Про нас

Кафедра неврології Харківського національного медичного університету була заснована в 1884 році та є однією з найстаріших у Європі. Основні напрямки діяльності кафедри включають навчальну, наукову, лікувально-діагностичну та консультативну роботу.

Навчальна діяльність кафедри складається із навчання студентів 4-го, 5-го та 6-го курсів всіх факультетів та післядипломної підготовки лікарів (спеціалізація, стажування та цикли тематичного удосконалення). Студенти 4-го курсу медичних факультетів вивчають нормативну дисципліну «Неврологія». Також на кафедрі студенти мають можливість пройти вибіркові дисципліни: за спеціальністю «Медицина» на 5-му курсі – «Основи рефлексотерапії» і «Актуальні проблеми неврології» та на 6-му курсі – «Актуальні питання цереброваскулярної патології»; за спеціальністю «Педіатрія» на 5-му курсі – «Основи рефлексотерапії» і «Актуальні проблеми дитячої неврології» та на 6-му курсі – «Біль в педіатричній практиці»; за спеціальністю «Стоматологія» на 5-му курсі – «Рефлексотерапія в стоматології». На кафедрі здійснюється навчання бакалаврів за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія» та «Технології медичної діагностики і лікування».

Співробітники кафедри беруть участь у Міжнародних багатоцентрових рандомізованих клінічних дослідженнях.

Клінічними базами кафедри є неврологічне відділення науково-практичного медичного центру «Університетська клініка» ХНМУ на 60 ліжок, неврологічне відділення КНП ХОР «Обласна клінічна лікарня» на 80 ліжок та КНП ХМР «Міська дитяча поліклініка № 15».

Контактні дані
Адреса:
пр. Незалежності, 13, КНП ХОР "ОКЛ", м. Харків
Адреса:
вул. Олександра Шпейєра, 4, ННМК «Університетська клініка» ХНМУ,
м. Харків
Тел./факс:
+38 057 757 21 07
Адреса:
вул. Рибалка, 11-1, КНП ХМР «Міська дитяча поліклініка №15», м. Харків
Завідувач
Товажнянська Олена Леонідівна
д.м.н, професор
ol.tovazhnianska@knmu.edu.ua
Відповідальні особи
Каук Оксана Іванівна
Відповідальна за навчальну роботу, к.мед.н, доцент
oi.kauk@knmu.edu.ua
Марковська Олена Володимирівна
Відповідальна за наукову роботу, к.мед.н, доцент
ov.markovska@knmu.edu.ua
Різниченко Олена Костянтинівна
Відповідальна за студентський гурток, к.мед.н, доцент
ok.riznychenko@knmu.edu.ua
Колектив кафедри
Некрасова Наталія Олександрівна
д.мед.н., професор
no.nekrasova@knmu.edu.ua
Єскін Олександр Ростиславович
к.мед.н, доцент
or.yeskin@knmu.edu.ua
Тихонова Людмила Володимирівна
к.мед.н, доцент
lv.tykhonova@knmu.edu.ua
Соловйова Євгенія Тарасівна
к.мед.н, асистент
yt.soloviova@knmu.edu.ua
Самойлова Ганна Петрівна
к. мед. н., асистент
hp.samoilova@knmu.edu.ua
Дарій Іван Володимирович
асистент
Лебединець Павло Володимирович
асистент
pv.lebedynets@knmu.edu.ua
Історія кафедри

Кафедра неврології Харківського національного медичного університету є однією з найстаріших у Європі. Вона була заснована в 1884 р. (після Москви та Парижу) на медичному факультеті Харківського університету. Її першим завідувачем був професор П.І. Ковалевський. Також кафедру очолювали І.Я. Платонов, А.М. Грінштейн, Д.М. Залкан, Є.К. Євзерова. З 1922 р. кафедра неврології переведена у створений Харківський медичний інститут.
З 1944 до 1971 р. завідувачем кафедри був видатний невролог Георгій Данилович Лещенко, який одним з перших описав клініку уражень лімбіко-ретикулярного комплексу. З 1971 до 2002 р. кафедрою нервових хвороб медичного університету керував Заслужений діяч науки України, лауреат Державної премії, академік АНВШ, доктор медичних наук, професор Євген Григорович Дубенко. Під його керівництвом колектив кафедри став піонером у вивченні ранньої судинної патології мозку.
З 1992 р. кафедра нервових хвороб визначена як опорна, тобто провідна серед усіх неврологічних кафедр медичних ВНЗ України.
З 2002 по 2021 р. кафедру очолювала Заслужений діяч науки і техніки України, Заслужений професор ХНМУ, академік УАН, доктор медичних наук, професор Ірина Анатоліївна Григорова.
З 2021 р. кафедру неврології очолює доктор медичних наук, професор Олена Леонідівна Товажнянська.
На кафедрі працює творчий, згуртований колектив вчених-клініцистів, педагогів. Особливістю наукової діяльності кафедри є вивчення біохімічних механізмів патогенезу гострих і хронічних порушень мозкового кровообігу, епілепсії, черепно-мозкової травми, демієлінізуючих захворювань, соматоневрологічних синдромів, нейроінфекцій, мігрені та ін. Пріоритетом викладання неврології на кафедрі є клініцизм – лекції та семінари проводяться з демонстрацією хворих та відеофільмів згідно з темою.
Кафедра має багато планів на подальший розвиток неврологічної науки в Україні.

