"Педіатрія" (магістр), 2017

Код та назва спеціальності 228 Педіатрія
Освітній ступінь Магістр
Стуктурний підрозділ ІІІ медичний факультет
Випускова кафедра Кафедра педіатрії №1 та неонатології
Гарант освітньої програми Іщенко Тетяна Борисівна
Попередній гарант освітньої програми Чайченко Тетяна Валеріївна (з квітня 2020 по серпень 2022)
Попередній гарант освітньої програми Гончарь Маргарита Олександрівна (з березня 2017 по квітень 2020)
Впроваджено в дію: з 01.09.2017 року
Обговорення освітньої програми

Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку або заповнити онлайн-форму

Іщенко Тетяна Борисівна
к.мед.н., доцент кафедри педіатрії №1 та неонатології
tb.ischenko@knmu.edu.ua
 • Загальна інформація
  Тип диплому та обсяг освітньої програми Диплом магістра, одиничний, 360 кредитів ЄКТС, термін навчання 6 років
  Вищий навчальний заклад Харківський національний медичний університет
  Акредитуюча інстанція Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
  Рівень програми Другий (магістерський) рівень/восьмий кваліфікаційний рівень
  Національної рамки кваліфікацій
  Повна назва кваліфікації мовою оригіналу Магістр медицини
  Офіційна назва освітньої програми Педіатрія
  Передумови Без обмежень доступу до навчання
  Умови вступу визначаються «Правилами прийому до Харківського
  національного медичного університету», затвердженими Вченою радою
  Мова(и) викладання Українська
 • Мета освітньої програми

  Забезпечити академічну підготовку з фундаментальних і клінічних біомедичних наук та підготовку випускників до професійної діяльності лікаря на відповідній первинній посаді шляхом набуття загальних та спеціальних компетентностей, сфера застосування яких щонайменше описується визначеними переліками синдромів та симптомів захворювань, невідкладних станів, фізіологічних станів та захворювань, що потребують особливої тактики ведення пацієнтів; лабораторних та інструментальних досліджень, медичних маніпуляцій; питань трудової, судової та військової експертизи.

 • Характеристика освітньої програми
  Предметна область, напрям Галузь – 22 «Охорона здоров΄я», Спеціальність – 228 «Педіатрія», мультидисциплінарна. Дисципліни гуманітані та соціальні складають 3,3%, природничо-наукові – 23%, професійної підготовки – 67,9%,
  курси за вибором – 5,8%.
  Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна програма підготовки магістра має як академічну, так і прикладну орієнтацію.
  Фокус освітньої програми
  Загальна/спеціальна
  Спеціальна освіта в галузі 22 Охорона здоров΄я спеціальності 228 Педіатрія; знання з питань охорони здоров’я населення, діагностики, лікування, профілактики захворювань, необхідні для здійснення професійної діяльності.
  Особливості програми Можливість міжнародної мобільності (у тому числі шляхом проходження спеціальної практики); можливість реалізувати англійською мовою; денна форма навчання; подальше проходження інтернатури є обов΄язковим; попередній рівень освіти здобувачів – повна загальна середня освіта.
 • Працевлаштування та продовження освіти
  Працевлаштування Фахівець підготовлений до роботи за ДК 009-2010:
  Секція Q. Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
  Розділ 86.1. Діяльність лікарняних закладів
  Група 86.10 Діяльність лікарняних закладів
  Клас 86.21 Загальна медична практика
  Клас 86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров’я.
  Виконання професійної роботи:
  лікар-інтерн (код КП – 3229);
  лікар-стажист (код КП – 3221);
  лікар-резидент (код КП – ХХХ).
  Продовження освіти Навчання в інтернатурі
 • Викладання та оцінювання

  Викладання та навчання:
  Студентоцентроване навчання; самонавчання; проблемно-орієнтоване навчання з набуттям компетентностей, достатніх для розв’язання
  проблем у професійній галузі; навчання через клініко-лабораторну практику тощо.

  Оцінювання:

  Оцінка (за національною шкалою) Мінімальний бал Максимальний бал
  Національна диференційована шкала
  Відмінно 180 200
  Добре 150 179
  Задовільно 120 149
  Незадовільно 0 119
  Національна недиференційована шкала
  Зараховано 120 200
  Не зараховано 0 119
  Склав 60,5 % 100 %
  Не склав 0 % 60,4 %
  Шкала ЕСТS
  A 180 200
  B 160 179
  C 150 159
  D 130 149
  E 120 129
  Fx 70 119
  F 0 69

  Оцінки «Відмінно», «Добре», «Задовільно» виставляються: за підсумками екзаменів та диференційованих заліків, за результатами
  практик. Оцінка «Зараховано» виставляється за підсумками заліків.
  Результат «Склав» виставляється за підсумками складання інтегрованого тестового іспиту «Крок 1. Загальна лікарська практика» та «Крок 2. Загальна лікарська практика».

