"Сестринська справа" (магістр), 2020

Код та назва спеціальності 223 Медсестринство
Освітній ступінь Магістр
Стуктурний підрозділ ІІІ медичний факультет
Випускова кафедра Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №2 та медсестринства
Гарант освітньої програми Оспанова Тетяна Сунгашівна
Впроваджено в дію: з 01.09.2020 року
Обговорення освітньої програми

Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку або заповнити онлайн-форму

Оспанова Тетяна Сунгашівна
Завідувачка кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 та медсестринства, д.м.н., професор
internist2017@ukr.net
 • Загальна інформація
  Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу Харківський національний медичний університет
  Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригінала Ступінь вищої освіти: другий (магістерський) рівень
  Кваліфікація:
  освітня– магістр ; професійна – медсестринство
  Офіційна назва освітньої програми Сестринська справа
  Тип диплому та обсяг освітньої програми Одиничний диплом, 120 кредитів ЄКТС/ 2 роки навчання на основі диплому бакалавра зі спеціальності 223 «Медсестринство» («Сестринська справа»)
  Наявність акредитації Міністерство освіти і науки України;
  Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
  – Україна
  – Акредитована
  Цикл/рівень Другий (магістерський) рівень/восьмий кваліфікаційний рівень Національної рамки кваліфікацій
  Передумови Наявність диплома бакалавра за спеціальністю 223 «Медсестринство» («Сестринська справа»)
  Умови вступу визначаються «Правилами прийому до Харківського національного медичного університету» затвердженими Вченою радою ХНМУ.
  Мова(и) викладання Українська, англійська (окремі дисципліни)
  Термін дії освітньої програми з 2020 р. до наступного перегляду
  Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми http://www.knmu.kharkov.ua
 • Мета освітньої програми

  Створення системи освітніх компонентів на другому рівні вищої освіти в межах спеціальності 223 «Медсестринство», що визначає:
  -вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою;
  -перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення;
  -кількість кредитів ЄКТС. Необхідних для виконання цієї програми;
  -очікувані результати навчання. Якми повинен оволодіти здобувач магістерського ступеня вищої освіти зі спеціальності 223 «Медсестринство»:
  Підготовка конкурентно-спроможного, висококваліфікованого, компетентного фахівця вищої ланки медсестринства, здатного вирішувати практичні проблеми і задачі діяльності у галузі охорони здоров’я із застосуванням положень, теорій та методів фундаментальних, медичних та клінічних наук.