Освітній процес

Навчально-педагогічна робота проводиться на базі 4 відділень КНП ХОР «Обласна клінічна лікарня» й полягає в підготовці студентів 4-го курсу медичних факультетів, лікарів-інтернів, бакалаврів за спеціальністю «Лабораторна діагностика»; у тематичному та передатестаційному циклі вдосконаленні лікарів за циклом «Ревматологія». Навчання проводиться за Європейською кредитно-трансферною системою організації навчального процесу. На кафедрі створено 120 методичних рекомендацій, більше 200 ситуаційних задач для комп’ютерного навчання з внутрішньої медицини. Крім того, перероблено та доповнено низку навчальних програм.
З 2009 р. проводиться підготовка студентів-бакалаврів за спеціальністю «Лабораторна діагностика» 3 років навчання. З 2008 р. на кафедрі підвищують кваліфікацію з ревматології (тематичне удосконалення) лікарі-терапевти, сімейні лікарі та лікарі-ревматологи.

Методична робота

Методична робота кафедри пов’язана з підготовкою керівництв, підручників, монографій, навчальних посібників та методичних рекомендацій із сучасних підходів до діагностики, лікування та профілактики нервових захворювань для лікарів, інтернів та студентів.
Кафедра є опорною кафедрою МОЗ України.

Наукова робота

Наукові інтереси кафедри
Вивчення метаболічного гомеостазу при спондилогенних захворюваннях, інсульті, епілепсії, черепно-мозковій травмі, а також хронічних цереброваскулярних розладів, токсико-дисметаболічної енцефалопатії, поліневропатій, нейроендокринології, аутоімунних захворювань, методів їх корекції.

Темами науково-дослідницької роботи кафедри є:
КПКВК 2301020 «Клініко-інструментальні, нейропластичні та ендотеліальні зміни при судинних та травматичних захворюваннях».
0119U002894 «Клініко-імунологічні аспекти ураження нервової системи у осіб молодого віку».
Підготовка PHD та докторів наук. На кафедрі навчаються 7 аспірантів.
Захист дисертаційних робіт за останні 5 років. Було захищено 5 кандидатських дисертацій.
Наукова продукція кафедри. Видано 7 керівництв, 11 підручників, 40 навчальних посібників, 50 патентів, 4 інформаційних листи, 55 посібників та 137 методичних рекомендацій, близько 1000 статей.
Науково-практичні конференції, в яких брали участь співробітники кафедри у 2020–2021 рр.
– «Медицина і охорона здоров’я в сучасному суспільстві: актуальні питання і сучасні аспекти, Люблін, Республіка Польща, 26–27 лютого 2021 року.
– XII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути», м. Київ, 29 січня 2021 рік.
– V Міжнародна наукова конференція з нових тенденцій у науці та освіті «Theoretical and scientific bases of development of scientific thought», Рим, Італія, лютий 2021 р.
– VІ конгрес Європейської академії неврології European Academy of Neurology (EAN) 2020 р.
– У роботі конгресу американської академії неврології American Academy of Neurology (AAN), жовтень 2020 р.

Лікувальна робота

Лікувальна робота кафедри здійснюється на клінічних базах:

  1. Неврологічне відділення науково-практичного медичного центру «Університетська клініка» ХНМУ на 60 ліжок. На базі науково-практичного центру є комп’ютерна електроенцефалографія з системою викликаних потенціалів головного мозку, електронейроміографія, ультразвукова допплерографія МАГ та транскраніальна допплерографія інтракраніальних судин та ін. Лікувальний процес здійснюється на засадах доказової медицини, використовуються сучасні підходи згідно з рекомендаціями міжнародних консенсусів. Разом із сучасною фармакотерапією використовуються усі види фізіотерапії, масаж, голкорефлексотерапія та ін.
  2. Неврологічне відділення КНП ХОР «Обласна клінічна лікарня» на 80 ліжок на базі обласної клінічної лікарні. Застосовуються такі методи дослідження, як комп’ютерна електроенцефалографія, викликані потенціали головного мозку, електроміографія, комп’ютерна реовазографія судин головного мозку та периферичних судин, ультразвукова транскраніальна допплерографія судин головного мозку та ін. Працює біохімічна, клінічна лабораторії тощо. Призначається широкий спектр фізіотерапевтичних методів лікування неврологічних хворих.
  3. КНП ХМР «Міська дитяча поліклініка № 15».

 

Науковий гурток

Керівник студентського гуртка: Різниченко Олена Костянтинівна.

Формат проведення: очно та онлайн.

Графік пероведння: 1 раз на тиждень.

Нормативні документи освітнього процесу
Навчальні матеріали