Про нас

Основні напрямки діяльності кафедри включають навчальну, наукову, методичну, лікувально-діагностичну та консультативну роботу.
Навчальна діяльність кафедри полягає в навчанні студентів 4-го курсу Харківського національного медичного університету з предмету «Педіатрія», студентів 5-го курсу з предмету «Хвороби системи крові у дітей», а також у підготовці магістрів, аспірантів, інтернів та лікарів в системі безперервного навчання на курсах тематичного удосконалення з питань дитячої нефрології, дитячої гематології, питань вакцинопрофілактики в дитячому віці та харчування дітей раннього віку.
Науковий напрямок кафедри включає розробку та впровадження сучасних аспектів профілактики, діагностики та лікування захворювань нирок у дітей, хвороб органів дихання та системи крові, а також найбільш поширених захворювань у дітей раннього віку. Наукова та навчальна діяльність тісно пов’язана з методичною роботою – підготовкою та виданням монографій, навчальних посібників, методичних рекомендацій з дитячої гематології, дитячої нефрології, дитячої пульмонології та алергології.
Кафедра бере участь у проведенні міжнародних досліджень з вивчення ефективності та безпеки лікарських препаратів. Клінічною базою кафедри є міська дитяча клінічна лікарня № 16 м. Харкова. Спільно з колективом педіатричних відділень, відділення пульмонології, нефрології, гематології та інтенсивної терапії і реанімації проводяться конференції та методичні засідання, відкриті практичні заняття та лекції, міжнародні науково-практичні конференції для лікарів.

Контактні дані
Адреса:
м. Харків, вул. Луї Пастера, 2
КНП «Міська дитяча клінічна лікарня №16» ХМР, 2-й поверх, праве крило
Завідувач
Макєєва Наталія Іванівна
д.мед.н., професор
ni.makieieva@knmu.edu.ua, makeevanataly313@gmail.com
Відповідальні особи
Ярова Катерина Костянтинівна
Відповідальна за навчальну роботу, к.мед.н., доцент
+38 067 195 1852 kk.yarova@knmu.edu.ua
Алєксєєва Наталія Павлівна
Відповідальна за наукову роботу, к.мед.н., доцент
+38 096 337 2257 np.alieksieieva@knmu.edu.ua
Одинець Юрій Васильович
Відповідальний за лікувальну роботу, д.мед.н., професор
yv.odynets@knmu.edu.ua
Колектив кафедри
Головачова Вікторія Олександрівна
к.мед.н., доцент
vo.holovachova@knmu.edu.ua
Бірюкова Марина Костянтинівна
к.мед.н., доцент
mk.biriukova@knmu.edu.ua
Прийма Юліана Сергіївна
к.мед.н., доцент
ys.pryima@knmu.edu.ua
Цимбал Валентин Миколайович
к.мед.н., доцент
vm.tsymbal@knmu.edu.ua
Морозова Оксана Олегівна
к.мед.н., асистент
Дяченко Марина Сергіївна
к.мед.н., асистент
ms.diachenko@knmu.edu.ua
Андрущенко Віра Віталіївна
асистент
vv.andrushchenko@knmu.edu.ua
Коваль Вікторія Андріївна
асистент
va.koval@knmu.edu.ua

Кафедра педіатрії № 2, заснована  в 1984 р., є послідовником традицій Харківської педіатричної школи, закладеної ще наприкінці ХІХ ст., коли вперше в Україні у 1892 р. була організована кафедра педіатрії під керівництвом проф. В. Д. Пономарьова в Імператорському Харківському університеті.

У 1901 р. після виходу у відставку заслуженого ординарного професора М. Д. Пономарьова кафедру дитячих хвороб Харківського університету очолив відомий педіатр кінця Х1Х – початку ХХ ст. проф. І. В. Троіцький. Іван Віссаріонович керував кафедрою протягом 17 років (1902–1919) і сприяв покращенню викладання педіатрії і надання медичної допомоги дітям. І. В. Троіцький проводив велику наукову роботу. Він був талановитим пропагандистом профілактичного напрямку в педіатрії, приділяв багато уваги питанням дитячого харчування.

З 1920 по 1930 роки кафедру дитячих хвороб очолював  проф. Я.С. Аркавін, який по праву є засновником української мікропедіатрії. Він приділяв багато уваги організації роботи дитячої клініки та створенню установ для дітей грудного віку.  Яків Сергійович Аркавін був організатором дитячої консультації при клініці першого Всеукраїнського інституту ОХМАТДИТ у Харкові.

