Кафедра загальної та клінічної патологічної фізіології ім. Д.О. Альперна

Про нас

Кафедра загальної та клінічної патологічної фізіології ім. Д.О. Альперна Харківського національного медичного університету була заснована у 1871 році як кафедра загальної та експериментальної патології Харківського університету. Основними напрямками діяльності кафедри є навчальну, методичну та наукова роботу.
Навчальна діяльність кафедри полягає в навчанні:

 •  вітчизняних та іноземних студентів медичного і стоматологічного факультетів 2-3 курсів (другого (магістерського) рівня) та студентів 2 курсу (першого (бакалаврського) рівня) («Лабораторна діагностика») дисципліні «Патологічна фізіологія»;
 • вітчизняних студентів медичного факультету 3 курсу (спеціальність «Педіатрія») дисципліні «Патофізіологія з особливостями дитячого віку»;
 • вітчизняних та іноземних студентів медичного і стоматологічного факультетів 4 курсу, а також 1 курсу (заочної форми навчання, «Медсестринство» – другий (магістерський) рівень) вибірковій дисципліні «Клінічна патофізіологія»;
 • вітчизняних студентів 2 курсу («Фізична терапія та ерготерапія») (перший (бакалаврський) рівень) дисципліні «Нормальна фізіологія людини та патологічна фізіологія»;
 • вітчизняних та іноземних студентів 2 курсу («Сестринська справа») (перший (бакалаврський) рівень) дисципліні «Патоморфологія та патофізіологія»;
 • підготовці аспірантів та докторантів.

Напрямками наукових досліджень кафедри є вивчення різних аспектів проблеми хронічного запалення, патофізіології травної, центральної нервової, серцево-судинної, сечостатевої і репродуктивної систем, впливу на організм негативних факторів зовнішнього середовища. Узагальнення результатів експериментальних і теоретичних досліджень останніх років дозволило довести провідну роль системи крові в реалізації запалення, створити схему та визначити загальний патогенез запалення, класифікацію медіаторів. Визначити сучасний підхід до розуміння ушкодження й захисту при запаленні, можливість фармакологічної корекції реакцій системи крові та ендотеліальної дисфункції за допомогою введення мезенхімальних стовбурових клітин, поглибити уявлення про взаємозв`язок таких універсальних реакцій, як загальний адаптаційний синдром і типові патологічні процеси. Вивчити патогенез ураження системи «мати-плацента-плід».
Наукова співпраця здійснюється з кафедрами патологічної анатомії ХНМУ, біологічної хімії ХНМУ, мікробіології, вірусології та імунології ім. проф. Д.П. Гриньова ХНМУ, радіології та радіаційної медицини ХНМУ, науково-дослідним інститутом експериментальної та клінічної медицини ХНМУ, Інститутом проблем кріобіології та кріомедицини НАН України (м. Харкова), НТК «Інститут монокристалів» НАН України (м. Харкова), ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромаданова НАМН України» (м. Київ), ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України» (м. Харків), Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна, КНП ХОР «Обласна дитяча клінічна лікарня», КНП ХОР «Обласний клінічний перинатальний центр», ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України», Національним медичним університетом імені О.О. Богомольця, Національним університетом охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика.

Контактні дані
Адреса:
м. Харків, пр. Науки, 4, 4-й-поверх
Email:
kaf.patfiziolog@knmu.edu.ua
Завідувач
Мирошниченко Михайло Сергійович
д.мед.н, професор
ms.myroshnychenko@knmu.edu.ua
Відповідальні особи
Павлова Олена Олексіївна
Відповідальна за наукову роботу, д.мед.н, професор
oo.pavlova@knmu.edu.ua
Бібіченко Вікторія Олександрівна
Відповідальна за навчальну роботу, к.мед.н., доцент
vo.bibichenko@knmu.edu.ua
Кучерявченко Марина Олександрівна
Секретар кафедри, к.мед.н, доцент
mo.kucheriavchenko@knmu.edu.ua
Кузнецова Мілена Олександрівна
Відповідальна за студентський науковий гурток, к.мед.н., доцент
ma.kuznetsova@knmu.edu.ua
Колектив кафедри
Кузьміна Ірина Юріївна
д.мед.н, професор
iy.kuzmina@knmu.edu.ua
Шевченко Олександр Миколайович
д.мед.н., професор
an.shevchenko@knmu.edu.ua
Сафаргаліна-Корнілова Надія Асхатівна
к.мед.н, доцент
na.safarhalyna@knmu.edu.ua
Сулхдост Інна Олександрівна
к.мед.н, доцент
io.sulkhdost@knmu.edu.ua
Ковальцова Марина Вікторівна
к.мед.н, доцент
mv.kovaltsova@knmu.edu.ua
Коляда Олег Миколайович
к.мед.н, доцент
om.koliada@knmu.edu.ua
Литвиненко Олена Юріївна
к.мед.н, доцент
oy.lytvynenko@knmu.edu.ua
Морозов Олександр Володимирович
к.мед.н, доцент
ov.morozov@knmu.edu.ua
Сакал Ганна Олександрівна
к.мед.н, доцент
ho.sakal@knmu.edu.ua
Огнєва Лілія Гаріївна
асистент
lh.ohnieva@knmu.edu.ua

Самостійна кафедра патологічної фізіології Харківського національного медичного університету була організована в 1871 р. як кафедра загальної та експериментальної патології Харківського університету.

На кафедрі працює 14 викладачів, з них 4 професори, 8 доцентів та 2 асистенти.

