Кафедра внутрішніх та професійних хвороб

Про нас

Кафедру внутрішніх та професійних хвороб створено в 1977 р. на базі клінічного відділу Харківського науково-дослідного інституту гігієни праці та професійних захворювань.

З 2009 р. кафедрою керував д-р мед. наук, проф. Валерій Андрійович Капустник – випускник Харківського медичного інституту, який успішно пройшов шлях від асистента, канд. мед. наук до професора, д-ра мед. наук, першого проректора та ректора Харківського національного медичного університету. На цей час обов’язки завідувача кафедри виконує д-р мед. наук Борис Олексійович Шелест. З 1977 до 2009 р. кафедру очолювала д-р мед. наук, проф. Інна Федорівна Костюк. На момент заснування на кафедрі працювало 5 викладачів, а сьогодні – 24.

Курс внутрішніх хвороб викладається студентам лікувального факультету з 1977 року, стоматологічного факультету – з 1981, санітарно-гігієнічного (медико-профілактичного) – з 1984 р. Професійні хвороби вивчають студенти всіх медичних факультетів, у тому числі англомовні.

У 1991 р. кафедрі надано статус опорної з питань викладання професійних хвороб у медичних ВНЗ України. Співробітники кафедри (проф. В.А. Капустник, проф. І.Ф. Костюк) є авторами навчальних планів і програм МОЗ України з професійних хвороб для студентів, інтернів і магістрів (1992, 1994, 1998, 2002, 2007, 2012 р.). У цих роботах відображено сучасне уявлення про профпатологію як науку й клінічну дисципліну, її роль та місце у профілактичній медицині.

З перших років існування кафедри основні зусилля колективу були спрямовані на оптимізацію навчально-методичної роботи. Створено методичні матеріали, підручники, посібники, практикуми з внутрішніх та професійних хвороб. Видано базові підручники з грифом МОЗУ та МОНУ: «Професійні хвороби» (1998, 2003, 2011, 2015, 2017); «Профессиональные болезни» (2012) для студентів-іноземців; «Occupational diseases» (2005, 2016) для студентів-іноземців з викладанням англійською мовою; «Внутрішні хвороби» для студентів стоматологічного факультету (2002, 2015), навчальні посібники, методичні вказівки тощо.

Навчання на кафедрі проводиться українською, англійською мовами. На кафедрі проводяться заняття з дисциплін «Внутрішня медицина», «Професійні хвороби», «Військово-польова терапія».

Контактні дані
Адреса:
вул. Трінклера, 6, 3-й поверх, праве крило, м. Харків
В.о. завідувача
Шелест Борис Олексійович
д.мед.н. професор
bo.shelest@knmu.edu.ua
Відповідальні особи
Бабічева Олександра Олександрівна
Відповідальна за навчальну (організаційно-методичну) роботу, к.мед.н., асистент
oo.babicheva@knmu.edu.ua
Садовенко Ольга Леонідівна
Відповідальна міжнародне співробітництво та післядипломну освіту, к.мед.н., доцент
ol.sadovenko@knmu.edu.ua
Колектив кафедри
Капустник Валерій Андрійович
Заслужений працівник освіти України, д.мед.н., професор
rektor@knmu.kharkov.ua
Калмиков Олексій Олексійович
д.мед.н., професор
oo.kalmykov@knmu.edu.ua
Брек Валерія Василівна
к.мед.н., доцент
vv.brek@knmu.edu.ua
Прохоренко Василь Леонтійович
к.мед.н., асистент
vl.prokhorenko@knmu.edu.ua
Кірієнко Ольга Володимирівна
к.мед.н., асистент
ov.istomina@knmu.edu.ua
Мартовицький Дмитро Володимирович
к.мед.н., асистент
dv.martovytskyi@knmu.edu.ua
Меленевич Анастасія Ярославівна
к.мед.н., асистент
ay.melenevych@knmu.edu.ua
Молотягiн Дмитро Геннадійович
к.мед.н., асистент
dh.molotiahin@knmu.edu.ua
Тверезовський Володимир Михайлович
аспірант
vm.tverezovskyi@knmu.edu.ua

Кафедру внутрішніх та професійних хвороб створено в 1977 р. на базі клінічного відділу Харківського науково-дослідного інституту гігієни праці та професійних захворювань.
З 1977 до 2009 р. кафедру очолювала д-р мед. наук, проф. Інна Федорівна Костюк. З 2009 р. кафедрою керував д-р мед. наук, проф. Валерій Андрійович Капустник – випускник Харківського медичного інституту, який успішно пройшов шлях від асистента, канд. мед. наук до професора, д-ра мед. наук, першого проректора та ректора Харківського національного медичного університету.

