Про нас

Кафедра епідеміології Харківського національного медичного університету була заснована у 1930 році. Основними напрямками діяльності кафедри є навчальна, наукова, методична та консультативна робота.
Навчальна діяльність кафедри полягає у підготовці здобувачів освіти за різними освітніми компонентами (дисциплінами) освітньо-професійних програм «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія», «Сестринська справа» та «Громадське здоров`я». У рамках післядипломної освіти здійснюється підготовка лікарів-інтернів, стажування та спеціалізація лікарів, тематичне удосконалення фахівців.
Основними напрямками науково-дослідної роботи кафедри є удосконалення та наукове обґрунтування системи епідеміологічного нагляду інфекційних хвороб із застосуванням нових методів, в тому числі методів моделювання епідемічних процесів та інформаційних технологій; забезпечення біобезпеки країни шляхом розробки та наукового обґрунтування раціональних та ефективних профілактичних та протиепідемічних заходів; розробка сучасних технологій інфекційного контролю та профілактики інфекцій, пов’язаних із наданням медичної допомоги, та шляхів стримування резистентності мікроорганізмів до антимікробних препаратів, аналіз впливу війни та її наслідків на епідемічний процес поширених інфекцій на засадах інформаційних технологій. Окремим розділом наукової роботи є вивчення питань епідеміології та профілактики неінфекційних хвороб.
Наукова та навчальна діяльність тісно пов`язана з методичною роботою – розробкою нових навчальних курсів, підготовкою монографій, навчальних посібників, методичних рекомендацій з епідеміології, актуальних проблем епідеміологічного нагляду та забезпечення епідемічного благополуччя населення. . В теперішній час на кафедрі епідеміології виконуються науково – дослідна робота (НДР), яка має пріоритетне бюджетне фінансування МОЗУ,  є ініціативна НДР, співробітники кафедри беруть участь у виконанні конкурсної НДР, що фінансується з держбюджету через Національний фонд досліджень України.
Кафедра бере активну участь у міжнародних наукових проектах та асоціаціях, реалізує міжнародні ґранти та можливості академічної мобільності тощо.

Контактні дані
Адреса:
м. Харків, вул. Трінклера, 12, учбовий корпус Б, 3-й поверх
Завідувач
Чумаченко Тетяна Олександрівна
д.мед.н, професор
to.chumachenko@knmu.edu.ua
Відповідальні особи
Макарова Вікторія Іванівна
Відповідальна за навчальну роботу та міжнародну діяльність, асистент
vi.makarova@knmu.edu.ua
Райлян Марина Володимирівна
Відповідальна за наукову роботу та післядипломну освіту, асистент
mv.railian@knmu.edu.ua
Бережна Антоніна Валентинівна
Відповідальна за виховну роботу та студентський науковий гурток, асистент
av.berezhna@knmu.edu.ua
Колектив кафедри
Семішев Віктор Іванович
к.мед.н, доцент
vi.semishev@knmu.edu.ua
Філіпченко Сергій Миколайович
к.мед.н., доцент
sm.filipchenko@knmu.edu.ua
Ключник Інна Олексіївна
асистент
ii.kliuchnyk@knmu.edu.ua
Орловська Катерина Володимирівна
асистент
kv.orlovska@knmu.edu.ua
Монакова Ольга Сергіївна
асистент
os.monakova@knmu.edu.ua

Кафедра епідеміології ХНМУ є однією із старіших не тільки в Україні, а й у світі. Вона була заснована у 1930 р. Михайлом Миколайовичем Соловйовим, учнем засновника вітчизняної наукової епідеміології академіка Данила Кириловича Заболотного. Вчений зі світовим ім’ям, член АМН СРСР, заслужений діяч науки УРСР академік М.М. Соловйов очолював кафедру з 1930 по 1969 рр. В 1933 р. М.М. Соловйов видав українською мовою підручник за курсом «Епідеміологія», а в 1936 р. – посібник для лікарів і студентів «Загальна епідеміологія». Ці підручники стали першими в Україні друкованими виданнями такого напрямку.

