Кафедра стоматології дитячого віку та імплантології

Про нас

На кафедрі проводяться наукові дослідження щодо вивчення стоматологічної захворюваності дітей та підлітків у Харківському регіоні. Вивчається, зокрема, вплив окремих чинників на розвиток захворювань твердих тканин зубів і пародонту у дітей, проводиться активна робота з оптимізації методів профілактики та лікування стоматологічної патології.

Результати наукових досліджень у галузі профілактики та лікування основних стоматологічних захворювань дозволяють складати індивідуальні програми профілактики для хворих хірургічного, ортодонтичного та терапевтичного профілів та здійснювати їх в умовах кафедри. Співробітники кафедри активно вивчають вітчизняний та зарубіжний досвід та удосконалюють методи профілактики та лікування стоматологічної патології у дітей.

Контактні дані
Адреса:
м. Харків, пр. Перемоги, 51, Університетський стоматологічний центр, 5-й поверх
Завідувач
Назарян Розана Степанівна
д.мед.н., професор
rs.nazarian@knmu.edu.ua
Відповідальні особи
Кривенко Людмила Станіславівна
Відповідальна за наукову роботу, д.мед.н., професор
ls.kryvenko@knmu.edu.ua
Кузіна Вікторія Вадимівна
Відповідальна за роботу студентського наукового гуртка, к.мед.н., доцент
vv.kuzina@knmu.edu.ua
Іскоростенська Ольга Володимирівна
Відповідальна за навчально-методичну роботу, доктор філософії, асистент
ov.iskorostenska@knmu.edu.ua
Колектив кафедри
Хмиз Тетяна Григорівна
к.мед.н., доцент
th.khmyz@knmu.edu.ua
Одушкіна Наталія Вікторівна
к.мед.н., доцент
nv.odushkina@knmu.edu.ua
Фоменко Юлія Володимирівна
к.мед.н., доцент
yv.fomenko@knmu.edu.ua
Шевчук Віктор Альбертович
к.мед.н., доцент
va.shevchuk@knmu.edu.ua
Скляр Сергій Олексійович
к.мед.н., доцент
so.skliar@knmu.edu.ua
Гречко Наталія Борисівна
к.мед.н., доцент
nb.hrechko@knmu.edu.ua
Карнаух Олена В'ячеславівна
к.мед.н., доцент
ov.karnaukh@knmu.edu.ua
Михайленко Ніна Миколаївна
к.мед.н., доцент
nm.mykhailenko@knmu.edu.ua
Ярославська Юлія Юріївна
к.мед.н., доцент
yy.yaroslavska@knmu.edu.ua
Бабай Оксана Миколаївна
к.мед.н., доцент
o.babai@knmu.edu.ua
Ткаченко Марина Вікторівна
доктор філософії, доцент
mv.tkachenko@knmu.edu.ua
Волченко Наталія Володимирівна
к.мед.н., асистент
nv.volchenko@knmu.edu.ua
Микулінська Юлія Миколаївна
асистент
ym.mikulinska-rudich@knmu.edu.ua
Щеблікина Наталія Альбертівна
асистент
na.shcheblykina@knmu.edu.ua
Колесова Тамара Олексіївна
асистент
to.kolesova@knmu.edu.ua
Запара Сергій Федорович
асистент
sf.zapara@knmu.edu.ua
Лепіліна Ксенія Михайлівна
асистент
km.lepilina@knmu.edu.ua
Тіщенко Оксана Вікторівна
асистент
ov.tishchenko@knmu.edu.ua
Мись Вікторія Олександрівна
асистент
vo.mys@knmu.edu.ua
Власов Андрій Володимирович
асистент
av.vlasov@knmu.edu.ua
Комаров Олексій Кімович
асистент
ok.komarov@knmu.edu.ua
Голік Наталія Володимирівна
асистент
nv.holik@knmu.edu.ua
Сухоставець Олена Володимирівна
асистент
ov.sukhostavets@knmu.edu.ua
Смородський Віталій Олександрович
асистент
vo.smorodskyi@knmu.edu.ua
Борисенко Євген Євгенійович
асистент
ee.borysenko@knmu.edu.ua
Ткаченко Ігор Геннадійович
ассистент
ih.tkachenko@knmu.edu.ua
Ладнюк Юлія Федорівна
асистент
yf.ladniuk@knmu.edu.ua

Історія кафедри починається 14 травня 1981 року. Організував і очолив її кандидат медичних наук, доцент Куцевляк Валерій Ісайович.