 • Характеристика освітньої програми
  Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)) Галузь – 22 «Охорона здоров΄я»
  Спеціальність – 223 «Медсестринство»
  Форми навчання Очна (денна та вечірня)
  Заочна
  Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна
  Основний фокус освітньої програми та спеціалізації Загальна програма в галузі охорони здоров’я, спрямована на знання з питань охорони здоров’я населення, діагностики, лікування, профілактики захворювань, необхідні для здійснення професійної діяльності. Спрямована на можливість створення індивідуальної освітньої траєкторії «Освіта впродовж життя».
  Повна вища освіта.
  Ключові слова: медицина, медична сестра
  Особливості програми Програма передбачає теоретичну, практичну та науково-дослідну підготовку; форми навчання: очна (денна та вечірня) та заочна(дистанційна) – лише на основі тосвітнього ступеня бакалавра галузі знань «Охорона здоров’я». Програма передбачає також наявність первинної медико-санітарної, педагогічної та клінічної практик. Програма передбачає можливість міжнародної мобільності, у тому числі спеціальної практики.
 • Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
  Придатність до працевлаштування Фахівець підготовлений до роботи за ДК 009-2010
  Секція Q. Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
  Розділ 86.1 Діяльність лікарняних закладів
  Група 86.10 Діяльність лікарняних закладів
  Клас 86.21 Загальна медична практика
  Клас 86.9 Інша діяльність у сфері охорони здоров’я
  Після закінчення навчання за освітньою програмою магістра спеціальності «Медсестринство» фахівець здатний виконувати зазначену в ДК 003-2010 професійну роботу:
  -1229.5 Начальник (завідувач) структурного підрозділу медичного закладу
  -1229.5 Головна медична сестра
  – 1482 Менеджер (управитель) з громадської охорони здоров’я
  -2310.2 Викладач вищого навчального закладу
  –2230.1Молодший науковий співробітник (сестринська справа)
  – 2230.1 Науковий співробітник (сестринська справа)
  -2230.1 Науковий співробітник консультант (сестринська справа)
  -2351.2 Консультант з питань здорового способу життя
  Подальше навчання Мають право продовжити навчання на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти
 • Викладання та оцінювання
  Викладання та
  навчання
  Компетентнісний, студентськоцентрований, проблемно-орієнтований підходи та ініціативне самонавчання. навчання; Лекції в поєднанні з мультимедією, електронним навчанням, груповою роботою, міжособистісним навчанням та оцінюванням одногрупників, самостійне навчання, навчання на основі дослідження, рефлективне навчання, стажування, групова робота, індивідуальне навчання, виробнича практика.
  Оцінювання Методи і форми контролю та оцінювання успішності студентів здійснюються відповідно до вимог програми та Інструкції щодо оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах впровадження Європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу, затвердженої МОЗ України (лист МОЗ України № 08.01-47/10395 від 15.04.2014).
  Підлягає перевірці:
  1. рівень теоретичних знань;
  2. розвиток творчого мислення;
  3. навички самостійної роботи;
  4. компетенції (вміння синтезувати отримані знання і застосовувати їх у вирішенні практичних занять);
  5. рівень сформованості обов’язкових умінь та навичок які входять до складу розділу.
  6. виконання індивідуальних завдань студента.
  Проміжний контроль у формі підсумкових заннять, заліків, діф. заліків, іспитів відповідно до навчального плану.
  Практичнее навчання оцінюється закінчується діференційними заліками згідно до навчального плану. Атестація здійснюється у вигляді єдиного державного стандартизованого тестового іспиту – ліцензійного інтегрованого іспиту та практично-орієнтованого іспиту (іспитів).
  Ліцензійний інтегрований іспит, проводиться відповідно до Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів, затвердженого наказом МОЗ України від 14.08.1998 р. №251 і здійснюється Екзаменаційною комісією ВНЗ та Центром тестування при МОЗ України.
  Практично-орієнтований іспит проводиться у формі атестаційних екзаменів або комплексного атестаційного екзамену. Практично-орієнтованим іспитом оцінюється набуття загальних та спеціальних компетентностей в умовах наближених до професійної діяльності.
 • Програмні компетентності
  Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності в галузі медсестринства та в освітньому процесі, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.
  Загальні компетентності (ЗК) ЗК 01. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
  ЗК 02. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
  ЗК 03. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу інформації.
  ЗК 04. Здатність до планування, організації та управління.
  ЗК 05. Здатність спілкуватися другою мовою.
  ЗК 06. Навички використання інформаційних та комунікативних технологій.
  ЗК 07. Здатність до пошуку, оброблення, аналізу інформації з різних джерел та проведення досліджень на відповідному рівні.
  ЗК 08. Навички міжособистісної взаємодії.
  ЗК 09. Здатність навчатись та навчати.
  ЗК 10. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
  ЗК 11. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
  ЗК 12. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
  Спеціальні (фахові,
  предметні
  компетентності (ФК)
  ФК 01. Вміння виявляти зв’язок патогенезу захворювань з клінічними проявами та результатами додаткових методів дослідження.
  ФК 02. Вміння оцінювати організацію та якость надання різних видів медичної допомоги та санітарно-епідеміологічного благополуччя населення.
  ФК 03. Вміння орієнтуватися у визначенні групової належності лікарських засобів, особливостях їх фармакокінетики та фармакодинаміки.
  ФК 04. Здатність використовувати теоретичні знання та практичні уміння для виконання медсестринських втручань відповідно до клінічних протоколів та стандартів медсестринської діяльності.
  ФК 05. Вміння застосовувати знання з основ діагностики, лікування і профілактики найбільш поширених хвороб імунної системи та алергологічної патології в професійній діяльності.
  ФК 06. Здатність організовувати та надавати невідкладну допомогу при різних гострих станах.
  ФК 07. Здатність організовувати та надавати невідкладну допомогу в надзвичайних ситуаціях у мирний та воєнний час.
  ФК 08. Здатність оцінювати вплив небезпечних чинників щодо ризику розвитку найпоширеніших захворювань у світі. Знання основних методів діагностики в клініці хвороб цивілізації.
  ФК 09. Вміння застосовувати теоретичні знання та практичні уміння з паліативної медицини та хоспісної допомоги при наданні медичної допомоги тяжкохворим та агонуючим в межах компетенції магістра-медсестринства.
  ФК 10. Здатність до використання теоретичних знань та практичних умінь при організації надання медичної допомоги за принципом сімейної медицини.
  ФК 11. Вміння застосовувати теоретичні знання та практичні уміння при організації управління в медсестринських структурних підрозділах.
  ФК 12. Вміння планувати і проводити наукові дослідження, готувати результати наукових робіт до оприлюднення.
  ФК 13. Вміння застосовувати основи педагогіки і психології у навчально-виховному процесі у вищих навчальних закладах освіти.
  ФК 14. Знання основних сучасних положень фундаментальних наук стосовно походження, розвитку та будови Всесвіту, здатність їх застосовувати для формування світоглядної позиції.
  ФК 15. Вміння формулювати задачі моделювання, створювати моделі об’єктів і процесів у геосферах та їхніх компонентах із використанням математичних, картографічних методів і геоінформаційних технологій.
 • Програмні результати навчання

