"Лабораторна діагностика" (бакалавр), 2020

Код та назва спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування
Освітній ступінь Бакалавр
Стуктурний підрозділ ІV медичний факультет
Випускова кафедра Кафедра клінічної лабораторної діагностики
Гарант освітньої програми Залюбовська Ольга Іллівна
Впроваджено в дію: з 01.09.2020 року
Обговорення освітньої програми

Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку або заповнити онлайн-форму

Залюбовська Ольга Іллівна
Завідувачка кафедри клінічної лабораторної діагностики, д.м.н., професор
oi.zaliubovska@knmu.edu.ua
 • Загальна інформація
  Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу Харківський національний медичний університет
  Повна назва кваліфікації мовою оригінала Бакалавр за спеціальністю «Технології медичної діагностики та лікування», спеціалізація «Лабораторна діагностика». Лаборант (медицина)
  Офіційна назва освітньої програми Лабораторна діагностика
  Тип диплому та обсяг освітньої програми
  Одиничний диплом
  – 240 ЄКТС;
  – 120 ЄКТС;
  – 180 ЄКТС;
  50% обсягу освітньої програми спрямовано на загальні та спеціальні (фахові) компетентності за даною спеціальністю
  Наявність акредитації Немає акредитації спеціальності, акредитація ХНМУ
  Цикл/рівень Перший (бакалаврський) рівень/шостий кваліфікаційний рівень Національної рамки кваліфікацій
  Передумови Без обмежень доступу до навчання
  Умови вступу визначаються «Правилами прийому до Харківського національного медичного університету», затвердженими Вченою радою.
  Мова(и) викладання Українська мова
  Термін дії освітньої програми З 2020 р. до наступного перегляду
  Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми meduniver@knmu.kharkov.ua
 • Мета освітньої програми

  Підготовка фахівця, здатного виконувати роботу бакалавра-лаборанта (медицина) в галузі охорони здоров’я на відповідній первинній посаді, підготовка до виконання сучасних методів та технологій досліджень у лабораторіях різного профілю (гістологічній, гістохімічній, клініко-діагностичній, біохімічній, бактеріологічній, вірусологічній, імунологічній, цитогенетичній, молекулярно-генетичній, цитологічній, санітарно-гігієнічній, патологоанатомічній, судово-медичній, паразитологічній тощо), організації та керівництва роботою структурних підрозділів лабораторій.

 • Характеристика освітньої програми
  Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)) Галузь знань – 22 «Охорона здоров’я»
  Спеціальність – 224 «Технології медичної діагностики та лікування»
  Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна
  Основний фокус освітньої програми  Знання з питань охорони здоров’я населення, лабораторної медицини, профілактики захворювань та функціональної діагностики, необхідні для здійснення професійної діяльності
  Опис предметної області Об’єкт вивчення та діяльності:
  збереження здоров’я населення, лабораторне діагностування та профілактика захворювань людини
  Цілі навчання:
  підготовка фахівця, здатного виконувати роботу бакалавра-лаборанта (медицина) в галузі охорони здоров’я на відповідній первинній посаді, підготовка до виконання сучасних методів та технологій досліджень у лабораторіях різного профілю (клініко-діагностичній, біохімічній , гістологічній, гістохімічній, бактеріологічній, вірусологічній, імунологічній, цитогенетичній, молекулярно-генетичній, цитологічній, санітарно-гігієнічній, патологоанатомічній, судово-медичній, паразитологічній тощо), організації та керівництва роботою структурних підрозділів лабораторій.
  Теоретичний зміст предметної області:фундаментальні, біомедичні, клінічні та соціальні дисципліни, знання з питань охорони здоров’я населення, профілактики захворювань, лабораторної та функціональної діагностики, необхідні для здійснення професійної діяльності
  Методи, методики та технології:
  сучасні методики та технології лабораторних досліджень (клініко-діагностичні, біохімічні, гістологічні, гістохімічні, бактеріологічні, вірусологічні, імунологічні, цитологічні, молекулярно-генетичні, патологоанатомічні, санітарно-гігієничні то що), організація та керівництво роботою структурних підрозділів лабораторій.
  Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вищої освіти вчиться застосовувати і використовувати):
  майбутній бакалавр лабораторної діагностики повинен вміти використовувати сучасне обладнання клініко- діагностичних, біохімічних, гістологічних, гістохімічних, бактеріологічних, вірусологічних, імунологічних, цитогенетичних, цитологічних, молекулярно-генетичних, санітарно-гігієнічних, патологоанатомічних, судово-медичних, паразитологічних та інших лабораторій відповідно до держстандартів і стандарту ISO/IES.
 • Придатність випускників освітньої програми до працевлаштування та подальшого навчання
  Придатність до працевлаштування Фахівець здатний виконувати зазначену в ДК 003-2010 професійну роботу:

  • 3221 лаборант (медицина).

  Може займати відповідну первинну посаду:

  • старший лаборант (медицина);
  • лаборант з бактеріології;
  • лаборант з імунології;
  • лаборант клініко-діагностичної лабораторії;
  • лаборант (медицина);
  • лаборант з патологоанатомічних досліджень;
  • лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії;
  • лаборант судово-медичної лабораторії.
  Подальше навчання Здобуття другого (магістерського) рівня, подальша післядипломна освіта, що здійснюється відповідно до чинних вимог в залежності від сфери діяльності.
 • Викладання та оцінювання
  Викладання та
  навчання
  Проблемно-орієнтоване навчання з набуттям компетентностей, достатніх для розв’язання проблем у професійній галузі. Оволодіння сучасними методиками та технологіями лабораторних досліджень.
  Проведення самостійної роботи з використанням ресурсної бази університету. Отримання навичок наукової роботи у студентському науковому товаристві.
  Оцінювання Проміжний контроль у формі підсумкових заннять, заліків, діф. заліків, іспитів відповідно до навчального плану. Практичнее навчання оцінюється діференційними заліками згідно до навчального плану. Атестація здійснюється у вигляді ліцензійного інтегрованого іспиту та практично-орієнтованого іспиту (іспитів).
  Ліцензійний інтегрований іспит, проводиться відповідно до Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів, затвердженого наказом МОЗ України від 14.08.1998 р. №251 і здійснюється Екзаменаційною комісієюВНЗ та Центром тестування при МОЗ України.
  Практично-орієнтований іспит проводиться у формі атестаційних екзаменів або комплексного атестаційного екзамену. Практично-орієнтованим іспитом оцінюється набуття загальних та спеціальних компетентностей в умовах наближених до професійної діяльності.
 • Програмні компетентності
  Інтегральна компетентність Здатність використовувати професійні знання, практичні навички при виконанні досліджень в лабораторіях різного профілю та інтерпретувати їх результати.
  Загальні компетентності (ЗК) ЗК 1. Цінування та повага до різноманітності та мультикультурності.
  ЗК 2. Здатність спілкуватися українською мовою, як усно, так і письмово.
  ЗК 3. Здатність спілкуватися другою мовою.
  ЗК 4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
  ЗК 5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії.
  ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
  ЗК 7. Здатність вчитися і бути сучасно навченим.
  ЗК 8. Прихильність безпеці.
  ЗК 9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
  Фахові компетентності (ФК) ФК 1. Здатність проводити підготовку оснащення робочого місця до проведення лабораторних досліджень.
  ФК 2. Здатність визначати якісний та кількісний склад речовин та їх сумішей.
  ФК 3. Здатність використовувати знання про морфологічні зміни тканин і органів для діагностики патологічних станів.
  ФК 4. Здатність виявляти зв’язок етіопатогенезу захворювань з клінічними проявами та результатами додаткових метод.
  ФК 5. Здатність використовувати результати лабораторних досліджень для діагностики онкопатології.
  ФК 6. Здатність використовувати результати лабораторних досліджень в клініці внутрішніх хвороб
  ФК 7. Здатність використовувати результати лабораторних досліджень для діагностики дитячих хвороб.
  ФК 8. Здатність використовувати результати лабораторних досліджень для діагностики захворювань хірургічного проф.
  ФК 9. Здатність використовувати результати лабораторних досліджень для діагностики дерматовенерологічних хвороб.
  ФК 10. Здатність використовувати результати лабораторних досліджень  для діагностики інфекційних хвороб та визначення ефективності протиепідемічних заходів.
  ФК 11. Здатність виконувати гістологічні та цитологічні дослідження, інтерпретувати їх результати.
  ФК 12. Здатність виконувати загальноклінічні, гематологічні дослідження з метою діагностики хвороб, оцінки їх перебігу, ефектиного прогнозу Здатність виконувати біохімічні дослідження, інтерпретувати їх результати.
  ФК 13. Здатність виконувати мікробіологічні, вірусологічні та імунологічні дослідження для виявлення етіологічних чинників хвороб, санітарно-бактеріологічного стану довкілля.
  ФК 14. Здатність виконувати лабораторні дослідження та діагностувати паразитарні інвазії.
  ФК 15. Здатність виконувати санітарно-гігієнічні дослідження об’єктів довкілля, фізичних і хімічних факторів, антропогенних впливів тощо з підготовкою заключення.
  ФК 16. Здатність надавати першу медичну допомогу та забезпечувати лабораторно-діагностичну складову в умовах війни та надзвичайних ситуацій.
 • Програмні результати навчання

