Кафедра внутрішньої медицини №2, клінічної імунології та алергології ім. академіка Л.Т. Малої

Про нас

Кафедра внутрішньої медицини № 2, клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т. Малої Харківського національного медичного університету була заснована у 1877 році, як кафедра госпітальної терапії. Основні напрямки діяльності кафедри включають: навчальну, наукову, методичну, лікувально-діагностичну та консультативну роботу.

Навчальна діяльність кафедри полягає в навчанні здобувачів вищої освіти 5-го та 6-го курсів Харківського національного медичного університету з предмету «Внутрішня медицина» та «Клінічна імунологія та алергологія», а також у підготовці магістрів, докторантів та інтернів.

Науковий напрямок кафедри включає розробку та впровадження сучасних аспектів профілактики, діагностики та лікування хвороб внутрішніх органів, з акцентом на коморбідності захворювань серцево-судинної системи. Наукова та навчальна діяльність тісно пов’язана з методичною роботою – написанням монографій, навчальних посібників, методичних рекомендацій зі «Внутрішньої медицини» і «Клінічної імунології та алергології».

Клінічною базою кафедри є Міська клінічна лікарня № 27. Лікувально-консультативна робота проводиться спільно з колективом лікарні у 5 стаціонарних та 2 поліклінічних відділеннях. Співробітники кафедри постійно проводять конференції та лекції для лікарів та медсестер лікарні.

Контактні дані
Адреса:
м. Харків, вул. Пушкінська, 41,
КНП «Міська клінічна лікарня №27» ХМР, 3-й поверх, кардіологічне відділення
Email:
intmed2@ukr.net
Завідувач
Кравчун Павло Григорович
Академік НАН Вищої освіти України, заслужений діяч науки і техніки України, д.мед.н., професор
pg.kravchun@knmu.edu.ua
Відповідальні особи
Кадикова Ольга Ігорівна
Відповідальна за наукову роботу, д.мед.н., професор
oi.kadykova@knmu.edu.ua
Добровольська Інна Миколаївна
Відповідальна за студентський гурток, к.мед.н., доцент
im.dobrovolska@knmu.edu.ua
Ринчак Петро Іванович
Відповідальний за навчальну роботу, к.мед.н., доцент
pi.rynchak@knmu.edu.ua
Колектив кафедри
Шелест Олексій Миколайович
д.мед.н., професор
om.shelest@knmu.edu.ua
Бабаджан Володимир Данилович
д.мед.н., професор
vd.babadzhan@knmu.edu.ua
Риндіна Наталія Геннадіївна
д.мед.н., професор
nh.ryndina@knmu.edu.ua
Кожин Михайло Іванович
к.мед.н., доцент
mi.kozhyn@knmu.edu.ua
Залюбовська Олена Іллівна
к.мед.н., доцент
ei.zaliubovska@knmu.edu.ua
Ковальова Юлія Олексіївна
к.мед.н., доцент
yo.kovalova@knmu.edu.ua
Єрмак Олександра Сергіївна
к.мед.н., доцент
os.yermak@knmu.edu.ua
Титова Ганна Юріївна
к.мед.н., доцент
hy.tytova@knmu.edu.ua
Заїкіна Тетяна Сергіївна
к.мед.н., доцент
ts.zaikina@knmu.edu.ua
Котелюх Марія Юріївна
к.мед.н., доцент
my.koteliukh@knmu.edu.ua
Боровик Катерина Миколаївна
к.мед.н., доцент
km.borovyk@knmu.edu.ua
Дєлєвська Валентина Юріївна
к.мед.н., асистент
vy.dielevska@knmu.edu.ua
Сипало Анна Олегівна
к.мед.н., доцент
ao.sypalo@knmu.edu.ua
Мінухіна Діана Валеріївна
к.мед.н., асистент
dv.minukhina@knmu.edu.ua
Шапаренко Олександр Володимирович
доктор філософії, асистент
shaparenko.ov@knmu.edu.ua
Фельдман Діана Аркадіївна
доктор філософії, асистент
da.feldman@knmu.edu.ua
Гріднева Ольга Володимирівна
асистент
ov.hridneva@knmu.edu.ua

Кафедру госпітальної терапії організовано 1877 року. З 1 вересня 2008 року кафедра наказом ректора ХНМУ перейменована в кафедру Внутрішньої медицини № 2, клінічної імунології та алергології. У 2018 році наказом ректора ХНМУ кафедрі присвоєно ім’я академіка Л.Т. Малої.

