"Громадське здоров’я" (магістр), 2020

Код та назва спеціальності 229 Громадське здоров’я
Освітній ступінь Магістр
Стуктурний підрозділ ІV медичний факультет
Випускова кафедра Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я і культурології
Гарант освітньої програми Огнєв Віктор Андрійович
Впроваджено в дію: з 01.09.2020 року
Обговорення освітньої програми

Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку або заповнити онлайн-форму

Огнєв Віктор Андрійович
Завідувач кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я, д.м.н., професор
va.ohniev@knmu.edu.ua
 • Загальна інформація
  Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу Харківський національний медичний університет
  Повна назва кваліфікації мовою оригінала Другий (магістерський) рівень вищої освіти, 229 Громадське здоров’я, за результатами атестації присвоюється кваліфікація Магістр громадського здоров’я
  Офіційна назва освітньої програми Громадське здоров’я
  Тип диплому та обсяг освітньої програми Диплом магістра, одиничний, 120 кредитів ЄКТС, термін навчання 2 роки
  Наявність акредитації
  Цикл/рівень Другий (магістерський) рівень/сьомий кваліфікаційний рівень Національної рамки кваліфікацій
  Передумови Ступінь освіти магістр (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст)
  Мова(и) викладання Українська, англійська
  Термін дії освітньої
  програми
  З 2020 р. до наступного перегляду
  Інтернет-адреса
  постійного розміщення опису освітньої програми
  meduniver@knmu.kharkov.ua
 • Мета освітньої програми

  Забезпечити академічну підготовку фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері громадського здоров’я в умовах невизначеності, шляхом набуття загальних і спеціальних компетентностей з організаційної, управлінської, експертної, контрольно-аналітичної, проектної, науково-дослідної діяльності у сфері громадського здоров’я.

 • Характеристика освітньої програми
  Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)) Галузь – 22 «Охорона здоров΄я»
  Спеціальність – 229 «Громадське здоров’я»
  Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна програма підготовки магістра має як академічну, так і прикладну орієнтацію.
  Основний фокус освітньої програми  Спеціальна освіта в галузі 22 Охорона здоров΄я
  спеціальності 229 Громадське здоров’я; знання з питань громадського здоров’я, оцінки стану здоров’я населення, промоції здоров’я та профілактики захворювань, охорони громадського здоров’я, здійснення та інтерпретації результатів епідеміологічних досліджень, економіки та менеджменту в охороні здоров’я, розробки, організації та реалізації стратегій, політик та інтервенцій громадського здоров’я, необхідні для здійснення професійної діяльності Ключові слова: громадське здоров’я, охорона громадського здоров’я.
  Опис предметної області Можливість міжнародної мобільності, у тому числі спеціальної практики; можливість реалізувати англійською мовою.
  Існує узгодженість даної освітньої програми із програмами інших країн, експериментальний характер освітньої програми, який надає Закон України «Про вищу освіту» в контексті академічної автономії.
 • Придатність випускників освітньої програми до працевлаштування та подальшого навчання
  Придатність до працевлаштування Фахівець підготовлений до роботи за ДК 003:2010:
  Розділ 1. Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)
  1210.1 Керівник підприємства (установи, організації) охорони здоров’я (генеральний директор, директор, головний лікар та ін.)
  1229.5 Керівники підрозділів в охороні здоров’я;
  1319 Директор (керівник) малого підприємства (у сфері охорони здоров’я, освіти, культури і т. ін.)
  1482 Менеджер (управитель) з громадської охорони здоров’я.
  Розділ 2. Професіонали
  2211.2 Еколог
  Підрозділ 221 Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук на різних рівнях управління охороною здоров’я, обіймати посади керівників, заступників та працівників структурних підрозділів органів управління охороною здоров’я державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров’я, їх структурних підрозділів, працівників Центру громадського
  здоров’я та його регіональних підрозділів, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Державної служби України з питань праці тощо.
  Розділ 3.
  3152 Інспектор з охорони праці
  3222 Інструктор із санітарної освіти
  3231 Статистик медичний.
  Подальше навчання Навчання в аспірантурі
 • Викладання та оцінювання

  Викладання та навчання:
  Студенсько-центроване навчання; самонавчання; проблемно-орієнтоване навчання з набуттям компетентностей, достатніх для розв’язання проблем у професійній галузі; навчання через практику тощо.