На кафедрі викладаються дисципліни:

 • «Патологічна фізіологія» для вітчизняних та іноземних здобувачів освіти, які навчаються за спеціальностями «Медицина» (другий (магістерський) рівень), – 3 курс, «Стоматологія» (другий (магістерський) рівень) – 2-3 курс, «Технології медичної діагностики та лікування» – «Лабораторна діагностика» (перший (бакалаврський) рівень) – 2-3 курс,
 • «Патофізіологія з особливостями дитячого віку» для вітчизняних здобувачів освіти, які навчаються за спеціальністю «Педіатрія» (другий (магістерський) рівень) – 3 курс,
 • «Нормальна фізіологія людини та патологічна фізіологія» для вітчизняних здобувачів освіти, які навчаються за спеціальністю «Фізична терапія та ерготерапія» (перший (бакалаврський) рівень) – 2 курс,
 • «Патоморфологія та патофізіологія» для вітчизняних та іноземних здобувачів освіти, які навчаються за спеціальністю «Сестринська справа» перший (бакалаврський) рівень – 2 курс,
 • «Клінічна патофізіологія» (вибіркова) для вітчизняних і іноземних здобувачів освіти, які навчаються за спеціальностями «Медицина» (другий (магістерський) рівень) – 4 курс, «Стоматологія» (другий (магістерський) рівень) – 4 курс, «Медсестринство» – 1 курс (заочна форма навчання).

Основними напрямками наукових досліджень кафедри є різні аспекти проблеми хронічного запалення, патофізіологія центральної нервової, серцево-судинної, травної, сечостатевої і репродуктивної систем, вплив на систему «мати-плацента-плід» різних негативних факторів.

Узагальнення результатів експериментальних і теоретичних досліджень останніх років дозволило довести провідну роль системи крові в реалізації запалення, створити схему та визначити загальний патогенез запалення, класифікацію медіаторів. Визначити сучасний підхід до розуміння ушкодження й захисту при запаленні, можливість фармакологічної корекції реакцій системи крові та ендотеліальної дисфункції за допомогою введення мезенхімальних стовбурових клітин, поглибити уявлення про взаємозв`язок таких універсальних реакцій, як загальний адаптаційний синдром і типові патологічні процеси. Вивчити патогенез ураження системи «мати-плацента-плід».

Загалом на кафедрі підготовлено 45 докторів наук і 68 кандидатів наук, які працюють на кафедрах ХНМУ і в НДІ Харкова, Києва, Запоріжжя, Луганська, Полтави, Сум (у тому числі останнім часом 2 доктори і 6 кандидатів наук). Видано 19 монографій, 12 збірок наукових праць. Отримано 32 патенти на винаходи та корисну модель. При кафедрі є докторантура й аспірантура з патофізіології. У ХНМУ функціонує спеціалізована вчена рада по захисту докторських дисертацій, членами якої є проф. Мирошниченко М.С., проф. Шевченко О.М., проф. Павлова О.О.

За останні 5 років викладачі кафедри прийняли участь у 349 наукових форумах України і зарубіжжя, опублікували 112 статей (56 у закордонних виданнях, в тому числі що входять до міжнародних наукометричних баз Scopus – 41, Web of Science – 5) та 363 тез доповідей у матеріалах конференцій.

На сьогодні очними й заочним аспірантами та здобувачами виконується 1 докторська та 5 кандидатських дисертацій.

Співробітники кафедри проходили підвищення кваліфікації у наших закордонних партнерів: Shiller International University в напрямку «Education process, innovative methods and education technologies», Department on Yeditepe University Hospital medical board у напрямку «Medical education & internal diseases», «Сучасні підходи до організації навчального процесу для здобувачів медичної освіти» у м. Люблін (Республіка Польща), «Тo participate in our English Language and Culture course» у West Finland College (Huittinen, Finland). Також співробітники кафедри проходили стажування у клініках Yeditepe Туреччини, Університет ім. Шиллера Франції, Празький Інститут підвищення кваліфікації Чехії, Центр біотехнологій Пенсільванії США, European Interbaikan Medical Center Греції, Geling-SPP, НRB 79934 in Register of justice Dusseldorf Німеччини, Cuiavian University in Wloclawek Польщі, Люблінський медичний університет Польщі, West Finland College, Huittinen Фінляндії. Також підтримується плідна співпраця з партнерами з університетів Geling-SPP Gmbh (Німеччина), Personalized oncotherapeutics inc. (Pensylvania, USA).

Науковий гурток

Керівник гуртка: к.мед.н., доцент Кузнецова Мілена Олександрівна

Члени СНТ: студенти 2–3-го курсів стоматологічного та медичних факультетів. Склад оновлюється щорічно. 

Форма проведення: засідання проводяться один раз на місяць очно на кафедрі або у форматі online (Zoom, Google-meet). 

Напрями роботи:  Актуальні питання загальної, окремої та клінічної патофізіології. 

Студентські конференції: всі студенти-гуртківці беруть активну участь у студентських конференціях, які проходять в Україні та за  її межами.

Студенти-гуртківці разом з викладачами проводили експериментальні дослідження, за останні 5 років брали участь у 115 університетських, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях студентів та молодих вчених (в Україні та зарубіжжі) як доповідачі з публікацією 184 тез доповідей; на ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з патофізіології студенти тричі були відзначені дипломами ІІ ступеня.

На кафедрі загальної та клінічної патофізіології ім. Д.О. Альперна, активними членами студентського наукового товариства був розроблений сайт.