Про нас

Науковий напрямок кафедри включає  вивчення впливу материнсько-плодової інфекції на морфологічну структуру дихальної, шлунково-кишкової, ендокринної, серцево-судинної систем плода та новонародженого задля розширення патологоанатомічних знань і для розробки патогенетично обґрунтованих профілактичних заходів.

Окрім наукової діяльності проводиться плідна методична робота, створення та видання методичних вказівок для студентів та методичних розробок для викладачів (українською та англійською мовами), створено та видано альбом для практичних занять з патоморфології для студентів медичних та стоматологічного факультетів українською, англійською мовами з оригінальними мікрофотографіями. Співробітниками кафедри у 2019 р. видано друге видання підручника «Pathomorphology» для англомовних студентів. Викладачі кафедри беруть активну участь у методичних та науково-практичних конференціях, в тому числі і міжнародних (США, Франція, Велика, Китай, Італія та ін.), в міжнародних закордонних стажуваннях в країнах Європи та ін.

Клінічні бази кафедри:
Патологоанатомічне відділення КНП Харківської обласної ради “Обласна клінічна лікарня”;
Патологоанатомічне відділення КНП “Міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О.І. Мещанінова” Харківської міської ради;
Патологоанатомічне відділення КНП Харківської обласної ради “Обласний клінічний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення”;
Патологоанатомічне відділення КНП “Міський перинатальний центр” Харківської міської ради («Міський перинатальний центр»);
Приватне підприємство «Консультативна поліклініка».

Контактні дані
Адреса:
м. Харків, пр. Науки, 4, головний корпус, 3-й поверх, ліве крило
В.о. завідувача
Сорокіна Ірина Вікторівна
д.мед.н., професор
iv.sorokina@knmu.edu.ua
Відповідальні особи
Калужина Оксана Володимирівна
Відповідальна за навчально-методичну роботу, к.мед.н., доцент
ov.kaluzhyna@knmu.edu.ua
Губіна–Вакулік Галина Іванівна
Відповідальна за наукову роботу, д.мед.н., професор
hi.hubina-vakulik@knmu.edu.ua
Наумова Ольга Володимирівна
Відповідальна за роботу з органами практичної охорони здоров'я; за роботу з інтернами, к.мед.н., доц.
ov.naumova@knmu.edu.ua
Колектив кафедри
Марковський Володимир Дмитрович
чл. Міжнародної академії патології, чл. правління Міжнародної спілки асоціації патологів, д.мед.н., проф.
vd.markovskyi@knmu.edu.ua
Гаргін Віталій Віталійович
д.мед.н., професор
vv.harhin@knmu.edu.ua
Потапов Сергій Миколайович
д.мед.н., професор
sm.potapov@knmu.edu.ua
Кихтенко Олена Валеріївна
д.мед.н., доцент
ov.kykhtenko@knmu.edu.ua
Шапкін Антон Сергійович
к.мед.н., доцент
as.shapkyn@knmu.edu.ua
Плітень Оксана Миколаївна
к.мед.н., доцент
om.pliten@knmu.edu.ua
Талапова Поліна Сергіївна
PhD, асистент
ps.talapova@knmu.edu.ua

Кафедра патологічної анатомії була заснована в 1867 р. Першим завідувачем цієї кафедри був Д.Ф. Лямбль (роки життя: 1824 – 1895 рр.), однак викладання патологічної анатомії здійснювалося вже в 1861 р., коли він розпочав викладати лекції з цього предмету.

На кафедрі працюють 11 викладачів. Всі викладачі мають вчені ступені кандидата наук, доктора філософії  або доктора медичних наук, з них 5 мають вчене звання професора та 4 – вчене звання доцента.

2 викладачі мають сертифікат рівня В2 та один викладач – рівня С1 з англійської мови згідно з Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти, 4 викладачі мають другу вищу педагогічну освіту, 5 викладачів кафедри пройшли навчання на семінарі вдосконалення знань з україномовної професійної компетенції та отримали відповідний сертифікат.

На кафедрі проводиться підготовка здобувачів першого бакалаврського рівня освіти за освітньо-професійними програмами (ОПП) «Сестринська справа», «Фізична терапія, ерготерапія», «Лабораторна діагностика» та вивчаються основні освітні компоненти: «Патоморфологія та патофізіологія», «Патоморфологія з секційними курсом», «Основи загальної патології»; для другого магістерського рівня освіти за ОПП «Медицина», «Стоматологія», «Педіатрія», при цьому вивчаються основні освітні компоненти: «Патоморфологія» та «Патоморфологія з особливостями дитячого віку» та вибіркові освітні компоненти «Секційно-біопсійний курс», «Актуальні питання клінічної патоморфології», «Клінічна патологія», а також  проводиться підготовка здобувачів третього рівня освіти «Доктор філософії» за ОНП «Медицина» (спеціальність «Патологічна анатомія»). При цьому підчас підготовки здобувачів освіти використовуються сучасні методи навчання з використанням СДН ХНМУ «Moodle» та програми USMLE-RX Step1.

Наукові інтереси кафедри – пренатальна та перинатальна патологія

Тема науково-дослідної роботи кафедри: «Патологічна анатомія плода та новонародженого при материнсько-плодовій інфекції» (2020–2024 рр.).

За 2018–2022 рр. було захищено 3 докторські дисертації (Мирошниченко М.С., Кихтенко О.В., Потапов С.М.) та 4 кандидатські дисертації (Сакал Г.О., Звєрєва І.С., Баранова М.С., Товажнянська В.Д.).

