"Сестринська справа" (магістр), 2018

Код та назва спеціальності 223 Медсестринство
Освітній ступінь Магістр
Стуктурний підрозділ ІІІ медичний факультет
Випускова кафедра Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №2 та медсестринства
Гарант освітньої програми Оспанова Тетяна Сунгашівна
Впроваджено в дію: з 01.09.2018 року
Обговорення освітньої програми

Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку або заповнити онлайн-форму

Оспанова Тетяна Сунгашівна
Завідувачка кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 та медсестринства, д.м.н., професор
internist2017@ukr.net
 • Загальна інформація
  Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу Харківський національний медичний університет
  Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригінала Ступінь вищої освіти: другий (магістерський) рівень
  Кваліфікація:
  освітня– магістр ; професійна – медсестринство
  Офіційна назва освітньої програми Сестринська справа
  Тип диплому та обсяг освітньої програми Одиничний диплом, 120 кредитів ЄКТС.
  Термін навчання 2 роки
  Наявність акредитації Міністерство освіти і науки України;
  – Акредитована 2017р. Сертифікат НД №2189909
  Цикл/рівень Другий (магістерський) рівень/восьмий кваліфікаційний рівень Національної рамки кваліфікацій
  Передумови Наявність завершеної  освіти за галуззю знань 22 «Охорона здоров’я» спещальності 223 «Медсестринство» освітньо-квал1фікаційного рівня бакалавр
  Мова(и) викладання Українська, англійська
  Термін дії освітньої програми з 2018 р. до наступного перегляду
  Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми http://www.knmu.kharkov.ua/
 • Мета освітньої програми

  Програма розроблена відповідно до місії ХНМУ та спрямована на підготовку конкурентно-спроможного, висококваліфікованого, компетентного фахівця вищої ланки медсестринства, здатного вирішувати практичні проблеми і задачі діяльності у галузі охорони здоров’я із застосуванням положень, теорій та методів фундаментальних, медичних та клінічних наук.