 • Програмні компетентності
  Інтегральна компетентність здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній діяльності у галузі охорони здоров’я, або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог.
  Загальні компетентності ЗК1 – Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути сучасно навченим
  ЗК2 – Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях
  ЗК3 – Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності
  ЗК4 – Здатність до адаптації та дії в новій ситуації
  ЗК5 – Здатність приймати обґрунтоване рішення; працювати в команді; навички міжособистісної взаємодії
  ЗК6 – Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність спілкуватись іноземною мовою
  ЗК7 – Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій
  ЗК8 – Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов΄язків
  ЗК9 – Здатність діяти соціально відповідально та свідомо
  ЗК10 – Прагнення до збереження навколишнього середовища
  Спеціальні (фахові) компетентності  (СК) СК1 – Навички опитування
  СК2 – Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних досліджень та оцінки їх результатів
  СК3 – Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання
  СК4 – Здатність до визначення необхідного режиму праці та відпочинку, характеру харчування при лікуванні захворювань
  СК5 – Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань
  СК6 – Здатність до діагностування невідкладних станів
  СК7 – Здатність до визначення тактики та володіння навичками надання екстреної медичної допомоги
  СК8 – Здатність до проведення лікувально-евакуаційних заходів
  СК9 – Навички виконання медичних маніпуляцій
  СК10 – Здатність до визначення тактики ведення фізіологічної вагітності, фізіологічних пологів та післяродового періоду. Навички консультування з питань планування сім΄ї та метода контрапцепції
  СК11 – Здатність до планування та проведення санітарно-гігієнічних, профілактичних та протиепідемічних заходів, у тому числі щодо інфекційних хвороб
  СК12 – Здатність до визначення тактики ведення осіб, що підлягають диспансерному нагляду
  СК13 – Здатність до проведення експертизи працездатності
  СК14 – Здатність до ведення медичної документації
  СК15 – Здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних досліджень здоров΄я населення; обробки державної, соціальної,економічної та медичної інформації
  СК16 – Здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, соціально-економічних та біологічних детермінант на стан здоров΄я індивідуума, сім΄ї, популяції
  СК17 – Здатність до проведення аналізу діяльності лікаря, підрозділу, закладу охорони здоров΄я, проведення заходів щодо забезпечення якості та безпеки медичної допомоги і підвищення ефективності використання медичних ресурсів
  СК18 – Здатність до проведення заходів щодо організації та інтеграції надання медичної допомоги населенню, та проведення маркетингу медичних послуг
 • Програмні результати навчання

  Знання і розуміння:
  ПРН 1 – здобуття особою загальних та спеціальних фундаментальних і професійно-орієнтованих знань, умінь, навичок, компетентностей, необхідних для виконання типових професійних завдань, пов΄язаних з її діяльністю в медичній галузі на відповідній посаді
  ПРН 2 – знання психофізіологічних особливостей людини, здоров΄я людини, підтримки здоров΄я, профілактики захворювань, лікування людини, здоров΄я населення

  Застосування знань та розумінь:
  ПРН 3 – здатність застосовувати набуті знання, навички та розуміння для вирішення типових задач діяльності лікаря, сфера застосування яких передбачена переліками синдромів та симптомів, захворювань, невідкладних станів, лабораторних та інструментальних досліджень, медичних маніпуляцій
  ПРН 4 – збір інформації про пацієнта
  ПРН 5 – оцінювання результатів опитування, фізичного обстеження, даних лабораторних та інструментральних досліджень
  ПРН 6 – встановлення попереднього клінічного діагнозу захворювання
  ПРН 7 – визначення характеру, принципів лікування захворювань
  ПРН 8 – визначення необхідної дієти, режиму праці та відпочинку при лікуванні захворювань
  ПРН 9 – визначення тактики ведення контингенту осіб, що підлягають диспансерному нагляду
  ПРН 10 – діагностування невідкладних станів, визначення тактики надання екстренної медичної допомоги
  ПРН 11 – проведення санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів
  ПРН 12 – планування профілактичних та протиепідемічних заходів щодо інфекційних хвороб
  ПРН 13 – проведення лікувально-евакуаційних заходів
  ПРН 14 – визначення тактики ведення фізіологічних пологів та післяпологового періоду
  ПРН 15 – виконання медичних маніпуляцій
  ПРН 16 – оцінюваня впливу навколишнього середовища на стан здоров΄я населення
  ПРН 17 – ведення медичної документації, обробка державної, соціальної та медичної інформації

  Формування суджень:
  ПРН 18 – датність здійснювати оцінку стану здоров΄я людини та забезпечувати його підтримку з урахуванням впливу навколишнього середовища та інших факторів здоров΄я
  ПРН 19 – здатність здійснювати оцінку санітарно-гігієнічного стану навколишнього середовища з метою визначення санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів
  ПРН 20 – здатність застосовувати набуті зання щодо існуючої системи охорони здоров΄я для оптимізації власної професійної діяльності та участі у вирішенні практичних завдань галузі
  ПРН 21 – сформованість фахівця з належними особистими якостями, який дотримується етичного кодексу лікаря