У 2023 р. вперше на кафедрі було захищено дисертацію на здобуття доктора філософії (PhD) асистенткою кафедри Талаповою П.С.

Співробітники кафедри беруть активну участь у науково-дослідних проєктах, що організовані закладами практичної охорони здоров’я Харківської області МОЗ України, НАН та НАМН, а також закладами інших міністерств та відомств, підтвердженням чого є наявність 12 договорів про науково-практичне співробітництво.

За 2018–2023 рр. співробітниками кафедри було зроблено переклад з англійської мови на українську мову 2 томів підручника «Основи патології за Роббінсом»; видано підручник для англомовних студентів з дисципліни «Pathomorphology»; опубліковано 6 глав у колективних монографіях; опубліковано 156 статей у вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях; отримано 5 патентів на винахід та корисну модель; опубліковано 86 тез доповідей в матеріалах Всеукраїнських та міжнародних конференцій, конгресів.

За 2018–2021 рр. співробітниками кафедри було проведено 8 науково-практичних конференцій для студентів та молодих вчених Харківського національного медичного університету. Також співробітники кафедри брали активну участь в організації Всеукраїнської олімпіади з патоморфології.

Проф. В.В. Гаргін у 2018 р. взяв участь у міжнародному проєкті, що був організований медичним університетом (м. Відень, Австрія), метою якого було дослідження ланок патогенезу злоякісних пухлин.

Співробітники кафедри патологічної анатомії є членами Інтернаціональної академії патології, Європейської асоціації патологів, Європейської асоціації дитячих нефрологів, Європейської мережі патологів шлунково-кишкового тракту

За 2018–2021 рр. співробітниками кафедри було отримано 7 міжнародних ґрантів (ґрантодавець – Американо-Австрійський Фонд, Агентство зменшення загрози Міністерства оборони США, міжнародна організація «The Observational Health Data Sciences and Informatics»).

Співробітники кафедри проходили стажування в Австрії (В.В. Гаргін), Нідерландах та США (П.С. Талапова), Польщі (О.В. Калужина).

Лікувальна робота кафедри здійснюється на клінічних базах:

  • Патологоанатомічне відділення КНП Харківської обласної ради “Обласна клінічна лікарня”
  • Патологоанатомічне відділення КНП “Міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О.І. Мещанінова” Харківської міської ради
  • Патологоанатомічне відділення КНП Харківської обласної ради “Обласний клінічний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення”
  • Патологоанатомічне відділення КНП “Міський перинатальний центр” Харківської міської ради («Міський перинатальний центр»)
  • Приватне підприємство «Консультативна поліклініка».

На клінічних базах співробітники кафедри щороку виконують та консультують близько 300 аутопсій та більш 15000 біоптичних досліджень. На базі кафедри працює міський консультативний центр, що надає консультативну допомогу лікувально-профілактичним закладам міста, області та інших міст України. Співробітники кафедри (професори, доценти, асистенти) щомісяця беруть участь у підготовці та проведенні загальнолікарняних клініко-анатомічних конференцій, а також профільних та відділкових конференцій в якості головуючих, доповідачів та виступаючих.

Сумісно з лікарями клінічних баз співробітники кафедри беруть участь у “Днях спеціаліста”, проводять реферативні конференції у якості виступаючих та доповідачів. Регулярно, 2 рази на місяць, на кафедрі патологічної анатомії відбуваються засідання спільноти патологоанатомів, присвячені розбору валового секційного матеріалу та актуальним питанням патологічної анатомії, в яких беруть активну участь  співробітники кафедри. Співробітники кафедри щорічно підвищують лікарську кваліфікацію – проходять курси тематичного удосконалення за актуальними питаннями патологічної анатомії, підвищують лікарську категорію.

Професорами та доцентами кафедри у базових прозектурах проводяться до 30 показових розтинів тіл померлих хворих та 25 показових обробок операційного та біоптичного матеріалу. Співробітники кафедри консультують науковців клінічних кафедр при виконанні морфологічних розділів дисертаційних робіт. Щороку в роботу базових прозектур впроваджуються нові методи патологоанатомічної діагностики. Для лікарів-патологоанатомів базових прозектур, для населення постійно читають лекції за актуальними питаннями медицини.

Науковий гурток

Керівник студентського наукового гуртка на кафедрі патологічної анатомії – проф., д. м. н. Губіна-Вакулік Г.І. Це керівництво відбувається за допомогою проф. каф. патологічної анатомії, д. м. н. Кихтенко О.В.

Загальне засідання гуртка є першим, тобто організаційним, відбувається на початку кожного навчального року. Але в гуртку є студенти не тільки 3-го курсу, які саме протягом 5–6-го семестрів вивчають патологічну морфологію, а і студенти старших курсів. В подальшому студенти при виконанні наукового дослідження консультуються з науковими керівниками у вільному графіку. Таким же чином відбувається написання тезисів або статті, виготовлення презентації.

Теми студентських наукових досліджень різноманітні: 1) це фрагмент дослідження, яке виконує співробітник кафедри і 2) самостійно поставлений експеримент. Початок роботи з наданої теми – вивчення наукової літератури, потім саме мікроскопічні дослідження з обов’язковою морфометрією, статистичною обробкою результатів морфометрії та формулюванням висновків.

На кафедрі патологічної анатомії проводяться реферативні студентські наукові конференції з доповідями цікавих тем патологічної анатомії. А результати самостійних наукових досліджень студенти-гуртківці, які завершили виконання своїх робіт, доповідають на студентській науковій конференції ХНМУ або інших університетів, в інших містах України або навіть за її межами.

Нормативні документи освітнього процесу
Навчальні матеріали