Про нас

Кафедра фізіології Харківського національного медичного університету була заснована у 1805 р., коли був організований Харківський університет і на його медичному факультеті була створена об’єднана кафедра анатомії, фізіології і судово-лікарської науки.
Основними напрямками діяльності кафедри є навчальна, методична, наукова, організаційна робота та міжнародна діяльність.

Навчально-методична діяльність кафедри спрямована на підготовку здобувачів першого («Бакалавр») та другого («Магістр») рівнів вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» у рамках Освітньо-професійних програм (ОПП): «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія», «Фізична терапія, ерготерапія», «Фізична терапія», «Лабораторна діагностика», «Технології медичної діагностики та лікування», «Сестринська справа» (бакалавр); та галузі знань 23 «Соціальна робота» у рамках Освітньо-професійної програми (ОПП): «Соціальна робота» (бакалавр).

Навчально-методична діяльність кафедри спрямована також на освітньо-наукову підготовку докторів філософії з відповідних спеціальностей. Складовою частиною навчально-методичної роботи є видання підручників, навчальних посібників, методичних вказівок тощо.

Рівень професійної майстерності науково-педагогічного складу кафедри постійно підвищується за рахунок проходження циклів підвищення кваліфікації, стажування (у тому числі за кордоном), відвідування тренінгів, вебінарів.
Кафедра співпрацює з іншими установами. Укладено договори про співпрацю з Scholarly Publisher RS Global Sp. z O.O (м. Варшава, Польща), ДУ «Харківський обласний лабораторний центр МОЗ України» Харківська міська філія, ННМК «Університетська клініка» ХНМУ.

Контактні дані
Адреса:
пр. Науки, 4, Навчально-лабораторний корпус, м. Харків
Email:
physiologyKhnmu@ukr.net
В.о. завідувача
Кармазіна Ірина Станіславівна
к.біол.н., доцент
is.karmazina@knmu.edu.ua
Відповідальні особи
Дунаєва Ольга Вікторівна
Відповідальна за навчально-методичну роботу, к.біол.н., доцент
ov.dunaieva1@knmu.edu.ua
Ісаєва Інна Миколаївна
Відповідальна за наукову роботу та міжнародні зв’язки, к.мед.н., доцент
im.isaieva@knmu.edu.ua
Колектив кафедри
Маракушин Дмитро Ігоревич
д.мед.н., професор
di.marakushyn@knmu.edu.ua
Васильєва Оксана Василівна
к.мед.н., доцент
ov.vasylieva@knmu.edu.ua
Ващук Микола Анатолійович
к.мед.н., доцент
ma.vashchuk@knmu.edu.ua
Пандікідіс Надія Іванівна
к.мед.н., доцент
ni.pandikidis@knmu.edu.ua
Алексеєнко Роман Васильович
к.мед.н., доцент
rv.alekseienko@knmu.edu.ua
Маслова Наталія Михайлівна
к.мед.н., доцент
nm.maslova@knmu.edu.ua
Григоренко Надія Валентинівна
к.мед.н., асистент
nv.hryhorenko@knmu.edu.ua
Булініна Оксана Дмитрівна
асистент
od.bulynina@knmu.edu.ua
Ковальов Максим Михайлович
лаборант
mm.kovalov@knmu.edu.ua
Кравчук Олена Валеріївна
ст. лаборант
ov.kravchuk@knmu.edu.ua
Бєлих Анатолій Анатолійович

Кафедра фізіології Харківського медичного інституту (нині університету) розпочала свою діяльність з 1805 року, коли на медичному факультеті Харківського університету була створена об’єднана кафедра анатомії, фізіології і судово-лікарської науки.
Першим завідувачем об’єднаної кафедри став фізіолог і анатом доктор медицини Фрейбургського університету Людвіг Йосипович Ванноті (1771–1819), що по зазначених предметах вів курси з 1805 по 1811 роки.

На кафедрі працюють 19 викладачів, з них: 1 професор (доктор наук), 11 доцентів, кандидатів медичних та біологічних наук – 12, 3 старших викладачі, 3 асистенти.

Кафедра фізіології проводить навчання студентів за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями – «Магістр» та «Бакалавр». Освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» передбачає вивчення дисципліни «Фізіологія» виключно на 2-му курсі І, ІІ, ІІІ, IV медичних факультетів та стоматологічному факультеті (вітчизняні студенти), V факультеті з підготовки іноземних студентів, VI та VII факультетів з підготовки іноземних студентів (англомовні іноземці); дисципліни «Фізіологія з особливостями дитячого віку» – ІІІ медичному факультету (педіатрія).

Напрямки наукових досліджень
Cпівробітниками кафедри сумісно з кафедрою громадського здоров’я та управління охороною здоров’я було виконано ініціативну науково-дослідну роботу «СТАН АВТОНОМНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ У СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ АДАПТАЦІЇ ДО СОЦІАЛЬНИХ, ТЕМПОРАЛЬНИХ ТА ПРИРОДНИХ ФАКТОРІВ»

Співробітники кафедри беруть активну участь у міжнародному співробітництві з країнами зарубіжжя. Укладено договір про співпрацю з Scholarly Publisher RS Global Sp. z O.O (м. Варшава, Польща).

Науковий гурток

На засіданнях СНГ студенти мають змогу більш глибоко вивчати фізіологію, навчитися виконувати самостійні наукові роботи, поглибити свій досвід у практичній діяльності. Член СНГ беруть активну участь у олімпіадах, вітчизняних та міжнародних конференціях. Значна увага приділяється міждисциплінарним зв’язкам фізіології з іншими дисциплінами.

Нормативні документи освітнього процесу