Таким чином, сучасна кафедра педіатрії № 2 є наступником кафедр педіатричного профілю, на яких у різні часи викладався курс факультетської педіатрії. Більше ніж за 35-річний термін існування кафедри педіатрії № 2 колектив співробітників керується традиціями, які завжди відповідали найбільш актуальним питанням медичної науки і були започатковані відомими професорами-педіатрами М. Д. Пономарьовим, І. В. Троіцьким, Я. С. Аркавіним, М. М. Фрішманом, В. О. Бєлоусовим.

На кафедрі педіатрії № 2 проводиться підготовка здобувачів освіти за освітньо-професійними програмами підготовки фахівців:

– другого (магістерського)  рівня вищої освіти підготовки  22 «Охорона здоров’я»  за спеціальністю 222 «Медицина», 228 «Педіатрія»  та вивчаються освітні компоненти (дисципліни): «Педіатрія (4-й курс)», «Хвороби системи крові у дітей (5-й курс), «Виробнича лікарська практика (Педіатрія), 4-й курс)», та курси за вибором «Удосконалення знань, практичних навичок у клінічній медицині як підготовка до атестації ЄДКІ», «Актуальні питання гематології та трансфузіології», «Актуальні питання дитячої нефрології», «Актуальні питання дитячої пульмонології», «Актуальні питання дитячої гематології та трансфузіології», «Актуальні питання клінічної імунології та алергології дитячого віку», «Методологія доказової медицини»;

– першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів, галузь знань – 22 Охорона здоров’я, спеціальність 224 «Технології медичної діагностики та лікування» –  дисципліна – «Педіатрія   з оцінкою результатів досліджень», курс за вибором –  «Трансфузіологія»;

– першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів, галузь знань – 22 Охорона здоров’я, спеціальність 223 «Медсестринство» – дисципліни  «Медсестринство в педіатрії», «Клінічне медсестринство в педіатрії», «Виробнича переддипломна практика (педіатрія)»;

– третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 228 «Педіатрія», 222 «Медицина», 221 «Стоматологія», 224 «Технології медичної діагностики та лікування» – дисципліна «Належна клінічна практика (Good Clinical Practice) і основи доказової медицини»,  курси за вибором «Сучасні наукові дослідження з проблематики захворювань  нирок у дітей», «Сучасні наукові дослідження з проблематики хронічних соматичних захворювань у дітей та новонароджених:  особливості перебігу та профілактика», «Сучасні наукові дослідження з проблематики гематологічних захворювань  у дітей»

Науковий напрямок кафедри включає розробку та впровадження сучасних аспектів профілактики, діагностики та лікування хвороб системи крові у дітей, алергічних захворювань, у тому числі бронхіальної астми у дітей,  хронічної патології нирок. За роки існування кафедри на базі  міської дитячої клінічної лікарні № 16 у своїй науковій діяльності її співробітники керувалися традиціями, закладеними проф. В. О. Бєлоусовим, які завжди передбачали відповідь на найактуальніші і суттєві питання медичної практики. Вивчалися питання патогенезу бронхообструктивного синдрому у дітей та бронхіальної астми, роль імунних механізмів у формуванні серцево-судинних захворювань та проблема кардіоміопатій у дитячому віці, вплив змін у гормональному та імунному статусі  дітей, які часто хворіють, на питання реабілітації цих хворих.

У галузі нефрології співробітниками кафедри проведені дослідження, спрямовані на поглиблені дослідження патогенезу нефриту, а саме порушення кровообігу, обміну вторинних месенжерів клітинних мембран –  фосфоінозитидів, та ендотелійзалежних факторів, що сприяло підвищенню ефективності лікування цієї патології у дітей. Розширенню наших знань щодо патогенезу геморагічного васкуліту у дітей сприяли дослідження у них обміну  тромбоксан-простацикліну, ендотелійзалежних факторів, показників кортизолу, тиреоїдних гормонів та калікреїн-кінін-протеазної системи. Вивчали і аналізували шкідливий вплив навколишнього середовища на стан здоров’я дітей та перебіг хвороб, співставлення змін у захворюваності дітей нашого регіону зі світовими тенденціями.

Лікувальна робота кафедри здійснюється на базі КНП «Міська  дитяча клінічна лікарня № 16» Харківської міської ради та КНП «Міська дитяча поліклініка № 16» Харківської міської ради.

У 1984 р. в лікарні було тільки 3 відділення: дітей раннього віку, дітей старшого віку та гематологічне. В процесі освоєння клінічної бази в міській дитячій лікарні № 16 співробітники кафедри особливу увагу приділяли розширенню лікувальної бази, оснащенню її та впровадженню нових технологій діагностики та лікування хвороб дитячого віку. На базі клініки стали працювати міське дитяче нефрологічне, пульмонологічне та обласне дитяче гематологічне відділення, а також міське реанімаційне відділення з центрами гравітаційної хірургії крові та гемодіалізу.  Обласний дитячий гематологічний центр з 1992 р. використовує сучасні протоколи лікування дітей з онкогематологічними захворюваннями, активно співпрацює з провідними клініками Австрії, Німеччини. Це стало основою підвищення кваліфікації багатьох дитячих лікарів міста, які надалі стали працювати ординаторами відділень та керівниками інших клінічних закладів.

