"Соціальна робота" (бакалавр), 2020

Код та назва спеціальності 231 Соціальна робота
Освітній ступінь Бакалавр
Стуктурний підрозділ VІ факультет з підготовки іноземних студентів Навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян
Випускова кафедра Кафедра психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи
Гарант освітньої програми Кожина Ганна Михайлівна
Впроваджено в дію: з 01.09.2020 року
Обговорення освітньої програми

Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку або заповнити онлайн-форму

Кожина Ганна Михайлівна
Завідувачка кафедри психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи, д.м.н., професор
 • Загальна інформація
  Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу Харківський національний медичний університет
  кафедра психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи
  Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригінала Ступінь вищої освіти: бакалавр
  Спеціальність: 231 Соціальна робота
  Освітня кваліфікація: бакалавр соціальної роботи
  Кваліфікація професійна: соціальний працівник
  Офіційна назва освітньої програми Соціальна робота
  Тип диплому та обсяг освітньої програми Диплом бакалавра, одиничний
  Обсяг 240 кредитів ЄКТС. Термін навчання 4 роки. Очна та заочна форми навчання
  Наявність акредитації Національне агентство забезпечення якості вищої освіти України
  Термін подання програми на акредитацію – 2020 р
  Цикл/рівень Закон України «Про вищу освіту» – Перший (бакалаврський) рівень освіти
  НРК України – 7 рівень
  FQ-EHEA – перший цикл
  EQF-LLL – 6
  Передумови Наявність повної середньої освіти. Результати ЗНО
  Мова(и) викладання Українська мова
  Термін дії освітньої програми З 2020 р. до наступного перегляду
  Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми http://www.knmu.kharkov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=6241%3A-231-&catid=84%3A2019-11-11-14-50-58&Itemid=118&lang=uk
 • Мета освітньої програми

  ОП спрямована на формування особистісних та фахових якостей соціального працівника, озброєного знаннями, уміннями, навичками, здатного використовувати в професійній діяльності інформаційно-комунікаційні технології, інноваційні методи управління соціальними процесами, здатного до самоосвіти, постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності, швидкої адаптації до змін у соціальній сфері, який дотримується у своїй роботі принципів доброчесності й неупередженості, уміє вирішувати складні психологічні ситуації в соціальній сфері, чітко орієнтується в правовому полі.