  ПРН 1. Володіти професійними знаннями; формулювати ідеї, концепції з метою використання в роботі академічного або професійного спрямування.
  ПРН 2. Демонструвати достатню компетентність та самостійно вирішувати ситуації професійної діяльності.
  ПРН 3. Застосовувати знання та навички із загальної та професійної підготовки при вирішенні спеціалізованих завдань.
  ПРН 4. Аналізувати утворені поняття, шляхом суджень, міркувань, умовиводів та демонструвати розуміння і застосування методів критичного
  аналізу.
  ПРН 5. Аргументувати висновки та виявляти зв’язки між сучасними концепціями у організації процесу управління на кожному етапі професійної
  діяльності.
  ПРН 6. Порівнювати, кількісно та якісно оцінювати, скореговувати очікувані та отримані результати.
  ПРН 7. Осмислювати власні припущення і перевірку зроблених іншими припущень, які вважаються доведеними.
  ПРН 8. Використовувати мотивацію та стимулювання як внутрішній та зовнішній фактори в набутті знань з метою удосконалення власних професійних умінь.
  ПРН 9. Виявляти активність у вирішенні проблемних питань, пов’язаних з професійною діяльністю.
  ПРН 10. Дотримуватися етико-деонтологічних засад у професійній діяльності. вирішувати проблемні питання щодо особистісних переконань та етичних міркувань.
  ПРН 11. Створювати і погоджувати плани професійної діяльності, виявляти професійні проблеми і знаходити шляхи їх конструктивного розв’язання.
  ПРН 12. Демонструвати соціальний оптимізм, повагу до етичних принципів.
  ПРН 13. Проявляти позитивну професійну, соціальну та емоційну поведінку і адаптувати її до системи загальнолюдських цінностей; проявляти
  самостійність і відповідальність в роботі.
  ПРН 14. Ідентифікувати, імітувати та копіювати навички виконання певних дій.
  ПРН 15. Впроваджувати стандарти професійної діяльності.
  ПРН 16. Демонструвати та контролювати виконання навичок та умінь.
  ПРН 17. Координувати, модифікувати методи і технічні прийоми, комбінувати поєднання двох або більше навичок для виконання типових та нетипових професійних завдань.
  ПРН 18. Демонструвати автоматизм виконання навичок. Удосконалювати методики виконання навичок та навчати інших.
  ПРН 19. Демонструвати здатність до адаптації та дії в новій ситуації, пов’язаній з роботою медичної сестри-магістра, вміння генерувати нові ідеї в області медсестринства.
  ПРН 20. Застосовувати педагогічні технології на рівні достатньому для реалізації розроблених програм навчальних дисциплін за спеціалізацією у вищих навчальних закладах.