 • Характеристика освітньої програми
  Предметна область (галузь знань, спеціальність) Галузь – 22 «Охорона здоров΄я»
  Спеціальність – 223 «Медсестринство»
  Рівень вищої освіти –другий ( магістерський)
  Містить дисципліни загальної підготовки (21,8%), та професійної підготовки (53,2%). Вибіркові дисципліни складають 25 %.
  Форми навчання Очна (денна та вечірня)
  Заочна
  Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна програма підготовки магістра має як академічну, так і прикладну орієнтацію
  Основний фокус освітньої програми та спеціалізації Програма сформована як оптимальне поєднання академічних та професійних вимог в підготовці висококваліфікованого фахівця, який має теоретичні знання та практичні навички в організаційній, управлінській, викладацькій, контрольно-аналітичній, проектній та науково-дослідній діяльності у сфері медсестринства..
  Програма спрямована на можливість створення індивідуальної освітньої траєкторії «Освіта впродовж життя».
  Повна вища освіта.
  Ключові слова: магістр, охорона здоров’я, медична сестра
  Особливості програми Вища освіта другого рівня за спеціальністю «Медсестринство», яка передбачає акценти на організаційній, управлінській, викладацькій, контрольно-аналітичній, проектній та науково-дослідній діяльність у сфері фахівців медсестринства.
  Опис предметної області Цілі навчання: підготовка фахівця здатного розв’язувати задачі організаційно-управлінського, дослідницького та інноваційного характеру у медсестринстві.
  Теоретичний зміст предметної області: концепції, принципи та підходи до здійснення організаційної, управлінської, викладацької, науково-дослідної медсестринської діяльності.
  Методи, методики та технології: методи: статистичний, соціологічний, епідеміологічний, демографічний, медико-географічний, соціально-психологічний, експертних оцінок, структурно-логічного аналізу, економічного аналізу, моделювання, кількісних і якісних досліджень; інноваційні методики навчання та викладання; технології діагностики, лікування та профілактики, управління та організації роботи в галузі охорони здоров’я.
  Інструменти та обладнання: маніпуляційна техніка; найпоширеніші сучасні діагностичні, лікувальні та інші пристрої, предмети та прилади для проведення фахової діяльності
  Програма передбачає теоретичну, практичну та науково-дослідну підготовку. Програма передбачає також наявність первинної медико-санітарної, педагогічної та клінічної практик. Програма передбачає можливість міжнародної мобільності, у тому числі спеціальної практики.
 • Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
  Придатність до працевлаштування Фахівець підготовлений до роботи за ДК 009-2010
  Секція Q. Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги.
  Розділ 86.1 Діяльність лікарняних закладів
  Група 86.10 Діяльність лікарняних закладів
  Клас 86.21 Загальна медична практика
  Клас 86.9 Інша діяльність у сфері охорони здоров’я
  Після закінчення навчання за освітньою програмою магістра спеціальності «Медсестринство» фахівець здатний виконувати зазначену в ДК 003-2010 професійну роботу:
  -1229.5 Начальник (завідувач) структурного підрозділу медичного закладу
  -1229.5 Головна медична сестра
  – 1482 Менеджер (управитель) з громадської охорони здоров’я
  -2310.2 Викладач вищого навчального закладу
  -2230.1Молодший науковий співробітник (сестринська справа)
  – 2230.1 Науковий співробітник (сестринська справа)
  -2230.1 Науковий співробітник консультант (сестринська справа)
  -2351.2 Консультант з питань здорового способу життя
  Подальше навчання Мають право продовжити навчання на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти
 • Викладання та оцінювання
  Викладання та
  навчання
  Застосовується компетентнісний, студентоцентрований, проблемно-орієнтований, професійно-орієнтований, комунікативний та міждисциплінарний підходи та ініціативне самонавчання.
  В освітньому процесі застосовуються традиційні, інноваційні та дистанційні методи навчання: індивідуальне, міжособистісне та рефлективне навчання; групова робота; навчання на основі дослідження та мультимедійне забезпечення лекцій та практичних занять. Відпрацювання практичних навичок здійснюється в стимуляційних класах та на базах практики закладів охорони здоров’я. Процес навчання передбачає клінічну і педагогічну практики та написання науково-кваліфікаційної роботи магістерського рівня.
  Оцінювання Засвоєння теми (поточний контроль) контролюється на практичному занятті відповідно до конкретних цілей. Застосовуються такі засоби оцінки рівня підготовки студентів: контроль знань та засвоєння практичних навичок, розв’язання ситуаційних задач,. Проміжний контроль у формі підсумкових занять проводиться згідно за програмою навчальної дисципліни протягом семестру відповідно до навчального плану.
  Оцінювання дисциплін проводиться після проведення заліку, диференційного заліку або іспиту, згідно до навчального плану. Підсумкова атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної (магістерської) роботи.
 • Програмні компетентності
  Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності в галузі медсестринства та в освітньому процесі,, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.
  Загальні компетентності (ЗК) ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
  ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
  ЗК 3. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.
  ЗК 4. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
  ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
  ЗК 6. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
  ЗК 7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
  ЗК 8. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
  ЗК 9. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
  ЗК 10. Здатність працювати в команді.
  ЗК 11. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
  ЗК 12. Здатність розробляти проекти та управляти ними.
  Спеціальні (фахові,
  предметні
  компетентності (ФК)
  ФК 1 Здатність виявляти зв’язок патогенезу захворювань з клінічними проявами та результатами додаткових методів дослідження.
  ФК 2 Здатність оцінювати організацію та якість надання різних видів медичної допомоги і забезпечення санітарно-
  епідеміологічного благополуччя та громадського здоров’я населення, здійснювати освіту та адвокацію пацієнтів.
  ФК 3 Здатність орієнтуватися у груповій належності лікарських засобів, особливостей їх фармакокінетики та фармакодинаміки.
  ФК 3 Здатність до виконання медсестринських втручань відповідно до клінічних протоколів та стандартів медсестринської діяльності.
  ФК 5 Здатність організовувати та надавати екстрену медичну допомогу при невідкладних станах.
  ФК 6 Здатність організовувати та надавати невідкладну допомогу в надзвичайних ситуаціях у мирний та воєнний час.
  ФК 7 Здатність оцінювати ризики розвитку, методи діагностики хвороб цивілізації.
  ФК 8 Здатність забезпечувати геріатричну, паліативну медичну допомогу та догляд за людьми похилого віку.
  ФК 9Здатність планувати та здійснювати реабілітаційну допомогу.
  ФК 10 Здатність надавати медичну допомогу за принципом сімейно-орієнтованої медицини.
  ФК 11 Здатність здійснювати організацію та управління діяльністю медсестринських структурних підрозділів.
  ФК 12 Здатність застосовувати наукові підходи щодо планування дизайну досліджень, збору даних, розповсюдження та використання результатів наукових досліджень у сфері охорони здоров’я.
  ФК 13 Здатність застосовувати основи педагогіки і психології в освітньому процесі у закладах вищої освіти.
  ФК 14 Здатність ефективно й компетентно брати участь у різних формах наукової комунікації (конференції, круглі столи, дискусії, наукові публікації) в галузі охорони здоров’я.
 • Програмні результати навчання

