Кафедра внутрішньої медицини №3 та ендокринології

Про нас

Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології Харківського національного медичного університету була заснована у 1877 році. Основні напрямки діяльності кафедри включають: навчальну, наукову, методичну, лікувально-діагностичну та консультативну роботу.

Навчальна діяльність кафедри полягає в навчанні студентів 4-го курсу Харківського національного медичного університету з предмету “Внутрішня медицина”, а також у підготовці клінічних ординаторів, магістрів, аспірантів, інтернів.

Науковий напрямок кафедри включає розробку та впровадження сучасних аспектів профілактики, діагностики та лікування хвороб ендокринної системи, хронічних хвороб печінки, у тому числі неалкогольного стеатогепатиту, хронічних холециститів, хронічних хвороб кишечника, ревматичних, серцево-судинних хвороб, а також супутньої патології. Наукова та навчальна діяльність тісно пов’язана з методичною роботою – підготовкою та виданням монографій, навчальних посібників, методичних рекомендацій з внутрішньої медицини та актуальних проблем гастроентерології, ендокринології, пульмонології, кардіології, ревматології.

Кафедра бере участь у проведенні міжнародних досліджень з вивчення ефективності та безпеки лікарських препаратів. Клінічною базою кафедри є Харківська обласна клінічна лікарня. Спільно з колективом відділень ендокринології, гастроентерології, ревматології, кардіології проводяться конференції та методичні засідання, відкриті практичні заняття та лекції, дні кардіолога для кардіологів, сімейних лікарів міста та області.

Контактні дані
Адреса:
м. Харків, пр. Незалежності, 13
КНП ХОР «Обласна клінічна лікарня», Корпус 4, 2-й поверх, праве крило
Завідувач
Журавльова Лариса Володимирівна
Заслужений діяч науки і техніки України, д.мед.н., професор
lv.zhuravlova@knmu.edu.ua
Відповідальні особи
Цівенко Оксана Іванівна
Відповідальна за навчальну роботу, к.мед.н., доцент
oi.tsivenko@knmu.edu.ua
Лахно Ольга Вікторівна
Відповідальна за наукову роботу, к.мед.н., доцент
ov.lakhno@knmu.edu.ua
Янкевич Олександр Олександрович
к.мед.н., доцент
oo.yankevych@knmu.edu.ua
Кулікова Марія Валеріївна
Відповідальна за студентський гурток, к.мед.н., асистент
mv.kulikova@knmu.edu.ua
Колектив кафедри
Летік Іван Васильович
к.мед.н., професор
iv.letik@knmu.edu.ua
Пасієшвілі Тамара Мерабівна
д.мед.н., доцент
tm.pasiieshvili@knmu.edu.ua
Власенко Андрій Володимирович
к.мед.н., доцент
av.vlasenko1@knmu.edu.ua
Котовщикова Наталія Миколаївна
к.мед.н., доцент
nm.kotovshchykova@knmu.edu.ua
Кривоносова Олена Михайлівна
к.мед.н., доцент
om.kryvonosova@knmu.edu.ua
Моїсеєнко Тетяна Анатоліївна
к.мед.н., доцент
ta.moiseienko@knmu.edu.ua
Елхаж Олена Валентинівна
к.мед.н., доцент
ov.elkhazh@knmu.edu.ua
Олійник Марія Олександрівна
к.мед.н., доцент
mo.oliinyk@knmu.edu.ua
Сікало Юлія Костянтинівна
к.мед.н., доцент
yk.sikalo@knmu.edu.ua
Сокольнікова Неля Володимирівна
к.мед.н., доцент
nv.sokolnikova@knmu.edu.ua
Федоров Володимир Олександрович
к.мед.н., доцент
vo.fedorov@knmu.edu.ua
Філоненко Марина Вячеславівна
к.мед.н., доцент
mv.filonenko@knmu.edu.ua
Пивоваров Олександр Васильович
к.мед.н., асистент
ov.pyvovarov@knmu.edu.ua
Рогачова Тетяна Андріївна
к.мед.н., асистент
ta.rohachova@knmu.edu.ua
Шеховцова Юлія Олександрівна
к.мед.н., асистент
yo.shekhovtsova@knmu.edu.ua
Ткачук Олена Юріївна
к.мед.н., асистент
oy.tkachuk@knmu.edu.ua
Ечина Світлана Михайлівна
аспірант
Маркевич Микита Андрійович
аспірант
Стоянова Юлія Дмитрівна
аспірант
Черпіта Валентина Олександрівна
аспірант
vo.cherpita@knmu.edu.ua