 • Освітні компоненти

  Навчальний план 2020

  Перелік нормативних компонент навчального плану ОП «Сестринська справа» спеціальності «Медсестринство» освітнього ступеня «магістр»:

  1-й курс

  2-й курс

  Перелік вибіркових компонент навчального плану ОП «Сестринська справа» спеціальності «Медсестринство» освітнього ступеня «магістр»:

  1-й курс

  2-й курс

 • Ресурсне забезпечення реалізації програми
  Кадрове забезпечення Вищий медичний навчальний заклад, який веде підготовку сестер медичних-магістрів, несе відповідальність за дотримання державних вимог щодо якості освітньої і професійної підготовки випускників згідно з законом України «Про вищу освіту», іншими нормативно-правовими актами України, забезпечує відповідний професорсько-викладацький склад.
  Проектна група: 4 доктори наук, професори та 2 кандидати наук, доценти.
  Розробник освітньої програми (керівник проектної групи): доктор медичних наук,професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 та медсестринства Т.С.Оспанова має стаж науково-педагогічної роботи 38 років, є визнаним професіоналом з досвідом дослідницької діяльності в
  галузі охорони здоров’я.
  Всі викладачі даної спеціальності повинні мати відповідну фахову вищу освіту (доктори наук, кандидати наук, професори, доценти, викладачі методисти, викладачі вищої категорії).
  Матеріально-технічне забезпечення Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним обладнанням відповідає потребі. Наявна вся необхідна соціально-побутова інфраструктура, кількість місць у гуртожитках відповідає вимогам. Наявність навчально-наукового медичного комплексу
  «Університетська клініка», НДІ гігієни праці та професійних захворювань, Університетського стоматологічного центру, Центру доклінічних та клінічних досліджень, Центру гендерної освіти, 4 проблемних лабораторій, анатомічного музею, віварію, центру тестування, аудиторій для симуляційного навчання (фантоми), Центральної науково-дослідної лабораторії університету, навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян, навчально-наукового інституту якості освіти, 6 навчальних науково-виробничих об΄єднань. В ХНМУ наявні 32 локальні комп’ютерні мережі і 55 точок бездротового доступу до мережі Інтернет. Користування Інтернет-мережею безлімітне.
  Інформаційне та навчально-методичне
  забезпечення
  Вищий медичний навчальний заклад, який веде підготовку сестер медичних-магістрів, несе відповідальність за дотримання державних вимог щодо якості освітньої і професійної підготовки випускників з законом України «Про вищу освіту», іншими нормативно-правовими актами України, забезпечує відповідне науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу, а саме:
  – Наявність навчального плану та пояснювальної записки до нього
  – Наявність робочої програми з кожної навчальної дисципліни навчального плану
  – Наявність комплексу навчально-методичного забезпечення з кожної навчальної дисципліни навчального плану
  – Забезпеченість студентів навчальними матеріалами з кожної навчальної дисципліни навчального плану
  – Наявність методичних матеріалів для проведення атестації здобувачів та інформаційне забеспеення освітньої діяльності
  – Наявність офіційного сайту ХНМУ http://www.knmu.kharkov.ua.
  – Загальний фонд Наукової бібліотеки нараховує 999 175 документів, серед яких державною мовою – 216 300 примірників, російською – 699 844, іноземними мовами – 83 031. Фонд наукової літератури нараховує 394 114 примірників, фонд навчальної літератури – 579 649 примірників, у тому числі державною мовою – 168 791, російською – 376 638, іноземною (англійською) мовою – 34 220.
  Сучасних підручників та посібників, виданих за останні 5 років, у фонді є 418 назв у кількості 20 435 прим.
  Працює web-сайт Наукової бібліотеки ХНМУ http://libr.knmu.edu.ua, який надає зручний віддалений доступ до різноманітних інформаційних ресурсів, в т.ч.:
  – Електронний каталог – понад 210 тисяч бібліографічних описів, в т.ч. посилань на повні тексти – понад 2,2 тисячі (підручники, навчально-методична література, матеріали конгресів та конференцій, періодичні видання тощо), створено і постійно поповнюються проблемно-орієнтовані бази даних: за основними напрямками наукових досліджень університету – «Здоров’я здорових», «Мініінвазивні втручання», «Серцево-судинні захворювання», «Вірусно-бактеріальні інфекції», а також з актуальної тематики – «Доказова медицина», «Військова медицина» та «Недуги «великих» (повнотекстова);