  Оцінювання:

  Оцінка (за національною шкалою) Мінімальний бал Максимальний бал
  Національна диференційована шкала
  Відмінно 180 200
  Добре 150 179
  Задовільно 120 149
  Незадовільно 0 119
  Національна недиференційована шкала
  Зараховано 120 200
  Не зараховано 0 119
  Склав 60,5 % 100 %
  Не склав 0 % 60,4 %
  Шкала ЕСТS
  A 180 200
  B 160 179
  C 150 159
  D 130 149
  E 120 129
  Fx 70 119
  F 0 69

  Оцінки «Відмінно», «Добре», «Задовільно» виставляються: за підсумками екзаменів та диференційованих заліків та за результатами захисту кваліфікаційної роботи. Оцінка «Зараховано» виставляється за підсумками заліків та за результатами практики. Результат «Склав» виставляється за підсумками складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту.

 • Програмні компетентності
  Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері громадського здоров’я або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень, застосування наукових теорій та аналітичних методів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
  Загальні компетентності ЗК 1 – Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
  ЗК 2 – Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
  ЗК 3 – Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
  ЗК 4 – Здатність спілкуватися іноземною (англійською) мовою.
  ЗК 5 – Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
  ЗК 6 – Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
  ЗК 7 – Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
  ЗК 8 – Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
  ЗК 9 – Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
  ЗК 10 – Здатність працювати в міжнародному контексті.
  ЗК 11 – Здатність бути критичним і самокритичним.
  ЗК 12 – Здатність приймати обґрунтовані рішення.
  ЗК 13 – Здатність розробляти та управляти проектами.
  ЗК 14 – Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
  ЗК 15 – Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми руховоїактивності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
  ЗК 16 – Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
  ЗК 17 – Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми.
  Фахові компетентності (ФК) ФК 1 – Здатність оцінювати, інтерпретувати, порівнювати та прогнозувати основні показники громадського здоров’я.
  ФК 2 – Здатність визначати пріоритети громадського
  здоров’я, проводити оцінку потреб сфери громадського здоров’я у конкретній ситуації.
  ФК 3 – Здатність розробляти і пропонувати науково
  обґрунтовані варіанти стратегій, політик та заходів, спрямованих на збереження та зміцнення здоров’я населення, а також оцінювати їх ефективність.
  ФК 4 – Здатність забезпечувати моніторинг стану здоров’я населення та організовувати заходи з поліпшення здоров’я населення з використанням міжсекторального підходу.
  ФК 5 – Здатність аналізувати вплив різних детермінант на здоров’я населення та обґрунтовувати відповідні заходи з їх попередження.
  ФК 6 – Здатність оцінювати ризики та обґрунтовувати доцільні дії у відповідь на надзвичайні ситуації у сфері громадського здоров’я.
  ФК 7 – Здатність аналізувати стратегії, політики та інтервенції в сфері громадського здоров’я та пропонувати заходи щодо підвищення ефективності використання наявних коштів.
  ФК 8 – Здатність створювати команду для діяльності у сфері громадського здоров’я і забезпечувати її ефективну роботу.
  ФК 9 – Здатність розробляти проекти надання послуг громадського здоров’я та профілактики (первинної, вторинної та третинної) захворювань, промоції здоров’я, та забезпечувати їх реалізацію.
  ФК 10 – Здатність розробляти заходи з адвокації, комунікації та соціальної мобілізації у сфері громадського здоров’я.
  ФК 11 – Здатність використовувати етичні принципи та норми права при плануванні досліджень, збиранні інформації та її використанні.
  ФК 12 – Здатність застосовувати різні методики, стратегії та моделі викладання громадського здоров’я.
  ФК 13 – Здатність застосовувати наукові підходи щодо
  планування дизайну досліджень, збору даних,
  розповсюдження та використання результатів наукових досліджень у сфері громадського здоров’я.
  ФК 14 – Здатність здійснювати наставництво та сприяти безперервному професійному розвитку фахівців з громадського здоров’я.
  ФК 15 – Здатність виконувати управлінські функції, організовувати надання послуг у сфері громадського здоров’я та забезпечувати контроль їх виконання на належному рівні.
 • Програмні результати навчання

