Кафедра гістології, цитології та ембріології

Про нас

Кафедра гістології, цитології та ембріології заснована у 1867 році; вона є старішою серед подібних кафедр в Україні. Основні напрямки діяльності кафедри – навчальна, методична, наукова та виховна робота.

Навчальна робота на кафедрі полягає у викладанні здобувачам освіти, що навчаються за освітніми програмами “Медицина” (магістр; спеціальність 222 «Медицина», на першому і другому курсах), «Стоматологія» (магістр; спеціальність 221 «Стоматологія», на першому курсі) “Лабораторна діагностика” (бакалавр; спеціальність 224 «Технології медичної діагностики та лікування», перший та другий курс) навчальної дисципліні «Гістологія, цитологія та ембріологія»; за освітньою програмою «Педіатрія» (магістр; спеціальність 228 «Педіатрія», на першому та другому курсах) – навчальної дисципліні «Гістологія, цитологія та ембріологія з особливостями дитячого віку». Також на кафедрі викладається вибіркова навчальна дисципліна «Удосконалення знань з гістології з метою підготовки до ЄДКІ «Крок-1» (на 3 курсі).

Навчально-методична робота включає в себе видання підручників, навчальних посібників,  атласів, альбомів, робочих зошитів, а також різноманітних методичних вказівок для викладачів та студентів. Навчальний процес, лекції і практичні заняття здійснюється з використанням мультимедійних технологій. Кафедра має власну базу цифрових мікрофотографій та унікальний атлас рисунків гістологічних препаратів; в навчальний процес впроваджується анімовані ілюстрації гістологічних об’єктів. Кафедра активно розвиває дистанційні технології навчання: створено курси у системі дистанційного навчання ХНМУ на платформі MOODL; кафедра має власний сайт та канал на You Tube.

Науково-дослідна робота кафедри (тема НДР – “Розробка клініко-морфологічних методів дослідження структур організму людини та тварин”, 2023-2025 рр.) спрямована на розробку нових та удосконалення існуючих клініко-морфологічних методів дослідження структур організму людини та тварин на мікроскопічному та макроскопічному рівнях організації на основі методів фрактальної геометрії. Традиційним науковим інтересом кафедри є вивчення будови та індивідуальної анатомічної мінливості структур нервової та інших систем на різних рівнях їх організації. Виконується одна докторська дисертація; проводиться освітньо-наукова підготовка 2 докторів філософії.

Контактні дані
Адреса:
пр. Науки, 4, корпус НЛК (3-й поверх), м. Харків
Завідувач
Степаненко Олександр Юрійович
д.мед.н., професор
Відповідальні особи
Панасенко В’ячеслав Олексійович
Відповідальний за навчально-методичну роботу (завуч), старший викладач
vo.panasenko@knmu.edu.ua
Мар’єнко Наталія Іванівна
Відповідальний за наукову роботу, к.мед.н, ст. викладач
ni.marienko@knmu.edu.ua
Колектив кафедри
Рихлік Світлана Василівна
к.мед.н, доцент
sv.rykhlik@knmu.edu.ua
Деєва Тетяна Володимирівна
к.біол.н, доцент
tv.deieva@knmu.edu.ua
Трач Ольга Олександрівна
к.мед.н., доцент
oo.trach@knmu.edu.ua
Клочко Наталія Іванівна
старший викладач
ni.klochko@knmu.edu.ua
Самосудова Людмила Вікторівна
к.мед.н., ст. викладач
lv.samosudova@knmu.edu.ua
Абрамчук Аліна Борисівна
асистент
ab.abramchuk@knmu.edu.ua
Калініченко Михайло Олександрович
аспірант
mokalinichenko.po20@knmu.edu.ua
Борисенко Наталія Дмитрівна
асистент
nd.borysenko@knmu.edu.ua

Кафедра гістології, цитології та ембріології Харківського національного медичного університету була заснована у квітні 1867 р., попередником її був кабінет гістології, відкритий на медичному факультеті Харківського імператорського університету восени 1866 р.

Засновником кафедри гістології був професор, доктор медицини Никанор Адамович Хржонщевський, який зробив великий внесок у вивчення морфології надниркових залоз.

