"Стоматологія" (магістр), 2020

Код та назва спеціальності 221 Стоматологія
Освітній ступінь Магістр
Стуктурний підрозділ Стоматологічний факультет
Випускова кафедра Кафедра ортопедичної стоматології
Гарант освітньої програми Янішен Ігор Володимирович
Впроваджено в дію: з 01.09.2020 року
Обговорення освітньої програми

Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку або заповнити онлайн-форму

Янішен Ігор Володимирович
Завідувач кафедри ортопедичної стоматології, д.м.н., професор
iv.yanishen@knmu.edu.ua
 • Загальна інформація
  Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу Харківський національний медичний університет
  Повна назва кваліфікації мовою оригінала Другий (магістерський) рівень вищої освіти, Стоматологія, за результатами складання ЄДКІ присвоюється кваліфікація Магістр стоматології. Лікар-стоматолог
  Офіційна назва освітньої програми Стоматологія
  Тип диплому та обсяг освітньої програми Диплом магістра, одиничний, 300 кредитів ЄКТС, термін навчання 5 років
  Наявність акредитації
  Цикл/рівень Другий (магістерський) рівень/восьмий кваліфікаційний рівень Національної рамки кваліфікацій
  Передумови Повна загальна середня освіта
  Мова(и) викладання Українська, англійська, російська
  Термін дії освітньої
  програми
  з 2020 р. до наступного перегляду
  Інтернет-адреса
  постійного розміщення опису освітньої програми
  meduniver@knmu.kharkov.ua
 • Мета освітньої програми

  Забезпечити академічну підготовку з фундаментальних і клінічних біомедичних наук та підготовку випускників до професійної діяльності лікаря-стоматолога на відповідній первинній посаді шляхом набуття загальних та спеціальних компетентностей, сфера застосування яких щонайменше описується визначеними переліками синдромів та симптомів захворювань, невідкладних станів, фізіологічних станів та захворювань, що потребують особливої тактики ведення пацієнтів; лабораторних та інструментальних досліджень, медичних маніпуляцій; питань трудової, судової та військової експертизи.

 • Характеристика освітньої програми
  Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)) Галузь – 22 «Охорона здоров΄я»
  Спеціальність – 221 «Стоматологія»
  Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна програма підготовки магістра має як академічну, так і прикладну орієнтацію
  Основний фокус освітньої програми  Спеціальна освіта в галузі 22 Охорона здоров΄я спеціальності 221 Стоматологія; знання з питань охорони здоров’я населення, діагностики, лікування, профілактики стоматологічних захворювань, необхідні для здійснення професійної діяльності.
  Ключові слова: стоматологія, лікар.
  Опис предметної області Можливість міжнародної мобільності, у тому числі спеціальної практики; можливість реалізувати англійською мовою.
  Існує узгодженість даної освітньої програми із програмами інших країн, експериментальний характер освітньої програми, який надає Закон України «Про вищу освіту» в контексті академічної автономії.
 • Придатність випускників освітньої програми до працевлаштування та подальшого навчання
  Придатність до працевлаштування Фахівець підготовлений до роботи за КВЕД ДК 009:2010: Секція Q.
  Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
  Розділ 86. Охорона здоров’я
  Група 86.2 Медицина та стоматологічна практика
  Клас 86.23 Стоматологічна практика
  Після підготовки в інтернатурі, резидентурі фахівцю присвоюється кваліфікація – лікар-стоматолог, який здатний виконувати зазначену в ДК 003:2010 професійну роботу і може займати відповідну лікарську посаду:
  2222.2 Лікар-стоматолог
  Після закінчення інтернатури (резидентури) та присвоєння кваліфікації
  – лікар-стоматолог, фахівці можуть пройти спеціалізацію та виконувати відповідну професійну роботу стоматолога певного фаху, який зазначений в чинному на даний час Національному класифікаторі
  України «Класифікатор професій», займати відповідну лікарську посаду.
  Подальше навчання Після закінчення навчання за освітньою-професійною програмою спеціальності «Стоматологія» фахівець здатний виконувати професійну роботу:
  лікар-інтерн (код КП – 3229),
  лікар-стажист (код КП – 3221);
  лікар-резидент,
  та має вступати на програми післядипломної освіти (інтернатура, резидентура), де здійснюється підготовка за освітніми програмами підготовки лікаря-стоматолога.
  Після закінчення інтернатури, резидентури за спеціальністю «Стоматологія» фахівець має право:
  – пройти спеціалізацію та виконувати відповідну професійну роботу стоматолога певного фаху, який зазначений в чинному Національному класифікаторі України «Класифікатор професій», займати відповідну лікарську посаду;
  – набути іншу спеціальність, що дає можливість займати відповідну лікарську посаду, і виконувати відповідну професійну роботу.
  Продовження освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.
 • Викладання та оцінювання

  Викладання та навчання:
  Студентоцентроване навчання; самонавчання; проблемно-орієнтоване навчання з набуттям компетентностей, достатніх для розв’язання проблем у професійній галузі; навчання через клініко-лабораторну практику тощо.