На сьогодні кафедра є однією з провідних наукових установ з питань епідеміологічного нагляду за інфекційними захворюваннями, центром підготовки кадрів для закладів системи охорони здоров’я України. Кафедра має науковий авторитет в міжнародній медичній спільноті, постійно розвивається, оперативно реагує на виклики та біологічні загрози в сучасному світі, привертаючи увагу до пріоритету профілактичного напрямку медицини.

Матеріально-технічне забезпечення кафедри дозволяє застосовувати в освітньому процесі сучасні педагогічні технології. Кафедра має музей історії кафедри та наукову бібліотеку, що використовуються в навчальній та виховній роботі. На кафедрі діє науковий гурток для здобувачів вищої освіти.

За період існування на кафедрі підготовлено 15 докторів і 65 кандидатів медичних наук, на теперішній час на кафедрі виконується три дисертаційні роботи на здобуття ступеня доктора філософії.

Систематично кафедра проводить науково-практичні конференції, матеріали яких видає, також постійно оновлюється банк методичних рекомендацій, навчальних посібників. Наукові здобутки узагальнюються у монографіях співробітників.

На кафедрі проводиться підготовка здобувачів освіти за освітньо-професійними програмами (ОПП) «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія», «Сестринська справа» та «Громадське здоров`я» за наступними освітніми компонентами (дисциплінами):

  • для здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем 5-го та 6-го курсу I, II, III, IV медичних факультетів та V, VI та VII медичних факультетів з підготовки іноземних студентів, які навчаються за ОПП «Медицина» та «Педіатрія» основними освітніми компонентами є «Епідеміологія та принципи доказової медицини» та «Військова епідеміологія», вибірковими освітніми компонентами є «Актуальні питання імунопрофілактики», «Методи епідеміології в клінічній медицині. Основи доказової медицини», «Епідеміологія та профілактика інфекцій, які пов’язані з наданням медичної допомоги» – денна форма навчання;
  • для здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем 4-го курсу за спеціальністю «Стоматологія» з основним освітнім компонентом є «Епідеміологія», вибірковим освітнім компонентом є «Біостатистика та клінічна епідеміологія», «Особливості дезінфекції та стерилізації в закладах охорони здоров’я стоматологічного профілю», «Епідеміологія та профілактика інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги в закладах охорони здоров’я стоматологічного профілю. Основи інфекційного контролю», «Актуальні питання епідеміології і профілактики інфекцій з аерозольним механізмом передачі збудника в практиці лікаря – стоматолога» – денна форма навчання,
  • для здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем, які навчаються за ОПП «Сестринська справа» вибірковими освітніми компонентами є «Епідеміологія», «Вакцинопрофілактика в практиці медичної сестри», «Роль медичної сестри у профілактиці інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги», «Протиепідемічні заходи в осередках інфекційних хвороб», «Особливості репроцесингу медичних виробів в закладах охорони здоров’я», «Поводження з медичними відходами як складова інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я», «Біологічна зброя, біотероризм. Засоби захисту та профілактики», «Біологічна безпека та біологічний захист в умовах війни та у мирний час» – денна та заочна форми навчання;
  • для здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем,  які навчаються за ОПП «Сестринська справа» основним освітнім компонентом є «Доказова медицина та стандартизація медсестринської допомоги», вибірковим освітнім компонентом є «Біологічна безпека та біологічний захист в умовах війни та у мирний час» – заочна форма навчання;
  • для здобувачів другої вищої освіти магістерського рівня за ОПП «Громадське здоров’я» основними освітніми компонентами є «Епідеміологічний нагляд та оцінка стану здоров`я та благополуччя населення», «Сучасні проблеми епідемічних захворювань та організація протиепідемічних заходів», вибірковими освітніми компонентами є «Біологічна безпека та біологічний захист в умовах війни та у мирний час», «Основи імунології та імунопрофілактики», «Молекулярна епідеміологія. Паразитологія» – заочна форма навчання

Наразі кафедра активно використовує в навчальному процесі технології дистанційного навчання, створюються власні дистанційні курси з освітніх компонентів.