Важливою віхою в історії кафедри було відкриття в 1999 р. Міжрегіонального центру дитячої щелепної хірургії та дитячого стоматологічного відділення на 30 ліжок, розташованих в Обласній дитячій клінічній лікарні № 1. На базі Центру було організоване надання висококваліфікованої екстреної та планової хірургічної допомоги дітям з вродженими та набутими захворюваннями щелепно-лицевої ділянки Харківської та інших областей України.

З 2009 року і до сьогодення кафедру очолює доктор медичних наук, професорка Назарян Розана Степанівна, академік національної Академії наук вищої освіти України. Кандидатську дисертацію захистила у 2000 році, докторську – у   2006 році, вчене звання професора було отримано у 2012 році. Має близько 390 наукових та методичних публікацій, з них 22 публікацій у виданнях бази Scopus, 20 патентів України на винахід та корисну модель, 5 авторських свідоцтв на твір. Під її керівництвом підготували і захистили дисертації 2 доктора наук, 5 кандидатів медичних наук, 2 доктора філософії.

На кафедрі проводиться підготовка здобувачів освіти за освітньо-професійною програмою «Стоматологія» та вивчаються освітні компоненти (дисципліни):

«Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології»
«Профілактика стоматологічних захворювань»
«Дитяча терапевтична стоматологія»
«Дитяча хірургічна стоматологія»
«Ортодонтія»
«Імплантологія»
«Виробнича практика (сестринська практика у стоматології)»
«Виробнича лікарська практика»
«Виробнича стоматологічна практика»

На кафедрі викладаються курси за вибором «Ендодонтична техніка в дитячій стоматології», «Сучасні технології незнімної ортодонтичної техніки» та «Підготовка до складання Єдиного державного кваліфікаційного іспиту зі спеціальності 221 «Стоматологія».

При підготовці здобувачів освіти на кафедрі широко використовуються сучасні методи навчання із застосування інформаційно-комп’ютерних, діалогово-комунікаційних, професійно-ділових, ігрових технологій тощо.

Виробнича практика для студентів 2-го, 3-го та 5-го курсу проходить на кафедрі  упродовж навчального року, що дозволяє студентам опановувати практичні навички з дисциплін, що викладаються на кафедрі. Практична підготовка здобувачів освіти відбувається на клінічних базах:

– Університетський стоматологічний центр (пр. Перемоги, 51)
– КНП «Міська дитяча поліклініка № 23» Харківської міської ради (вул. Шевченка, 133)
– КНП ХОР «Обласна дитяча клінічна лікарня №1» (вул. Клочківська, 337 а)
– стоматологічна клініка «Діадент» (вул. Руслана Плаходько, 11)
– стоматологічна клініка «Доктор ОК» (вул. Полтавський шлях, 175)

Головні напрямки наукових досліджень сьогодення:
– вивчення особливостей перебігу стоматологічних захворювань у дітей, що мають соматичну патологію, обґрунтування призначення комплексної профілактики і лікування, оцінка ефективності використання індивідуалізованих схем лікування;
– вивчення поширеності стоматологічної патології, ризиків розвитку захворювань органів порожнини рота у дітей з адикцією до паління, розробка комплексної програми діагностики, профілактики та лікування захворювань м’яких тканин порожнини рота у дітей, що палять;
– вивчення та удосконалення лікування дітей із запальними захворюваннями щелепно-лицевої ділянки, травмами, об’ємними доброякісними новоутвореннями обличчя та щелеп, вродженою патологією та захворюваннями скронево-щелепного суглоба.