  Знання і розуміння:
  ПРН 1 – здобуття особою загальних та спеціальних фундаментальних і професійно-орієнтованих знань, умінь, навичок, компетентностей, необхідних для виконання типових професійних завдань, пов΄язаних з її діяльністю в сфері охорони здоров’я на відповідній посаді.
  ПРН 2 – знання у сфері громадського здоров’я та організації системи охорони здоров’я, розробки і впровадження належних заходів забезпечення здоров’я населення.
  Застосування знань та розумінь:
  ПРН 3 – Оцінювати основні демографічні та епідеміологічні показники, значення і тенденції зміни основних детермінант, що чинять вплив на здоров’я у розрізі різних груп населення в Україні, Європейському регіоні та світі, застосовувати основні поняття та концепції епідеміології та статистики при плануванні, проведенні та інтерпретації результатів досліджень.
  ПРН 4 – Визначати пріоритети та оцінювати потреби сфери громадського здоров’я, пропонувати науково обґрунтовані заходи та розробляти відповідні висновки та стратегії, які спрямовані на покращення галузі охорони здоров’я.
  ПРН 5 – Організовувати заходи з нагляду за станом здоров’я населення з використанням міжсекторального підходу.
  ПРН 6 – Формулювати висновки, розробляти прогнози та проводити аналіз впливу детермінант на здоров’я населення (соціальні, економічні, індивідуальні, навколишнього середовища), визначати потреби різних груп населення щодо здоров’я, базуючись на інформації, отриманій із систем епідеміологічного нагляду.
  ПРН 7 – Визначати та застосовувати доцільні заходи і методи попередження і контролю фізичних, хімічних, біологічних, радіаційних та ядерних загроз для здоров’я і безпеки населення.
  ПРН 8 – Оцінювати ризики та планувати відповідні дії у випадках надзвичайних ситуацій в сфері громадського здоров’я.
  ПРН 9 – Ідентифікувати, аналізувати ризики, пов’язані з впливом на здоров’я населення детермінант навколишнього середовища (фізичних, радіаційних, хімічних, біологічних та виробничих) та організовувати відповідні заходи, спрямовані на захист здоров’я населення.
  ПРН 10 – Оцінювати вплив соціальних детермінант та
  основних індивідуальних детермінант здоров’я, розробляти відповідні заходи з метою збереження та зміцнення здоров’я населення
  ПРН 11 – Розробляти заходи з профілактики (первинної, вторинної та третинної) захворювань та сприяти їх реалізації на практиці.
  ПРН 12 – Розробляти та впроваджувати стратегії, політики та окремі заходи у сфері промоції здоров’я, здійснювати ефективну комунікацію у сфері громадського здоров’я з використанням різних каналів та технік комунікації.
  ПРН 13 – Розробляти та впроваджувати системи моніторингу і оцінки ефективності інтервенцій, профілактичних та діагностичних або скринінгових програм та політик в громадському здоров’ї.
  ПРН 14 – Здійснювати аналіз ефективності розроблених процедур, інтервенцій, стратегій та політик в сфері громадського здоров’я.
  ПРН 15 – Розробляти та впроваджувати, засновані на доказах стратегії, політики та інтервенції громадського здоров’я із залученням зацікавлених сторін на основі міжсекторального підходу.
  ПРН 16 – Виконувати управлінські функції та організовувати надання якісних послуг у сфері громадського здоров’я.
  ПРН 17 – Здійснювати адвокацію, комунікацію та соціальну мобілізацію у сфері громадського здоров’я, підтримувати лідерство та залучати і посилювати спільноти з метою збереження і зміцнення здоров’я населення.
  ПРН 18 – Визначати та аргументувати перспективні напрями власної наукової роботи.
  ПРН 19 – Презентувати результати власних досліджень у формі доповідей, презентацій та наукових публікацій державною та англійською мовами.
  Формування суджень:
  ПРН 20 – здатність розширювати розуміння засад сфери громадського здоров’я у закладах освіти різного рівня та реалізовувати заходи, спрямовані на розвиток кадрового потенціалу.
  ПРН 21 – здатність здійснювати наставництво та сприяти безперервному професійному розвитку фахівців з громадського здоров’я.
  ПРН 22 – схильність критично оцінювати результати наукових досліджень та здійснювати пошук потрібної наукової інформації у сфері громадського здоров’я, аналізувати інформацію, здійснювати дослідження, формулювати за його результатами висновки та рекомендації щодо їх впровадження.