Основними напрямками науково-дослідної роботи кафедри є удосконалення та наукове обґрунтування системи епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами, застосовуючи нові методи, в тому числі методи моделювання епідемічних процесів та інформаційні технології; забезпечення біобезпеки країни шляхом розробки та наукового обґрунтування раціональних та ефективних профілактичних та протиепідемічних заходів; розробка сучасних технологій інфекційного контролю та профілактики інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги, та шляхів стримування резистентності мікроорганізмів до антимікробних препаратів; створення системи епідеміолого-епізоотичного нагляду за інфекціями, спільними для людей і тварин, у контексті стратегії «Єдине здоров’я», проведення профілактичних та протиепiдемiчних заходiв при COVID-19.

Наразі співробітники проводять аналіз впливу війни та її наслідків на епідемічний процес поширених інфекцій на засадах інформаційних технологій, аналіз проблем та викликів при впровадженні інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я та закладах соціального захисту населення, спричинених пандемією COVID-19, війною з росією та пов’язаних з цими подіями соціальною та гуманітарною катастрофами в Україні, працюють над розробкою інтелектуальних технологій оцінки епідемічної ситуації для підтримки прийняття управлінських рішень у сфері біологічної безпеки населення та соцiолого-математичним моделюванням  ефективностi управлiння соцiально-епiдемiчними процесами для забезпечення національної безпеки України.

За останні 5 років було надруковано понад 300 статей та тез доповідей, в тому числі в журналах 1-го та 2 –го квартилів наукометричних баз Scopus та   Web-of-Science, видано інформаційних листів – 3, методичних вказівок – 21, монографій – 2, отримано 14 патентів, 10 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

Кафедра епідеміології плідно співпрацює:

  • з вищими навчальними закладами та науково-дослідними інститутами – кафедрами Харківського національного медичного університету та Навчально-науковим медичним центром “Унiверситетська клiнiка” ХНМУ; Національним медичним університетом ім. О.О. Богомольця (НМУ); Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна; Комунальним некомерційним підприємством Харківської обласної ради «Обласний медичний клінічний центр урології і нефрології ім. В.І. Шаповала»; ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України»; ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМН України»; Національним аерокосмічним університетом ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»; ННЦ «Інститут експериментальної та клінічної ветеринарної медицини»; ДУ” Нацioнальний iнститут терапiї iм. Малоi НАМН Украiни”, ДУ “Iнститут неврологii, психiатрiї та наркологiї нацioнальної академiї медичних наук Украiни” тощо;
  • з закладами практичної охорони здоров’я – Центром громадського здоров’я МОЗУ; ДУ “Харкiвський обласний  центр контролю та профiлактики хвороб МОЗ України”; Військово-медичним клінічним центром Північного регіону; КП «Комунальне некомерційне підприємство Шепетівський Центр первинної медико- санітарної допомоги» Шепетівської районної ради Хмельницької області; КЗОЗ «Харківська обласна дитяча клінічна лікарня № 1»; КП «3-я міська клінічна лікарня Полтавської міської ради»; КЗОЗ «Обласний спеціалізований будинок дитини Зелений гай»; КЗОЗ «Харківський обласний центр профілактики і боротьби зі СНІДом»; КП «Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико – санітарної допомоги № 1» Кам’янської міської ради Дніпропетровської області»

Для лікарів та сестер медичних закладів охорони здоров’я регулярно проводяться теоретичні заняття з епідеміології, профілактики та епідеміологічного нагляду за найбільш актуальними інфекційними захворюваннями та тренінги з ключових питань інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я, таких, як гігієна рук медичного персоналу, поводження з медичними відходами, вакцинопрофілактики тощо.

Кафедра бере активну участь у спільних міжнародних наукових проектах, в рамках співробітництва з The Baltic Antibiotic Resistance collaborative Network (BARN) (проекти EniLab, Healthcare Improvement Work in Europe: implementing guidelines preventing – HIWE та ін.), European Joint Action on antimicrobial resistance and healthcare-associated infections (EU-JAMRAI) (проекти Europe fostering synergies to keep antibiotics working, HCAI, The Optimal Strategy of the Prevention of CAUTI), з CDC (Centers for Disease Сontrol and Prevention, USA) та DTRA (The Defense Threat Reduction Agency) з питань впровадження інтервенційної епідеміології в Україні, концепції «One Health» тощо. Завідувачка кафедри проф. Т.О.Чумаченко залучається у якості експерта до виконання наукового проекту Євросоюзу Горизонт 2020 «MOOD» (MOnitoring Outbreaks for Disease surveillance in a data science context).