Колектив кафедри гістології, цитології та ембріології ХНМУ нараховує 29 співробітників, з яких 22 – викладацький склад. На кафедрі налагоджений якісний освітній процес, у тому числі в дистанційному форматі, який відповідає усім вимогам світового рівня викладання дисципліни. На лекційних заняттях здобувачі освіти отримують найновіші дані про особливості будови та функції клітин, тканин і органів людини. Під час проведення практичних занять студенти мають можливість опановувати практичні навички роботи зі світловим мікроскопом, а також опрацювати теоретичний матеріал за допомогою різноманітного ілюстративного матеріалу.
На даний час на кафедрі під керівництвом д-ра мед. наук О. Ю. Степаненка виконуються 5 дисертаційних досліджень. Науковці кафедри вперше в Україні впровадили метод фрактального аналізу будови різноманітних анатомічних структур, який дає можливість отримати наочне уявлення про особливості та закономірності їхньої просторової організації.
Співробітники кафедри постійно підвищують свій педагогічний рівень, проходять магістратуру з отримання другої вищої освіти за спеціальністю «Педагогіка вищої школи», а також до різноманітних курсів підвищення педагогічної майстерності на базі ХНМУ, ХНФаУ та інших закладів вищої освіти.

Дисципліни, які викладають на кафедрі: «Гістологія, цитологія та ембріологія», «Гістологія, цитологія та ембріологія з особливостями дитячого віку».

Викладачі проводять навчання за освітньо-професійними програмами: 1) «Медицина», «Стоматологія», «Педіатрія» другого магістерського рівня; 2) «Лабораторна діагностика» першого (бакалаврського) рівня.

На кафедрі викладають наступні вибіркові освітні компоненти: «Дитина від ембріона до підлітка» та «Удосконалення знань з анатомії, медичної біології, гістології як підготовка до атестації ЄДКІ».

На кафедрі здійснюється підготовка наукових кадрів за освітньо-науковою програмою «Доктор філософії», спеціальність «Медицина».

Наукові інтереси кафедри пов’язані з вивченням будови та індивідуальної анатомічної мінливості структур нервової та інших систем на різних рівнях їхньої організації, а також із розробкою нових та удосконаленням існуючих методів морфологічних досліджень.
За період з 2014 року співробітниками кафедри було захищено 1 докторську, 4 кандидатські дисертації та 1 дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії. На кафедрі виконуються 4 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії та 1 дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук.
За період з 2014 року співробітниками кафедри було отримано 3 патенти на винахід і 14 – на корисну модель, отримано 3 авторських свідоцтва. Результати наукових досліджень опубліковано у понад 100 статтях, у тому числі вітчизняних та іноземних періодичних виданнях, що індексуються наукометричними базами Scopus та Web of Science.
Кафедрою гістології, цитології та ембріології регулярно, декілька разів на рік, проводяться науково-практичні та науково-реферативні конференції для студентів та молодих вчених.

Науково-педагогічні працівники кафедри постійно презентують результати своїх наукових досліджень на різноманітних міжнародних науково-практичних конференціях. Викладачі кафедри є постійними членами таких міжнародних наукових організацій, як інтернаціональна федерація асоціації анатомів (IFAA) й європейська федерація експериментальної морфології (EFEM).

Викладачі кафедри постійно вдосконалюють свою педагогічну майстерність на циклах підвищення кваліфікації в провідних університетах Кракова, Любліна, Варшави.

Науковий гурток

Вітчизняні та іноземні студенти 1-го та 2-го курсів медичних і стоматологічного факультетів  під час навчання на кафедрі, а також після цього можуть взяти активну участь у роботі студентського наукового гуртка під керівництвом викладача кафедри Кольцової Лариси В’ячеславівні.

Засідання гуртка відбуваються двічі на місяць. Під час проведення засідання члени гуртка під керівництвом педагога опановують різні форми студентської науково-дослідної роботи: 1) робота з наукометричними базами даних, реферування вітчизняних та англомовних наукових джерел, складання списків літератури; 2) підготовка студентами доповіді за обраною темою та подальший її публічний захист на навчально-реферативній кафедральній конференції, яка відбувається декілька разів на рік (формат проведення конференцій – очний, за умов карантинних обмежень – дистанційний, на базі платформи Google-Meet; 3) складання тез доповіді для участі у загальноуніверситетських конференціях та конференціях інших ВНЗ.

Нормативні документи освітнього процесу
Навчальні матеріали