Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я

Про нас

Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я Харківського національного медичного університету заснована 27 жовтня 1923 року. Основні напрямки діяльності кафедри включають навчальну, наукову та методичну роботу.

Навчальна діяльність кафедри полягає в забезпеченні навчального процесу підготовки фахівців згідно вимог Болонської системи з використанням сучасних технічних засобів, у тому числі інтерактивного обладнання. На кафедрі проводиться підготовка фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з ОПП: «Сестринська справа», «Лабораторна діагностика», «Соціальна робота», «Фізична терапія, ерготерапія». А також другого (магістерського) рівня вищої освіти з ОПП: «Медицина», «Стоматологія», «Педіатрія», «Громадське здоров’я», «Управління у сфері охорони здоров’я», «Педагогіка вищої школи», «Сестринська справа», «Фізична терапія» та «Лабораторна діагностика».

Наукова робота включає такі основні напрямки: історія медицини, біологічна статистика, доказова медицина, громадське здоров’я, організація та економіка охорони здоров’я, публічне управління та інші. Співробітники кафедри є членами численних українських і міжнародних наукових організацій та об’єднань, а також входять до складу редакційних колегій фахових видань. Наразі (2021–2024) співробітники кафедри виконують прикладну НДР: «Медико-соціальні аспекти якості життя осіб молодого віку з надлишковою вагою та ожирінням».

Кафедра плідно співпрацює з закладами практичної охорони здоров’я та з іншими інституціями різних регіонів України, що засвідчено договорами про науково-практичне співробітництво. На міжнародному рівні співпрацює з Університетом суспільних наук (м. Лодзь, Польща).

Контактні дані
Адреса:
пр. Науки, 4, корпус А, 3-й поверх, м. Харків
Завідувач
Огнєв Віктор Андрійович
Дійсний член та віце-президент Української Академії історії медицини, д.мед.н, професор
+38 057 707 73 20 va.ohniev@knmu.edu.ua
Відповідальні особи
Усенко Світлана Георгіївна
Відповідальна за навчальну роботу та студентський гурток, к.мед.н, доцент
+38 057 707 73 88 sh.usenko@knmu.edu.ua
Нестеренко Валентина Геннадіївна
Відповідальна за наукову роботу, к.мед.н, доцент
+38 057 707 73 50 vh.nesterenko@knmu.edu.ua
Трегуб Павло Олегович
Відповідальний за методичну роботу, доктор філософії, доцент
+38 057 707 73 09 po.trehub@knmu.edu.ua
Колектив кафедри
Сокол Костянтин Михайлович
к.мед.н., професор
km.sokol@knmu.edu.ua
Мельниченко Олександр Анатолійович
д.н.держ.упр., професор
oa.melnychenko@knmu.edu.ua
Гапонова Еліна Олександрівна
к.екон.н., доцент
eo.haponova@knmu.edu.ua
М’якина Олександр Володимирович
к.мед.н, доцент
ov.miakina@knmu.edu.ua
Мартиненко Наталія Миколаївна
к.іст.н., доцент
nm.martynenko@knmu.edu.ua
Подпрядова Анна Анатоліївна
д-р філософії, доцент
aa.podpriadova@knmu.edu.ua
Помогайбо Катерина Георгіївна
асистент
kh.pomohaibo@knmu.edu.ua
Чухно Інна Анатоліївна
к.н.держ.упр, доцент
ia.chukhno@knmu.edu.ua
Алієва Тарана Джафар Кизи
к.мед.н., асистент
td.aliieva@knmu.edu.ua
Галічева Антоніна Сергіївна
аспірант
as.halicheva@knmu.edu.ua@knmu.edu.ua
Григоров Микола Миколайович
асистент
mm.hryhorov@knmu.edu.ua
Журавель Яна Вікторівна
yv.zhuravel@knmu.edu.ua
Суворов Валентин Павлович
к.н.держ.управл., асистент
vip.suvorov@gmail.com
Черняк Михайло Євгенович
доктор філософії, асистент
mikhail.chernyak@gmail.com
Вашева Анастасія Олегівна
аспірант
ao.vasheva@knmu.edu.ua
Іващенко Роман Олегович
ro.ivashchenko@knmu.edu.ua
Міщенко Марина Михайлівна
аспірант
mm.mishchenko@knmu.edu.ua
Орел Ольга Володимирівна
аспирант
ov.orel@knmu.edu.ua
Яременко Альона Володимирівна
аспірант
av.yaremenko@knmu.edu.ua

Історія кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я починається зі створення першої в Україні кафедри соціальної гігієни в Харківському медичному інституті. Фундатором кафедри був народний комісар охорони здоров’я УРСР Мусій Григорович Гуревич, який керував кафедрою з 27 жовтня 1923 року до весни 1925 року. З нагоди 10-річчя першої в Україні кафедри соціальної гігієни Харківського медичного інституту Наркомздоров’я УРСР відзначив видатну роль М.Г. Гуревича як організатора кафедри, який «заклав основу для подальшого розвитку соціальної гігієни як науки та предмету викладання в Україні».

