VІІ факультет з підготовки іноземних студентів ННІ ПІГ
Разом змінюємо світ на краще

Про нас

VII факультет з підготовки іноземних студентів Навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян здійснює підготовку студентів за спеціальністю «Медицина» (освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр») англійською мовою.

На факультеті створено всі умови для плідного навчання англомовних студентів, проживання та відпочинку студентів у гуртожитках. Викладачі факультету прагнуть до того, щоб кожен випускник у повному обсязі засвоїв професійні навички та опанував новітні методи діагностики захворювань і лікування хворих. Працюють студентські земляцтва, успішно діють колективи художньої самодіяльності, велика увага приділяється фізкультурно-оздоровчому розвитку студентів, чому сприяє фізкультурно-оздоровчий комплекс, сучасні спортивні зали, «Молодіжний центр» тощо.

Випускники факультету отримують диплом лікаря міжнародного зразка за спеціальністю «Медицина», після чого вони можуть працювати не тільки у себе на батьківщині, але і в інших країнах світу.

  • Підготовка за спеціальністю «Медицина»
  • Мова навчання – англійська.
  • Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр, кваліфікація – лікар.
  • Форма навчання – денна, тривалість навчання – 6 років.

До складу факультету входять 6 кафедр, а саме: гігієни та екології № 2; хірургії № 4; медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії; мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова; психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи; судової медицини, медичного правознавства імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса; травматології та ортопедії.

Контактні дані
Адреса:
61022, м. Харків, пр. Науки, 4, Навчально-лабораторній корпус, 1-й поверх
Телефон:
Декан
Васильєва Оксана Василівна
к.м.н., доцент кафедри фізіології
+38 057 707 73 76 ov.vasylieva@knmu.edu.ua
Заступники декана
Коробчанський Павло Олександрович
к.м.н., доцент кафедри гігієни та екології № 2
po.korobchanskyi@knmu.edu.ua
Полуектова Галина Іванівна
провідний фахівець деканату
gi.poluertova@knmu.edu.ua

ХНМУ готує кадри для зарубіжних країн з 1951 р., а з 1996 р. – англійською мовою. За цей час ХНМУ підготував близько 10 тисяч лікарів з 120 країн світу. Навчання іноземних студентів у групах з викладанням англійською мовою в ХНМУ розпочато в 1996 році за спеціальністю «Лікувальна справа», а з 2008 року – за спеціальністю «Стоматологія», упродовж 15 років англомовними студентами займався загальний факультет з підготовки іноземних студентів, де на той час переважала кількість російськомовних іноземних громадян. 1 вересня 2010 року було сформовано VІ факультет з підготовки іноземних студентів із навчанням англійською мовою. Кількість англомовних студентів у ХНМУ з кожним роком поступово зростала, тому з 1 вересня 2017 р. було створено VII факультет з підготовки іноземних студентів шляхом реорганізації VI факультету згідно з наказом ректора ХНМУ № 255 від 31.07.2017 р. про створення Навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян з метою покращання управління контингентом іноземних студентів, проведення інноваційної освітньої діяльності, наукових досліджень та розвитку інфраструктури різних підрозділів.

Наразі на факультеті навчається понад 2000 іноземних студентів з 52 країн світу. Факультет має сучасну навчально-методичну базу. Усі студенти забезпечуються необхідною навчальною літературою, заняття проходять на базі сучасних лікувальних закладів міста Харкова, Навчально-наукового медичного комплексу «Університетська клініка». Студенти займаються наукою в Студентському науковому товаристві, беруть участь у міжнародних наукових конференціях та мають можливість проходити стажування за програмою академічної мобільності; користуються Наукової бібліотекою, яка нараховує понад 1 млн примірників навчальної та наукової літератури англійською мовою, а також має доступ до інформаційних ресурсів AccessMedicine від McGrawHill. Медичне обслуговування студентів забезпечується Університетською клінікою ХНМУ та міською студентською поліклінікою. Для студентів створено всі необхідні умови не  тільки для навчання, а й відпочинку: проводяться фестивалі художньої самодіяльності, конкурси, виставкові заходи, спортивні змагання. Випускники факультету працюють не тільки на батьківщині, але й у країнах усього світу, рятуючи людські життя та прославляючи свою alma mater.