  Оцінювання:

  Оцінка (за національною шкалою) Мінімальний бал Максимальний бал
  Національна диференційована шкала
  Відмінно 180 200
  Добре 150 179
  Задовільно 120 149
  Незадовільно 0 119
  Національна недиференційована шкала
  Зараховано 120 200
  Не зараховано 0 119
  Склав 60,5 % 100 %
  Не склав 0 % 60,4 %
  Шкала ЕСТS
  A 180 200
  B 160 179
  C 150 159
  D 130 149
  E 120 129
  Fx 70 119
  F 0 69

  Оцінки «Відмінно», «Добре», «Задовільно» виставляються: за підсумками екзаменів та диференційованих заліків, за результатами
  виконання курсових і дипломних робіт (проектів), за результатами практик. Оцінка «Зараховано» виставляється за підсумками заліків.
  Результат «Склав» виставляється за підсумками складання інтегрованого тестового іспиту «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування.

 • Програмні компетентності
  Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі охорони здоров’я за спеціальністю «стоматологія» у професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.
  Загальні компетентності ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
  ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
  ЗК 3. Здатність застосовувати знання у практичній діяльності.
  ЗК 4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
  ЗК 5. Здатність спілкуватися англійською мовою.
  ЗК 6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
  ЗК 7. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.
  ЗК 8. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації..
  ЗК 9. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
  ЗК 10. Здатність бути критичним і самокритичним.
  ЗК 11. Здатність працювати в команді.
  ЗК 12. Прагнення до збереження навколишнього середовища.
  ЗК 13. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
  ЗК 14. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
  ЗК 15. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
  Фахові компетентності (ФК) ФК 1. Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні данні.
  ФК 2. Спроможність інтерпретувати результат лабораторних та інструментальних досліджень.
  ФК 3. Спроможність діагностувати: визначати попередній, клінічний, остаточний, супутній діагноз, невідкладні стани.
  ФК 4. Спроможність планувати та проводити заходи із профілактики захворювань органів і тканин ротової порожнини та щелепно-лицевої області.
  ФК 5. Спроможність до проектування процесу надання медичної допомоги:
  визначати підходи, план, види та принципи лікування захворювань органів і тканин ротової порожнинита щелепно- лицевої області.
  ФК 6. Спроможність визначати раціональний режим праці, відпочинку, дієти у хворих при лікуванні захворювань органів і тканин ротової порожнини та щелепно-лицевої області.
  ФК 7. Спроможність визначати тактику ведення пацієнтів із ахворюваннями органів і тканин ротової порожнини та щелепно-лицевої області з супутніми соматичними захворюваннями.
  ФК 8. Спроможність виконувати медичні та стоматологічні маніпуляції.
  ФК 9. Спроможність проводити лікування основних захворювань органів і тканин ротової порожнини та щелепно-лицевої області.
  ФК 10. Спроможність до організації та проведення лікувально-евакуаційних заходів.
  ФК 11. Спроможність до визначення тактики, методів та надання екстреної медичної допомоги.
  ФК 12. Спроможність до організації та проведення скринінгового обстеження в стоматології.
  ФК 13. Спроможність оцінювати вплив навколишнього середовища на стан здоров`я населення (індивідуальне, сімейне, популяційне).
  ФК 14. Спроможність ведення нормативної медичної документації.
  ФК 15. Опрацювання державної, соціальної та медичної інформації.
  ФК 16. Спроможність до організації і проведення реабілітаційних заходів та догляду у пацієнтів із захворюваннями органів ротової порожнини та ЩЛО.
  ФК 17. Спроможність до правового забезпечення власної професійної діяльності.
  ФК 18. Спроможність надавати домедичну допомогу за протоколами тактичної медицини.
 • Програмні результати навчання