  – Репозитарій ХНМУ – перший серед медичних вишів України із вільним доступом до навчально-методичних і наукових матеріалів, налічує понад 12 тисяч повнотекстових документів, в т.ч. 1,3 тисячі – навчально-методичних і лекційних матеріалів. Включення в Репозитарій не тільки чисто наукових, але і навчально-методичних, лекційних матеріалів, забезпечує студентів можливістю самопідготовки у режимі 24/7;
  – бази даних, в першу чергу біомедичного профілю, серед яких Medline, Cochrane Library, Academic Search Premier, Health Sourse, PubMed, DOAJ, Open J-Gate, BioOne та ін. За програмою проекту “Електронна інформація для бібліотек“ (eIFL Direct) нам надаються безкоштовні тріал-доступи: до наукометричних баз даних Web of Science від видавництва Thomson Reuters, ресурсів East View Information Services, Консорціуму JSTOR різних зарубіжних видавництв, таких як Royal Society Publishing, Nature, Academic Press, Springer International Publishing AG, Institute of Physics Publishing (IOP Publishing), до електронних версій журналів The New England Journal of Medicine, Pediatric Neurology Briefs, до журналів та книжок Elsevier, ресурси компанії Ovid – “Primal Interactive Human: the 3D Real-time Body” (Мультимедійна інтерактивна 3D анатомія людини), Reactions Pharmacovigilance Insight, APA PsycINFO™,
  PsycTESTS тощо;
  – web-покажчик медичних журналів з інтерактивними посиланнями на електронні архіви.
  Всі читальні зали та зали електронної інформації працюють в зоні Wi-Fi і забезпечують вільний доступ до мережі Інтернет.
 • Академічна мобільність
  Національна кредитна мобільність Допускаються індивідуальні угоди про академічну мобільність для навчання та проведення досліджень в ЗВО та наукових установах України.
  Кредити, отримані в інших ЗВО України, перезараховують відповідно до довідки про академічну мобільність (обсяг одного кредиту 30 годин).
  Міжнародна кредитна мобільність Університет має договори про співпрацю з можливістю реалізації програм академічної мобільності з такими закладами та установами: Дитячою клінікою Святої Анни, м. Відень;
  Американсько-австрійською фундацією (Австрійська республіка); Білоруським державним медичним університетом, м. Мінськ; Гомельським державним медичним університетом (Республіка Білорусь); Медичним університетом м. Плевен (Республіка Болгарія); HealthProm, м. Лондон (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії ); Тартуським університетом (Естонська Республіка); Стоматологічною клінікою доктора Яна Ратнера, м. Хайфа (Держава Ізраїль); Тебрізьким університетом медичних наук; Тегеранським університетом медичних наук; Міжнародним науково-освітнім та дослідницьким товариством, м. Тегеран; Університетом медичних наук ім. Шахіда Садугі, м. Йезд (Іран); Спортивною клінікою «Вілла Стюарт», м. Рим (Італійська Республіка); Державний медичним університетом м. Семей; Карагандинським державним медичним університетом ; Медичним університетом Астани; Західно-Казахстанським державним медичним університетом імені Марата Оспанова, м. Актобе (Республіка Казахстан); Вільнюським університетом (Литовська Республіка); Магдебурзьким університетом ім. Отто фон Геріке; Інститутом мультифазних процесів Університету ім. Лейбніца, м. Ганновер; Дитячою лікарнею Санкт-Августіна «Асклепій»; Лікарняним комплексом Хавелхьое, м. Берлін; Падерборнським університетом (Федеративна Республіка Німеччина); Познанським університетом медичних наук; Вищою школою управління охороною праці в Катовицях (Республіка Польща); Університетом ім. Яна Коменського в Братиславі; Словацьким медичним університетом, м. Братислава (Словацька Республіка); Чукуровим університетом, м. Адана; Акденіз університетом, м. Анталья (Турецька Республіка); Андижанським державним медичним інститутом; Самаркандським державним медичним
  інститутом; Ташкентським інститутом удосконалення лікарів; Ташкентським педіатричним медичним інститутом (Республіка Узбекистан); Інститутом фізіології Академії наук Чеської Республіки, м. Прага (Чеська Республіка); Центром компетенції спини, м. Цюріх (Швейцарська Конфедерація); Агентством охорони здоров’я Швеції, м. Стокгольм (Королівство Швеція).
  Навчання іноземних здобувачів вищої освіти Навчання іноземних здобувачів вищої освіти проводиться на загальних умовах або за індивідуальним графіком.