Про нас

Первинна профспілкова організація (ППО) співробітників Харківського національного медичного університету об’єднує на добровільній основі за місцем професійної діяльності працівників з метою консолідації зусиль щодо захисту соціальних та економічних прав і інтересів.

Правова основа діяльності профспілки – Конституція України, Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності, Закон України «Про об’єднання громадян», Кодекс законів про працю України, Статут професійної спілки працівників охорони здоров’я України, інші закони України та нормативно-правові акти і чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною радою України, які є частиною національного законодавства України.

Профспілка незалежна від органів державної влади, місцевого самоврядування, роботодавця, політичних та інших громадських організацій.

Головною метою діяльності профспілки є захист та представництво трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки у взаємовідносинах з роботодавцем щодо забезпечення здійснення права кожного члена профспілки на працю, підвищення життєвого рівня на основі справедливої оплати праці, забезпечення інших прав та інтересів.

Контактні дані
Адреса:
просп. Науки, буд. 4, Головний корпус, к. 67, м. Харків
Голова профкому
Леонід Павлович Ющенко
доцент
Профспілка здійснює свою діяльність на демократичних засадах за принципами:
 • законності;
 • добровільного вступу в профспілку і виходу із неї;
  самостійності профспілки, їх виборних органів у виконанні статутних цілей і завдань;
 • виборності всіх профспілкових органів знизу доверху, їх підконтрольності та регулярної звітності перед членами профспілки;
 • гласності в діяльності всіх організаційних ланок профспілки і їх виборних органів;
 • колегіальності в прийнятті рішень та персональної відповідальності за їх виконання;
 • поваги до поглядів і гарантій інтересів меншості, права кожного члена профспілки на захист, роз’яснення своєї позиції;
 • солідарності і єдності дій профспілки в реалізації статутних цілей і завдань
Для здійснення статутних цілей первинна профспілкова організація:
 • домагається здійснення права кожного члена профспілки на працю, справедливу її оплату, підвищення життєвого рівня, захищає малозабезпечених;
 • веде переговори, укладає колективний договір, домагається його виконання;
 • у відповідності до законодавства здійснює громадський контроль за дотриманням законодавства про працю, правил та норм з охорони праці;
 • управляє профспілковим бюджетом, здійснює господарську діяльність у відповідності до законодавства для досягнення статутних цілей.
Склад:
 • Профкому працівників ХНМУ
  Ющенко Леонід Павлович Голова профкому та голова ППО працівників ХНМУ
  Наконечна Оксана Анатоліївна Заступник голови профкому ХНМУ
  Гаєва Наталія Дмитрівна Член організаційно-масової комісії, відповідальна за оздоровлення членів профспілки
  Захаревич Вікторія Михайлівна Член організаційно-масової комісії, відповідальна за інформаційне забезпечення діяльності профкому
  Золотарьова Тетяна Федорівна Член культурно-масової комісії профкому
  Кірєєва Євгенія Сергіївна Член організаційно-масової комісії, відповідальна за сплату внесків та за правильність нарахування зарплати
  Лапко Світлана Василівна Голова спортивно-масової комісії профкому
  Морозов Олександр Володимирович Голова організаційно-масової комісії профкому
  Голова культурно-масової комісії профкому
  Стрюкова Аліса Михайлівна Член організаційно-масової комісії, відповідальна за організацію екскурсій та турпоїздок
  Харченко Наталія Степанівна Голова комісії профкому з охорони праці
 • Комісії із соціального страхування працівників ХНМУ
  Ющенко Леонід Павлович Голова
  Осика Олена Миколаївна Заступник голови
  Вирвас Лариса Василівна Член комісії
  Захарчук Віталій Олександрович Член комісії
Корисна інформація:
 • Звернення сторін соціального діалогу на національному рівні щодо необхідності підвищення ефективності колективно-договірного регулювання трудових відносин

  Прийнято на засіданні Президії Національної тристоронньої соціально-економічної ради

  КЕРУЮЧИСЬ Конституцією України, Кодексом законів про працю України, конвенціями та рекомендаціями Міжнародної організації праці, законами України «Про соціальний діалог в Україні» та «Про колективні договори і угоди»,

  БЕРУЧИ до уваги непросту економічну ситуацію та несприятливий вплив кризових явищ в економіці на трудові відносини, зайнятість населення і забезпечення його робочими місцями,

  ВИЗНАЮЧИ, що колективні договори й угоди є ефективним інструментом регулювання трудових відносин, підвищення конкурентоспроможності підприємств та трудового потенціалу, забезпечення реалізації принципів гідної праці й упередження трудових конфліктів,

  ПОГОДЖУЮЧИСЬ із доцільністю укладення колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності,

  ПРАГНУЧИ через колективно-договірне регулювання забезпечити:
  підвищення ефективності діяльності підприємств та продуктивності праці;
  збереження робочих місць та зростання продуктивної зайнятості;
  здорові та безпечні умови праці та гідну її оплату;
  ведення діалогу з розподілу результатів праці та викорінення бідності серед працюючих.

  ЗВЕРТАЄМОСЬ до працівників, профспілок та роботодавців, а також їх організацій (об’єднань організацій), органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з пропозицією активізувати колективно-договірну роботу на відповідних рівнях соціального діалогу та

  ПРОПОНУЄМО для забезпечення представництва і захисту своїх прав та інтересів:

  Брати активну участь у колективних переговорах з укладення колективних договорів та угод;
  Сприяти поширенню дії галузевих (міжгалузевих), територіальних угод всіх рівнів на підприємства, установи та організації відповідної галузі або території шляхом:
  вступу до діючих організацій роботодавців, професійних спілок;
  делегування організаціями роботодавців та професійними спілками, їх об’єднаннями, повноважень репрезентативним організаціям: та об’єднанням роботодавців і профспілок відповідного рівня;
  сприяння участі роботодавців (підприємств, установ та організацій), первинних організацій профспілок (а у разі відсутності — представників працівників) у підготовці пропозицій з метою їх врахування під час колективних переговорів з укладення галузевих (міжгалузевих), територіальних угод.