 • Характеристика освітньої програми
  Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)) Галузь знань – 23 «Соціальна робота»
  Спеціальність – 231«Соціальна робота»
  Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра має як академічну, так і прикладну орієнтацію
  Основний фокус освітньої програми та спеціалізації Об’єкт вивчення: особи, родини, соціальні групи та громади, які потребують підтримки для покращення здоров’я, соціального функціонування та загального благополуччя. Цілі навчання: є підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та прикладні проблеми соціальної сфери або у процесі навчання, у тому числі управління соціальними процесами та процесами, що мають місце в індивідуальному розвитку особистості, що передбачає застосування певних теорій та методів соціальної роботи і характеризується комплексністю та невизначеністю умов, та зорієнтованих на подальшу фахову самоосвіту. Теоретичний зміст предметної області: поняття, концепції та методи підтримання і надання кваліфікованої допомоги особам, групам людей, громадам з метою розширення або відновлення їхньої здатності до соціального функціонування, реалізації громадянських прав, запобігання соціальної ексклюзії. Методи, методики та технології: загальнонаукові і спеціальні методи пізнання соціальних явищ; методики оцінки поведінки чи діяльності індивідів і соціальних груп; педагогічні, економічні, психологічні, соціологічні, інформаційно-комунікаційні технології.
  Інструменти та обладнання: сучасні інформаційно-комунікативні технології, інформаційні ресурси та програмні продукти, що застосовуються в соціальній роботі.
  Особливості програми Люди які потребують соціальної допомоги – це люди з обмеженими можливостями, хворі на соціально-небезпечні хвороби, насамперед, пацієнти різноманітних лікувальних, та лікувально-реабілітаційних організацій. Проходження практики в медичних установах; вивчення предметів медичного напрямку є особливістю нашої програми. Існує узгодженість даної освітньої програми із програмами установ, які надають соціальну допомогу різним групам населення.
 • Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
  Придатність до працевлаштування У відповідності з отриманим освітнім рівнем та спеціальністю, випускник згідно Класифікатору професій (із змінами, затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 10 серпня 2016 року № 1328.Розділ 3.Фахівці. Додаток) може працювати за такими первинними професіями:
  2419.3 Державний соціальний інспектор
  2446.2 Соціальний працівник
  2446.2 Фахівець (з допомоги неблагополучним родинам, грошової допомоги дітям і т. ін.)
  2446.2 Фахівець із соціальної допомоги вдома
  2446.2 Фахівець із соціальної роботи
  2446.2 Фахівець-організатор соціально-побутового обслуговування
  3443 Інспектор з соціальної допомоги
  Подальше навчання Продовження навчання для здобуття другого (магістерського) рівня.
  Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.
 • Викладання та оцінювання
  Викладання та
  навчання
  Студентоцентроване навчання; самонавчання; проблемно-орієнтоване навчання з набуттям компетентностей, достатніх для розв’язання проблем у професійній галузі.
  Оцінювання Методи і форми контролю та оцінювання успішності студентів здійснюються відповідно до вимог програми та Інструкції щодо оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах впровадження Інструкція з оцінювання навчальної діяльності при Європейській кредитно-трансферній системі організації навчального процесу, затвердженої Наказом ХНМУ від 23.02.2016 №52. При оцінюванні знань студентів перевага надається стандартизованим методам контролю.
  Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за:
  – національною диференційованою шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно);
  – національною недиференційованою шкалою (зараховано, не зараховано);
  – 100-бальною; – шкалою ЄКТС (А, В, С, D, E, F, FX).
  Оцінки «відмінно», «добре», «задовільно» виставляються: за підсумками екзаменів та диференційованих заліків, за результатами практик. «Зараховано», «не зараховано» виставляється за підсумками заліків.
 • Програмні компетентності
  Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у соціальній сфері або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів соціальної роботи і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
  Загальні компетентності (ЗК) ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
  ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
  ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
  ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
  ЗК5. Здатність планувати та управляти часом.
  ЗК6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
  ЗК7. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
  ЗК8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
  ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
  ЗК10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
  ЗК11. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
  ЗК12. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
  ЗК13. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
  ЗК14. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.
  ЗК15. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
  Фахові компетентності (ФК) ФК1. Знання і розуміння сутності, значення і видів соціальної роботи та основних її напрямів (психологічного, соціально-педагогічного, юридичного, економічного, медичного).
  ФК2. Здатність прогнозувати перебіг різних соціальних процесів.
  ФК3. Знання і розуміння нормативно-правової бази стосовно соціальної роботи та соціального забезпечення.
  ФК4. Здатність до аналізу соціально-психологічних явищ, процесів становлення, розвитку та соціалізації особистості, розвитку соціальної групи і громади.
  ФК5. Здатність до виявлення, соціального інспектування і оцінки потреб вразливих категорій громадян, у тому числі які опинилися в складних життєвих обставинах.
  ФК6. Знання і розуміння організації та функціонування системи соціального захисту і соціальних служб.
  ФК7. Здатність до співпраці у міжнародному середовищі та розпізнавання міжкультурних проблем у професійній практиці.
  ФК8. Здатність застосовувати сучасні експериментальні методи роботи з соціальними об’єктами в польових і лабораторних умовах.
  ФК9. Здатність оцінювати соціальні проблеми, потреби, особливості та ресурси клієнтів.
  ФК10. Здатність розробляти шляхи подолання соціальних проблем і знаходити ефективні методи їх вирішення.
  ФК11. Здатність до надання допомоги та підтримки клієнтам із врахуванням їх індивідуальних потреб, вікових відмінностей, гендерних, етнічних та інших особливостей.
  ФК12. Здатність ініціювати соціальні зміни, спрямовані на піднесення соціального добробуту.
  ФК 13. Здатність до розробки та реалізації соціальних проектів і програм.
  ФК 14. Здатність до застосування методів менеджменту для організації власної професійної діяльності та управління діяльністю соціальних робітників і волонтерів, іншого персоналу. ФК 15. Здатність взаємодіяти з клієнтами, представниками різних професійних груп та громад.
  ФК 16. Здатність дотримуватися етичних принципів та стандартів соціальної роботи.
  ФК 17. Здатність виявляти і залучати ресурси організацій партнерів з соціальної роботи для виконання завдань професійної діяльності.
  ФК 18. Здатність до генерування нових ідей та креативності у професійній сфері.
  ФК 19. Здатність здійснювати моніторинг та оцінку результатів актуальності та якості послуг, що надаються фахівцем у сфері соціальної роботи.
  ФК 20. Здатність до сприяння підвищенню добробуту і соціального захисту осіб, здійснення соціальної допомоги та надання підтримки тим, хто перебуває у складних життєвих обставинах
 • Програмні результати навчання

