Про нас

Кафедра пропедевтики педіатрії  Харківського національного медичного університету була створена у 2023 р., шляхом об’єднання кафедр пропедевтики педіатрії №1 та пропедевтики педіатрії №2.

Основні напрямки діяльності кафедри: навчальний, науковий, методичний, лікувально-діагностичний та консультативний.
Навчальна робота полягає у викладанні дисциплін: «Догляд за хворими» для здобувачів 2 курсу спеціальностей «Медицина» і «Педіатрія»; «Медичні симуляції» для здобувачів 2 курсу спеціальності «Медицина»; «Сестринська практика» для здобувачів 3 курсу спеціальностей «Медицина» і «Педіатрія»; «Пропедевтика педіатрії» для здобувачів 3 курсу спеціальностей «Медицина» і «Педіатрія»; Вибірковий компонент «Пропедевтика педіатрії» для студентів-бакалаврів 2 і 3 курсів спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування»; «Педіатрія» для здобувачів 4 курсу спеціальності «Стоматологія»; Вибірковий компонент «Етика та деонтологія в педіатричній практиці» для здобувачів 3-го курсу спеціальності «Педіатрія».

Науковим напрямком кафедри є розробка заходів оптимізації діагностики, профілактики і прогнозування розвитку хронічних соматичних захворювань з урахуванням мінерального профілю, генетичної складової, рівню фізичного розвитку і особливостей структурно-функціонального стану кісткової тканини у дітей.

Наукова та навчальна діяльність тісно пов’язані з методичною роботою, а саме виданням навчальних підручників, посібників, методичних рекомендацій та вказівок для студентів та інформаційні листи, практичні рекомендації і монографії для лікарів закладів практичної охорони здоров’я.

Клінічними базами кафедри є лікувальні заклади: КНП «Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 17», КНП ХОР «Обласна дитяча клінічна лікарня № 1», КНП «Міська дитяча клінічна лікарня № 19» Харківської міської ради, КНП ХОР «Обласний дитячий будинок № 3», КНП «МДП № 14» Харківської міської ради, КНП «МДП № 23» Харківської міської ради.

Контактні дані
Адреса:
пр. Героїв Харкова, 195, КНП «Міська клінічна багатопрофільна лікарня №17», м. Харків, 61037
Адреса:
вул. Клочківська 337-а, КНП ХОР «Обласна дитяча клінічна лікарня №1», 4-й поверх, м. Харків
Завідувач
Фролова Тетяна Володимирівна
Заслужений діяч науки і техніки України, д.мед.н., професор
tv.frolova@knmu.edu.ua
Відповідальні особи
Терещенкова Ірина Іванівна
Відповідальна за навчальну роботу, к.мед.н., доцент
ii.tereshchenkova@knmu.edu.ua
Стенкова Наталія Федорівна
Відповідальна за лікувальну і виховну роботу, профорг кафедри, к.мед.н., доцент
nf.stenkova@knmu.edu.ua
Амаш Анастасія Григорівна
Відповідальна за наукову роботу та студентський науковий гурток, PhD, aсистент
ah.amash@knmu.edu.ua
Колектив кафедри
Сіняєва Ірина Ревазівна
Відповідальна за видавничу діяльність і навчальну роботу з іноземними студентами, к.мед.н., доцент
ir.siniaieva@knmu.edu.ua
Сенаторова Анастасія Валеріївна
Відповідальна за внесення даних у репозітарій, к.мед.н., доцент
av.senatorova@knmu.edu.ua
Осман Наталія Сергіівна
Відповідальна за організацію дистанційного навчання, доктор філософії, асистент
ns.osman@knmu.edu.ua
Карпушенко Юлія Валентинівна
к.мед.н., доцент
yv.karpushenko@knmu.edu.ua
Ащеулов Олександр Михайлович
к.мед.н., доцент
om.ashcheulov@knmu.edu.ua
Дробова Надія Миколаївна
асистент, PhD
nm.drobova@knmu.edu.ua
Серветник Анжела Володимирівна
асистент, к.мед.н.
av.servetnyk@knmu.edu.ua
Кожина Ольга Сергіївна
асистент, PhD
os.kozhyna@knmu.edu.ua
Лупальцова Ольга Сергіївна
асистент, к.мед.н.
os.lupaltsova@knmu.edu.ua

Кафедра пропедевтики педіатрії Харківського національного медичного університету була створена у 2023 р., шляхом об’єднання кафедр пропедевтики педіатрії №1 (заснованої в 1952 р.) та пропедевтики педіатрії №2 (заснованої 2 січня 1892 р.).

Навчання на кафедрі проводиться українською та англійською мовами.

Дисципліни, які викладаються на кафедрі:

  • «Догляд за хворими» для здобувачів 2 курсу спеціальностей «Медицина» і «Педіатрія»;
  • «Медичні симуляції» для здобувачів 2 курсу спеціальності «Медицина»;
  • «Сестринська практика» для здобувачів 3 курсу спеціальностей «Медицина» і «Педіатрія»;
  • «Пропедевтика педіатрії» для здобувачів 3 курсу спеціальностей «Медицина» і «Педіатрія»;
  • Вибірковий компонент «Пропедевтика педіатрії» для студентів-бакалаврів 2 і 3 курсів спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування»;
  • «Педіатрія» для здобувачів 4 курсу спеціальності «Стоматологія»;
  • Вибірковий компонент «Етика та деонтологія в педіатричній практиці» для здобувачів 3-го курсу спеціальності «Педіатрія».