  ЗАКЛИКАЄМО працівників, профспілки та роботодавців вживати спільні дії, спрямовані на сприяння веденню колективних переговорів, укладенню колективних договорів і угод та підвищенню їх ефективності!

Права та обов’язки членів профспілки:
 • Член профспілки має право
  1. на захист законних прав та інтересів з боку профспілки в державних, судових та господарських органах, брати участь в діяльності профспілки, в тому числі в формуванні, обговоренні та прийнятті рішень, здійсненні контролю за їх виконанням, особисто брати участь у профспілкових зборах (конференціях), а також засіданнях виборних органів профспілки при розгляді заяв, пропозицій або питань стосовно його прав та інтересів;
  2. обирати та бути обраним до профспілкових органів усіх рівнів;
  3. звертатися в усі профоргани з питаннями, заявами, пропозиціями та вимагати відповіді по суті свого звернення;
  4. користуватися безоплатною юридичною допомогою, яку надають органи профспілки;
  5. одержувати матеріальну допомогу, користуватися різноманітними пільгами, які надаються профспілкою.

  Член профспілки – працівник, який входить до складу профспілки, визнає Статут та сплачує членські внески.

 • Член профспілки зобов’язаний
  1. дотримуватися Статуту профспілки, виконувати покладені на нього профспілкові обов’язки та доручення, брати участь у роботі первинної профспілкової організації
  2. визнавати і виконувати вимоги Статуту, піклуватися про авторитет профспілки, чесно і сумлінно працювати;
  3. своєчасно сплачувати членські внески;
  4. брати участь у діяльності профспілки, виконувати рішення та доручення профспілкових органів;
  5. виконувати зобов’язання, передбачені колективним договором.

  Член профспілки – працівник, який входить до складу профспілки, визнає Статут та сплачує членські внески.

 • Гарантії члена профспілки
  1. член профспілки не може бути звільнений з роботи з ініціативи роботодавця без згоди профспілкового комітету;
  2. зміна умов колективного договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, які є членами виборних профспілкових органів, допускається лише за попередньою згодою виборного профспілкового органу;
  3. працівникам, звільненим з роботи у зв’язку з обранням їх до складу виборних профспілкових органів, після закінчення терміну їх повноважень надається попередня робота (посада) або за згодою працівника інша рівноцінна робота (посада);
  4. членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своїх виробничих обов’язків, надається за умовами, передбаченими колективним договором, вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати для виконання громадських обов’язків в інтересах трудового колективу, а також на час участі в роботі виборних профспілкових органів і профспілкового навчання;
  5. за працівниками, обраними до складу виборних органів профспілкової організації, що діє в установі, зберігаються соціальні пільги та заохочення, встановлені для інших працівників за місцем роботи відповідно до законодавства.

  Член профспілки – працівник, який входить до складу профспілки, визнає Статут та сплачує членські внески.

Профком інформує:
 • Інформація щодо оздоровлення співробітників університету

  Шановні колеги! За Договором з ДП Клінічний санаторій «Курорт Березівські мінеральні води» протягом 2021 року буде продовжено планове оздоровлення співробітників (членів профспілки) за 50% вартості строком на 12 днів.

  Загальна вартість путівки – 7 191.00 грн.

  Бажаючим отримати санаторно-курортну путівку потрібно надати медичну довідку за формою № 070/о та мати достатній термін відпустки. Кількість путівок обмежена.

  Відповідальна за оздоровлення членів профспілки Наталя Дмитрівна Гаєва, пр. Науки 4, корпус «Б» Наукова бібліотека (Вайбер за телефоном +38 067 576 48 65).

 • Індексація пенсій у 2019 році

  З 1 березня 2019 року розпочнеться перерахунок пенсій та поетапна виплата доплат (в окремих випадках) відповідно до постанови Уряду від 20 лютого 2019 року № 124, що набрала чинності 26 лютого 2019 року.

  Більше інформації на сайті Харківської обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я України

 • 17 жовтня пройшла Всеукраїнська акція протесту Федерації профспілок України

  В акції взяли участь представники бюджетної сфери та провідних галузей промисловості з усіх областей України. Близько 15 тис. працівників (у тому числі понад 2 тис. членів профспілки охорони здоров’я України) пройшли маршем по центру Києва, виступаючи проти зростання цін, непосильних тарифів, закликаючи Уряд і роботодавців повернути борги із зарплат, забезпечити українців робочими місцями, гідними зарплатами, вимагаючи належного фінансування медицини та освіти.

  Учасники акції були одностайні в тому, що система охорони здоров’я в Україні потребує реформи. Ця реформа повинна бути професійною, системною та економічно обґрунтованою, враховувати інтереси працівників галузі та захищати права пацієнтів.

  Під час акції відбулася зустріч Голови ФПУ та делегованих представників, у тому числі профспілки працівників охорони здоров’я, з віце-прем’єр-міністром України Павлом Розенком. Також в обговоренні профспілкових вимог взяли участь Міністр соціальної політики Андрій Рева, Міністр освіти і науки Лілія Гриневич, в.о. Міністра охорони здоров’я Уляна Супрун. У ході зустрічі представникам Уряду передано галузеві вимоги та пропозиції.

  Більше інформації на сайті Харківської обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я у розділі «НОВИНИ».