  ПРН 1. Здійснювати пошук, аналіз і синтез інформації з різних джерел для розв’язування професійних і встановлювати причинно-наслідкові
  зв’язки між соціальними подіями та явищами.
  ПРН 2. Вільно спілкуватися усно і письмово державною та іноземною мовами з професійних питань.
  ПРН 3. Ідентифікувати, формулювати і розв’язувати завдання у сфері соціальної роботи, інтегрувати теоретичні знання та практичний досвід.
  ПРН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу соціальної проблеми.
  ПРН 5. Теоретично аргументувати шляхи подолання проблем та складних життєвих обставин, обирати ефективні методи їх вирішення, передбачати наслідки.
  ПРН 6. Розробляти перспективні та поточні плани, програми проведення заходів, оперативно приймати ефективні рішення у складних ситуаціях.
  ПРН 7. Використовувати спеціалізоване програмне забезпечення у ході розв’язання професійних завдань.
  ПРН 8. Критично аналізувати й оцінювати чинну соціальну політику країни, соціально-політичні процеси на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях.
  ПРН 9. Використовувати відповідні наукові дослідження та застосовувати дослідницькі професійні навички у ході надання соціальної допомоги.
  ПРН 10. Аналізувати соціально-психологічні процеси в малих та великих групах.
  ПРН 11. Використовувати методи профілактики для запобігання можливих відхилень у психічному розвитку, порушень поведінки, міжособистісних стосунків, для розв’язання конфліктів, попередження соціальних ризиків та складних життєвих обставин.
  ПРН 12. Визначати зміст співпраці з організаціями-партнерами з соціальної роботи для виконання завдань професійної діяльності.
  ПРН 13. Використовувати методи соціальної діагностики у процесі оцінювання проблем, потреб, специфічних особливостей та ресурсів клієнтів.
  ПРН 14. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна соціальна допомога.
  ПРН 15. Приймати практичні рішення для покращення соціального добробуту та підвищення соціальної безпеки.
  ПРН 16. Застосовувати методи менеджменту для організації власної професійної діяльності та управління діяльністю соціальних робітників і
  волонтерів, іншого персоналу.
  ПРН 17. Встановлювати та підтримувати взаємини з клієнтами на підґрунті взаємної довіри та відповідно до етичних принципів і стандартів соціальної роботи, надавати їм психологічну підтримку й наснажувати клієнтів.
  ПРН 18. Налагоджувати співпрацю з представникам різних професійних груп та громад; використовувати стратегії індивідуального та колективного представництва інтересів клієнтів.
  ПРН 19. Виявляти сильні сторони та залучати особистісні ресурси клієнтів, ресурси соціальної групи і громади для розв’язання їх проблем,
  виходу із складних життєвих обставин.
  ПРН 20. Виявляти етичні дилеми та суперечності у професійній діяльності та застосовувати засоби супервізії для їх розв’язання.
  ПРН 21. Демонструвати толерантну поведінку, виявляти повагу до культурних, релігійних, етнічних відмінностей, розрізняти вплив стереотипів та упереджень.
  ПРН 22. Демонструвати уміння креативно вирішувати проблеми та приймати інноваційні рішення, мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей.
  ПРН 23. Конструювати процес та результат соціальної роботи в межах поставлених завдань, використовувати кількісні та якісні показники, коригувати план роботи відповідно до результатів оцінки.
  ПРН 24. Використовувати методи соціальної роботи із хворими на психічні розлади та пацієнтами похилого віку для попередження соціальних ризиків та складних життєвих обставин.
  ПРН 25. Вміти використовувати набуті знання під час праці із особами, які постраждали від військових дій та такими, яких визнано біженцями.
  ПРН 26. Орієнтуватися в базових питаннях фізіології та анатомії людини.
  ПРН 27. Опанувати знання з медичних питань, що можуть стосуватися соціально незахищених категорій населення.