  1. Виділяти та ідентифікувати провідні клінічні симптоми та синдроми (за списком 1); за стандартними методиками, використовуючи попередні дані анамнезу хворого, дані огляду хворого, знання про людину, її органи та системи, встановлювати вірогідний нозологічний або синдромний попередній клінічний діагноз
  стоматологічного захворювання (за списком 2).
  2. Збирати інформацію про загальний стан пацієнта, оцінювати психомоторний та фізичний розвиток пацієнта, стан органів щелепно-лицевої ділянки, на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень оцінювати інформацію щодо діагнозу (за списком 5).
  3. Призначати та аналізувати додаткові (обов’язкові та за вибором) методи обстеження (лабораторні, рентгенологічні, функціональні та/або
  інструментальні ) за списком 5, пацієнтів із захворюваннями органів і тканин ротової порожнини і щелепно-лицевої області для проведення
  диференційної діагностики захворювань (за списком 2).
  4. Визначати остаточний клінічний діагноз дотримуючись відповідних етичних і юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення та логічного аналізу отриманих суб’єктивних і об’єктивних даних клінічного, додаткового обстеження, проведення диференційної діагностики під контролем лікаря-керівника в умовах лікувальної установи (за списком 2.1).
  5. Встановлювати діагноз невідкладних станів за будь-яких обставин (вдома, на вулиці, у лікувальній установі), в умовах надзвичайної ситуації, воєнного стану, нестачі інформації та обмеженого часу (за списком 4).
  6. Планувати та втілювати заходи профілактики стоматологічних захворювань серед населення для запобігання розповсюдження стоматологічних захворювань.
  7. Аналізувати епідеміологічний стан та проводити заходи масової й індивідуальної, загальної та локальної медикаментозної та немедикаментозної профілактики стоматологічних захворювань.
  8. Визначати підхід, план, вид та принцип лікування стоматологічного захворювання (за списком 2) шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами.
  9. Визначати характер режиму праці, відпочинку та необхідної дієти при лікуванні стоматологічних захворювань (за списком 2) на підставі попереднього або остаточного клінічного діагнозу шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами.
  10. Визначати тактику ведення стоматологічного пацієнта при соматичній патології (за списком 3) шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами.
  11. Проводити лікування основних стоматологічних захворювань за існуючими алгоритмами та стандартними схемами під контролем лікаря-керівника в умовах лікувальної установи (за списком 2.1).
  12. Організовувати проведення лікувально-евакуаційних заходів серед населення, військовослужбовців, в умовах надзвичайної ситуації, у т.ч. воєнного стану, під час розгорнутих етапів медичної евакуації, з урахуванням існуючої системи лікувально-евакуаційного забезпечення.
  13. Визначати тактику надання екстреної медичної допомоги, використовуючи рекомендовані алгоритми, за будь-яких обставин на підставі діагнозу невідкладного стану в умовах обмеженого часу (за списком 4).
  14. Аналізувати та оцінювати державну, соціальну та медичну інформацію з використанням стандартних підходів та комп’ютерних інформаційних технологій.
  15. Оцінювати вплив навколишнього середовища на стан здоров`я населення в умовах медичного закладу за стандартними методиками.
  16. Формувати цілі та визначати структуру особистої діяльності на підставі результату аналізу певних суспільних та особистих потреб.
  17. Дотримуватися здорового способу життя, користуватися прийомами саморегуляції та самоконтролю.
  18. Усвідомлювати та керуватися у своїй діяльності
  громадянськими правами, свободами та обов’язками, підвищувати загальноосвітній культурний рівень.
  19. Дотримуватися вимог етики, біоетики та деонтології у своїй фаховій діяльності.
  20. Організовувати необхідний рівень індивідуальної безпеки (власної та осіб, про яких піклується) у разі виникнення типових небезпечних ситуацій в індивідуальному полі діяльності.
  21. Виконувати медичні маніпуляції на підставі попереднього та/або остаточного клінічного діагнозу (за списками 2, 2.1) для різних верств населення та в різних умовах (за списком 6).
  22. Виконувати медичні стоматологічні маніпуляції на підставі попереднього та/або остаточного клінічного діагнозу (за списками 2, 2.1) для різних верств населення та в різних умовах (за списком 7).
  23. Виконувати маніпуляції надання екстреної медичної допомоги, використовуючи стандартні схеми, за будь-яких обставин на підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 4) в умовах обмеженого часу (за списками 6, 7).