 За час існування її завідувачами були Іван Михайлович Оболенський (1877–1884), Олександр Харитонович Кузнецов (1884–1891, 1903–1906), Федір Мечиславович Опенховський (1891–1903), Костянтин Миколайович Георгієвський (1906–1921), Сергій Гаврилович Якушевич (1921–1930), Євген Абрамович Черников (1930–1940), Соломон Якович Штейнберг (1941–1947), Віктор Мойсейович Коган-Ясний (1947–1953), Роман Іванович Шарлай (1953–1960), Любов Трохимівна Малая (1960–2003), Павло Григорович Кравчун (з 2003 р. і дотепер).

На кафедрі проводиться підготовка здобувачів освіти 5-го та 6-го курсів, вивчаються освітні компоненти (дисципліни) «Внутрішня медицина» та «Клінічна імунологія та алергологія».

При підготовці здобувачів освіти на кафедрі широко використовуються сучасні методи навчання з залученням симуляційних методик, що дозволяє краще опановувати та вдосконалити практичні навички.

В 2020 році в навчальний процес на кафедрі впроваджено дистанційні методи навчання.

Навчально-педагогічна робота відбувається у відділеннях Харківської міської лікарні № 27, яка є клінічною базою кафедри.

На кафедрі викладаються курси за вибором «Симуляційне навчання у внутрішній медицині» та «Функціональна діагностика у внутрішній медицині».

Упродовж останніх 10  років працівниками кафедри створено 2 підручники, 13 навчальних посібників, понад 40 методичних рекомендацій тощо.

Проводиться післядипломна підготовка фахівців за напрямками «Кардіологія», «Терапія» та «Алергологія».

Науково-дослідна робота кафедри: «Ішемічна хвороба серця в умовах поліморбідності: патогенетичні аспекти розвитку, перебігу, діагностики й удосконалення лікування».

За останні 10 років опубліковано понад 150 наукових праць у фахових медичних виданнях більше 20 наукових статей у виданнях бази Scopus. Захищено 6 докторських дисертацій, 18 кандидатських дисертацій та 2 докторів медицини з філософії. Сьогодні виконується 2 докторські та 4 кандидатських дисертацій.

Науково-практична новизна отриманих результатів підтверджується одержанням деклараційних патентів України на корисну модель, нововведеннями та впровадженням у практику лікувальної роботи.

Кафедра співпрацює з Національним медичним університетом ім. акад. О.О. Богомольця, Інститутом кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска АМН України, Інститутом терапії ім. Л.Т. Малої АМН України та іншими установами України.

Кафедра постійно проводить наукові конференції з міжнародною участю за тематикою терапевтичного профілю.

Кафедра здійснює керівництво лікувальним процесом у 5 стаціонарних та 2 поліклінічних відділеннях Харківської міської клінічної лікарні № 27, є клінічною базою Харківського тромболітичного центру. Створено Харківський міський алергологічний центр, у якому на сучасному рівні з використанням новітніх лабораторних та інструментальних досліджень розробляються нові методи комплексного лікування алергічних захворювань, надається весь спектр лікувально-діагностичної допомоги за наявності всіх видів алергологічної патології.

Щорічно співробітники кафедри консультують і лікують хворих із різноманітними ураженнями внутрішніх органів.

Співробітники кафедри Внутрішньої медицини № 2, клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т. Малої беруть активну участь у міжнародному співробітництві з країнами ближнього та дальнього зарубіжжя. Протягом  останніх трьох років у міжнародних збірках було опубліковано понад 20 наукових  робіт у виданнях бази SCOPUS та Web of Scince.

Представники професорсько-викладацького складу кафедри є членами багатьох міжнародних організацій.

Кафедра активно залучує професора Тегеранського медичного університету Німа Резаеі до навчально-наукових заходів.

Протягом останніх 5  років співробітники кафедри брали участь у 10 зарубіжних форумах; 6 представників кафедри проходили стажування за кордоном, 2 отримали тревел-гранди. Крім того, професорсько-викладацький склад кафедри бере активну участь у міжнародних наукових та освітніх програмах, спільних наукових дослідженнях.

На кафедрі проходять підготовку лікарі-інтерни за спеціальністю «Терапія».

Для сімейних лікарів та терапевтів проводяться курси спеціалізації за фахом «Кардіологія» та «Алергологія».

Науковий гурток

Керівник студентського гуртка: доц. кафедри, к. мед. н. Добровольська Інна Миколаївна

Формат проведення: традиційно 2 рази на місяць по вівторках на кафедрі проводяться засідання наукового студентського гуртка. У роботі гуртка беруть участь студенти 5-6-х курсів та викладачі кафедри, де розглядаються різні захворювання, сучасні методи їх діагностики та лікування. Усі засідання супроводжуються розбором хворих з представленою патологією.

Щорічно на кафедрі проводяться наукові студентські конференції для студентів-гуртківців.

Нормативні документи освітнього процесу
Навчальні матеріали