І медичний факультет
Найстаріший факультет Харківського національного медичного університету
І медичний факультет
Студенти факультету під час навчання

Про нас

І медичний факультет здійснює підготовку студентів за спеціальністю «Медицина» (ступінь «магістр»), що надає змогу отримати освіту і здобути звання висококваліфікованих фахівців для систем охорони здоров’я України з будь-якої вузької спеціалізації: акушерства та гінекології, хірургії, неврології, психіатрії, анестезіології та інтенсивної терапії, урології тощо.

Навчання майбутніх лікарів ведеться на профільних кафедрах, клінічними базами яких є провідні науково-дослідні лікувальні установи та багатопрофільні лікарні м. Харкова: ХНДІ загальної та невідкладної медичної допомоги НАМН України, ХНДІ терапії ім. акад. Л.Т. Малої НАМН України, ХНДІ медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України, Обласного клінічного центру урології та нефрології ім. В.І. Шаповала.

До складу факультету входять 9 кафедр, а саме: кафедра анатомії людини, клінічної анатомії та оперативної хірургії, кафедра біологічної хімії, кафедра гістології, цитології та ембріології, кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології, кафедра загальної та клінічної патофізіології імені Д.О. Альперна, кафедра медичної біології, кафедра медицини катастроф та військової медицини, кафедра патологічної анатомії, кафедра фізіології.

Контактні дані
Адреса:
61022, м. Харків, пр. Науки, 4
Телефон:
Декан
Кривошапка Олександр Вікторович
Доцент кафедри фармакології та медичної рецептури
+38 057 707 73 78 ov.kryvoshapka@knmu.edu.ua
Заступники декана
Федоров Володимир Олександрович
Доцент кафедри внутрішньої медицини № 3
+38 057 707 72 22 vo.fedorov@knmu.edu.ua
Якименко Олександр Сергійович
Старший викладач кафедри фізичного виховання та здоров’я
+38 057 707 72 22 os.yakymenko@knmu.edu.ua

Медичний факультет веде свою історію від 1805 р., коли відкрився Імператорський Харківський університет, створений за ініціативою видатного діяча культури й науки України початку ХХ ст. – В.Н. Каразіна. За статутом університету, підписаним царем Олександром I у листопаді 1804 р., серед 4 університетських відділень (у подальшому факультетів) значилося й відділення лікувальних і медичних наук, яке згодом й стало медичним факультетом.

За університетському статутом 1804 р. на лікарському відділенні було всього 6 спеціальних кафедр: 1) анатомії, фізіології і судової лікарської науки; 2) патології, терапії та клініки; 3) лікарського речовинослів’я, фармації та лікарської словесності; 4) хірургії; 5) повивального мистецтва; 6) худоболікування.

Медичний факультет відігравав особливу роль у діяльності університету і житті міста, і це відзначалося не лише у підготовці спеціалістів-лікарів та вчених медиків, але й у загальному культурному розвитку Харківщини.

На медичному факультеті працювали видатні вчені-першопрохідці у багатьох напрямках медицини, які також були ще й просвітителями та гуманістами. Імена професорів В.Ф. Грубе, Л.Л. Гіршмана, А.Г. Подрєза, І.П. Лазаревича, В.Я. Данилевського, М.С. Бокаріуса, М.П. Трінклера, В.П. Воробйова, О.М. Марзєєва та багатьох інших широко відомі в історії медицини і принесли заслужену славу Харкову.

Сьогодні І медичний факультет ХНМУ є одним з провідних серед факультетів медичних ВНЗ України за підготовкою лікарів. На факультеті навчається близько 1000 здобувачів освіти. Щорічний набір на навчання складає біля 200 студентів.

Факультет забезпечений аудиторіями для проведення лекцій, семінарів, практичних занять, які обладнані сучасним мультимедійним устаткуванням.

Усі кафедри факультету залучені до виконання наукової роботи. Наукова діяльність була й залишається основою якісної підготовки висококваліфікованих фахівців на додипломному та післядипломному етапах навчання, розв’язання актуальних завдань медичної теорії та практики.

Наукове життя першого медичного факультету активно розвивається. Наразі більшість наших студентів бере участь у науковій діяльності: проведення конференцій, підготовка та публікація наукових робіт у журналах, проведення спільних семінарів, післядипломних робіт.

Активізація наукового пошуку позитивно відбивається на кількості публікацій студентів факультету, що постійно зростає.
Наукова праця на першому медичному факультеті дає змогу студентам підтримувати наукові зв’язки з різними вітчизняними й зарубіжними вищими навчальними закладами та науковими установами, розвивати власний науково-дослідницький потенціал.

