Про нас

Кафедра медичної біології була заснована в 1926 році. Основні напрямки діяльності кафедри включають: навчальну, наукову та методичну роботу.
Навчальна діяльність кафедри полягає в підготовці студентів 1-го, 3-го та випускного курсів всіх факультетів. Професорсько-викладацьким складом підрозділу підготовлено інформаційний пакет з медичної біології, сумісно з кафедрою інфекційних хвороб видано навчальний посібник з грифом МОН «Медична паразитологія з ентомологією», навчальний посібник «Medical Parasitology: textbook for foreign students of medical universities» (англійською мовою), навчально-методичні матеріали для студентів розміщуються в Репозитарії ХНМУ та на сайті кафедри. З метою впровадження сучасних стандартів оцінки знань студентів підготовлено банк тестових завдань (понад 3400 тестів), кількість ситуаційних завдань для оцінювання практичних навичок студентів нараховує 350.
До сфери наукових інтересів співробітників кафедри входять проблеми біохімії мозку, популяційної генетики, біоінформатики та протозоології. Протягом п’яти років співробітники кафедри під керівництвом зав. кафедри проф. В.В. М’ясоєдова брали участь у виконанні 4 тем НДР. Опубліковано 4 монографії, 67 статей, з них 22 у журналах, що індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science, 122 тез доповідей, одержано 9 патентів України. Викладачі кафедри взяли участь у роботі 116 наукових форумів та 3 виставок. Захищено 3 кандидатські дисертації. Викладацький склад постійно удосконалює свої професійні навички на курсах підвищення кваліфікації як в Україні, так і за кордоном.
Кожного року колектив кафедри бере участь в організації міжнародної науково-методичної конференції «Сучасні концепції викладання природничих дисциплін у медичних освітніх закладах», на якій обговорюються актуальні питання природничо-наукової підготовки лікарів.

Контактні дані
Адреса:
пр. Науки, 4. Корпус «А», 2-й поверх, м. Харків
Email:
medbio@knmu.edu.ua
Сайт:
http://nauka.knmu.edu.ua/medbio
В.о. завідувача
Мещерякова Ірина Павлівна
к.мед.н., доцент
ip.meshcheriakova@knmu.edu.ua
Відповідальні особи
Шмуліч Олеся Вадимівна
Відповідальна за наукову роботу, к.мед.н., доцент
ov.shmulich@knmu.edu.ua
Джамєєв Вадим Юрійович
Відповідальний за організаційно-методичну роботу, к.біол.н., доцент
vy.dzhamieiev@knmu.edu.ua
Садовниченко Юрій Олександрович
Відповідальний за студентський науковий гурток, к.біол.н., доцент
yo.sadovnychenko@knmu.edu.ua
Колектив кафедри
М’ясоєдов Валерій Васильович
Заслужений діяч науки і техніки України, д.мед.н., професор
prorector_nr@knmu.edu.ua
Кальян Вікторія Валеріївна
к.біол.н., доцент
vv.kalian@knmu.edu.ua
Рассоха Ірина Вікторівна
к.біол.н., доцент
v.rassokha@knmu.edu.ua
Кузнєцова Ірина Костянтинівна
асистент
ik.kuznietsova@knmu.edu.ua
Кузнєцов Костянтин Андрійович
асистент
ka.kuznetsov@knmu.edu.ua
Пузік Ніна Григорівна
к.біол.н., асистент
nh.puzik@knmu.edu.ua