 • Освітні компоненти

  Навчальний план 2020

  Перелік нормативних компонент навчального плану ОП «Соціальна робота» спеціальності «Соціальна робота» освітнього ступеня «бакалавр» (очна форма навчання):

  1-й курс

  2-й курс

  3-й курс

  4-й курс

  Перелік вибіркових компонент навчального плану ОП «Соціальна робота» спеціальності «Соціальна робота» освітнього ступеня «бакалавр»:

  1-й курс

  2-й курс

  3-й курс

  4-й курс

 • Ресурсне забезпечення реалізації програми
  Кадрове забезпечення До реалізації програми залучаються науково-педагогічні працівники з науковими ступенями доктора медичних наук, кандидата медичних наук, вченими званнями з фахових дисциплін з підтвердженим рівнем наукової і професійної активності.
  Матеріально-технічне забезпечення Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним обладнанням відповідає потребі. Наявна вся необхідна соціально-побутова інфраструктура, кількість місць у гуртожитках відповідає вимогам. Наявні бази практики для практичного навчання.
  Наявність навчально-наукового медичного комплексу «Університетська клініка», НДІ гігієни праці та професійних захворювань, Університетського стоматологічного центру, Центру доклінічних та
  клінічних досліджень, Центру гендерної освіти, 4 проблемних лабораторій, анатомічного музею, віварію, центру тестування, аудиторій для симуляційного навчання (фантоми), Центральної науково-дослідної лабораторії університету, навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян, навчально-наукового інституту якості освіти, 6 навчальних науково-виробничих об΄єднань. В ХНМУ наявні 32 локальні комп’ютерні мережі і 55 точок бездротового доступу до мережі Інтернет. Користування Інтернет-мережею безлімітне.
  Інформаційне та навчально-методичне забезпечення Наявність офіційного сайту ХНМУ http://www.knmu.kharkov.ua;
  наукової бібліотеки з повним набором навчальної літератури з усіх дисциплін, що вивчаються (державною, російською, англійською мовами); працює web-сайт Наукової бібліотеки ХНМУ
  http://libr.knmu.edu.ua, який надає зручний віддалений доступ до різноманітних інформаційних ресурсів, в т.ч.: електронний каталог – понад 210 тисяч бібліографічних описів, в т.ч. посилань на повні тексти – понад 2,2 тисячі (підручники, навчально-методична література, матеріали конгресів та конференцій, періодичні видання тощо).
  Репозитарій ХНМУ – перший серед медичних вишів України із вільним доступом до навчально-методичних і наукових матеріалів, налічує понад 12 тисяч повнотекстових документів, в т.ч. 1,3 тисячі – навчально-методичних і лекційних матеріалів. Включення в Репозитарій не тільки чисто наукових, але й навчально-методичних, лекційних матеріалів, забезпечує студентів можливістю самопідготовки у режимі 24/7; бази даних, в першу чергу біомедичного профілю, серед яких Medline, Cochrane Library, Academic Search Premier, Health Sourse, PubMed, DOAJ, Open J-Gate, BioOne та ін. За програмою проекту “Електронна інформація для бібліотек“ (eIFL Direct) нам надаються безкоштовні тріал-доступи: до наукометричних баз даних Web of Science від видавництва Thomson Reuters, ресурсів East View Information Services, Консорціуму JSTOR різних закордонних видавництв, таких як Royal Society Publishing, Nature, Academic Press, Springer International Publishing AG, Institute of Physics Publishing (IOP Publishing), до електронних версій журналів The New England Journal of Medicine,
  Pediatric Neurology Briefs, до журналів та книжок Elsevier, ресурси компанії Ovid – “Primal іnteractive Human: the 3D Real-time Body” (Мультимедійна інтерактивна 3D анатомія людини), Reactions Pharmacovigilance Insight, APA PsycINFO™, PsycTESTS тощо; web-покажчик журналів з інтерактивними посиланнями на електронні архіви. Всі читальні зали та зали електронної інформації працюють в зоні Wi-Fi і забезпечують вільний доступ до мережі Інтернет.
 • Академічна мобільність
  Національна кредитна мобільність Укладені угоди про академічну мобільність, які передбачають включене навчання студентів в рамках кредитно-трансферної системи з можливістю перезарахування кредитів (обсяг одного кредиту 30 годин).
  Положення про академічну мобільність у ХНМУ
  (http://www.knmu.kharkov.ua/attachments/1226_polog_akad_mobil.zip).
  Міжнародна кредитна мобільність Укладені угоди про міжнародну академічну мобільність, які передбачають включене навчання студентів, взаємозамінність залікових кредитів.
  Навчання іноземних здобувачів вищої освіти У межах ліцензованого обсягу спеціальності навчання іноземних здобувачів не передбачене.