 • Освітні компоненти

  Навчальний план 2017

  Перелік нормативних компонент навчального плану ОП «Педіатрія» спеціальності «Педіатрія» освітнього ступеня «магістр»:

  4-й курс

  5-й курс

  Перелік вибіркових компонент навчального плану ОП «Педіатрія» спеціальності «Педіатрія» освітнього ступеня «магістр»:

  4-й курс

  5-й курс

  6-й курс

 • Ресурсне забезпечення реалізації програми
  Кадрове забезпечення До реалізації програми залучаються науково-педагогічні працівники з науковими ступенями доктора медичних наук, кандидата медичних наук, вченими званнями з фахових дисциплін з підтвердженим рівнем наукової іпрофесійної активності.
  Матеріально-технічне забезпечення Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним обладнанням відповідає потребі. Наявна вся необхідна соціально-побутова інфраструктура, кількість місць у гуртожитках відповідає вимогам. Наявність навчально-наукового медичного комплексу «Університетська клініка», НДІ гігієни праці та професійних захворювань, Університетського стоматологічного центру, Центру доклінічних та клінічних досліджень, Центру гендерної освіти, 4 проблемних лабораторій, анатомічного музею, віварію, центру тестування, аудиторій для симуляційного навчання (фантоми), Центральної науково-дослідної лабораторії університету, навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян, навчально-наукового інституту якості освіти, 6 навчальних науково-виробничих об΄єднань. В ХНМУ наявні 32 локальні комп’ютерні мережі і 55 точок бездротового доступу до мережі Інтернет. Користування Інтернет-мережею безлімітне.
  Інформаційне та навчально-методичне забезпечення Наявність офіційного сайту ХНМУ http://www.knmu.kharkov.ua; наукової бібліотеки з повним набором навчальної літератури з усіх дисциплін, що вивчаються (державною, російською, англійською мовами); працює web-сайт Наукової бібліотеки Працює web-сайт Наукової бібліотеки ХНМУ
  http://libr.knmu.edu.ua, який надає зручний віддалений доступ до різноманітних інформаційних ресурсів, серед яких: електронний каталог – 300 тисяч бібліографічних описів, в т. ч. посилань на повні тексти – понад 9 тисяч (підручники, навчально-методична література, матеріали конгресів та конференцій, періодичні видання тощо), створено і постійно поповнюються проблемно-орієнтовані бази даних (6 789 повних текстів):
  за основними напрямками наукових досліджень університету – «Здоров’я здорових», «Мініінвазивні втручання», «Серцево-судинні захворювання»,
  «Вірусно-бактеріальні інфекції», а також з актуальної тематики – «Доказова медицина», «Військова медицина» та ін.; Репозитарій ХНМУ – з вільним доступом до навчально-методичних і наукових матеріалів, налічує 27,5 тисяч повнотекстових документів, в т. ч. понад 3 тисячі – навчально-методичних і лекційних матеріалів. Включення в Репозитарій не тільки чисто наукових, але і навчально-методичних, лекційних матеріалів, забезпечує студентів можливістю самопідготовки у режимі 24/7; доступ до вітчизняних та міжнародних ресурсів освітнього та наукового контенту, включаючи журнали і книги видавництв Springer (колекція Springer Nature), Elsevier (колекція ScienceDirect), створює власний онлайн-ресурс – фахово-орієнтований електронний контент книжкових видань репозитаріїв вишів та наукових установ України за профілем університету; посилання на різноманітні бази даних, в першу чергу біомедичного профілю, серед яких Medline, Cochrane Library, Academic Search Premier, Health Sourse, PubMed, DOAJ, Open J-Gate, BioOne та ін. За програмою проекту «Електронна інформація для бібліотек» (eIFL Direct) надаються безкоштовні тріал-доступи; web-покажчик медичних журналів з інтерактивними посиланнями на електронні архіви. Доступ надається як віддалено, так і в стінах бібліотеки й університету. Всі читальні зали та зали для самостійної роботи забезпечують вільний доступ до мережі Інтернет, працюють в зоні Wi-Fi.
  На допомогу навчанню й підготовці до іспитів університет передплачує доступ до онлайн-платформи тестів USMLE-Rx американської компанії MedIQ Learning, в бібліотеці організовані автоматизовані місця з доступом до неї.

   

 • Академічна мобільність
  Національна кредитна мобільність Укладені угоди про академічну мобільність, які передбачають включене навчання студентів в рамках кредитно-трансферної системи з можливістю перезарахування кредитів (обсяг одного кредиту 30 годин).
  Міжнародна кредитна мобільність Укладені угоди про міжнародну академічну мобільність, які передбачають включене навчання студентів, взаємозамінність залікових кредитів.
  Навчання іноземних здобувачів вищої освіти У межах ліцензованого обсягу спеціальності не передбачено.