Кафедра має офіційні угоди про науково-методичну співпрацю з наступними закордонними закладами: Public Health Agency of Sweden, Respublikines Vilniaus universitetines ligonines; Sfanta treime municipal clinical hospital Chisanau (Молдова).

Співробітники кафедри у 2021 р. отримали 7 ґрантів від ВООЗ та Агенції зі зменшення загроз (США) для участі у щорічних наукових Симпозіумів та міжнародних наукових форумів, для підготовки у якості тренерів мобільних бригад з вакцинації проти COVID-19; пройшли стажування за кордоном у National Health Insurance Service (Корея) та інших інституціях.

Результати наукових досліджень кафедри епідеміології були представлені на численних міжнародних наукових форумах в США, Швеції, Австрії, Італії, Бельгії, Греції, Франції, Данії, Фінляндії, Туреччині, Польщі, Литовській Республіки, Грузії, Казахстані, Узбекистані, Україні тощо.

Завідувачка кафедри проф. Т.О.Чумаченко є рецензентом наукових статей в провідних наукових виданнях з високим імпакт-фактором наукометричних баз Scopus,Web of Science, таких як «Globalization and Health»,  «Frontiers in Public Health», «Epidemioligia»,  «Infectious Disease Reports», «Medicina», «Healthcare», «Vaccines», «International Journal of Environmental Research and Public Health» та ін. Тільки за 2023 р. нею підготовлено 43 рецензії 34 рукописів статей.

На кафедрі здійснюється підготовка лікарів-інтернів за спеціальністю «Епідеміологія». Для лікарів-інтернів за спеціальністю «Клінічна лабораторна діагностика» як суміжний цикл, викладається курс «Сучасні аспекти бактеріальних та вірусних інфекцій».

Для лікарів закладів охорони здоров’я проводяться 3-х місячні та 5-ти місячні цикли вторинної спеціалізації за спеціальністю «Епідеміологія», цикл спеціалізації та стажування за спеціальністю «Епідеміологія», курси тематичного удосконалення з актуальних проблем епідеміології та профілактики патологічних станів людини та збереження громадського здоров’я – «Епідеміологія та профілактика інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги», «Епідеміологічні дослідження в клінічній та профілактичній медицині. Основи доказової медицини», «Вибрані питання епідеміології дихальних шляхів. COVID-19 – сучасні виклики», «Актуальні питання епідеміології та профілактики сучасних інфекцій в умовах війни та ліквідації її наслідків» тощо. Тематика курсів постійно оновлюється у відповідності до нових викликів у сфері громадського здоров’я, досягнень епідеміологічної науки та замовлень практичних закладів охорони здоров’я.

Науковий гурток

Керівник студентського наукового гуртка: асистент кафедри епідеміології Бережна Антоніна Валентинівна

Члени гуртка: студенти ІV–VІ курсів медичних факультетів ХНМУ

Формат проведення: засідання гуртка в online форматі на платформі Google Teams / Meet.

Основні напрями роботи гуртка:

  • здійснення студентами дослідницької роботи у сфері епідеміології, узагальнення та викладення результатів наукових досліджень на студентських наукових конференціях та публікація у наукових журналах;
  • участь членів гуртка у позанавчальних виховних, культурно-спортивних заходах ХНМУ, у заходах, які організує студентське наукове товариство та інші громадські організації.

У 2022-2023 навчальному році здобувачі освіти, які є членами наукового гуртка кафедри епідеміології, брали участь у 7 науково – практичних конференціях в Україні та у 4 науково – практичних конференціях інших країн, результати науково – дослідної роботи студентів опубліковані у 18 роботах.

Нормативні документи освітнього процесу
Навчальні матеріали