  ПРН 1. Володіти гуманітарними, природничо-науковими та професійними знаннями; формулювати ідеї, концепції з метою викори- стання в роботі академічного або професійного спрямування, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) сус- пільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
  ПРН 2. Демонструвати здатність знаходити рішення у професійній діяльності, мати достатню компетентність в методах самостійних досліджень, бути здатним інтерпретувати їх результати.
  ПРН 3. Застосовувати знання та навички із загальної та професійної підготовки при вирішенні спеціалізованих завдань.
  ПРН 4. Аналізувати результати досліджень морфологічно- функціонального стану організму та довкілля.
  ПРН 5. Оцінювати результати клінічних досліджень і оцінки довкілля та аргументувати їх значимість.
  ПРН 6. Використовувати комплекс необхідних гуманітарних, природничо- наукових та професійних знань для вирішення питань май- бутньої фахової діяльності.
  ПРН 7. Здійснювати пошук інформації з різних джерел для розв’язання фахових задач.
  ПРН 8. Формувати та застосовувати гуманітарні та професійні знання при співпраці в колективі та спілкуванні із суб’єктами груп контактування.
  ПРН 9. Виявляти, узагальнювати та вирішувати проблеми що виникають в процесі професійної діяльності, формувати почуття відповідальності за виконувану роботу.
  ПРН 10. На основі гуманітарних знань демонструвати соціальний оптимізм, повагу до етичних принципів. Проявляти позитивну про- фесійну, соціальну та емоційну поведінку і адаптувати її до системи загальнолюдських цінностей; в межах компетенції проявляти са- мостійність і відповідальність в роботі. Розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової актив- ності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
  ПРН 11. Ідентифікувати, відтворити навички виконання професійних дій згідно з вимогами ергономіки та фізіології праці.
  ПРН 12. Впроваджувати стандарти професійної діяльності. Виконувати дослідження відповідно до методик.
  ПРН 13. Демонструвати виконання досліджень та брати участь у внутрішньо-лабораторному контролі якості.
  ПРН 14. Комбінувати поєднання різних технологічних прийомів лабораторних досліджень для вирішення типових професійних завдань
  ПРН 15. Виявляти готовність виконувати точно та якісно дослідження, удосконалювати методики їх проведення та навчати інших.

 • Освітні компоненти

  Навчальний план 2020

  Перелік нормативних компонент навчального плану ОП «Лабораторна діагностика» спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування» освітнього ступеня «бакалавр»:

  1-й курс

  2-й курс

  3-й курс

  4-й курс

  Перелік вибіркових компонент навчального плану ОП «Лабораторна діагностика» спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування» освітнього ступеня «бакалавр»:

  1-й курс

  2-й курс

  3-й курс

  4-й курс

  Перелік нормативних компонент навчального плану ОП «Лабораторна діагностика» спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування» освітнього ступеня «бакалавр» (починаючи з 2 курсу навчання):

  2-й курс

  3-й курс

  4-й курс

  Перелік вибіркових компонент навчального плану ОП «Лабораторна діагностика» спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування» освітнього ступеня «бакалавр» (починаючи з 2 курсу навчання):

  2-й курс

  3-й курс

  4-й курс

  Перелік нормативних компонент навчального плану ОП «Лабораторна діагностика» спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування» освітнього ступеня «бакалавр» (починаючи з 3 курсу навчання):