 • Освітні компоненти

  Навчальний план 2020

  Перелік нормативних компонент навчального плану ОП «Громадське здоров’я» спеціальності «Громадське здоров’я» освітнього ступеня «магістр»:

  1-й курс

  2-й курс

  Перелік вибіркових компонент навчального плану ОП «Громадське здоров’я» спеціальності «Громадське здоров’я» освітнього ступеня «магістр»:

  1-й курс

  2-й курс

 • Ресурсне забезпечення реалізації програми
  Кадрове забезпечення До реалізації програми залучаються науково-педагогічні працівники з науковими ступенями доктора медичних наук, кандидата медичних наук, вченими званнями з фахових дисциплін з підтвердженим рівнем наукової іпрофесійної активності.
  Матеріально-технічне забезпечення Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним обладнанням відповідає потребі. Наявна вся необхідна соціально-побутова інфраструктура, кількість місць у гуртожитках відповідає вимогам. Наявність навчально-наукового медичного комплексу «Університетська клініка», НДІ гігієни праці та професійних захворювань, Університетського стоматологічного центру, Центру доклінічних та клінічних досліджень, Центру гендерної освіти, 4 проблемних лабораторій, анатомічного музею, віварію, центру тестування, аудиторій для симуляційного навчання (фантоми), Центральної науково-дослідної лабораторії університету, навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян, навчально-наукового інституту якості освіти, 6 навчальних науково-виробничих об΄єднань. В ХНМУ наявні 32 локальні комп’ютерні мережі і 55 точок бездротового доступу до мережі Інтернет. Користування Інтернет-мережею безлімітне.
  Інформаційне та навчально-методичне забезпечення Наявність офіційного сайту ХНМУ http://www.knmu.kharkov.ua; наукової бібліотеки з повним набором навчальної літератури з усіх дисциплін, що вивчаються (державною, російською, англійською мовами); працює web-сайт Наукової бібліотеки ХНМУ http://libr.knmu.edu.ua, який надає зручний віддалений доступ до різноманітних інформаційних ресурсів, в т.ч.: електронний каталог – понад 210 тисяч бібліографічних описів, в т.ч. посилань на повні тексти – понад 2,2 тисячі (підручники, навчально-методична література, матеріали конгресів та конференцій, періодичні видання тощо), створено і постійно поповнюються проблемно-орієнтовані бази даних: за основними напрямками наукових досліджень університету – «Здоров’я здорових», «Мініінвазивні втручання», «Серцево-судинні захворювання», «Вірусно-бактеріальні інфекції», а також з актуальної тематики – «Доказова медицина», «Військова медицина» та «Недуги «великих» (повнотекстова); Репозитарій ХНМУ – перший серед медичних вишів України із вільним доступом до навчально-методичних і наукових матеріалів, налічує понад 12 тисяч повнотекстових документів, в т.ч. 1,3 тисячі – навчально-методичних і лекційних матеріалів. Включення в Репозитарій не тільки чисто наукових, але і навчально-методичних, лекційних матеріалів, забезпечує студентів можливістю самопідготовки у режимі 24/7; бази даних, в першу чергу біомедичного профілю, серед яких Medline, Cochrane Library, Academic Search Premier, Health Sourse, PubMed, DOAJ, Open J-Gate, BioOne та ін. За програмою проекту “Електронна інформація для бібліотек“ (eIFL Direct) нам надаються безкоштовні тріал-доступи: до наукометричних баз даних Web of Science від видавництва Thomson Reuters, ресурсів East View Information Services, Консорціуму JSTOR різних зарубіжних видавництв, таких як Royal Society Publishing, Nature, Academic Press, Springer International Publishing AG, Institute of Physics Publishing (IOP Publishing), до електронних версій журналів The New England Journal of Medicine, Pediatric Neurology Briefs, до журналів та книжок Elsevier, ресурси компанії Ovid – “Primal Interactive Human: the 3D Real-time Body” (Мультимедійна інтерактивна 3D анатомія людини), Reactions Pharmacovigilance Insight, APA PsycINFO™, PsycTESTS тощо; web-покажчик медичних журналів з інтерактивними посиланнями на електронні архіви. Всі читальні зали та зали електронної інформації
  працюють в зоні Wi-Fi і забезпечують вільний доступ до мережі Інтернет.

   

 • Академічна мобільність
  Національна кредитна мобільність Укладені угоди про академічну мобільність, які передбачають включене навчання студентів в рамках кредитно-трансферної системи з можливістю перезарахування кредитів (обсяг одного кредиту 30 годин).
  Міжнародна кредитна мобільність Укладені угоди про міжнародну академічну мобільність, які передбачають включене навчання студентів, взаємозамінність залікових кредитів.
  Навчання іноземних здобувачів вищої освіти У межах ліцензованого обсягу спеціальності не передбачено.