  ПРН 1. Володіти професійними знаннями; вміти формулювати ідеї, концепції з метою використання в роботі академічного або професійного спрямування.
  ПРН 2. Застосовувати методи абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
  ПРН 3. Виконувати управлінські функції та організовувати надання якісних послуг у сфері охорони здоров’я.
  ПРН 4. Застосовувати фахові знання сформовані на основі світових наукових джерел медичної інформації.
  ПРН 5. Здійснювати мотивацію та стимулювання в набутті знань з метою удосконалення власних професійних умінь, навичок.
  ПРН 6. Виявляти активність, підтримувати лідерство у вирішенні проблемних питань, пов’язаних з професійною діяльністю.
  ПРН 7. Застосовувати етико-деонтологічні засади у професійній діяльності, з метою вирішення проблемних питань щодо особистісних переконань та етичних міркувань.
  ПРН 8. Розробляти та впроваджувати плани професійної діяльності, виявляти професійні проблеми і знаходити шляхи їх конструктивного розв’язання.
  ПРН 9. Проявляти позитивну професійну, соціальну та емоційну поведінку і адаптувати її до системи загальнолюдських цінностей, самостійність і відповідальність у роботі.
  ПРН 10. Ідентифікувати, імітувати, демонструвати та контролювати виконання професійних навичок та умінь.
  ПРН 11. Розробляти заходи з профілактики захворювань та сприяти їх реалізації на практиці.
  ПРН 12. Застосовувати стандарти професійної діяльності.
  ПРН 13. Ідентифікувати, аналізувати ризики, пов’язані з хворобами цивілізації, їх вплив на здоров’я населення.
  ПРН 14. Оцінювати ризики та планувати відповідні дії у випадках надзвичайних ситуацій в сфері охорони здоров’я.
  ПРН 15. Впроваджувати стандарти професійної діяльності.
  ПРН 16. Критично оцінювати результати наукових досліджень у сфері охорони здоров’я, презентувати власні дослідження, формулювати за їх результатами висновки та рекомендації щодо впровадження.

 • Освітні компоненти

  Навчальний план 2018

  Перелік нормативних компонент навчального плану ОП «Сестринська справа» спеціальності «Медсестринство» освітнього ступеня «магістр»:

  1-й курс

  2-й курс

  Перелік вибіркових компонент навчального плану ОП «Сестринська справа» спеціальності «Медсестринство» освітнього ступеня «магістр»:

  1-й курс

  2-й курс

 • Ресурсне забезпечення реалізації програми
  Кадрове забезпечення Вищий медичний навчальний заклад, який веде підготовку
  сестер медичних-магістрів, несе відповідальність за дотримання державних вимог щодо якості освітньої і професійної підготовки випускників згідно з законом України «Про вищу освіту», іншими нормативно-правовими актами України, забезпечує відповідний професорсько-викладацький склад.
  Проектна група:2 доктори наук, професори та 3 кандидати наук, доценти.
  Розробник освітньої програми (керівник проектної групи): доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 та медсестринства Т.С. Оспанова має стаж науково-педагогічної роботи 42 роки, є визнаним професіоналом з досвідом дослідницької діяльності в галузі охорони здоров’я.
  Всі викладачі даної спеціальності мають відповідну фахову вищу освіту та вчене звання (доктори наук, кандидати наук, професори, доценти) та підтверджений рівень наукової і професійної активності.
  Матеріально-технічне забезпечення Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним обладнанням відповідає потребі. Наявна вся необхідна соціально-побутова інфраструктура, кількість місць у гуртожитках відповідає вимогам. Наявність навчально-наукового медичного комплексу «Університетська клініка», НДІ гігієни праці та професійних захворювань, Центру доклінічних та клінічних досліджень, Центру гендерної освіти, 4 проблемних лабораторій, анатомічного музею, віварію, центру тестування, аудиторій для симуляційного навчання (фантоми), Центральної науково-дослідної лабораторії університету, навчально-наукового інституту якості освіти, 6 навчальних науково-виробничих об’єднань. В ХНМУ наявні 32 локальні комп’ютерні мережі і 55 точок бездротового доступу до мережі Інтернет. Користування
  Інтернет-мережею безлімітне.
  Інформаційне та навчально-методичне
  забезпечення
  Наявність офіційного сайту ХНМУ http://www.knmu.kharkov.ua; наукової бібліотеки з повним набором навчальної літератури з усіх дисциплін, що вивчаються (державною, російською, англійською мовами); працює web-сайт Наукової бібліотеки ХНМУ http://libr.knmu.edu.ua, який надає зручний віддалений доступ до різноманітних інформаційних ресурсів, в т.ч.: електронний каталог – понад 210 тисяч бібліографічних описів, в т.ч. посилань на повні тексти – понад 2,2 тисячі (підручники, навчально-методична література, матеріали конгресів та конференцій, періодичні видання тощо), створено і постійно поповнюються проблемно-орієнтовані бази даних: за основними напрямками наукових досліджень університету – «Здоров’я здорових», «Мініінвазивні втручання», «Серцево-судинні захворювання», «Вірусно-бактеріальні інфекції», а також з актуальної тематики – «Доказова медицина», «Військова медицина» та «Недуги «великих» (повнотекстова); Репозитарій ХНМУ – перший серед медичних вишів України із вільним доступом до навчально-методичних і наукових матеріалів, налічує понад 12 тисяч повнотекстових документів, в т.ч. 1,3 тисячі – навчально-методичних і лекційних матеріалів. Включення в Репозитарій не тільки чисто наукових, але і навчально-методичних, лекційних матеріалів, забезпечує студентів можливістю самопідготовки у режимі 24/7; бази даних, в першу чергу біомедичного профілю, серед яких Medline, Cochrane Library, Academic Search Premier, Health Sourse, PubMed, DOAJ, Open J-Gate, BioOne та ін. За програмою проекту “Електронна інформація для бібліотек“ (eIFL Direct) нам надаються безкоштовні тріал-доступи: до наукометричних баз даних Web of Science від видавництва Thomson Reuters, ресурсів East View Information Services, Консорціуму JSTOR різних зарубіжних видавництв, таких як Royal Society Publishing, Nature, Academic Press, Springer International Publishing AG, Institute of Physics Publishing (IOP Publishing), до електронних версій журналів The New England Journal of Medicine, Pediatric Neurology Briefs, до журналів та книжок Elsevier, ресурси компанії Ovid – “Primal Interactive Human: the 3D Real-time Body” (Мультимедійна інтерактивна 3D анатомія людини), Reactions Pharmacovigilance Insight, APA PsycINFO™, PsycTESTS тощо; web-покажчик медичних журналів з інтерактивними посиланнями на електронні архіви. Всі читальні зали та зали електронної інформації працюють в зоні Wi-Fi і забезпечують вільний доступ до мережі Інтернет
 • Академічна мобільність
  Національна кредитна мобільність Укладені угоди про академічну мобільність, які передбачають включене навчання студентів в рамках кредитно-трансферної системи з можливістю перезарахування кредитів (обсяг одного кредиту 30 годин)
  Міжнародна кредитна мобільність Укладені угоди про міжнародну академічну мобільність, які передбачають включно навчання студентів, взаємозамінність залікових кредитів з Академією ім. Яна Длугоша в Ченстохові, Польща; проводиться робота у вигляді онлайн переговорів і готуються договори з університетом Центрального Ланкаширу (Велика Британія), Університетом Мадонна, Університетом
  Джексонвіль, Арканзаським державним університет, Коледжем Хартвік (США)
  Навчання іноземних здобувачів вищої освіти Навчання іноземних здобувачів вищої освіти за даною програмою не передбачено