Кафедра біології була заснована в 1926 році. Спочатку кафедрою завідував зоолог професор О.М. Нікольський, потім – зоолог професор В.Л. Паулі і протягом року гістолог професор В.Ф. Рубашкін.
З 1930 р. кафедру очолював Євген Олександрович Фінкельштейн (1897–1976). Наукова діяльність кафедри проводилася за декількома напрямками. Роботу з біології тварин, які є переносниками і резервуарами збудників небезпечних для людини інфекцій, проводили Н.Г. Мілютін, М.М. Зотин, В.І. Бірюков. Подальші дослідження в галузі експериментальної морфології дозволили співробітникам кафедри перейти до вивчення проблеми виникнення і розвитку пухлин.
Під час війни кафедра була евакуйована до міста Оренбург, де продовжила свою діяльність. Влітку 1944 р. після повернення у звільнений Харків кафедра одержала приміщення по вул. Трінклера, 12.
З 1948 р. завідування кафедрою було покладено на доцента Василя Івановича Бірюкова.
У 1962 р. кафедру очолила доцент Варвара Олексіївна Самарова, а в 1963 р. на посаду завідувача кафедри була обрана професор Полина Василівна Михайлова.
З 1973 по 1977 р. кафедру очолювала доцент М.М. Павлова.
З 1977 по 1993 р. керівником кафедри медичної біології була доктор біологічних наук, професор Світлана Володимирівна Жукова. Професор С.В. Жукова у співавторстві із завідувачем кафедри медичної біології Донецького медичного інституту професором А.О. Слюсарєвим підготувала у 1987 р. новий підручник з біології, який декілька разів перевидавався, у тому числі молдавською та вірменською мовами.
З 1995 по 2002 р. кафедру медичної біології, паразитології і генетики очолював доктор біологічних наук, професор Геннадій Федорович Жегунов. З 1996 р. вперше в історії кафедри здійснюється викладання біології англійською мовою для іноземних студентів.
У 2002 р. кафедру очолив доктор медичних наук Валерій Васильович М’ясоєдов.
На сьогодні склад колективу кафедри медичної біології такий: завідувач кафедри – проф., д.мед.н. М’ясоєдов В.В., в.о. завідувача кафедри – к.мед.н., доцент Мещерякова І.П.; доценти – к.біол.н. Джамєєв В.Ю., к.біол.н. Кальян В.В., к.біол.н. Рассоха І.В., к.біол.н. Садовниченко Ю.О., к.мед.н. Шмуліч О.В.; асистенти – Кузнецов К.А., Кузнєцова І.К., к.біол.н. Пузік Н.Г.

На кафедрі здійснюється підготовка з курсу медичної біології студентів першого року навчання всіх факультетів. В арсеналі кафедри 7 комп’ютерів з контролюючими та навчально-контролюючими програмами, 60 мікроскопів, понад 500 мікропрепаратів, 800 навчальних таблиць, 100 наочних навчальних слайдів, 10 навчальних стендів відповідно до кредитно-модульної системи. Підготовлено інформаційний пакет із медичної біології, сумісно з кафедрою інфекційних хвороб видано навчальний посібник з грифом МОН «Медична паразитологія з ентомологією», навчальний посібник «Medical Parasitology: textbook for foreign students of medical universities» (англійською мовою), навчально-методичні матеріали для студентів розміщуються в Репозитарії ХНМУ та на сайті кафедри.
З метою впровадження сучасних стандартів оцінки знань студентів підготовлено банк тестових завдань (понад 3000 тестів), кількість ситуаційних завдань для оцінювання практичних навичок студентів нараховує 320. У навчальному процесі йде постійний пошук нових методів і форм викладання, активно впроваджується комп’ютерне тестування студентів.
Кожного року колектив кафедри бере участь в організації міжрегіональної науково-методичної конференції «Формування сучасної концепції викладання природничих дисциплін у медичних освітніх закладах», на якій обговорюються актуальні питання природничо-наукової підготовки лікарів.

На кафедрі викладаються курси за вибором (перелік) та авторські курси «Медицина»:
– МОЛЕКУЛЯРНА БІОЛОГІЯ В МЕДИЦИНІ – 3-й курс
– ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНОЇ, КЛІТИННОЇ ТА НАНОМЕДИЦИНИ – 6-й курс
«Педіатрія»:
– МОЛЕКУЛЯРНА БІОЛОГІЯ В ПЕДІАТРІЇ – 3-й курс
– ОСНОВИ ПРЕЦИЗІЙНОЇ МЕДИЦИНИ – 6-й курс
«Стоматологія»:
– МОЛЕКУЛЯРНА БІОЛОГІЯ В МЕДИЦИНІ ТА СТОМАТОЛОГІЇ – 3-й курс
– ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНОЇ, РЕГЕНЕРАТИВНОЇ ТА НАНОСТОМАТОЛОГІЇ – 5-й курс

