"Медицина" (магістр), 2020

Код та назва спеціальності 222 Медицина
Освітній ступінь Магістр
Стуктурний підрозділ ІІ медичний факультет
Випускова кафедра Кафедра внутрішньої медицини №2, клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т. Малої
Гарант освітньої програми Риндіна Наталія Геннадіївна
Впроваджено в дію: з 01.09.2020 року
Обговорення освітньої програми

Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку або заповнити онлайн-форму

Риндіна Наталія Геннадіївна
д.м.н., професор кафедри внутрішньої медицини №2, клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т. Малої
nh.ryndina@knmu.edu.ua
 • Загальна інформація
  Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу Харківський національний медичний університет
  Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригінала Другий (магістерський) рівень вищої освіти, Медицина, за результатами складання державної атестації присвоюється освітня кваліфікація: Магістр медицини. Професійна кваліфікація: Лікар
  Офіційна назва освітньої програми Медицина
  Тип диплому та обсяг освітньої програми Диплом магістра, одиничний, 360 кредитів ЄКТС, термін навчання 6 років
  Наявність акредитації
  Цикл/рівень Другий (магістерський) рівень/восьмий кваліфікаційний рівень Національної рамки кваліфікацій
  Передумови Повна загальна середня освіта
  Мова(и) викладання Українська, англійська
  Термін дії освітньої програми З 2020 р. до наступного перегляду
  Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми meduniver@knmu.kharkov.ua
 • Мета освітньої програми

  Забезпечити підготовку високо кваліфікованого лікаря, спираючись на академічну підготовку з фундаментальних і клінічних біомедичних наук та підготовку випускників до професійної діяльності лікаря на відповідній первинній посаді шляхом набуття загальних та спеціальних компетентностей, сфера застосування яких щонайменше описується визначеними переліками синдромів та симптомів захворювань, невідкладних станів, фізіологічних станів та захворювань, що потребують особливої тактики ведення пацієнтів; лабораторних та інструментальних досліджень, медичних маніпуляцій; питань трудової, судової та військової експертизи.

 • Характеристика освітньої програми
  Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)) Галузь – 22 «Охорона здоров΄я» Спеціальність – 222 «Медицина», мультидисциплінарна. Містить дисципліни загальної підготовки (3,3%), природничо-наукової підготовки (19,4%) та професійної підготовки (52%). Вибіркові дисципліни складають 25,3 %
  Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна програма підготовки магістра має як академічну, так і прикладну орієнтацію
  Основний фокус освітньої програми та спеціалізації Спеціальна освіта в галузі 22 Охорона здоров΄я спеціальності 222 Медицина; знання з питань охорони здоров’я населення, діагностики, лікування, профілактики захворювань, необхідні для здійснення професійної діяльності.
  Ключові слова: медицина, лікар
  Особливості програми Можливість міжнародної мобільності, у тому числі спеціальної практики; можливість реалізувати англійською мовою.
  Існує узгодженість даної освітньої програми із програмами інших країн, експериментальний характер освітньої програми, який надає Закон України «Про вищу освіту» в контексті академічної автономії
 • Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
  Придатність до працевлаштування Фахівець підготовлений до роботи за ДК 009-2010:
  Секція Q. Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
  Розділ 86.1. Діяльність лікарняних закладів
  Група 86.10 Діяльність лікарняних закладів
  Клас 86.21 Загальна медична практика
  Клас 86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров’я.
  Виконання професійної роботи:
  лікар-інтерн (код КП – 3229);
  лікар-стажист (код КП – 3221);
  лікар-резидент (код КП – ХХХ).
  Подальше навчання Навчання в інтернатурі
 • Викладання та оцінювання

  Викладання та оцінювання:
  Студентоцентроване навчання; самонавчання; проблемно-орієнтоване навчання з набуттям компетентностей, достатніх для розв’язання проблем у професійній галузі; навчання через клініко-лабораторну практику тощо.

  Оцінювання:

  Оцінка (за національною шкалою) Мінімальний бал Максимальний бал
  Національна диференційована шкала
  Відмінно 180 200
  Добре 150 179
  Задовільно 120 149
  Незадовільно 0 119
  Національна недиференційована шкала
  Зараховано 120 200
  Не зараховано 0 119
  Склав 60,5 % 100 %
  Не склав 0 % 60,4 %
  Шкала ЕСТS
  A 180 200
  B 160 179
  C 150 159
  D 130 149
  E 120 129
  Fx 70 119
  F 0 69

  Оцінки «Відмінно», «Добре», «Задовільно» виставляються: за підсумками екзаменів та диференційованих заліків, за результатами практик. Оцінка «Зараховано» виставляється за підсумками заліків. Результат «Склав» виставляється за підсумками складання інтегрованого тестового іспиту «Крок 1. Загальна лікарська практика» та «Крок 2. Загальна лікарська практика», об΄єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту, міжнародного іспиту з основ медицини, іспиту з англійської мови професійного спрямування

