ІІ медичний факультет
Медицина - це покликання
ІІ медичний факультет
Випускники ІІ медичного факультету

Про нас

ІІ медичний факультет є одним з базових факультетів Харківського національного медичного університету, який успішно здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців в галузі охорони здоров’я. За час свого існування на факультеті підготовлено близько 30 тис. лікарів.
Одним з напрямів освітніх інновацій є інформатизація освіти. Найважливішою ланкою цього процесу є застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі. Нині інформаційні освітні технології є невід’ємним складником навчального процесу на нашому факультеті. Сучасні принципи освіти диктують нові вимоги, саме тому в рамках державної діджиталізації Вченою Радою університету було прийнято рішення впровадження на ІІ медичному факультеті проєкту «Цифровий деканат».
На всіх кафедрах факультету зацікавлені здобувачі освіти виконують наукові роботи і кожного року 5–10 випускників продовжують своє навчання в аспірантурі.
Випускники факультету отримують диплом лікаря державного та міжнародного зразків за спеціальністю «Медицина» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр».
ВР ХНМУ прийнято рішення впровадити на  ІІ медичному факультеті цифровий деканат.
До складу факультету входять 8 кафедра, а саме: кафедра акушерства та гінекології №1, кафедра внутрішньої медицини №2 і клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т.Малої, кафедра дерматології, венерології і СНІДу, кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини, кафедра неврології. Кафедра урології, нефрології та андрології імені професора А.Г.Подрєза, кафедра фтизіатрії та пульмонології, кафедра хірургії №2.

Контактні дані
Адреса:
61022, м. Харків, пр. Науки, 4
Декан
Шапкін Антон Сергійович
к.мед.н., доцент кафедри патологічної анатомії
+38 057 707 73 86 dek2m@knmu.edu.ua
Заступники декана
Гордієнко Ніна Олександрівна
к.біол.н., доцент кафедри медичної та біологічної фізики і медичної інформатики
+38 057 707 73 94 dek2m@knmu.edu.ua
Рисована Любов Михайлівна
к.техн.н., доцент кафедри медичної та біологічної фізики і медичної інформатики
+38 057 707 73 94 dek2m@knmu.edu.ua
Поручіков Володимир Володимирович
старший викладач кафедри фізичного виховання та здоров’я
+38 057 707 73 94 dek2m@knmu.edu.ua
Історія факультету

Свою історію медичний факультет розпочинає ще з 1804 року, що був заснований як відділення лікарських і медичних наук при Імператорському Харківському університеті.
Згодом, у часи з 1920 по 1992 роки відділення лікарських і медичних наук послідовно було реорганізовано в медичний, лікувально-профілактичний і лікувальний факультети.
Як самостійний підрозділ медичного університету, ІІ медичний факультет почав своє існування у 1994 році.

Факультет сьогодні

На факультеті навчається близько 900 здобувачів освіти. Серед них близько 5 відсотків – відмінники навчання, майже половина мають оцінки «добре» і «відмінно». Кожен п’ятий здобувач освіти бере участь в наукових дослідженнях в складі студентського наукового гуртка. Їх результати заслуховувались на підсумкових наукових конференціях університету, також в інших закладах вищої освіти України та за кордоном.
Для здобувачів освіти ІІ медичного факультету також викладають такі видатні постаті, як член-кореспондент Національної академії медичних наук України, лауреат Державної премії України, почесний громадянин м. Харкова та Харківської області, доктор медичних наук, професор, почесний професор ХНМУ Лісовий В.М.; Народний депутат України, член Комітету Верховної ради з питань охорони здоров’я України, академік Національної академії медичних наук України, почесний громадянин Харківської області, керівник Північно-Східного наукового центру Міністерства охорони здоров’я України, заслужений лікар України, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри клінічної фармакології та внутрішньої медицини, почесний професор ХНМУ Біловол О.М.; завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т. Малої ХНМУ, заслужений професор ХНМУ, заслужений діяч науки та техніки України, академік академії наук Вищої освіти України, доктор медичних наук, професор Кравчун П.Г.; завідувачка кафедри нервових хвороб № 1, докторка медичних наук, професорка, заслужена професорка ХДМУ, заслужена діячка науки і техніки України, академік Української академії наук, голова асоціації неврологів Харківської області Григорова І.А.