Навчання на кафедрі проводиться українською, російською, англійською мовами.
Дисципліни, які викладаються на кафедрі:
• «Професійні хвороби»:
– для студентів 5-го курсу, що навчаються за спеціальністю 222 «Медицина»;
– для студентів 1-го та 2-го курсів бакалаврату, що навчаються за спеціальністю «Медсестринство»;
• «Внутрішня медицина»:
– для студентів 4-го, 5-го, 6-го курсів, що навчаються за спеціальністю 222 «Медицина»;
– для студентів 3-го та 4-го курсів, що навчаються за спеціальністю «Стоматологія»;
• «Актуальні питання ревматології» (курс за вибором) – для студентів 5-го курсу, що навчаються за спеціальністю 222 «Медицина»;
• «Хвороби цивілізації» – для магістрантів, що навчаються за спеціальністю «Технологія медичної діагностики та лікування»;
• «Військово-польова терапія» – для студентів 5-го курсів.

Напрямки наукових досліджень. Науково-дослідна робота кафедри присвячена питанням промислової кардіології, вивченню впливу на організм робітників машинобудування промислового аерозолю і вібрації. Вивчаються особливості перебігу серцево-судинної патології в різних професійних групах, взаємозв’язок профзахворювань з артеріальною гіпертензією, атеросклерозом, ішемічною хворобою серця.
Основні наукові здобутки кафедри. Протягом років на кафедрі проводилася науково-дослідна робота з програми «Боротьба із артеріальною гіпертензією в організованій популяції (промисловості) м. Харкова».
Наукові здобутки висвітлені в багатьох статтях у фахових журналах України і світу, у тому числі опубліковано 21 статтю за 2016–2021 рр. у виданнях, що входять до наукометричних баз SCOPUS/Web of Science.
Результати наукової роботи кафедри представлялися на національних конгресах кардіологів України, конгресі пульмонологів, інших фахових форумах України. Наукові здобутки доповідалися за кордоном на таких міжнародних конгресах: European Respiratory Society (Париж, Франція), Європейський конгрес Heart Failure 2019: 6 World Congress on Acute Heart Failure (Афіни, Греція); European Atherosclerosis Society Congress (Маастрихт, Нідерланди), 29 European meeting on hypertension and cardiovascular protection (Мілан, Італія); Корейського товариства кардіологів (Сеул, Республіка Корея), а також на науково-практичних конференціях різних країн, зокрема, в Таджикистані, Азербайджані, Узбекистані та ін.

Клінічними базами кафедри є:
– клініка НДІ гігієни праці та профзахворювань Харківського національного медичного університету;
– Військово-медичний клінічний центр Північного регіону Департаменту охорони здоров’я Міністерства оборони України (в/ч А3306);
– Харківська клінічна лікарня на залізничному транспорті № 2, Філія «Центр охорони здоров’я» ПАТ «Укрзалізниця».
У рамках лікувально-діагностичної роботи колектив кафедри на основних клінічних базах впроваджує новітні методи діагностики, лікування і профілактики внутрішніх та професійних хвороб.
Викладачі кафедри надають консультативну допомогу робітникам промислових підприємств і пацієнтам поліклінік міста Харкова, а також проводять організаційно-методичну роботу для лікарів-профпатологів і терапевтів.

Співробітники кафедри є учасниками таких міжнародних асоціацій:

 • Heart failure association;
 • European Respiratory Society;
 • European Association of Preventive Cardiology;
 • European Association of Cardiovascular Imaging;
 • Council on Hypertension Regular;
 • European Atherosclerosis Society

На післядипломному етапі випускникам медичних НЗВО проводиться викладання:

 • за спеціальністю «Професійна патологія»:
 • цикл первинної спеціалізації;
 • передатестаційний цикл;
 • цикли тематичного удосконалення з окремих питань професійної патології;
 • за спеціальністю «Терапія»:
 • окремі теми циклу первинної спеціалізації;
 • окремі теми передатестаційного циклу;
 • окремі теми циклів тематичного удосконалення.
Науковий гурток

Керівник студентського гуртка: к.мед.н., асистент Бабічева Олександра Олександрівна.

Формат проведення: засідання раз на місяць в онлайн-форматі або очно на кафедрі.

Напрями роботи: внутрішні та професійні хвороби.

Студентські конференції два рази на рік.

Нормативні документи освітнього процесу
Навчальні матеріали