 • Програмні компетентності
  Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній діяльності у галузі охорони здоров’я, або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог.
  Загальні компетентності (ЗК) ЗК1 – Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути сучасно навченим.
  ЗК2 – Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.
  ЗК3 – Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
  ЗК4 – Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
  ЗК5 – Здатність приймати обґрунтоване рішення ; працювати в команді; навички міжособистісної взаємодії.
  ЗК6 – Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність спілкуватись іноземною мовою.
  ЗК7 – Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
  ЗК8 – Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов΄язків.
  ЗК9 – Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
  ЗК10 – Прагнення до збереження навколишнього середовища.
  Фахові компетентності (ФК) ФК1 – Навички опитування.
  ФК2 – Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних досліджень та оцінки їх результатів.
  ФК3 – Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання.
  ФК4 – Здатність до визначення необхідного режиму праці та відпочинку, характеру харчування при лікуванні захворювань.
  ФК5 – Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань.
  ФК6 – Здатність до діагностування невідкладних станів.
  ФК7 – Здатність до визначення тактики та володіння навичками надання екстреної медичної допомоги.
  ФК8 – Здатність до проведення лікувально-евакуаційних заходів.
  ФК9 – Навички виконання медичних маніпуляцій.
  ФК10 – Здатність до визначення тактики ведення фізіологічної вагітності, фізіологічних пологів та післяродового періоду. Навички консультування з питань планування сім΄ї та метода контрапцепції.
  ФК11 – Здатність до планування та проведення санітарно-гігієнічних, профілактичних та протиепідемічних заходів, у тому числі щодо інфекційних хвороб.
  ФК12 – Здатність до визначення тактики ведення осіб, що підлягають диспансерному нагляду.
  ФК13 – Здатність до проведення експертизи працездатності.
  ФК14 – Здатність до ведення медичної документації.
  ФК15 – Здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних досліджень здоров΄я населення; обробки державної, соціальної,економічної та медичної інформації.
  ФК16 – Здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, соціально-економічних та біологічних детермінант на стан здоров΄я індивідуума, сім΄ї, популяції.
  ФК17 – Здатність до проведення аналізу діяльності лікаря, підрозділу, закладу охорони здоров΄я, проведення заходів щодо забезпечення якості та безпеки медичної допомоги і підвищення ефективності використання медичних ресурсів.
  ФК18 – Здатність до проведення заходів щодо організації та інтеграції надання медичної допомоги населенню, та проведення маркетингу медичних послуг.
 • Програмні результати навчання

  Знання і розуміння:
  ПРН 1 – володіти загальними та спеціальними фундаментальними та професійно-орієнтованими знаннями, уміннями, навичками, компетентностями, необхідними для виконання типових професійних завдань, пов΄язаних з діяльністю в медичній галузі на відповідній посаді.
  ПРН 2 – володіти знаннями щодо психофізіологічних особливостей людини, здоров΄я людини, підтримки здоров΄я, профілактики захворювань, лікування людини, здоров΄я населення.
  Застосування знань та розумінь:
  ПРН 3 – застосовувати набуті знання, навички та розуміння для вирішення типових задач діяльності лікаря, сфера застосування яких передбачена переліками синдромів та симптомів, захворювань, невідкладних станів, лабораторних та інструментальних досліджень, медичних маніпуляцій
  ПРН 4 – проводити збір інформації про пацієнта.
  ПРН 5 – оцінювати результати опитування, фізичного обстеження, даних лабораторних та інструментральних досліджень.
  ПРН 6 – встановлювати попередній клінічний діагноз захворювання.
  ПРН 7 – визначати характер, принципи лікування захворювань.
  ПРН 8 – визначати необхідну дієту, режим праці та відпочинку при лікуванні захворювань.
  ПРН 9 – визначати тактику ведення контингенту осіб, що підлягають диспансерному нагляду.
  ПРН 10 – проводити діагностування невідкладних станів, визначення тактики надання екстренної медичної допомоги.
  ПРН 11 – проводити санітарно-гігієнічні та профілактичні заходи.
  ПРН 12 – планувати профілактичні та протиепідемічні заходи щодо інфекційних хвороб.
  ПРН 13 – проводити лікувально-евакуаційні заходи.
  ПРН 14 – визначати тактику ведення фізіологічних пологів та післяпологового періоду.
  ПРН 15 – виконувати медичні маніпуляції.
  ПРН 16 – оцінювати вплив навколишнього середовища на стан здоров΄я населення.
  ПРН 17 – вміти вести медичну документацію, обробляти державну, соціальну та медичну інформацію.
  Формування суджень:
  ПРН 18 – здійснювати оцінку стану здоров΄я людини та забезпечувати його підтримку з урахуванням впливу навколишнього середовища та інших факторів здоров΄я.
  ПРН 19 – здійснювати оцінку санітарно-гігієнічного стану навколишнього середовища з метою визначення санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів.
  ПРН 20 – застосовувати набуті знання щодо існуючої системи охорони здоров΄я для оптимізації власної професійної діяльності та участі у вирішенні практичних завдань галузі.
  ПРН 21 – дотримуватись етичного кодексу лікаря, що забезпечує сформованість фахівця з належними особистими якостями.

