Кафедра ендокринології та дитячої ендокринології

Про нас

Кафедра ендокринології та дитячої ендокринології була заснована у 1940 році. Основні напрямки діяльності кафедри включають навчальну, наукову, методичну, лікувально-діагностичну та консультативну роботу.

Навчальна діяльність кафедри полягає в організації післядипломної освіти (підвищення кваліфікації, стажування, спеціалізація) для вітчизняних лікарів, у підготовці іноземних клінічних ординаторів, а також здобувачів вищої освіти за спеціальностями 222 «Медицина» та 228 «Педіатрія» 4 курсу . Саме навчальна складова є одним з пріоритетних напрямків діяльності кафедри. Щорічно на кафедрі навчається 250-300 слухачів. На кафедрі регулярно проводяться цикли тематичного удосконалення «Сучасні аспекти клінічної ендокринології», «Питання репродуктивної ендокринології», «Невідкладні стани в ендокринології», «Ендокринологія дитячого віку», цикли спеціалізації, стажування «Ендокринологія» та «Дитяча ендокринологія»), також відбувається підготовка клінічних ординаторів, аспірантів, інтернів.

Науковими напрямками роботи кафедри є удосконалення методів діагностики та лікування цукрового діабету, тиреопатій та гормонально-активних аденом гіпофіза. Співробітники кафедри беруть участь у виконанні науково-дослідних робіт ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України».

Вищенаведені напрямки роботи кафедри поєднуються з методичною роботою, а саме з підготовкою та виданням підручників, монографій, навчальних посібників та методичних рекомендацій з ендокринології. Працівники кафедри також залучені до роботи  мультидисциплінарних комісій Міністерства охорони здоров’я України по розробці стандартів лікування ендокринної патології за темами «Цукровий діабет 1 тип», «Цукровий діабет 2 тип»,  «Нецукровий діабет».

Лікувально-діагностична робота співробітників кафедри проводиться у клініці та консультативній поліклініці ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», клініці ДУ «Інститут охорони здоров`я дітей та підлітків НАМН України».

Співробітники кафедри беруть безпосередню участь в організації щорічних ендокринологічних конференцій, проведенні міжнародних клінічних досліджень з лікування та профілактики цукрового діабету.

Контактні дані
Адреса:
м. Харків, вул. Михайла Гуревича, 16
Ендокринологічна клініка ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», 2-й поверх
Завідувач
Караченцев Юрій Іванович
академік НАМНУ, д.мед.н, професор, заслужений діяч науки і техніки України
yi.karachentsev@knmu.edu.ua
Відповідальні особи
Кравчун Нонна Олександрівна
Відповідальна за навчальну роботу, д.мед.н., професор, заслужений лікар України
no.kravchun@knmu.edu.ua
Гончарова Ольга Аркадіївна
Відповідальна за наукову роботу д.мед.н., професор
oa.honcharova@knmu.edu.ua
Чернявська Ірина Вікторівна
Відповідальна за лікувальну роботу к.мед.н., доцент
iv.cherniavska@knmu.edu.ua
Колектив кафедри
Кравчун Павло Павлович
Відповідальний за дистанційне навчання, д.мед.н., професор кафедри
pp.kravchun@knmu.edu.ua
Черняєва Анна Олександрівна
к.м.н., доцент
aa.cherniaieva@knmu.edu.ua
Олійникова Світлана Петрівна
к.м.н., асистент
sp.oliinykova@knmu.edu.ua
Герасимчук Ульяна Сергіївна
асистент
us.herasymchuk@knmu.edu.ua

Кафедра ендокринології була заснована у 1940 році у стінах Українського інституту удосконалення лікарів. Організатором та завідувачем кафедри ендокринології з 1940 по 1941рр. і 1957-1968 рр. був професор С.Г. Генес – патофізіолог-діабетолог, автор 12 монографій. Його наукові праці присвячені вивченню патогенезу цукрового діабету та методів його компенсації.

З 1949 по 1952 рр. кафедру очолював професор М.А. Копелович. У цей період основна наукова увага кафедри була зосереджена на вивченні проблем діабетології, нейроендокринології, тиреоїдології та дитячої ендокринології.

Освітній процес проводиться на базі клініки ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України» та клініки ДУ «Інститут охорони здоров`я дітей та підлітків НАМН України». В основі навчального процесу – післядипломна освіта (підвищення кваліфікації, стажування, спеціалізація) для вітчизняних лікарів, а також, підготовка іноземних клінічних ординаторів. За останні роки кафедра розробила 12 посібників для кращого сприйняття матеріалу з ендокринології.

Науковими напрямками роботи кафедри є удосконалення методів діагностики та лікування цукрового діабету, патології тиреоїдної залози та гормонально-активних аденом гіпофіза. За останні роки на кафедрі було захищено дві кандидатських дисертації. Наукова робота також підтверджена численними публікаціями в міжнародних журналах, отриманням патентів України на винахід, корисну модель. Кафедра ендокринології та дитячої ендокринології є активним учасником щорічних конференцій «Данилевські читання», що присвячена актуальним проблемам ендокринології.

Академік Ю.І. Караченцев – головний редактор журналу «Проблеми ендокринної патології», одного з небагатьох в Україні, який включено до наукометричної бази Scopus, член редакційних рад журналів «Ендокринологія», «Міжнародний ендокринологічний журнал», «Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія».

За останні роки співробітниками кафедри було опубліковано понад 200 наукових робіт, в тому числі, у виданнях бази SCOPUS 19 статей та Web of Scince 1 стаття.

Професорсько-викладацький колектив кафедри входить до багатьох міжнародних асоціацій та федерацій: International Associational for Comparative Medicine, European Association for the Study of Diabetes, European Thyroid Association, American Diabetes Association, International Diabetes Federation. Співробітники кафедри також приймають участь у міжнародних дослідженнях.

Лікувальна робота колективом кафедри здійснюється на базі клініки, консультативної поліклініці ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України» та клініці ДУ «Інститут охорони здоров`я дітей та підлітків НАМН України».

Науково-педагогічний склад кафедри забезпечує професійне зростання колег відділень клініки та поліклініки завдяки проведенню спільних клінічних та науково-практичних конференцій, семінарів, консиліумів щодо актуальних новітніх досягнень в медицині та втілення їх у практику охорони здоров’я, Маючи багаторічний досвід у лікуванні пацієнтів з ендокринною нозологією співробітники кафедри займаються розробкою клінічних рекомендації та протоколів для лікарів у напрямку – Ендокринологія для Міністерства охорони здоров’я України.

Кафедра проводить наступні види післядипломної освіти:

Цикли тематичного удосконалення

  • «Сучасні аспекти клінічної ендокринології»
  • «Питання репродуктивної ендокринології»
  • «Невідкладні стани в ендокринології»
  • «Ендокринологія дитячого віку»

Цикли спеціалізації

  • «Ендокринологія»
  • «Дитяча ендокринологія»

Цикли стажування

  • «Ендокринологія»
  • «Дитяча ендокринологія»