Система забезпечення якості освіти ХНМУ

Складовими системи забезпечення якості освіти є наступні елементи:

 • система забезпечення якості в закладах освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти);
 • система зовнішнього забезпечення якості освіти;
 • система забезпечення якості в діяльності органів управління та установ, що здійснюють зовнішнє забезпечення якості освіти.

Система забезпечення якості в закладах освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти) може включати:

 • стратегію (політику) та процедури забезпечення якості освіти;
 • систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної (науково-педагогічної) діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників;
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти;
 • забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти;
 • створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;
 • інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами закладу освіти.

Система забезпечення якості освіти ХНМУ

Призначена для вдосконалення та розвитку наукового і навчально-методичного забезпечення модернізації змісту освіти, процесу виховання, розвитку та соціалізації особистості шляхом проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень та впровадження у практику отриманих результатів; організації та спеціалізованого впровадження низки заходів, спрямованих на підвищення якості надання освітніх послуг та професійної підготовки студентів, а також осіб, що навчаються шляхом оновлення і розширення методик, систем, засобів та інноваційної складової умов надання професійних знань, умінь, навичок та практичного досвіду; створення умов для безперервності та наступності освіти, реалізації навчально-освітніх, науково-дослідних завдань Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України.

Внутрішня система забезпечення якості освіти ХНМУ реалізується шляхом:

Забезпечення рівня викладання, який відповідає державному стандарту якості освіти, з метою підготовки спеціалістів відповідного рівня кваліфікації. Впровадження у навчальну діяльність Університету сучасних та інноваційних методик та засобів надання освітніх послуг в межах професійних вимог до умов дипломного та післядипломного навчання.

Впровадження організаційного, науково-методичного, інноваційного забезпечення реалізації завдань щодо підвищення рівня якості надання освітніх послуг та професійних вмінь в Університеті.

Організація та проведення широкоформатних вивчень психологічних та соціологічних особливостей взаємовідносин між учасниками навчального процесу на до дипломному та післядипломному етапах підготовки лікарів. Представлення результатів досліджень на розгляд керівництва Університету для прийняття управлінських рішень з метою підвищення якості надання освітніх послуг в ХНМУ.

Спрямування співробітництва підрозділів Інституту на реалізацію освітянської політики Університету, виконання навчальних планів, програм, наскрізних програм навчання лікарів.

Принципи та завдання забезпечення якості освітньої діяльності

Систему забезпечення якості освіти в Університеті розроблено згідно з принципами:

 • відповідності європейським та національним стандартам якості вищої освіти;
 • автономії закладу вищої освіти, який несе відповідальність за забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;
 • здійснення моніторингу якості;
 • системного підходу, який передбачає управління якістю на всіх стадіях освітнього процесу;
 • залучення студентів, роботодавців та інших зацікавлених сторін до процесу забезпечення якості.

Система забезпечення якості освітньої діяльності ХНМУ складається з наступних елементів:

 1. Розробка, моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм.
 2. Щорічне оцінювання науково-педагогічних працівників відповідно до «Положення про оцінювання науково-педагогічної діяльності кафедр ХНМУ»
 3. Забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників.
 4. Забезпечення публічності інформації, оприлюднення результатів проведення моніторингу.
 5. Забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових та навчально-методичних працях працівників університету та здобувачів вищої освіти.
 6. Удосконалення практики проведення ректорського контролю рівня засвоєння студентами практичних навичок та прийомів з надання невідкладної медичної допомоги.
 7. Визначення критеріїв та показників процесів системи управління якістю освіти.
 8. Проведення навчання персоналу з питань управління якістю, підготовки та проведення внутрішнього аудиту, сертифікації, впровадження нових версій стандартів управління якістю надання освітніх послуг.
 9. Забезпечення якості кадрового складу

 

Нормативні документи щодо забезпечення якості освіти:

Основні стандарти якості освіти: