний доступ до мережі Інтернет
 • Академічна мобільність
  Національна кредитна мобільність Укладені угоди про академічну мобільність, які передбачають включене навчання студентів в рамках кредитно-трансферної системи з можливістю перезарахування кредитів (обсяг одного кредиту 30 годин).
  На базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня бакалавра, молодшого бакалавра за спеціальністю 223 Медсестринство є право визнати та перезарахувати не більше, ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки бакалавра, молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), фахового молодшого бакалавра.
  Міжнародна кредитна мобільність Укладені угоди про міжнародну академічну мобільність, які передбачають включене навчання студентів, взаємозамінність залікових кредитів
  Навчання іноземних здобувачів вищої освіти У межах ліцензованого обсягу спеціальності