ІV медичний факультет
Освіта, орієнтована на успіх
IVмедичний факультет
IV медичний факультет – факультет переможців

Про нас

Основною метою діяльності факультету є забезпечення необхідних умов для отримання здобувачами освітного  ступеня «Бакалавр» та освітного  ступеня «Магістр» якісної підготовки лікарів вищої кваліфікації, яка ґрунтується на сучасному рівні знань та наукових досліджень, а також виховання професіоналів, які спроможні успішно працювати в конкурентному середовищі в Україні та за її межами.

На факультеті проводиться підготовка фахівців галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальностями:
– 222 «Медицина» освітній ступень «Магістр»;
– 224 «Технології медичної діагностики та лікування» освітній ступень «Бакалавр» спеціалізація «Лабораторна діагностика»;
– 224 «Технології медичної діагностики та лікування» освітній ступень «Магістр» спеціалізація «Лабораторна діагностика»;
– 227 «Фізична терапія, ерготерапія» освітній ступень «Бакалавр» спеціалізація «Фізічна терапія»;
– 227 «Фізична терапія, ерготерапія» освітній ступень «Магістр» спеціалізація «Фізічна терапія»;
– 229 «Громадське здоров’я» освітній ступень «Магістр».

З 2023 спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія» змінила назву на «Терапія та реабілітація», в 2023 році був здійснений  перший набір здобувачів вищої освіти на перший курс освітнього ступеня «Бакалавр» та освітнього ступеня «Магістр» на спеціальність 227 «Терапія та реабілітація»

Фахівці з «Терапії та реабілітації» – це, передусім, фахівці в галузі «Охорони здоров’я», які набули поглиблені знання у медицині, і саме тому підготовка, отримана на базі медичного університету, дозволяє їм наблизитися до клінічної медицини.

До складу факультету входять 8 кафедр, а саме: кафедра внутрішніх та професійних хвороб, кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я, кафедра гігієни та екології №1, кафедра епідеміології, кафедра інфекційних хвороб та фтізіатрії, кафедра клінічної лабораторної діагностики, кафедра спортивної, фізичної та реабілітаційної медицини, фізичної терапії, ерготерапії, кафедра хірургії №3.

Контактні дані
Адреса:
61022, м. Харків, пр. Науки, 4, 1-й поверх
Декан
Литвиненко Микола Ігоревич
к.мед.н., доцент
mi.lytvynenko@knmu.edu.ua
Заступники декана
Марченко Ірина Анатоліївна
доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології ім. проф. Д.П. Гриньова
i.a.marchenko@knmu.edu.ua
Мокрякова Марина Іванівна
асистент кафедри гігіени та екології № 1
mi.mokriakova@knmu.edu.ua

Історія IV медичного факультету ХНМУ починається з 1930–1931 років. Саме у цей період було засновано санітарно-гігієнічний факультет у складі Харківського медичного інституту. Він готував санітарних лікарів загального профілю, епідеміологів, лікарів з гігієни харчування, промислових і комунальних лікарів. Термін навчання на санітарно-гігієнічному факультеті спочатку складав 4 роки. Завідувачем факультету (таку назву мали з 1930 року декани) став М.М. Зотін. У 1931 році (28 лютого) відбувся перший випуск лікарів санітарно-гігієнічного факультету. На цей час він проводив підготовку студентів на всіх чотирьох курсах.

Факультет сьогодні є одним з провідних серед факультетів медичних ЗВО України за підготовкою фахівців з лабораторної діагностики, реабілітаційної медицини та громадського здоров’я. Навчання майбутніх медичних працівників здійснюється на інноваційній основі із залученням найбільш кваліфікованих фахівців в області медицини шляхом засвоєння студентами гуманітарних, соціально-економічних, природничо-наукових та професійно орієнтованих медичних дисциплін під керівництвом досвідчених викладачів – професорів, доцентів, докторів і кандидатів наук. Викладання ведеться відповідно до сучасних вимог вищої школи.

 

 

Навчання та практична підготовка студентів, які навчаються на факультеті, проводяться не лише на фундаментальних, але й на клінічних базах. Клінічні кафедри факультету розташовані на базі провідних клінік та спеціалізованих стаціонарів м. Харкова, у тому числі обласної клінічної інфекційної лікарні, клініки професійних захворювань НДІ гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ, Університетської клініки ХНМУ.