Кафедра факультетської терапії Харківського національного медичного університету була заснована в 1877 році. Її завідувачем став професор В.Г. Лашкевич, наукова діяльність якого стосувалася ураження внутрішніх органів при сифілісі та захворювань нервової системи.
З 1888 по 1903 р. кафедру очолював професор І.М. Оболенський, під керівництвом якого досліджувалися захворювання органів травлення та обміну речовин. З 1903 по 1914 р. кафедрою факультетської терапії завідував професор Ф.М. Опенховський, який читав лекції та керував практичними курсами перкусії та аускультації. З 1914 по 1918 р. на посаді завідувача кафедри були Е.А. Жебровський та А.Ф. Каковський.
Протягом 1918–1921 років кафедру очолював професор П.І. Шатілов. У цей період основна увага була зосереджена на вивченні туберкульозу, пневмоній, анатомічних та функціональних особливостей серцево-судинної системи, вивченні шумів серця й судин.
З 1924 по 1940 р. кафедрою керував І.І. Файншмідт. У 1925 р. на кафедрі факультетської терапії засновано студентський науковий гурток.
Протягом 1941–1946 рр. кафедру очолював професор Черніков Є.А. У колі наукових інтересів якого були питання патології серця, ревматизму, порушень обміну речовин, а також фізіотерапевтичних методів лікування (бальнеотерапія).
З 1946 по 1966 р. кафедрою завідував професор Штейнберг С.Я., під керівництвом якого вивчалися рання діагностика та теорії атеросклерозу, гіпертонічної хвороби та коронарної недостатності,
З 1966 по 1982 р. кафедру очолював заслужений діяч вищої школи України професор В.Г. Почепцов Під його керівництвом на кафедрі було захищено 2 докторські та 26 кандидатських дисертацій.
З 1982 по 2009 р. кафедрою завідував заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор В.М. Хворостінка. Вивчались етіологічні та патогенетичні чинники й особливості перебігу хронічних захворювань органів травлення у взаємозв’язку з імунними показниками та системою адаптаційних гормонів.
З 2009 р. кафедрою завідує д-ка мед. наук професорка Журавльова Лариса Володимирівна.
У 2018 р. кафедру перейменовано на кафедру внутрішньої медицини № 3 та ендокринології.

Навчально-педагогічна робота проводиться на базі 4 відділень КНП ХОР «Обласна клінічна лікарня» й полягає в підготовці студентів 4-го курсу медичних факультетів, лікарів-інтернів, бакалаврів за спеціальністю «Лабораторна діагностика»; у тематичному та передатестаційному циклі вдосконаленні лікарів за циклом «Ревматологія». Навчання проводиться за Європейською кредитно-трансферною системою організації навчального процесу. На кафедрі створено 120 методичних рекомендацій, більше 200 ситуаційних задач для комп’ютерного навчання з внутрішньої медицини. Крім того, перероблено та доповнено низку навчальних програм.
З 2009 р. проводиться підготовка студентів-бакалаврів за спеціальністю «Лабораторна діагностика» 3 років навчання. З 2008 р. на кафедрі підвищують кваліфікацію з ревматології (тематичне удосконалення) лікарі-терапевти, сімейні лікарі та лікарі-ревматологи.

Протягом останніх десяти років провідною проблематикою є дослідження патогенетичних механізмів захворювань внутрішніх органів з метою оптимізації лікування хворих. Основна тематика наукових досліджень: «Патогенетичні механізми хронічних запальних захворювань кишечника», «Гепаторенальна дисфункція у хворих на цукровий діабет 2-го типу», «Клініко-патогенетичне обґрунтування методів лікування хронічних холециститів», «Роль гепаторенальної дисфункції у формуванні атеросклерозу у хворих на цукровий діабет 2-го типу та методи її корекції», «Особливості гемодинаміки та ремодуляції міокарда у хворих на цукровий діабет 2-го типу та методи їх корекції», «Патогенетичні аспекти атерогенезу у хворих на цукровий діабет та методи його корекції», «Механізми формування метаболічних і кардіоваскулярних порушень у хворих на цукровий діабет у поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки та методи їх корекції».
За останні роки на кафедрі було захищено 2 докторські та 30 кандидатських дисертацій; одержано 47 патентів України на винахід, корисну модель і авторські свідоцтва, 450 актів впровадження, отримано 20 грантів на участь у міжнародних наукових заходах. Проводиться підготовка здобувачів вищої освіти ступеня кандидата наук, доктора філософії та доктора медичних наук.

