Про нас

Кафедра гігієни та екології № 2 Харківського національного медичного університету організована в 1997 р. на базі кафедри гігієни харчування, гігієни дітей та підлітків, кафедри комунальної гігієни і гігієни праці.
Основні напрямки діяльності кафедри включають навчальну, методичну, наукову, організаційну та виховну роботу.
Освітній процес на кафедрі гігієни та екології здійснюється за декількома напрямками: навчання здобувачів 1-го бакалаврського рівня, 2-го магістерського рівня та фахівців третього освітньо-кваліфікаційного рівня докторів філософії. Викладання проводиться трьома мовами. Заняття зі студентами здійснюються у навчальних аудиторіях кафедри.
Кафедра гігієни та екології № 2 відповідно до галузевих стандартів вищої освіти послідовно реалізує пріоритетну парадигму щодо екологізації навчально-педагогічного процесу, що сприяє формуванню професійно орієнтованої санітарно-гігієнічної, клініко-екологічної бази знань та компетентностей у студентів закладів вищої медичної освіти та є необхідною умовою переходу України до моделі сталого суспільного розвитку із залученням сучасних інноваційних освітніх тенденцій та методологічних підходів ресурсозаощадження.

Контактні дані
Адреса:
пр. Науки, 4, корпус А, 5-й поверх,
м. Харків
В.о. завідувача
Меркулова Тетяна Валентинівна
к.мед.н., старший дослідник
tv.merkulova@knmu.edu.ua
Відповідальні особи
Літовченко Олена Леонідівна
Відповідальна за навчальну роботу, наукову роботу та студентський науковий гурток, доцент, PhD
ol.litovchenko@knmu.edu.ua
Коробчанський Павло Олександрович
Відповідальний за виховну роботу та координацію міжнародної діяльності, к.мед.н., доцент
po.korobchanskyi@knmu.edu.ua
Колектив кафедри
Завгородній Ігор Володимирович
д.мед.н., професор, академік національної академії наук вищої освіти України
+38 057 707 73 81 iv.zavgorodnii@knmu.edu.ua
Литвиненко Микола Ігоревич
к.мед.н., доцент
mi.lytvynenko@knmu.edu.ua
Філатова Наталія Михайлівна
к.мед.н., доцент
nm.filatova@knmu.edu.ua
Чеховська Ірина Миколаївна
ст. викладач
im.chekhovska@knmu.edu.ua
Перцев Дмитро Павлович
к.мед.н., доцент
dp.pertsev@knmu.edu.ua
Лисак Марина Сергіївна
асистент
ms.lysak@knmu.edu.ua
Марюха Юрій Володимирович
асистент
yv.mariukha@knmu.edu.ua
Біличенко Надія Павлівна
асистент
np.bilychenko@knmu.edu.ua
Голданська Анна Вадимівна
асистент
av.holdanska@knmu.edu.ua
Ромаєва Олександра Миколаївна
ст. лаборант
Рижкова Вікторія Олександрівна
лаборант
vo.ryzhkova@knmu.edu.ua
Чала Анжела Романівна
ст. лаборант
ar.chala@knmu.edu.ua

У 1923 р. на медичному факультеті Харківського медичного інституту (ХМІ) була заснована перша кафедра гігієни праці. Засновником кафедри та її першим завідувачем став відомий гігієніст професор Езро Мойсейович Каган (1887–1948).
Розроблена кафедрою програма підготовки студентів у 1928 р. була затверджена як базова для вищих навчальних закладів України. «Курс лекцій» професора Е.М. Кагана протягом багатьох років використовувався як основне видання для студентів.
У 1933 р. за ініціативою професора Е.М. Кагана відбулася Всесоюзна нарада кафедр гігієни праці, на якій розглядалися питання викладання гігієни праці в медичних та технічних вищих навчальних закладах.
Другою гігієнічною кафедрою в Харківському медичному інституті стала кафедра комунальної гігієни, що була заснована в 1933 р. дійсним членом АМН СРСР О.М. Марзєєвим (1882–1956). На кафедрі працювали М.В. Євментьєв, В.М. Жаботинський, Р.С. Кобрін, Д.М. Калюжний та ін. Проводились наукові дослідження з вивчення санітарного стану міст і сіл, природних гігієнічних факторів: води, повітря, ґрунту, розроблялися гігієнічні принципи і норми будівництва нових міст. У 1936–1938 рр. за редакцією О.М. Марзєєва виходить двотомне видання посібника з комунальної гігієни «Основы коммунальной гигиены».

На кафедрі здійснюється підготовка здобувачів освіти за освітньо-професійними програмами:

1-го бакалаврського рівня за спеціальностями:
227 «Фізична терапія, ерготерапія»
231 «Соціальна робота»
224 «Технологій медичної діагностики та лікування»
223 «Медсестринство»

На сьогодні пріоритетними напрямками у науковій діяльності кафедри є наукове обґрунтування методологічних підходів щодо встановлення препатологічних станів розвитку професійного вигорання у робітників соціально-значущих професій з урахуванням ризику розвитку вигорання, характеру праці, особливостей соціодемографічних та індивідуально-типологічних характеристик, стану психічного здоров’я, типів особистості та стійкості до стресу.

Міжнародна діяльність кафедри гігієни та екології № 2 реалізується завдяки участі у міжнародній програмі академічної співпраці та обміну науковцями в рамках німецької програми академічних обмінів (DAAD). Даний проєкт надав можливості встановити міцний контакт з академічними колегами з Магдебурзького Університету ім. Отто Фон Геріке ФРН (Німеччина, м. Магдебург) та активізувати співпрацю з даним закладом. За програмою виконання проєкту на кафедрі Медицини праці медичного факультету Університету ім. Отто фон Геріке м. Магдебург (ФРН) під керівництвом завідувача кафедри Prof. Dr. med. habil. Irina Böckelmann була проведена статистична обробка анкетування контингенту людей соціально-значущих професій, що дало змогу встановити потенційні ризики розвитку синдрому психоемоційного вигорання.
Фахівці кафедри постійно підвищують рівень своєї кваліфікації, проходячи міжнародні стажування: доцент Коробчанський П.О. – Вища школа міжнародних відносин та соціальних комунікацій, м. Хелм (Польща) «Оцінка якості освіти у вищих навчальних закладах Європейського Союзу – польський досвід», сертифікат № 284 від 15.09–30.10.2019 р.; асистент Меркулова Т.В. «Organization of the educational process, training program, innovative technologies and scientific work», 11–29 червня 2018 р., 108 год в Higher school of social and economic in, Przeworsk, Пшеворськ (Польща), сертифікат IFC-WSSG/ WK/2018-134.

Куратор груп інтернів по кафедрі гігієни та екології № 2 – асистент Біличенко Н.П.

На кафедрі гігієни та екології № 2 проводиться підготовка наукових кадрів, які навчаються в однорічній інтернатурі зі спеціальності «Загальна гігієна» випускників вищого медичного закладу освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації.

Науковий гурток

Науковий керівник студентського гуртка – д.мед.н., професор Завгородній Ігор Володимирович

Відповідальна за роботу наукового гуртка – асистент кафедри Літовченко Олена Леонідівна

Формат проведення.

Науковий гурток постійно працює в дистанційному режимі (на платформі Google Meet), під час проведення експериментальної частини досліджень перебуває на кафедрі. Також 1 раз на тиждень для обговорення наукової діяльності проводяться збори гуртка під керівництвом наукового керівника та координаторів наукових напрямків.

Нормативні документи освітнього процесу
Навчальні матеріали