На теперішній час в клініці за безпосередньої участі кафедри створені та функціонують імунологічна та ургентна лабораторії, які забезпечують  якісну та своєчасну діагностику захворювань у дітей і є невід’ємною частиною науково-дослідної роботи кафедри. На сучасному рівні працює в клініці відділення функціональної діагностики з використанням сучасних методів дослідження: комп’ютерна спірографія, холтерівське моніторування ЕКГ, УЗД внутрішніх органів, ЕХО-КГ, що дозволяє вивчати гемодинаміку нирок, центральну та печінкову гемодинаміку у дітей з різною патологією.

Створення сучасної клінічної бази в дитячій лікарні відіграло вагому роль в підготовці молодих лікарських та науково-педагогічних кадрів. На кафедрі протягом усього часу її існування проходять підготовку лікарі-інтерни, працюють студентські гуртки, де студенти навчаються клінічно мислити та набувати навички, проводять наукові дослідження.

Співробітники кафедри беруть участь у міжнародних наукових форумах із питань сучасної нефрології, алергології, пульмонології.

Кафедра педіатрії № 2 має міжнародний договір про співпрацю з “Republic Scientific Clinical Center of Pediatrics and Infant Surgery”, Душанбе, Таджикістан.

Щорічно співробітники кафедри проходять курси стажування в The Open Medical Institut and its partner institutions, the Children’s Hospital of Philadelphia and the Medical University of Vienna; Pediatric Hematology/Oncology, Children’s Hospital of Philadelphia, USA.

Співробітники кафедри проф. Н. І. Макєєва, доц. В. О. Головачова, доц. Ю. С. Прийма є членами міжнародної асоціації ERA-EDTA Європейська нефрологічна асоціація, асоціація діалізу і трансплантації

Кафедра педіатрії № 2 є базою післядипломної підготовки та первинної спеціалізації. На кафедрі проводиться підготовка лікарів-педіатрів в інтернатурі. Крім виконання програми навчання, інтерни залучаються до наукової діяльності: виступають з доповідями на наукових конференціях різного рівня, публікують тези та статті з співробітниками кафедри. З 2009 р. на кафедрі проводяться цикли тематичного удосконалення «Актуальні питання дитячої гематології» та «Актуальні питання дитячої нефрології».

Також з 2009 р. на кафедрі почали вивчати педіатрію бакалаври за фахом «Сестринська справа».

Кафедра бере активну участь у системі безперервного навчання лікарів: з 2013 р. на кафедрі проводяться передатестаційні цикли з дитячій нефрології і гематології, а з 2015 р. функціонують курси тематичного удосконалення лікарів «Проблеми дитячого харчування» та «Питання вакцинації в педіатрії». Сімейні лікарі та лікарі-педіатри з усіх куточків України активно цікавляться цими питаннями і навчаються на цих курсах.

З 2020 р. у зв’язку з пандемією COVID-19  співробітники кафедри розробили онлайн-курси тематичного удосконалення лікарів з питань дитячої нефрології, гематології, вакцинації та харчування дітей.

Науковий гурток

Керівник студентського наукового гуртка кафедри доцент, к.мед.н. Головачова Вікторія Олександрівна.

Члени СНТ студенти 4–6-х курсів медичного факультету. Склад оновлюється щорічно.

Формат проведення – засідання студентського наукового гуртка кафедри педіатрії № 2 відбувається 1 раз на місяць (в останній четвер місяця)  в online форматі (ZOOM, Google-meet) або очно на кафедрі.

На засіданнях гуртка розглядаються клінічні випадки з практики лікаря-педіатра а також студенти-гуртківці виконують науково-практичні дослідження. Студенти беруть активну участь у роботі наукової сесії та фестивалі молодіжної науки, який щорічно проводиться на початку року в ХНМУ. Також студенти-гуртківці виступають з доповідями  на міжнародних студентських науково-практичних конференціях та конференціях молодих вчених, отримують призові місця та в подальшому поповнюють науковий потенціал кафедри як аспіранти, магістри і наукові співробітники кафедри. Більш ніж 80 % співробітників кафедри педіатрії № 2 сьогодні – це колишні студенти, які брали активну участь у роботі СНГ кафедри. Отже, спадкоємність поколінь в дії.

Нормативні документи освітнього процесу