Студентське життя

Здобувачі вищої освіти вивчають актуальні проблеми профілактики і розвитку хвороб, опановують сучасні методи діагностики і лікування, в т. ч. невідкладних станів, принципи реанімації та інтенсивного спостереження. Велика увага приділяється вивченню сучасних проблем терапевтичного, гінекологічного, хірургічного, педіатричного та гігієнічного профілів.
Випускникам факультету, які успішно вивчали спеціальні військові дисципліни, Міністерством оборони України присвоюються офіцерські звання.

На факультеті успішно працюють громадські організації:
– студентське самоврядування;
– союз студентської молоді;
– профспілкова організація молоді;
– студентська рада гуртожитку.

Наукова робота

Науково-дослідна робота колективами кафедр факультету проводиться в межах НДР університету: «Вивчення закономірностей патологічних процесів та розробка способів їх корекції».
За матеріалами наукових досліджень щорічно співробітниками кафедр факультету випускаються учбові видання, методичні рекомендації та вказівки.
Вчені факультету постійно беруть участь у наукових форумах, симпозіумах, конгресах, конференціях тощо.
Результати наукових досліджень свідчать про високий науковий потенціал кафедр факультету, широке впровадження наукових розробок у практику охорони здоров’я та активну видавницьку діяльність.
На всіх кафедрах факультету працюють студентські наукові гуртки, де  майбутні лікарі набувають знань та навичок в науковій діяльності. Наші студенти беруть участь у роботі Міжнародних та Республіканських студентських наукових конференціях. Понад 150 здобувачів освіти виконують наукові дослідження.
Ми звертаємо особливу увагу на принципи академічної доброчесності, виховуємо здобувачів освіти на таких цінностях, як чесність, довіра, справедливість, повага, відповідальність та відвага. Цими принципами керуються всі стейкхолдери –  під час навчання, викладання, наукової та подальшої професійної діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових досягнень.

Лікувальна робота

Всі кафедри другого медичного факультету проводять лікувально-профілактичну роботу. Вони розташовані на базі лікувально-профілактичних закладів міста Харкова і діють згідно з типовими угодами з клінічними базами, відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України.
Клінічні бази кафедр є профільними спеціалізованими центрами – відділеннями обласних та міських лікарень. Діяльність клінічних кафедр спрямована на покращення якості охорони здоров’я населення міста та області, на виконання завдань визначених концепцією розвитку охорони здоров’я України згідно Указів Президента України та Постанов Кабінету міністрів.
Організація лікувальної роботи клінічних кафедр спрямована на забезпечення поліпшення здоров’я населення, впровадження нових ефективних методів профілактики, діагностики та лікування.
Кожного року зміцнюється матеріально-технічна база лікувальних закладів за рахунок коштів медичного університету, муніципальних фінансів, позабюджетних коштів та гуманітарної допомоги, що дозволяє придбати цінне лікувально-діагностичне та лабораторне обладнання. Це сприяє підвищенню якості лікувально-діагностичної роботи на клінічних кафедрах та покращенню навчання.
Зусилля колективів клінічних кафедр щодо покращення якості медичного обслуговування населення міста та області спрямовані на підготовку лікарських кадрів та підвищення їх професійної кваліфікації, розроблення та впровадження нових медичних технологій у практичну роботу. Все частіше приділяється увага підвищенню якості лікувальної, діагностичної, консультативної, операційної та організаційно-методичної діяльності в базових та інших лікувально-профілактичних закладах міста й районах області, участь у заходах пропаганди здорового способу життя, профілактики захворювань та оздоровлення навколишнього середовища.
Покращенню якості медичної допомоги населенню сприяють періодичні показові обходи та операції, клінічні, клініко-патологоанатомічні, реферативні та науково-практичні конференції, лекції для лікарів та населення, впровадження нових методів діагностики, лікування та профілактики захворювань.