Лікувальна робота здійснюється на базі КНП ХОР «Обласна клінічна лікарня». Колектив кафедри надає висококваліфіковану медичну допомогу хворим у відділеннях ОКЛ. Кожний викладач є куратором сільського району області. Усі викладачі кафедри мають декілька чергувань на місяць по санавіації. Силами кафедри підготовлені та проведені засідання виїзних медичних рад у районах області, проф. Журавльова Л.В. та доценти кафедри регулярно виступають на «Днях фахівця» (ендокринолога, кардіолога, гастроентеролога, ревматолога).
Колектив кафедри забезпечує роботу медичних кадрів та підвищення їх професійної кваліфікації шляхом проведення спільних клінічних та науково-практичних конференцій, семінарів, консиліумів із застосуванням сучасних досягнень медичної науки та практики охорони здоров’я, надає організаційно-методичну допомогу в плануванні та впровадженні у практику нових методів лікування й діагностики захворювань, бере участь у проведенні аналізу їх ефективності. За результатами досліджень створюються клінічні рекомендації та оптимальні стандарти (клінічні протоколи) із надання медичної допомоги населенню.

Співробітники кафедри внутрішньої медицини № 3 та ендокринології беруть активну участь у міжнародному співробітництві з країнами ближнього та дальнього зарубіжжя – Ташкентським інститутом удосконалення лікарів (Узбекистан), Бухарським медичним інститутом (Узбекистан). Протягом  останніх трьох років у міжнародних збірках були опубліковані 33 наукові роботи, з них – 7 статей у виданнях бази SCOPUS та Web of Scince.
Представники професорсько-викладацького складу кафедри є членами наступних міжнародних організацій та академій: European Pancreatic Club, International Association of Pancreatology, Osteoarthritis Research Society International (OARSI), The European Federation of Internal Medicine (EFIM), European Association for the Study of the Liver, European Society of Cardiology (ESC), Academy of Comprehensive Integrative Medicine, European Academy of Allergy and Clinical Immunology.
Протягом останніх трьох років співробітники кафедри внутрішньої медицини № 3 та ендокринології брали участь у 42 зарубіжних форумах, а також отримали 13 міжнародних відзнак; 5 представників кафедри проходили стажування за кордоном. Крім того, професорсько-викладацький склад кафедри бере активну участь у міжнародних наукових та освітніх програмах, спільних наукових дослідженнях.

З 2008 р. на кафедрі проводяться курси підвищення кваліфікації за фахом «Ревматологія». Для сімейних лікарів, терапевтів, ревматологів, кардіологів, травматологів пропонуються такі напрямки навчання: «Менеджмент хворих ревматологічного профілю», «Актуальні питання ревматології в практиці лікаря-інтерніста». З 2020 року на кафедрі впроваджено курс тематичного вдосконалення «Вибiрковi питання клінічної ревматології (артрологія)» з дистанційною формою навчання на платформі Moodle ХНМУ.

Науковий гурток

Керівник студентського гуртка: асистент кафедри, к.мед.н. Кулікова Марія Валеріївна.

Формат проведення: Традиційно, 2 рази на місяць по суботах на кафедрі проводяться засідання наукового студентського гуртка. У роботі гуртка беруть участь студенти 4-6-х курсів та викладачі кафедри, де розглядаються різні захворювання, сучасні методи їх діагностики та лікування. Усі засідання супроводжуються розбором хворих з представленою патологією, велика увага приділяється правильному збору анамнезу, вивченню лабораторних методів дослідження, їх ретельному розбору і правильній постановці діагнозу.

Щорічно на кафедрі проводяться наукові студентські конференції для студентів-гуртківців.

Нормативні документи освітнього процесу
Навчальні матеріали