«Бакалаврат»:
Спеціальність «Технології медичної діагностики та лікування»:
МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ – 1-й та 3-й курс
Спеціальність «Медсестринство»:
МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ – 1-й курс (денна та заочна форми навчання)
Спеціальність «Фізична терапія та ерготерапія»
БІОЛОГІЯ –2-й курс

До сфери наукових інтересів співробітників кафедри входять проблеми біохімії мозку, популяційної генетики, біоінформатики та протозоології. Професорсько-викладацький склад кафедри володіє методом ПЛР, біоінформатики, гістологічним методом вивчення тканин, загальних й спеціальних клініко-біохімічних досліджень.
Протягом п’яти років співробітники кафедри під керівництвом зав. кафедри проф. В.В. М’ясоєдова брали участь у виконанні 4 тем НДР. Опубліковано 4 монографії, 67 статей, з них 22 у журналах, що індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science, 122 тез доповідей, одержано 9 патентів України. Викладачі кафедри взяли участь у роботі 116 наукових форумів та 3 виставок. Захищено 3 кандидатські дисертації. Теми дисертаційних робіт, виконуваних співробітниками кафедри, охоплюють такі галузі науки, як популяційна генетика та біохімія. Викладацький склад постійно підвищує свої професійні навички, проходячи різні курси з підвищення кваліфікації як в Україні, так і за кордоном.
Кафедрою укладено договори про співробітництво в науковій та освітній сферах з провідними науковими установами та закладами освіти міста.

Співробітники кафедри медичної біології беруть участь у виконанні міжнародних проектів, зокрема викладають дисципліну «Медична біологія» у рамках україно-німецького проєкту «Wildau-Kharkiv IT Bridge» програми DAAD «Digital Ukraine: Ensuring Academic Success in Crisis (2022)».
Професорсько-викладацький склад кафедри регулярно проходить стажування та тренінги за кордоном та в Україні, організовані іноземними партнерами, у тому числі заходи українсько-швейцарського проекту «Розвиток медичної освіти», наукові стажування для освітян «Академічна доброчесність: виклики сучасності» (Республіка Польща), «Медична освіта як складова частина системи освіти України та країн ЄС» (Республіка Польща), «Challenges of modernization of medical education in Ukraine and EU Countries: scientific and pedagogic internship» (Республіка Польща), німецько-українську осінню школу DAAD 2021 «Уроки біомедицини, отримані з нанотехнологій та штучного інтелекту» (Україна).
Доцент Садовниченко Ю.О. є членом Європейського товариства генетиків людини (Республіка Австрія).
Викладачі кафедри публікують підручники та монографії у закордонних видавництвах, зокрема у Республіці Казахстан та Латвійській Республіці. Результати наукових досліджень науково-педагогічних працівників кафедри також регулярно оприлюднюються у закордонних фахових виданнях, включених до наукометричних баз Scopus, Web of Science тощо, та доповідаються на закордонних наукових форумах.

Науковий гурток

Керівник гуртка – к.біол.н., доцент  Садовниченко Юрій Олександрович.

Члени СНТ – студенти 1-го курсу медичних факультетів. Склад оновлюється щорічно.

Форма проведення засідання – один раз на місяць в online-форматі (ZOOM, Google-meet) або очно на кафедрі.

На засіданнях гуртківці знайомляться із науковими темами, в яких вони зацікавлені, а також плануються наукові роботи, які студенти виконують зі своїми науковими керівниками.

Щорічно на кафедрі проводиться наукова студентська конференція, на якій студенти можуть представити свої роботи. Кращі роботи направляються для участі в університетській конференції.

Переможці олімпіади, яка також щорічно проводиться на кафедрі, представляють університет на Всеукраїнській олімпіаді з медичної біології.

Нормативні документи освітнього процесу
Навчальні матеріали