Співробітники клінічних кафедр проводять велику консультативну роботу, хірургічні втручання, сучасні інструментальні та лабораторні дослідження. Вони виконують спеціальні обстеження та лікарські маніпуляції, такі як бронхоскопія, тромболізис, лапарацентез, ендоскопія, лапароскопія, бронхографія, діаліз, плазмафорез, ехоенцефалографія, експрес-діагностика варіабельності серцевого ритму, фіброгастродуоденоскопія, колоноскопія, ректороманоскопія, ультразвукове дослідження різних органів та систем, рентгенологічне обстеження хворих, комп’ютерна томографія, ядерно-магнітна томографія, проведення стернальної, плевральної, черевної пункції, операцій на щитовидній та молочній залозах, органах черевної порожнини, органах дихання та ін.
Слід відзначити, що лікувальна та профілактична робота всіх кафедр факультету проводиться у тісному контакті з керівництвом та трудовими колективами базових медичних об’єднань.
Співробітниками кафедри здійснюється курація та практична допомога підшефним районам області, виїзди по санавіації.
Клінічні кафедри спільно з органами охорони здоров’я міста і області регулярно організують науково-практичні конференції і семінари для практичних лікарів, беруть участь в організації і проведенні обласних днів спеціаліста, клініко-анатомічних конференцій, оперативного аналізу дитячої та материнської смертності, захворюваності на туберкульоз та на венеричні хвороби, летальності при терміновій хірургічній патології, серцево-судинній, онкологічній патології тощо, беруть участь у санітарно-просвітній роботі.
Завдяки спільній роботі клінічних кафедр з органами охорони здоров’я, використанню в лікувальній роботі наукового потенціалу співробітників кафедральних колективів вживаються всі заходи для зменшення показників смертності, інвалідності, покращання результатів лікувальної роботи, профілактики захворювань серед населення Харківської області.

Міжнародна робота

Студенти ІІ медичного факультету активно залучені до реалізації міжнародної діяльності університету.
У ХНМУ впроваджено багато різноманітних програм академічної мобільності. Здобувачі освіти ІІ медичного факультету мають  можливість проходити практичну підготовку, здійснювати семестрове навчання, обирати тематичні стажування з окремих дисциплін як у закордонних, так і у вітчизняних закладах-партнерах. Студенти ХНМУ  вже відвідали такі країни, як Німеччина,  США, Болгарія, Польща, Литва, Азербайджан, Туреччина, Узбекистан, Японія, Канада, Іран, Казахстан тощо. Програми академічної мобільності дозволяють нашим здобувачам освіти не лише поглиблювати професійні знання та навички, знайомитися з особливостями організації надання медичної допомоги в різних країнах, а й допомагають зануритися в культуру та традиції народів, познайомитися з колегами, віднайти однодумців у різних сферах медицини, що у підсумку сприятиме розвиткові конкурентоспроможності, набуттю компетенцій і навичок у контексті кращої освітньої міжнародної практики.
З іншого боку, завдяки тому, що програми мобільності передбачають двосторонній формат, наші студенти мають можливість долучитися до організації прийому іноземних делегацій у Харкові. Здобувачі освіти  з ентузіазмом знайомлять гостей не лише з університетом та системою занять, а й організовують дозвілля, відкривають великі можливості нашого прекрасного міста. Завдяки цьому створюється атмосфера єдності та  взаєморозуміння. Майбутні лікарі з різних держав знаходять однодумців і нових друзів, отримують можливість побачити світ, дізнатися про специфіку медичної підготовки в різних країнах, досягти власних вершин на шляху до омріяної мети стати вправними спеціалістами та служити людству.