Наразі кафедра громадського здоров’я має в своєму розпорядженні 21 кімнату, з них 9 кімнат – це учбові, які оснащені навчальними інтерактивними комплексами, що дозволяє професорсько-викладацькому колективу проводити заняття на сучасному рівні.
На кафедрі створена навчально-наукова бібліотека, яка необхідна для засвоєння спеціальності та підготовки фахівців в університеті. Наразі в кафедральній бібліотеці зберігається декілька тисяч примірників видань. Гордістю бібліотеки є відділення рідкісної книги, в фонді якого знаходяться унікальні видання: книги початку XIX століття і першої половини ХХ століття, видання з дарчими написами, автографами авторів підручників, вчених-медиків.
На кафедрі успішно функціонує клас програмованих форм навчання і контролю знань студентів, який використовується для контролю знань студентів 3, 4 та 6-х курсів, що навчаються на кафедрі.
Конференц-зал кафедри є одним з кращих залів засідань в Харківському національному медичному університеті. Він був відкритий в жовтні 2013 року, до святкування 90 річчя кафедри.
На кафедрі працюють два пізнавальних музеї: «Музей обчислювальної техніки» (2008 р.) і «Музей друкарських машинок» (2013 р.).
Пам’ятний знак, що присвячений наркому охорони здоров’я України, першому завідувачу кафедри соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я Мойсеєві Григоровичу Гуревичу був встановлений на кафедрі в 2005 році. Наразі він виконує важливу функцію в навчально-виховній роботі серед співробітників і студентів.
Резервом зміцнення науково-педагогічного потенціалу кафедри є науковий гурток, де вітчизняні та іноземні студенти опановують основи наукової діяльності, поглиблено вивчають різні аспекти громадського здоров’я.
На даний час на кафедрі працює 29 викладач, серед них: 4 професори, 13 доцентів,4 аспіранти, які виконують дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії та 11 асистентів .
Співробітники кафедри постійно підвищують свій рівень знань шляхом проходження тренінгів, вебінарів, курсів та циклів стажування. До наукової роботи на кафедрі постійно залучаються здобувачі вищої освіти,гуртківці.
Освітній процес на кафедрі забезпечується завдяки висококваліфікованим фахівцям, які розробляють навчальні посібники, є авторами монографій, статей, у тому числі надрукованих у зарубіжних виданнях.

На кафедрі проводиться підготовка здобувачів освіти за освітньо-професійними програмами:

 1. Доктори філософії: «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія».
 2. Другий магістерський рівень: «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія», «Громадське здоров’я», «Управління у сфері охорони здоров’я», «Педагогіка вищої школи», «Лабораторна діагностика», «Сестринська справа», «Фізична терапія».
 3. Перший бакалаврський рівень: «Сестринська справа», «Лабораторна діагностика», «Соціальна робота», «Фізична терапія, ергометрія».

Основними напрямами наукової діяльності кафедри є: громадське здоров’я, медико-соціальні аспекти здоров’я населення, біологічна статистика, доказова медицина, історія медицини, публічне управління розвитком сфери охорони здоров’я.

Співробітники кафедри є членами численних українських і міжнародних наукових організацій та об’єднань, а також входять до складу редакційних колегій фахових видань.

Наразі (2021–2023) співробітники кафедри виконують прикладну НДР: «Медико-соціальні аспекти якості життя осіб молодого віку з надлишковою вагою та ожирінням».

Викладачі кафедри залучені до роботи у міжнародних проектах:

 • ISAAC (International Study of Asthma and Allergies in Childhood)
 • І International Scientific and Theoretical Conference «Sectoral research XXI: characteristics and features»;
 • проєкт Американських Рад з міжнародної освіти, що здійснюється за сприяння Посольства США в Україні, Міністерства освіти і науки України та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» (Academic IQ);
 • Проект USAID “Підтримка реформи охорони здоров’я” та інші.

Університет має договори про міжнародне співробітництво  в галузі громадського здоров’я з:

 • European socio-technical university in Radom;
 • Medical university of  Bialystok.

Викладачі кафедри проходять міжнародні стажування:

 • International postgraduate practical internship «New and innovative teaching methods», University of Economics in Krakow;
 • Educational online webinar «COVID-19: diagnosis and complications» та інші.

Можливості академічної мобільності прописані в положенні Університету та впроваджені на кафедрі.

Цикли тематичного удосконалення (ТУ)

На кафедрі громадського здоров`я та управління охороною здоров`я щорічно проводяться два цикли тематичного удосконалення по поглибленню знань для лікарів практичної охорони здоров`я, науковців та управлінців в сфері охорони здоров`я:

а) «Доказова медицина з основами сучасної епідеміології та біологічної статистики» тривалістю 0,5 місяця (78 учбових годин – 50 балів БПР);

б) «Громадське здоров`я: сучасні проблеми та перспективи» тривалістю 0,5 місяця (78 учбових годин – 50 балів БПР).

По завершенню навчання на циклах тематичного удосконалення проводиться залік з диференційною оцінкою. Слухачі отримують посвідчення встановленого зразку.

Науковий гурток

Керівник гуртка: Усенко Світлана Георгіївна, доцент кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я.

Заняття здобувачів вищої освіти проходять в форматі засідань, круглих столів, дискусійних клубів. Засідання гуртка проводяться щомісяця, дискусійні клуби за ініціативи здобувачів освіти, кожного семестру організовуються круглі столи.

Напрямками роботи гуртка є: проблеми громадського здоров’я, біологічної статистики, доказової медицини, сучасної епідеміології, організації охорони здоров’я, історії медицини та економічні аспекти медичної діяльності, тощо.

Члени наукового гуртка кафедри приймають активну участь в щорічній кафедральній конференції «Громадське здоров’я в Україні: проблеми та способи їх вирішення», конференціях, що проводяться в Україні та за її межами. Здобувачі вищої освіти беруть участь в роботі дискусійних клубів, круглих столів, тощо.

Нормативні документи освітнього процесу