 • Освітні компоненти

  Навчальний план 2020

  Перелік нормативних компонент навчального плану ОП «Стоматологія» спеціальності «Стоматологія» освітнього ступеня «магістр»:

  1-й курс

  2-й курс

  Перелік вибіркових компонент навчального плану ОП «Стоматологія» спеціальності «Стоматологія» освітнього ступеня «магістр»:

  1-й курс

  2-й курс

 • Ресурсне забезпечення реалізації програми
  Кадрове забезпечення До реалізації програми залучаються науково-педагогічні працівники з науковими ступенями доктора медичних наук, кандидата медичних наук, вченими званнями з фахових дисциплін з підтвердженим рівнем наукової і професійної активності.
  Матеріально-технічне забезпечення Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним обладнанням відповідає потребі. Наявна вся необхідна соціально-побутова інфраструктура, кількість місць у гуртожитках відповідає вимогам. Наявність навчально-наукового медичного комплексу «Університетська клініка», НДІ гігієни праці та
  професійних захворювань, Університетського стоматологічного центру, Центру доклінічних та клінічних досліджень, Центру гендерної освіти,
  4 проблемних лабораторій, анатомічного музею, віварію, центру тестування, аудиторій для симуляційного навчання (фантоми), Центральної науково-дослідної лабораторії університету, навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян, навчально-наукового інституту якості освіти, 6 навчальних науково-виробничих об΄єднань. В ХНМУ наявні 32 локальні комп’ютерні мережі і 55 точок бездротового доступу до мережі Інтернет. Користування Інтернет-мережею безлімітне.
  Інформаційне та навчально-методичне забезпечення Наявність офіційного сайту ХНМУ http://www.knmu.kharkov.ua; наукової бібліотеки з повним набором навчальної літератури з усіх дисциплін, що вивчаються (державною, російською, англійською мовами); працює web-сайт Наукової бібліотеки ХНМУ http://libr.knmu.edu.ua, який надає зручний віддалений доступ до різноманітних інформаційних ресурсів, в т.ч.: електронний каталог – понад 210 тисяч бібліографічних описів, в т.ч. посилань на повні тексти – понад 2,2 тисячі (підручники, навчально-методична література,
  матеріали конгресів та конференцій, періодичні видання тощо), створено і постійно поповнюються проблемно-орієнтовані бази даних:
  за основними напрямками наукових досліджень університету – «Здоров’я здорових», «Мініінвазивні втручання», «Серцево-судинні захворювання», «Вірусно-бактеріальні інфекції», а також з актуальної тематики – «Доказова медицина», «Військова медицина» та «Недуги «великих» (повнотекстова); Репозитарій ХНМУ – перший серед медичних вишів України із вільним доступом до навчально-методичних і наукових матеріалів, налічує понад 12 тисяч повнотекстових документів, в т.ч. 1,3 тисячі – навчально-методичних і лекційних
  матеріалів. Включення в Репозитарій не тільки чисто наукових, але і навчально-методичних, лекційних матеріалів, забезпечує студентів можливістю самопідготовки у режимі 24/7; бази даних, в першу чергу біомедичного профілю, серед яких Medline, Cochrane Library, Academic Search Premier, Health Sourse, PubMed, DOAJ, Open J-Gate, BioOne та ін.
  За програмою проекту “Електронна інформація для бібліотек“ (eIFL Direct) нам надаються безкоштовні тріал-доступи: до наукометричних баз даних Web of Science від видавництва Thomson Reuters, ресурсів
  East View Information Services, Консорціуму JSTOR різних зарубіжних видавництв, таких як Royal Society Publishing, Nature, Academic Press, Springer International Publishing AG, Institute of Physics Publishing (IOP Publishing), до електронних версій журналів The New England Journal of Medicine, Pediatric Neurology Briefs, до журналів та книжок Elsevier, ресурси компанії Ovid – “Primal Interactive Human: the 3D Real-time Body” (Мультимедійна інтерактивна 3D анатомія людини), Reactions Pharmacovigilance Insight, APA PsycINFO™, PsycTESTS тощо; web-покажчик медичних журналів з інтерактивними посиланнями на електронні архіви. Всі читальні зали та зали електронної інформації
  працюють в зоні Wi-Fi і забезпечують вільний доступ до мережі Інтернет.

   

 • Академічна мобільність
  Національна кредитна мобільність Укладені угоди про академічну мобільність, які передбачають включене навчання студентів в рамках кредитно-трансферної системи з можливістю перезарахування кредитів (обсяг одного кредиту 30 годин).
  Міжнародна кредитна мобільність Укладені угоди про міжнародну академічну мобільність, які передбачають включене навчання студентів, взаємозамінність залікових кредитів.
  Навчання іноземних здобувачів вищої освіти У межах ліцензованого обсягу спеціальності.