Академічна доброчесність

Важливим напрямом діяльності університету став розвиток системи академічної доброчесності.

Відповідно до ст.42 Закону України «Про освіту» та Закону України «Про вищу освіту», враховуючи рекомендації Національного агентства забезпечення якості вищої освіти, які затверджені рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 29 жовтня 2019 року (протокол № 11) в університеті вдосконалено нормативну базу з питань академічної доброчесності. Враховуючи діюче законодавство, ми прагнемо того, щоб університетська спільнота була спрямована на запобігання, перешкоджання та зупинення проявів академічної недоброчесності шляхом створення позитивного, сприятливого й доброчесного освітнього і наукового середовища.

 • Комісія з академічної доброчесності, етики та управління конфліктами
 • Дистанційний курс «Академічна доброчесність»
  На інформаційно-освітньому порталі «Дистанційне навчання ХНМУ»  розміщено навчальний курс «Академічна доброчесність» для вітчизняних студентів 1-3 курсів I, II, III, IV медичних факультетів та стоматологічного факультету. Курс «Академічна  доброчесність» розроблений при злагодженій роботі з кафедрою філософії ХНМУ та за сприяння Наукової бібліотеки.

  Проходження курсу є запорукою формування культури якості освіти – це спроможність здобувачів освіти, як університетської спільноти, впроваджувати зміни та відповідати вимогам основних моральних і правових норм академічної культури, що в свою чергу є запорукою досягнення лідерства в освітньому та науковому просторах.

  Успішне проходження тестування гарантує отримання сертифікату.

  Курс для вітчизняних студентів 1-3 курсів

  Курс для іноземних студентів 1-3 курсів

 • Група сприяння академічній доброчесності в ХНМУ

  Наукова бібліотека в сприянні та поширенні принципів академічної доброчесності в ХНМУ

  Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених та Студентська рада у формуванні свідомого ставлення студентства до академічної доброчесності, просвітницькій роботі зі студентською спільнотою

  З боку Студентської Ради виконується просвітницька діяльність, що допомагає сформувати у студентів такі навички академічної доброчесності:
  • діяти у професійних і навчальних ситуаціях із позицій академічної доброчесності та професійної етики;
  • самостійно виконувати навчальні завдання;
  • коректно покликатися на джерела інформації у разі запозичення ідей, тверджень, відомостей;
  • усвідомлювати значущість норм академічної доброчесності, оцінювати приклади людської поведінки відповідно до цих;
  • оцінювати приклади людської поведінки відповідно до норм академічної доброчесності;
  • давати моральну оцінку власним вчинкам, співвідносити їх із моральними та професійними нормами.

  Для розповсюдження, досягнення та вдосконалення цих навичок у студентів організація спирається на такі засади та інструменти:

  • пояснювати пов’язані із письмовим завданням вимоги, а також сутність, особливості та причини неприпустимості академічного плагіату якомога раніше, на початку кожної дисципліни;
  • пояснювати студентам цінність набуття нових знань, академічні норми, яких необхідно дотримуватися, чому вони важливі, що таке академічна доброчесність, які її цінності, чóму вона слугує, як студенти своїми діями можуть долучитися до її розбудови;
  • надавати студентам зрозумілу інформацію про правила академічного письма;
  • прописувати у програмі курсу політику щодо академічного плагіату;
  • формулювати завдання в такий спосіб, аби їх не можна було сплагіатити (аналітичне, а не відтворювальне формулювання завдання; висока конкретизованість завдання; опрацювання конкретних джерел і даних);
  • переконуватися, що вимоги до завдання і критерії його оцінювання було пояснено належним чином. Вимоги до письмових робіт (обсяг, стиль цитування, допустима кількість цитат, правила оформлення та ін.) мають бути чітко прописані у методичних матеріалах для студентів;
  • розробляти нестандартні, творчі завдання, оновлювати їх щорічно;
  • давати студентам приклади готових робіт;

  Повне дотримання цих пунктів допоможе виховати в студентів основні правила академічної доброчесності.

Перевірка на антиплагіат

Перевірка всіх видів робіт на наявність ознак академічного плагіату обов’язково передує всім іншим процедурам розгляду: проводиться за допомогою програмно-технічних засобів, які дозволяють згенерувати звіт за результатами перевірки зі встановленням факту наявності чи відсутності текстових та ілюстративних запозичень. В Університеті використовуються лише ті програми, із розробниками, власниками, представниками яких укладено договір та/або надано дозвіл на використання створених в Університеті.

Щорічно ХНМУ укладає договір на використання антиплагіатного програмного забезпечення.