На VII факультеті з підготовки іноземних студентів працює 87 співробітників, вчену ступінь мають 63 викладача, серед яких 13 докторів та 50 кандидатів медичних наук. Серед професорсько-викладацького складу факультету є: 10 професорів, 31 доцент.
Колективами кафедр факультету виконується значний обсяг наукових досліджень, зосереджених на реалізації пріоритетних напрямків фундаментальної та клінічної медицини. Отримали подальший розвиток комплексні наукові розробки, повністю використані можливості підготовки науково-педагогічних кадрів в магістратурі та аспірантурі. У 2020-21 н.р. винахідницька робота факультету дозволила оформити 140 тез у матеріалах наукових форумів, 78 статті у центральній пресі, 55 – у збірниках наукових праць конференцій, 15 статей – з методики викладання і педагогічного досвіду. Найбільш вагомий внесок, зробили колективи кафедр невідкладних станів, інтенсивної терапії та анестезіології, мікробіології, вірусології та імунології ім. проф. Д. П. Гриньова, клінічної анатомії та оперативної хірургії, судової медицини, медичного правознавства ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса. Впровадженню наукових розробок сприяло також видання 8 монографій та 5 інформаційних листів.
На всіх кафедрах факультету працюють студентські наукові гуртки, кількість студентів, які приймають участь у виконанні наукових досліджень нараховує 84, у тому числі 15 іноземних студентів. Студенти зробили 54 доповіді на різних студентських наукових конференціях. У 2020-21 н.р. співробітниками факультету було опубліковано 25 статей із студентами. Також було опубліковано 36 тез доповідей.
Найбільш вагомий внесок у наукову діяльність VII факультету з підготовки іноземних студентів роблять колективи наступних кафедр: невідкладних станів, інтенсивної терапії та анестезіології; мікробіології, вірусології та імунології ім. проф. Д. П. Гриньова; клінічної анатомії та оперативної хірургії; судової медицини, медичного правознавства ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса.

У 2020/2021 н.р. серед 7 кафедр VII факультету 3 (43 %) – клінічні. Вони розташовані на базі лікувально-профілактичних закладів міста Харкова, а саме: кафедри травматології та ортопедії, невідкладних станів інтенсивної терапії та анестезіології – на базі Комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О.І. Мещанінова» Харківської міської ради; кафедра загальної хірургії №1 – на базі КНП «МКБЛ №17» Харківської міської ради.
Ліжковий фонд лікувально-профілактичних закладів, що є базами кафедр факультету, склав 1295 ліжок. Співробітники клінічних кафедр проводять велику консультативну роботу, хірургічні втручання, сучасні інструментальні та лабораторні дослідження. На протязі 2020-21 н.р. співробітниками кафедр в стаціонарах проліковано 1985 хворих, проконсультовано 5249 хворих. На протязі навчального року співробітниками проведено 2722 діагностично-лікувальних маніпуляцій. Для практичної охорони здоров’я співробітники кафедр зробили 6 доповідей на обласних конференціях. Співробітники всіх клінічних кафедр приймають участь у роботі обласних асоціацій за фахом.
Завдяки спільній роботі клінічних кафедр з органами охорони здоров’я, використанню в лікувальній роботі наукового потенціалу співробітників кафедральних колективів вживаються всі заходи для зменшення показників смертності, інвалідності, покращання результатів лікувальної роботи, профілактики захворювань серед населення Харківської області.

Міжнародна діяльність на VII факультеті з підготовки іноземних студентів проводиться згідно затвердженої програми Університету «Стратегія інтернаціоналізації Харківського національного медичного університету на 2019-2025 роки».
Декан факультету О.В. Васильєва є дійсним членом Американського та Британського товариств фізіологів, відвідує світові та міжнародні партнерські форуми, а також публікує власні дослідження у закордонних виданнях та виданнях індексованих у базах SCOPUS, Google Scholar.