  3-й курс

  4-й курс

  Перелік вибіркових компонент навчального плану ОП «Лабораторна діагностика» спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування» освітнього ступеня «бакалавр» (починаючи з 3 курсу навчання):

  3-й курс

  4-й курс

 • Ресурсне забезпечення реалізації програми
  Кадрове забезпечення Проектна група: 2 доктори наук, професори та 3 кандидати наук, доценти.
  Гарант, розробник освітньої програми (керівник проектної групи): доктор медичних наук,професор, завідувач кафедри клінічної лаборатоної діагностики О.І. Залюбовська має стаж науково-педагогічної роботи понад 23 рік, є визнаним професіоналом з досвідом дослідницької діяльності в галузі охорони здоров’я.
  Всі науково-педагогічні працівники мають науковий ступінь та вчене звання та підтверджений рівень наукової і професійної активності.
  Матеріально-технічне забезпечення Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним обладнанням відповідає потребі. Наявна вся необхідна соціально-побутова інфраструктура, кількість місць у гуртожитках відповідає вимогам. Наявні бази практики для практичного навчання.
  Наявність навчально-наукового медичного комплексу «Університетська клініка», НДІ гігієни праці та професійних захворювань, Університетського стоматологічного центру, Центру доклінічних та
  клінічних досліджень, Центру гендерної освіти, 4 проблемних лабораторій, анатомічного музею, віварію, центру тестування, аудиторій для симуляційного навчання (фантоми), Центральної науково-дослідної лабораторії університету, навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян, навчально-наукового інституту якості освіти, 6 навчальних науково-виробничих об΄єднань. В ХНМУ наявні 32 локальні комп’ютерні мережі і 55 точок бездротового доступу до мережі Інтернет. Користування Інтернет-мережею безлімітне.
  Інформаційне та навчально-методичне забезпечення Загальний фонд Наукової бібліотеки нараховує 999 175 документів, серед яких державною мовою – 216 300 примірників, російською – 699 844, іноземними мовами – 83 031. Фонд наукової літератури нараховує 394 114 при- мірників, фонд навчальної літератури – 579 649 примірників, у тому числі державною мовою – 168 791, російською

  • 376 638, іноземною (англійською) мовою – 34

  Сучасних підручників та посібників, виданих за останні 5 років, у фонді є 418 назв у кількості 20 435 прим.
  Працює web-сайт Наукової бібліотеки ХНМУ http://libr.knmu.edu.ua, який надає зручний віддалений доступ до різноманітних інформаційних ресурсів, в т.ч.:

  • Електронний каталог – понад 210 тисяч бібліографічних описів, в т.ч. посилань на повні тексти – понад 2,2 тисячі (підручники, навчально-методична література, матеріали конгресів та конференцій, періодичні видання тощо), створено і постійно поповнюються проблемно-орієнтовані бази даних: за основними напрямками нау- кових досліджень університету – «Здоров’я здорових», «Мініінвазивні втручання», «Серцево-судинні захво- рювання», «Вірусно-бактеріальні інфекції», а також з актуальної тематики – «Доказова медицина», «Військова медицина» та «Недуги «великих» (повнотекстова);
  • Репозитарій ХНМУ – перший серед медичних вишів України із вільним доступом до навчально-методичних і наукових матеріалів, налічує понад 12 тисяч повнотекстових документів, в т.ч. 1,3 тисячі – навчально-методичних і лекційних матеріалів. Включення в Репозитарій не тільки чисто наукових, але і навчально- методичних, лекційних матеріалів, забезпечує студентів можливістю самопідготовки у режимі 24/7;
  • бази даних, в першу чергу біомедичного профілю, серед яких Medline, Cochrane Library, Academic Search Premier, Health Sourse, PubMed, DOAJ, Open J-Gate, BioOne та ін. За програмою проекту “Електронна інформація для бібліотек“ (eIFL Direct) нам надаються безкоштовні тріал-доступи: до наукометричних баз даних Web of Science від видавництва Thomson Reuters, ресурсів East View Information Services, Консорціуму JSTOR різних зарубіжних видавництв, таких як Royal Society Publishing, Nature, Academic Press, Springer International Publishing AG, Institute of Physics Publishing (IOP Publishing), до електронних версій журналів The New England Journal of Medicine, Pediatric Neurology Briefs, до журналів та книжок Elsevier, ресурси компанії Ovid – Іnteractive Human: the 3D Real-time Body” (Мультимедійна інтерактивна 3D анатомія людини), Pharmacovigilance Insight, APA PsycINFO™, PsycTESTS тощо;
  • web-покажчик медичних журналів з інтерактивними посиланнями на електронні архіви.