Для професійної підготовки бакалаврів та магістрів зі спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування» додатково використовуються клініко-діагностичні лабораторії науково-дослідних інститутів медичного профілю: ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України», ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я.Данілевського НАМН України», ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім.  проф. М. І. Ситенка НАМН України», КНП «Харківська міська клінічна лікарня № 2 ім. проф. О.О.Шалімова» та провідні лабораторії міста: ПП «Екомед», ТОВ «Здоров’я», МЛ «Аналітика» та ТОВ «Метролаб» ДП «Харківстандартметрологія».

Майбутні фахівці зі спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» мають можливість проходити цикл професійної підготовки на спеціалізованих базах Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності; комунального закладу охорони здоров’я «Харківський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер»; КНП ХОР «Обласний клінічний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення» і, звичайно, в Університетській клініці ХНМУ, де створені всі умови для їх професійного становлення. При вивченні дисциплін «Внутрішня медицини», «Хірургія», «Педіатрія», «Акушерство і гінекологія», «Загальна практика-сімейна медицина» та подібних під час практичних занять студенти осягають принципи доказової медицини, знайомляться з міжнародними та національними протоколами надання медичної допомоги, керуються практиками  GLP, GCP, GMP.

Наукова робота на факультеті відбувається безперервно. Проводиться вивчення та аналіз  наукової літератури, моніторинг клінічних досліджень. За останні 5 років на факультеті захищено 10 кандидатських дисертацій, видано 27 монографій, 2 підручники, 2 навчальні посібники, надруковано понад 700 статей, в тому числі понад 45 статей надруковано у наукометричних базах Scopus та Web of Sience. 16 студентів – гуртківців стали призерами II етапу Всеукраїнських олімпіад з навчальних дисциплін «Соціальна медицина та організація охорони здоров՚я», «Профілактична медицина», «Історія медицини».

Під час навчання на факультеті студенти занурюються у цікаве життя, яке розширює їх світогляд та спонукає до нових відкриттів. Здобувачі вищої освіти факультету сповідують принципи академічної доброчесності, є членами студентського самоврядування, профкому студентів ХНМУ, студентського наукового товариства, волонтерського руху ХНМУ, студентської ради гуртожитку №6, мають відповідальну громадянську позицію, беруть активну участь у програмах академічної мобільності, суспільно-масовій роботі, спортивному житті факультету і університету.

Більшість випускників факультету після закінчення університету працевлаштовуються за фахом. Після успішного завершення навчання бакалаври і магістри мають право працювати не тільки у лікувальних закладах МОЗ України, але і в науково-дослідних інститутах і медичних ЗВО України на посадах, передбачених відповідними державними нормативними документами.

Студенти ІV медичного факультету активно залучені до реалізації міжнародної діяльності університету.

В університеті впроваджено багато різноманітних програм академічної мобільності. Здобувачі освіти ІV медичного факультету мають  можливість проходити практичну підготовку, здійснювати семестрове навчання, обирати тематичні стажування з окремих дисциплін як у закордонних, так і у вітчизняних закладах – партнерах. Серед країн, які вже відвідали студенти ХНМУ, є Німеччина,  США, Болгарія, Польща, Литва, Азербайджан, Туреччина, Узбекистан, Японія, Канада, Іран, Казахстан тощо. Програми академічної мобільності дозволяють нашим здобувачам освіти не лише поглиблювати професійні знання та навички, знайомитися з особливостями організації надання медичної допомоги в різних країнах, а й допомагають зануритися в культуру та традиції народів, познайомитися з колегами, віднайти однодумців у різних сферах медицини, що в підсумку сприятиме розвиткові конкурентоспроможності, набуттю компетенцій і навичок в контексті кращої освітньої міжнародної практики.

З іншого боку, завдяки тому, що програми мобільності передбачають двосторонній формат, наші студенти мають можливість долучитися до організації прийому іноземних делегацій у Харкові. Здобувачі освіти  з ентузіазмом знайомлять гостей не лише з університетом та системою занять, а й організовують дозвілля, відкривають великі можливості нашого прекрасного міста. Завдяки цьому створюється атмосфера єдності та  взаєморозуміння. Майбутні лікарі з різних держав знаходять однодумців і нових друзів, отримують можливість побачити світ, дізнатися про специфіку медичної підготовки в різних країнах, досягти власних вершин на шляху до омріяної мети стати вправними спеціалістами та служити людству.

 

Освітні програми