На кафедрах працює 152 викладачі, 23 професори та 55 доцентів, які беруть активну участь у науковій діяльності. Регулярно проводяться різноманітні наукові заходи, стажування, конгреси та практичні конференції для студентів та молодих вчених у різних країнах Європи. Працюють наукові студентські гуртки, що дозволяють самостійно виконувати дослідницьку роботу, доповідають результати власних досліджень на різноманітних наукових заходах в Україні та за кордоном, що дозволяє займати призові місця на конкурсах наукових робіт.

Розробляються програми навчальних дисциплін з підготовки фахівців, видаються монографії під грифом МОЗ, МОН.
Друкуються статті у міжнародній базі SCOPUS та Web of Science.

Викладачі факультету прагнуть до того, щоб кожен випускник в повному обсязі опанував професійні навички і новітні методи лікування хворих.

До лікувальної роботи на І медичному факультеті залучена кафедра патологічної анатомії, співробітники якої надають висококваліфіковану медичну та консультативну допомогу мешканцям міста та області.

Клінічні бази кафедри:
– патологоанатомічне відділення КНП ХОР “Обласна клінічна лікарня”;
– патологоанатомічне відділення КНП ХМР «Міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О.І. Мещанінова»;
– патологоанатомічне відділення КНП ХОР «Обласний клінічний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення»;
– патологоанатомічне відділення КНП ХМР «Міський перинатальний центр»

До лікувальної роботи кафедри причетні 5 професорів, 11 доцентів, 1 асистент, аспіранти.

На клінічних базах співробітники кафедри щороку виконують та консультують близько 300 аутопсій та більш 15000 біоптичних досліджень. На базі кафедри працює міський консультативний центр, що надає консультативну допомогу лікувально-профілактичним закладам міста, області та інших міст України.

Кожного року працівники кафедри підвищують лікарську кваліфікацію – проходять курси тематичного удосконалення за актуальними питаннями патологічної анатомії, підвищують лікарську категорію.

Професорами та доцентами кафедри у базових прозектурах проводяться до 30 показових розтинів тіл померлих хворих та 25 показових обробок операційного та біопсійного матеріалу.

Студенти І медичного факультету активно залучені до реалізації міжнародної діяльності університету.

У ХНМУ впроваджено багато різноманітних програм академічної мобільності. Здобувачі освіти І медичного факультету мають можливість проходити практичну підготовку, здійснювати семестрове навчання, обирати тематичні стажування з окремих дисциплін як у закордонних, так і у вітчизняних закладах – партнерах. Серед країн, які вже відвідали студенти ХНМУ, є Німеччина, США, Болгарія, Польща, Литва, Азербайджан, Туреччина, Узбекистан, Японія, Канада, Казахстан тощо. Програми академічної мобільності дозволяють нашим здобувачам освіти не лише поглиблювати професійні знання та навички, знайомитися з особливостями організації надання медичної допомоги в різних країнах, а й допомагають зануритися в культуру та традиції народів, познайомитися з колегами, віднайти однодумців у різних сферах медицини, що в підсумку сприятиме розвиткові конкурентоспроможності, набуттю компетенцій і навичок в контексті кращої освітньої міжнародної практики.

З іншого боку, завдяки тому, що програми мобільності передбачають двосторонній формат, наші студенти мають можливість долучитися до організації прийому іноземних делегацій у Харкові. Здобувачі освіти з ентузіазмом знайомлять гостей не лише з університетом та системою занять, а й організовують дозвілля, відкривають великі можливості нашого прекрасного міста. Завдяки цьому створюється атмосфера єдності та взаєморозуміння. Майбутні лікарі з різних держав знаходять однодумців і нових друзів, отримують можливість побачити світ, дізнатися про специфіку медичної підготовки в різних країнах, досягти власних вершин на шляху до омріяної мети стати вправними спеціалістами та служити людству.

Студенти І медичного факультету проходили стажування в різних країнах Європи (м. Мюнхен, м. Франкфурт-на-Майні), виробничу практику (м. Андижан, Узбекистан; м. Актобе, Казахстан; м. Тбілісі, Грузія; м. Баку, Азербайджан). Студенти приймали активну участь у роботі зі студентами закладу вищої освіти партнера університету, а саме Західно-казахстанського державного медичного університету імені Марата Оспанова, які приїздили до університету з метою проходження виробничої практики.