Організація навчального процесу здійснюється за вимогами Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи з використанням сучасних методів викладання.
В умовах дистанційного навчання співробітники кафедри проводять лекції та практичні заняття на платформах Moodle, Google Meet, Microsoft Teams та Zoom в синхронному режимі.
Ураховуючи те, що кафедра є першою клінічною кафедрою, на якій студенти опановують методи загально-клінічного обстеження та семіотику основних порушень органів і систем дитини, обов’язковим є засвоєння питань етики і деонтології. Лекційний курс супроводжується мультимедійними презентаціями та оригінальними навчальними відеофільмами. Для поглиблення знань студентів додатково надаються аудіо-, фото- та відеоматеріали, що сприяє підвищенню рівня викладання та засвоєнню теоретичного матеріалу. На сьогоднішній день на кафедрі підготовлено та впроваджено в навчальний процес 2 кінофільми і 8 відеофільмів. Окрім того, у навчальному процесі використовуються науково-популярні відеофільми Riders Digest та Discovery. Розроблені дистанційні курси з дисциплін, що викладаються.
Створено групу в соціальній мережі Facebook.
Впроваджено комп’ютерне тестування студентів на платформі Moodle відповідно до тем, що вивчаються. Широко запроваджуються особистісно-орієнтовані технології: інтерактивні та імітаційні ігри, розбір клінічних випадків і тренінги формування в студентів клінічного мислення.
За останні 5 років видано 12 навчальних посібників на рівні МОЗ України та 24 методичних розробки для викладачів і самостійної роботи студентів. На кафедрі проходять навчання аспіранти.
Викладачі регулярно проходять курси підвищення педагогічної та професійної кваліфікації в тому числі і на міжнародному рівні.
Щорічно у жовтні співробітники кафедри приймають активну участь у всеукраїнському Дні остеопорозу.

Пріоритетними науковими напрямками співробітників кафедри є розробка сучасних заходів оптимізації діагностики, профілактики і прогнозування розвитку хронічних соматичних захворювань та еко-залежної патології на підставі вивчення характеру вигодовування, формування мінерального профілю і фізичного розвитку дітей різних вікових груп та особливостей структурно-функціонального стану кісткової тканини.
У 2022 р. було завершено комплексну науково-дослідну роботу «Оптимізація профілактики та прогнозування рекурентного перебігу захворювань органів дихання у дітей на підставі вивчення мінерального профілю та рівня вітаміну D». Комплексна наукова робота виконувалася у межах НДР ХНМУ «Медико-біологічні аспекти адаптації дітей з соматичною патологією у сучасних умовах» у співробітництві з кафедрами пропедевтики педіатрії №2, педіатрії №1 та неонатології, педіатрії №2 та дитячих інфекційних хвороб.
Результати дослідження широко впроваджені в практичну діяльність лікувальних установ України. За останні 5 років за результатами наукових досліджень співробітниками кафедри було опубліковано більш ніж 50 статей, з яких 18 – у міжнародних виданнях (8 статей в журналах, що входять до науково-метричної бази Scopus і Web of Science), отримано 4 державних патенти України на корисну модель, 2 державних патенти України на винахід та 3 авторських свідоцтва. Співробітники кафедри приймали активну участь у вітчизняних і міжнародних наукових форумах різних рівнів, в тому числі у World congress on osteoporosis, osteoarthritis and musculoskeletal diseases.

Лікувально-консультативна робота проводиться на базі педіатричного та дитячого травматологічного відділень КНП «Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 17» ХМР, дитячого урологічного відділення Обласного клінічного центру нефрології та урології ім. В.І. Шаповала, міських дитячих поліклінік № 2, 14, 24, КЗ «Харківська санаторна школа № 13» Харківської обласної ради. Кафедра має сучасне діагностичне обладнання: ультразвуковий денситометр “Sonost-2000”, діагностичний центр «Сфера-4», електроенцефалограф, апарат УЗД. З метою проведення незалежного моніторингу стану здоров’я дитячого населення та надання кваліфікованої медичної допомоги співробітники кафедри регулярно проводять експедиційні виїзди в дитячі навчальні заклади м. Харкова та районів Харківської області щодо проведення моніторингу здоров’я дитячого населення регіону.
В умовах воєнного стану співробітники кафедри проводять лікувально-консультативну роботу в режимі он-лайн. Активно займаються волонтерською діяльністю і медичною допомогою населенню з урахуванням умов воєнного вторження.

Співробітники кафедри являються дійсними членами Європейської асоціації з вивчення вітаміну D, Міжнародної асоціації медичної елементології, Американської асоціації педіатрів, International Assosiation for Adolescent Health, Європейської нефрологічної асоціації, Міжнародної спілки кардіоревматологів, Міжнародної організації підтримки грудного вигодовування, European Dialysis and Transplant Association. Щорічно співробітники кафедри приймають активну участь у роботі зарубіжних наукових форумів різних рівнів та стажування з підвищення професійної майстерності у закладах Польщі, Австрії, Великобританії тощо.
Співробітники кафедри щорічно приймають участь у World congress on osteoporosis, osteoarthritis and musculoskeletal diseases.

Науковий гурток

Керівник гуртка: PhD, aсистент Амаш Анастасія Григорівна

Члени СНГ: студенти 3-го курсу медичних факультетів. Склад оновлюється щорічно.

Формат проведення: засідання раз на місяць в online-форматі (Zoom, Google-meet) або очно.

Студенти-гуртківці залучаються до експедиційних виїздів у дитячі навчальні заклади м. Харкова та районів Харківської області під час проведення моніторингу здоров’я дитячого населення регіону. Результати наукових здобутків студенти щорічно доповідають на наукових форумах молодих науковців ХНМУ, України та країн далекого зарубіжжя, де щорічно отримують призові місця.

Нормативні документи освітнього процесу
Навчальні матеріали