У різні роки наукова діяльність вчених кафедри тісно пов’язана з провідними науковими установами України – НТК «Інститут монокристалів» НАН України, інститутом проблем кріобіології і кріомедицини національної академії наук України, Національним технічним університетом «ХПІ», Інститутом патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка, НВО «Стома», НВО «Біолік», ТОВ «Біопромінь», ТОВ-підприємством «Центр медико-екологічних досліджень, ЛТД», Сумським державним університетом, Харківським національним університетом радіоелектроніки, Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна, Науково-дослідним інститутом експериментальної та клінічної медицини ХНМУ та ін.

Лікувальна робота кафедри стоматології дитячого віку та імплантології здійснюється на клінічних базах:
– Університетський стоматологічний центр (пр. Перемоги, 51);
– КНП «Міська дитяча поліклініка № 23» Харківської міської ради (вул. Шевченка, 133);
– КНП ХОР «Обласна дитяча клінічна лікарня № 1» (вул. Клочківська, 337а);
– стоматологічна клініка «Діадент» (вул. Руслана Плаходько, 11);
– стоматологічна клініка «Доктор ОК» (вул. Полтавський шлях, 175), де надається високоспеціалізована стоматологічна допомога дітям та підліткам Харкова та Харківської області.

Коротка характеристика клінічних баз, матеріально-технічного оснащення
– Університетський стоматологічний центр (пр. Перемоги, 51) (10 навчальних кімнат, 16 стоматологічних установок);
– КНП «Міська дитяча поліклініка №23» Харківської міської ради (вул. Шевченка, 133) (3 навчальні кімнати, 3 стоматологічні установки);
– КНП ХОР «Обласна дитяча клінічна лікарня №1» (вул. Клочківська, 337а) (20 лікарняних ліжок, 2 стоматологічні установки, 2 навчальні кімнати);
– стоматологічна клініка «Діадент» (вул. Руслана Плаходько, 11) (2 навчальні кімнати, 5 стоматологічних установок);
– стоматологічна клініка «Доктор ОК» (вул. Полтавський шлях, 175) (2 навчальні кімнати, 2 стоматологічні установки)

Участь у наданні медичної допомоги населенню та інше (членство в професійних асоціаціях, експертна робота)
Кафедральні співробітники є дійсними членами Асоціацій фахівців, а саме:
Східноукраїнської академії педіатрії
Лігі ортодонтів України
Асоціації ортодонтів України
Асоціації стоматологів України
Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація профілактичної та дитячої стоматології»
Асоціації превентивної та антиейджинг медицини
Об’єднання стоматологів-ортопедів та зубних техників України та є експертами комісій:
Науково-методичної ради МОН України з охорони здоров’я та соціального забеспечення.
Клініко – експертної комісії за профілем «Стоматологічна допомога» Управління охорони здоров’я Харківської обласної адміністрації тощо.

Окрім цього, кафедра постійно бере участь у громадських благодійних заходах та проводить роботу з профілактики стоматологічних захворювань серед дітей, підлітків та дорослого населення міста Харкова та Харківської області.

Співробітники кафедри постійно підвищують рівень своєї професійної майстерності, відвідуючи міжнародні конгреси, конференції, майстер-класи, виставки тощо.

Впродовж 2022 року, співробітники кафедри брали участь у наступних закордонних заходах:

 1. IEEE 16 th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET), Lviv-Slavske, Ukraine 22 – 26 February, 2022
 2. The 11th Mediterranean Conference on Embedded Computing and 10th International Conference on Cyber-Physical Systems and Internet-of-Things (7-10 June, 2022), Чорногорія
 3.  25th IUBMB Congress, the 46th FEBS Congress and the 15th PABMB Congress (9-14.07.2022), Лісабон, Португалія
 4. Wildau-Kharkiv IT Bridge “Digital Ukraine: Ensuring academic success in times of crisis” (Оctober, 2022), Німеччина

Результати наукових досліджень (публікації) за 2021 рік розміщено у наступних журналах наукометричної бази SCOPUS:

 1. CEUR Workshop Proceedings, 2022, 3302, pp. 128–134
 2. Oftalmologicheskii Zhurnal, 2022, 97(4), pp. 62–67
 3. Polski Merkuriusz Lekarski, 2022, 50(297), pp. 190–194
 4. Polski Merkuriusz Lekarski, 2022, 50(295), pp. 016–020
 5. 11th Mediterranean Conference on Embedded Computing, MECO 2022, 2022
 6. Proceedings – 16th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering, TCSET 2022, 2022, pp. 64–69
 7. Lecture Notes in Networks and Systems, 2022, 367 LNNS, pp. 1003–1014

Окрім цього, має місце постійна участь співробітників у заходах із міжнародною участю:
–   ІХ Всеукраїнський Конгрес “Профілактика. Антиейджинг. Україна” (3-5.03.2021)
–   ІІІ Конгрес Pro\Pre Biotic  (20.02.2021, Україна)
–   ІІІ Український конгрес з міжнародною участю «Інтегрована медицина та стоматологія» (9-10.04.2021, Україна)
–   VІІІ Міжнародний медико-фармацевтичний конгрес студентів і молодих учених ВІМСО 2021 (6-9.04.2021, Україна)
–   «XIV Національний конгрес «Людина та ліки – Україна» (25-26.03.2021, Україна)
–   1-й міжнародний конгрес сучасної педіатрії «Від Балтики до Чорного моря» (27-28.05.2021, Україна)
–   “Людина та ліки” Україна-Білорусь-Туреччина (28.05.2021, Україна)
–   IV національний конгрес з клінічної імунології, алергології та імунореабілітації (19-21.05.2021, Україна)
–   28th congress of the IAPD (International Association of Pediatric Dentistry) Virtual, June, 10-13 2021

– участь у міжнародних асоціаціях;
– міжнародні договори про співпрацю:
Укладено договір (12.05.2021) про науково-практичне співробітництво з Health Entire Limited (UK). Термін дії договору 2021-2025 рр.
– міжнародні ґранти;
– стажування:
Співробітники кафедри пройшли стажування за кордоном у рамках проекту «Франдрейзинг та основи проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» (Польща – Україна, on-line) з 12 лютого по 20 березня 2022 року.
– залучення викладачів-іноземців;
– можливості академічної мобільності та ін.

На кафедрі проводиться післядипломна підготовка лікарів за спеціальностями «Дитяча стоматологія», «Ортодонтія» та курси тематичного удосконалення для лікарів-стоматологів усіх спеціальностей (ТУ «Особливості надання невідкладної допомоги дітям та підліткам на стоматологічному прийомі», ТУ «Особливості клініки, діагностики та лікування пухлин щелепно-ліцевої ділянки у дітей та підлітків»).

Науковий гурток

Керівники студентського гуртка:

Кривенко Людмила Станіславівна, доктор медичних наук, професор
Кузіна Вікторія Вадимівна, кандидат медичних наук, доцент
Гречко Наталія Борисівна, кандидат медичних наук, доцент
Фоменко Юлія Володимирівна, кандидат медичних наук, доцент
Голік Наталія Володимирівна, асистент кафедри
Тіщенко Оксана Вікторівна, асистент кафедри

Члени СНТ: студенти 4-го та 5-го курсів стоматологічного профілю (стоматологічний факультет та V факультет з підготовки іноземних студентів ННІПІГ). Склад СНГ оновлюється щорічно:
Мохамад Фарез 5 курс 4а група
Сенгупта Іша Мері Арундхаті 5 курс 7а група

Формат та графік проведення: засідання один раз на місяць on-line (Zoom, Google-meet), або очно на кафедрі. На засіданнях викладачі та студенти обговорюють особливості проведення дослідної роботи. Студенти готують міні-презентації та доповідають щодо результатів своєї дослідної роботи.

Напрями роботи СНГ відповідають тематиці науково-дослідної роботи кафедри

Нормативні документи освітнього процесу
Навчальні матеріали