Кафедра фармакології та медичної рецептури

Про нас

Кафедра фармакології та медичної рецептури була створена в 1805 р. у складі медичного факультету Імператорського Харківського університету. Основні напрямки діяльності кафедри включають навчальну, наукову та методичну роботу.
Навчальна робота кафедри полягає у викладанні таких дисциплін: «Фармакологія» для студентів 3-го курсу всіх медичних факультетів, 2-го та 3-го курсів стоматологічного факультету; «Фармакологія та медична рецептура» для студентів-бакалаврів зі спеціальності «Технологія медичної діагностики та лікування»; «Медичне та фармацевтичне товарознавство» для студентів-бакалаврів та магістрів зі спеціальності «Медсестринство».

Адреса:
м. Харків, пр. Науки, 4, головний корпус, 4-й поверх
Завідувач
Єрмоленко Тамара Іванівна
Заслужений фармацевт України, д.фарм.н., професор
+38 057 707 21 01 ti.yermolenko@knmu.edu.ua
Відповідальні особи
Шаповал Ольга Миколаївна
Відповідальна за наукову роботу, к.біол.н., доцент
+38 057 707 73 59 om.shapoval@knmu.edu.ua
Паутіна Олена Ігорівна
Відповідальна за навчальну роботу, асистент
+38 057 707 73 59 oi.pautina@knmu.edu.ua
Чорна Наталія Степанівна
Відповідальна за науковий гурток, к. фарм. н., асистент
+38 057 707 73 59 ns.chorna@knmu.edu.ua
Колектив кафедри
Кривошапка Олександр Вікторович
к.мед.н., доцент
ov.kryvoshapka@knmu.edu.ua
Александрова Аліна В’ячеславівна
к.мед.н., доцент
av.aleksandrova@knmu.edu.ua
Трутаєва Людмила Миколаївна
доктор філософії, асистент
lm.trutaieva@knmu.edu.ua
Дорошенко Оксана Миколаївна
асистент
om.doroshenko@knmu.edu.ua
Руда Наталія Григорівна
асистент
nh.ruda@knmu.edu.ua
Історія кафедри

Кафедра була створена у 1805 р. у складі медичного факультету Імператорського Харківського університету і на той час мала назву «Кафедра лекарственного веществословия, фармации и врачебной словесности». З моменту створення кафедри її діяльність безперервно удосконалювалась, накопичувався досвід, формувалися традиції. Історія кафедри пов’язана з іменами видатних науковців, які її очолювали в різні роки, а саме: С.О. Попов (1895–1912), Я.Я. Постоєв (1912–1929), О.І. Черкес (1930–1944), М.С. Харченко (1944–1985), Л.Т. Киричок (1985–2002), Т.В. Звягінцева (2002–2014), які зробили значний внесок до її сучасного розвитку. За час завідування професора М.С. Харченко створено ряд препаратів, таких як аллілчеп, аллілгліцер, гіпохолестерол, що увійшли в офіційні довідники. На кафедрі було створено та обладнано навчальну аптеку, музей експонатів рослин, які застосовуються у традиційній і народній медицині, та хімічних субстанцій. Колектив кафедри під керівництвом професора Л.Т. Киричок проводив доклінічні дослідження нових лікарських засобів, лікарських засобів у нових лікарських формах: страхіхолу, нітрогліцерину у формі аерозолю та мазі, амізилу за адаптогенною дією, етаперазину-пролонг для ін’єкцій.
У цілому за багаторічну історію на кафедрі підготовлено понад 100 кандидатів та 25 докторів наук.
Науковим напрямом кафедри було і залишається пошук шляхів фармакологічної корекції несприятливих наслідків емоційного стресу і вивчення антистресової дії лікарських препаратів, які впливають на функції захисту організму від емоційно-негативних факторів. Триває пошук засобів з репаративною активністю. Серед пріоритетних напрямків наукової роботи кафедри є дослідження засобів з нефропротекторною дією, пошук та вивчення фармакологічної активності біологічно активних сполук засобів природного походження.