 • Освітні компоненти

  Навчальний план 2020

  Перелік нормативних компонент навчального плану ОП «Медицина» спеціальності «Медицина» освітнього ступеня «магістр»:

  1-й курс

  2-й курс

  3-й курс

  4-й курс

  5-й курс

  6-й курс

  Перелік вибіркових компонент навчального плану ОП «Медицина» спеціальності «Медицина» освітнього ступеня «магістр»:

  1-й курс

  2-й курс

  3-й курс

  4-й курс

  5-й курс

  6-й курс

 • Ресурсне забезпечення реалізації програми
  Кадрове забезпечення До реалізації програми залучаються науково-педагогічні працівники з науковими ступенями доктора медичних наук, кандидата медичних наук, вченими званнями з фахових дисциплін з підтвердженим рівнем наукової і професійної активності
  Матеріально-технічне забезпечення Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним обладнанням відповідає потребі.  Наявна вся необхідна соціально-побутова інфраструктура, кількість місць у гуртожитках відповідає вимогам. Наявність навчально-наукового медичного комплексу «Університетська клініка», НДІ гігієни праці та професійних захворювань, Університетського стоматологічного центру, Центру доклінічних та клінічних досліджень, Центру гендерної освіти, 4 проблемних лабораторій, анатомічного музею, віварію, центру тестування, аудиторій для симуляційного навчання (фантоми), Центральної науково-дослідної лабораторії університету, навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян, навчально-наукового інституту якості освіти, 6 навчальних науково-виробничих об΄єднань. В ХНМУ наявні 32 локальні комп’ютерні мережі і 55 точок бездротового доступу до мережі Інтернет. Користування Інтернет-мережею безлімітне.
  Інформаційне та навчально-методичне забезпечення Наявність офіційного сайту ХНМУ http://www.knmu.kharkov.ua; наукової бібліотеки з повним набором навчальної літератури з усіх дисциплін, що вивчаються (державною, російською, англійською мовами); працює web-сайт Наукової бібліотеки ХНМУ http://libr.knmu.edu.ua, який надає зручний віддалений доступ до різноманітних інформаційних ресурсів, в т.ч.: електронний каталог – понад 210 тисяч бібліографічних описів, в т.ч. посилань на повні тексти – понад 2,2 тисячі (підручники, навчально-методична література, матеріали конгресів та конференцій, періодичні видання тощо), створено і постійно поповнюються проблемно-орієнтовані бази даних: за основними напрямками наукових досліджень університету – «Здоров’я здорових», «Мініінвазивні втручання», «Серцево-судинні захворювання», «Вірусно-бактеріальні інфекції», а також з актуальної тематики – «Доказова медицина», «Військова медицина» та «Недуги «великих» (повнотекстова); Репозитарій ХНМУ – перший серед медичних вишів України із вільним доступом до навчально-методичних і наукових матеріалів, налічує понад 12 тисяч повнотекстових документів, в т.ч. 1,3 тисячі – навчально-методичних і лекційних матеріалів. Включення в Репозитарій не тільки чисто наукових, але і навчально-методичних, лекційних матеріалів, забезпечує студентів можливістю самопідготовки у режимі 24/7; бази даних, в першу чергу біомедичного профілю, серед яких Medline, Cochrane Library, Academic Search Premier, Health Sourse, PubMed, DOAJ, Open J-Gate, BioOne та ін. За програмою проекту “Електронна інформація для бібліотек“ (eIFL Direct) нам надаються безкоштовні тріал-доступи: до наукометричних баз даних Web of Science від видавництва Thomson Reuters, ресурсів East View Information Services, Консорціуму JSTOR  різних зарубіжних видавництв, таких як Royal Society Publishing, Nature, Academic Press, Springer International Publishing AG, Institute of Physics Publishing (IOP Publishing), до електронних версій журналів The New England Journal of Medicine, Pediatric Neurology Briefs, до журналів та книжок Elsevier, ресурси компанії Ovid – “Primal Interactive Human: the 3D Real-time Body” (Мультимедійна інтерактивна 3D анатомія людини), Reactions Pharmacovigilance Insight, APA PsycINFO™, PsycTESTS тощо; web-покажчик медичних журналів з інтерактивними посиланнями на електронні архіви. Всі читальні зали та зали електронної інформації працюють в зоні Wi-Fi і забезпечують вільний доступ до мережі Інтернет
 • Академічна мобільність
  Національна кредитна мобільність Укладені угоди про академічну мобільність, які передбачають включене навчання студентів в рамках кредитно-трансферної системи з можливістю перезарахування кредитів (обсяг одного кредиту 30 годин)
  Міжнародна кредитна мобільність Укладені угоди про міжнародну академічну мобільність, які передбачають включене навчання студентів, взаємозамінність залікових кредитів
  Навчання іноземних здобувачів вищої освіти У межах ліцензованого обсягу спеціальності