  Всі читальні зали та зали електронної інформації працюють в зоні Wi-Fi і забезпечують вільний доступ до мережі Інтернет.

 • Академічна мобільність
  Національна кредитна мобільність Індивідуальна академічна мобільність реалізується у рамках договорів із закладами освіти та науковими установами країни щодо встановлення науково-освітянських відносин для задоволення потреб розвитку освіти і науки, зокрема з Харківським національним університетом ім. В.Н. Каразіна; Харківською медичною академією післядипломної освіти; Харківським національним університетом радіоелектроніки; Національним фармацевтичним університетом; Національним медичним університетом ім. О.О. Богомольця (Київ); Львівським національним медичним університетом ім. Данила Галицького; Вінницьким національним медичним університет ім. М.І. Пирогова; Національною академією післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (Київ); ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» (Полтава); Одеським національним медичним університетом; ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України» (Харків); ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМН України» (Харків); ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії НАМН України» (Харків); ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. М.І. Ситенка НАМН України» (Харків); ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України» (Харків); ДУ «Інститут кріобіології та кріомедицини НАН України» (Харків); ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» (Харків); ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» (Харків); ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України» (Харків); ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України» (Харків); ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» (Харків); ДУ Національний інститут хірургії і трансплантології ім. О.О.Шалімова НАМН України (Київ); ДУ Національний інститут раку (Київ); ДУ «Інститут нефрології НАМН України» (Київ); ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України» (Харків).
  Допускається перезарахування кредитів, отриманих у інших університетах України, за умови відповідності їх кількості.
  Міжнародна кредитна мобільність Університет має договори про співпрацю з можливістю реалізації програм академічної мобільності з такими закладами та установами: Дитячою клінікою Святої Анни, м. Відень; Американсько-австрійською фундацією (Австрій- ська республіка); Білоруським державним медичним університетом, м. Мінськ; Гомельським державним медичним університетом (Республіка Білорусь); Медичним університетом м. Плевен (Республіка Болгарія); HealthProm, м. Лондон (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії ); Тартуським університетом (Естонська Республіка); Стоматологічною клінікою доктора Яна Ратнера, м. Хайфа (Держава Ізраїль); Тебрізьким університетом медичних наук; Тегеранським університетом медичних наук; Міжнародним науково-освітнім та дослідниць- ким товариством, м. Тегеран; Університетом медичних наук ім. Шахіда Садугі, м. Йезд (Іран); Спортивною клінікою «Вілла Стюарт», м. Рим (Італійська Республіка); Державний медичним університетом м. Семей; Карагандинським державним медичним університетом ; Медичним університетом Астани; Західно-Казахстанським державним медичним університетом імені Марата Оспанова, м. Актобе (Республіка Казахстан); Вільнюським університе- том (Литовська Республіка); Магдебурзьким університетом ім. Отто фон Геріке; Інститутом мультифазних проце- сів Університету ім. Лейбніца, м. Ганновер; Дитячою лікарнею Санкт-Августіна «Асклепій»; Лікарняним комплексом Хавелхьое, м. Берлін; Падерборнським університетом (Федеративна Республіка Німеччина); Познанським університетом медичних наук; Вищою школою управління охороною праці в Катовицях (Республіка Польща); Університетом ім. Яна Коменського в Братиславі; Словацьким медичним університетом, м. Братислава (Словацька Республіка); Чукуровим університетом, м. Адана; Акденіз університетом, м. Анталья (Турецька Республіка); Андижанським державним медичним інститутом; Самаркандським державним медичним інститутом; Ташкентським інститутом удосконалення лікарів; Ташкентським педіатричним медичним інститутом (Республіка Узбекистан); Інститутом фізіології Академії наук Чеської Республіки, м. Прага (Чеська Республіка); Центром компетенції спини, м. Цюріх (Швейцарська Конфедерація); Агентством охорони здоров’я Швеції, м. Стокгольм (Королівство Швеція).
  Навчання іноземних здобувачів вищої освіти Навчання іноземних здобувачів вищої освіти поки не передбачено.