Кафедра сьогодні

Науково-педагогічні працівники кафедри фармакології та медичної рецептури займаються навчально-методичною та науковою роботою. Основна дисципліна «Фармакологія» викладається на кафедрі для здобувачів освіти усіх спеціальностей. Співробітники кафедри постійно підвищують свій рівень професійної майстерності, проходять курси підвищення кваліфікації, у тому числі міжнародні; відвідують тренінги та вебінари; проводять внутрішньокафедральні методичні семінарські заняття.
Науковий напрямок кафедри включає вивчення нефропротекторних властивостей лікарських засобів специфічної та неспецифічної дії при патології нирок. Інноваційні підходи до створення комбінованих лікарських засобів для лікування бронхолегеневої патології у дітей різних вікових груп на доклінічному етапі. Фармакологічне вивчення потенційних лікарських засобів, що містять біологічно активні речовини природного походження. У науковій роботі кафедри активну участь беруть студенти, що відвідують наукові заходи різного рівня.
Всі співробітники кафедри є Членами Міжнародного союзу фундаментальної та клінічної фармакології “IUPHAR” (Швейцарська конфедерація) з 2006 р. Постійно беруть участь у міжнародних заходах, таких як науково-практичні конференції та закордонні стажування.

Освітній процес

На кафедрі проводиться підготовка здобувачів освіти за освітньо-професійними програмами (ОПП):

  • ІІ магістерського рівня «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія», «Сестринська справа», вивчаються освітні компоненти «Фармакологія» (основний компонент для ОПП «Медицина», «Педіатрія» та «Стоматологія»), «Гомеопатія» (вибірковий компонент для ОПП «Стоматологія») та «Фармакоекономіка» (вибірковий компонент для ОПП «Сестринська справа»);
  • І бакалаврського рівня «Сестринська справа», «Лабораторна діагностика», вивчаються освітні компоненти «Медичне та фармацевтичне товарознавство» (основний компонент для ОПП «Сестринська справа») та «Фармакологія та медична рецептура» (основний компонент для ОПП «Лабораторна діагностика»).
Наукова робота

Співробітниками кафедри проводяться наукові дослідження за такими напрямками:

  • фармакологічне вивчення біологічно активних речовин синтетичного та природного походження з метою розробки лікарських препаратів на їх основі;
  • фармакологічне вивчення терапевтичної дії потенційних лікарських засобів для лікування захворювань нирок;
    фармакологічне вивчення терапевтичної дії потенційних лікарських засобів для лікування захворювань шкіри;
  • фармакологічне вивчення терапевтичної дії потенційних лікарських засобів для лікування захворювань шлунково-кишкового тракту;
  • фармакологічне вивчення терапевтичної дії потенційних лікарських засобів для лікування захворювань, що супроводжуються запальним та больовим синдромом.
Міжнародна діяльність

Всі співробітники кафедри є Членами Міжнародного союзу фундаментальної та клінічної фармакології “IUPHAR” (Швейцарська конфедерація) з 2006 р. Постійно беруть участь у міжнародних заходах, таких як науково-практичні конференції та закордонні стажування дистанційно.

Науковий гурток

Керівник студентського гуртка: к. фарм. н., асистент Чорна Наталія Степанівна.

Члени СНГ: студенти 3-го курсу медичних факультетів та 2–3-го курсів стоматологічного факультету. Склад оновлюється щорічно.

Формат проведення: засідання один раз на місяць в онлайн-форматі (Microsoft Teams, Google Мeet) або очно на кафедрі.

Форма роботи СНГ: підготовка оглядів наукової літератури, виступи з доповідями, а також самостійна дослідницька робота, включаючи експеримент.

Робота здобувачів освіти організована в декілька етапів:

  • На початку студенти виконують аналітичну навчально-дослідницьку роботу в рамках проблеми, за результатами якої готують повідомлення оглядового характеру.
  • Наступний етап передбачає виконання експериментального дослідження. Студенти вивчають методи аналізу та статистичної обробки результатів наукового експерименту, представляють отримані дані у вигляді доповіді або наукової публікації.
Нормативні документи освітнього процесу
Навчальні матеріали