"Фізична терапія, ерготерапія" (бакалавр), 2019

Код та назва спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія
Освітній ступінь Бакалавр
Стуктурний підрозділ ІV медичний факультет
Випускова кафедра Кафедра спортивної, фізичної та реабілітаційної медицини, фізичної терапії, ерготерапії
Гарант освітньої програми Нечипуренко Ольга Миколаївна
Попередній гарант освітньої програми Істомін Андрій Георгійович (з лютого 2017 р. по жовтень 2023 р.)
Впроваджено в дію: з 01.09.2019 року
Обговорення освітньої програми

Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку або заповнити онлайн-форму

Нечипуренко Ольга Миколаївна
професор кафедри спортивної, фізичної та реабілітаційної медицини, фізичної терапії та ерготерапії, д.мед.н.
om.nechipurenko@knmu.edu.ua
 • Загальна інформація
  Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу Харківський національний медичний університет
  Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації
  мовою оригінала
  Перший (бакалаврський) рівень, 227 Фізична терапія, ерготерапія, кваліфікація – бакалавр фізичної терапії, ерготерапії
  Офіційна назва освітньої програми Фізична терапія, ерготерапія
  Тип диплому та обсяг освітньої програми Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців
  Наявність акредитації Сертифікат про акредитацію серія УД № 21010849 Галузь знань та спеціальність/напрям 22 Охорона здоров΄я 227 Фізична терапія, ерготерапія у Харківському національному медичному університеті відповідно до рішення акредитаційної комісії від 6 червня 2019р. протокол № 13б (наказ МОН України від
  12.06.2019 № 821)
  Цикл/рівень Перший (бакалаврський) рівень/сьомий кваліфікаційний рівень Національної рамки кваліфікацій
  Передумови Без обмежень доступу до навчання
  Вимоги щодо попередньої освіти: повна загальна середня освіта, молодший бакалавр спеціальностей
  «Сестринська справа», «Технології медичної
  діагностики та лікування», «Біологія»
  Мова(и) викладання Українська
  Термін дії освітньої програми З 2019 р. до наступного перегляду
  Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми https://knmu.edu.ua/program-catalog/fizterapia-bakalavr/
 • Мета освітньої програми

  Метою освітньо-професійної програми є підготовка кадрів з повною освітою, які відповідають сучасним та майбутнім ринковим умовам, виховання студентів з урахуванням вимог до сучасної університетської освіти. Освітня програма передбачає єднання навчання, науки та практики.

 • Характеристика освітньої програми
  Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)) Галузь – 22 Охорона здоров΄я
  Спеціальність – 227 Фізична терапія, ерготерапія
  Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів
  має як академічну, так і прикладну орієнтацію
  Основний фокус освітньої програми  Спеціальна освіта в галузі «Охорона здоров’я» зі спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»
  Ключові слова: Загальна вища освіта, Охорона здоров’я, спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія
 • Придатність випускників освітньої програми до працевлаштування та подальшого навчання
  Придатність до працевлаштування Спеціальна освіта в галузі «Охорона здоров’я» зі спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія».
  Ключові слова: Загальна вища освіта, Охорона здоров’я, спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія.
  Подальше навчання Випускники мають право продовжити навчання для здобуття другого рівня вищої освіти та здобуття
  кваліфікацій: магістр фізичної терапії, магістр ерготерапії.
 • Викладання та оцінювання

  Викладання та навчання:
  Лекції, семінари, практичні заняття в малих групах, практика, консультації із викладачами.
  Студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання, навчання через клінічну практику тощо.

  Оцінювання:

  Оцінка (за національною шкалою) Мінімальний бал Максимальний бал
  Національна диференційована шкала
  Відмінно 180 200
  Добре 150 179
  Задовільно 120 149
  Незадовільно 0 119
  Національна недиференційована шкала
  Зараховано 120 200
  Не зараховано 0 119
  Склав 60,5 % 100 %
  Не склав 0 % 60,4 %
  Шкала ЕСТS
  A 180 200
  B 160 179
  C 150 159
  D 130 149
  E 120 129
  Fx 70 119
  F 0 69

  Оцінки «Відмінно», «Добре», «Задовільно» виставляються: за підсумками екзаменів, диференційованих заліків та за результатами практично-орієнтованого іспиту. Оцінка «Зараховано» виставляється за підсумками заліків та за результатами практики. Результат «Склав» виставляється за підсумками складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок Б».

 • Програмні компетентності
  Інтегральна компетентність Здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, пов’язані з фізичною терапією та ерготерапією, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, із застосуванням положень, теорій та методів медико-біологічних, соціальних, психолого-педагогічних наук.
  Загальні компетентності (ЗК) ЗК 01. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
  ЗК 02. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
  ЗК 03. Навички міжособистісної взаємодії. ЗК 04. Здатність працювати в команді.
  ЗК 05. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
  ЗК 06. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
  ЗК 07. Здатність спілкуватися іноземною мовою. ЗК 08. Здатність планувати та управляти часом.
  ЗК 09. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
  ЗК 10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
  ЗК 11. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
  ЗК 12. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
  ЗК 13. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
  ЗК 14. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
  ЗК 15. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
  Спеціальні
  (фахові, предметні)
  компетентності
  СК.01. Здатність пояснити пацієнтам, клієнтам, родинам, членам міждисциплінарної команди, іншим медичним працівникам потребу у заходах фізичної терапії, ерготерапії, принципи їх використання і зв’язок з охороною здоров’я.
  СК 02. Здатність аналізувати будову, нормальний та індивідуальний розвиток людського організму та його рухові функції.
  СК 03. Здатність трактувати патологічні процеси та порушення і застосовувати для їх корекції придатні засоби фізичної терапії, ерготерапії.
  СК 04. Здатність враховувати медичні, психолого- педагогічні, соціальні аспекти у практиці фізичної терапії, ерготерапії.
  СК 05. Здатність провадити безпечну для пацієнта/клієнта та практикуючого фахівця практичну діяльність з фізичної терапії, ерготерапії у травматології та ортопедії, неврології та нейрохірургії, кардіології та пульмонології, а також інших областях медицини.
  СК 06. Здатність виконувати базові компоненти обстеження у фізичній терапії та/або ерготерапії: спостереження, опитування, вимірювання та тестування, документувати їх результати.
  СК 07. Здатність допомогти пацієнту/клієнту зрозуміти власні потреби, обговорювати та пояснювати зміст і необхідність виконання програми фізичної терапії та ерготерапії.
  СК 08. Здатність ефективно реалізовувати програму фізичної терапії та/або ерготерапії.
  СК 09. Здатність забезпечувати відповідність заходів фізичної терапії та/або ерготерапії функціональним можливостям та потребам пацієнта/клієнта.
  СК 10. Здатність проводити оперативний, поточний та етапний контроль стану пацієнта/клієнта відповідними засобами й методами та документувати отримані результати.
  СК 11. Здатність адаптовувати свою поточну практичну діяльність до змінних умов.
  СК 12. Здатність надавати долікарську допомогу під час виникнення невідкладних станів.
  СК 13. Здатність навчати пацієнта/опікунів самообслуговуванню/догляду, профілактиці захворю – вань, травм, ускладнень та неповносправності, здоровому способу життя.
  СК 14. Здатність знаходити шляхи постійного покращення якості послуг фізичної терапії та ерготерапії.
 • Програмні результати навчання

  ПРН 01. Демонструвати готовність до зміцнення та збереження особистого та громадського здоров’я шляхом використання рухової активності людини та проведення роз’яснювальної роботи серед пацієнтів/клієнтів, членів їх родин, медичних фахівців, а також покращенню довкілля громади.
  ПРН 02. Спілкуватися усно та письмово українською та іноземною мовами у професійному середовищі, володіти фаховою термінологією та професійним дискурсом, дотримуватися етики ділового спілкування; складати документи, у тому числі іноземною мовою (мовами).
  ПРН 03. Використовувати сучасну комп’ютерну техніку; знаходити інформацію з різних джерел; аналізувати вітчизняні та зарубіжні джерела інформації, необхідної для виконання професійних завдань та прийняття професійних рішень.
  ПРН 04. Застосовувати у професійній діяльності знання біологічних, медичних, педагогічних та психосоціальних аспектів фізичної терапії та ерготерапії.
  ПРН 05. Надавати долікарську допомогу при невідкладних станах та патологічних процесах в організмі; вибирати оптимальні методи та засоби збереження життя.
  ПРН 06. Застосовувати методи й інструменти визначення та вимірювання структурних змін та порушених функцій організму, активності та участі, трактувати отриману інформацію.
  ПРН 07. Трактувати інформацію про наявні у пацієнта/клієнта порушення за Міжнародною класифікацією функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ) та Міжнародною класифікацією функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я дітей та підлітків (МКФ ДП).
  ПРН 08. Діяти згідно з нормативно-правовими вимогами та нормами професійної етики.
  ПРН 09. Реалізувати індивідуальні програми фізичної терапії, ерготерапії.
  ПРН 10. Здійснювати заходи фізичної терапії для ліквідації або компенсації рухових порушень та активності.
  ПРН 11. Здійснювати заходи ерготерапії для ліквідації або компенсації функціональних та асоційованих з ними обмежень активності та участі в діяльності.
  ПРН 12. Застосовувати сучасні науково-доказові дані у професійній діяльності.
  ПРН 13. Обирати оптимальні форми, методи і прийоми, які б забезпечили шанобливе ставлення до пацієнта/клієнта, його безпеку/захист, комфорт та приватність.
  ПРН 14. Безпечно та ефективно використовувати обладнання для проведення реабілітаційних заходів, контролю основних життєвих показників пацієнта, допоміжні технічні засоби реабілітації для пересування та самообслуговування.
  ПРН 15. Вербально і невербально спілкуватися з особами та групами співрозмовників, різними за віком, рівнем освіти, соціальною і професійною приналежністю, психологічними та когнітивними якостями тощо, у мультидисциплінарній команді.
  ПРН 16. Проводити інструктаж та навчання клієнтів, членів їх родин, колег і невеликих груп.
  ПРН 17. Оцінювати результати виконання програм фізичної терапії та ерготерапії, використовуючи відповідний інструментарій, та за потреби, модифіковувати поточну діяльність.
  ПРН 18. Оцінювати себе критично, засвоювати нову фахову інформацію, поглиблювати знання за допомогою самоосвіти, оцінювати й представляти власний досвід, аналізувати й застосовувати досвід колег.

 • Освітні компоненти (силабуси)

  Навчальний план 2019
  Навчальний план 2019 у перегляді 2023 р.

  Перелік нормативних освітніх компонентів навчального плану ОПП «Фізична терапія, ерготерапія»:

  1-й курс
  2-й курс
  3-й курс
  4-й курс

  Перелік вибіркових освітніх компонентів навчального плану ОПП «Фізична терапія, ерготерапія»:

  1-й курс
  2-й курс
  3-й курс
  4-й курс

 • Ресурсне забезпечення реалізації програми
  Кадрове забезпечення До реалізації програми залучаються науково-педагогічні працівники з науковими ступенями доктора медичних наук, кандидата медичних наук, доктора наук з вченими званнями з фахових дисциплін з підтвердженим рівнем наукової і професійної активності.
  Матеріально-технічне забезпечення Для забезпечення віртуального та інтерактивного навчання, навчальні лабораторії оснащені 22 інтерактивними дошками, 248 відеосистемами, 45 відеопроекторами.
  Оснащеність навчальних аудиторій мультимедійним обладнанням становить 100%. Мережеве та комунікативне обладнання повністю ґрунтується на оптиковолоконних технологіях із швидкістю передачі даних до 1 Гб/с та є 22 комп’ютерних класи. В навчальному процесі використовується комп’ютерна техніка з терміном експлуатації не більше 8 років. Користування Інтернет-мережею безлімітне. Працюють: навчально-науковий медичний комплекс
  Університетська клініка», НДІ гігієни праці та професійних захворювань, Університетський стоматологічний центр, Центр доклінічних та клінічних досліджень, Центр гендерної освіти, 4 проблемних лабораторії, анатомічний музей, віварій, центр тестування, аудиторії для симуляційного навчання (фантоми), Центральна науково-дослідна лабораторія університету, Навчально-науковий інституту з підготовки іноземних громадян, Навчально-науковий інститут якості освіти, 6 навчальних науково-виробничих об’єднань.
  Наявна вся необхідна соціально-побутова інфраструктура, кількість місць у гуртожитках відповідає вимогам.
  Інформаційне та навчально-методичне забезпечення Наявність офіційного сайту ХНМУ http://knmu.edu.ua/; сайт Наукової бібліотеки ХНМУ http://libr.knmu.edu.ua. Наукова бібліотека володіє фондом навчальної літератури з усіх дисциплін, що вивчаються; Підтримуючи політику відкритого доступу, Наукова бібліотека формує електронні ресурси на допомогу освітньому і науковому процесам університету, а також для інтелектуального дозвілля користувачів. Сайт Наукової бібліотеки ХНМУ – зручна точка віддаленого доступу до ресурсів власної і зовнішньої генерації, в першу чергу, це – Електронний каталог, Репозитарій ХНМУ, інтерактивні бази тестів «КРОК» та USMLE; Електронний каталог разом із спеціалізованими базами даних налічує 259 тис. бібліографічних записів, серед яких 3 313 – з посиланнями на повні тексти. створено і постійно поповнюються проблемно-орієнтовані бази даних: за основними напрямками наукових досліджень університету – «Здоров’я здорових», «Мініінвазивні втручання», «Серцево-судинні захворювання», «Вірусно-бактеріальні інфекції», а також з актуальної тематики – «Доказова медицина», «Військова медицина» та «Недуги «великих» (повнотекстова); Репозитарій ХНМУ – налічує 23 450 документів, серед яких навчально-методичних матеріалів – 2 023, що забезпечує студентів можливістю самопідготовки у режимі 24/7. Бібліотека пропагує, в першу чергу, світові ресурси відкритого доступу за допомогою покажчиків з гіперпосиланнями на науково-освітні та наукові медичні Інтернет-ресурси, такі як PubMed (Medline), Cochrane Library, Science Direct, DOAJ, Open J-Gate та інші. Всі читальні зали та зали електронної інформації мають вільний доступ до мережі Інтернет і працюють в зоні Wi-Fi.
 • Академічна мобільність
  Національна кредитна мобільність Укладені угоди про академічну мобільність, які передбачають навчання студентів в рамках кредитно- трансферної системи з можливістю перезарахування
  кредитів (обсяг одного кредиту 30 годин).
  Міжнародна кредитна мобільність Міжнародна кредитна мобільність здійснюється на підставі Закону України «Про Вищу освіту» та угодами між  навчальними закладами
  Навчання іноземних здобувачів вищої освіти Не здійснюється.