"Стоматологія" (магістр), 2016

Код та назва спеціальності 221 Стоматологія
Освітній ступінь Магістр
Стуктурний підрозділ Стоматологічний факультет
Випускова кафедра Кафедра ортопедичної стоматології
Гарант освітньої програми Янішен Ігор Володимирович
Попередній гарант освітньої програми Рябоконь Євген Миколайович (з червня 2016 р. по вересень 2019 р.)
Впроваджено в дію: з 01.09.2016 року
Обговорення освітньої програми

Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку або заповнити онлайн-форму

Янішен Ігор Володимирович
Завідувач кафедри ортопедичної стоматології, д.м.н., професор
iv.yanishen@knmu.edu.ua
 • Загальна інформація
  Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу Харківський національний медичний університет
  Повна назва кваліфікації мовою оригінала Другий (магістерський) рівень вищої освіти, Стоматологія, за результатами складання ЄДКІ присвоюється кваліфікація Магістр стоматології.
  Лікар-стоматолог
  Офіційна назва освітньої програми Стоматологія
  Тип диплому та обсяг освітньої програми Диплом магістра, одиничний, 300 кредитів ЄКТС, термін навчання 5 років
  Наявність акредитації
  Цикл/рівень Другий (магістерський) рівень/восьмий кваліфікаційний рівень Національної рамки кваліфікацій
  Передумови Повна загальна середня освіта
  Мова(и) викладання Українська, англійська, російська
  Термін дії освітньої
  програми
  З 2019 р. до наступного перегляду
  Інтернет-адреса
  постійного розміщення опису освітньої програми
  meduniver@knmu.kharkov.ua
 • Мета освітньої програми

  Забезпечити академічну підготовку з фундаментальних і клінічних біомедичних наук та підготовку випускників до професійної діяльності лікаря-стоматолога на відповідній первинній посаді шляхом набуття загальних та спеціальних компетентностей, сфера застосування яких щонайменше описується визначеними переліками синдромів та симптомів захворювань, невідкладних станів, фізіологічних станів та захворювань, що потребують особливої тактики ведення пацієнтів; лабораторних та інструментальних досліджень, медичних маніпуляцій; питань трудової, судової та військової експертизи.

 • Характеристика освітньої програми
  Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)) Галузь – 22 «Охорона здоров΄я»
  Спеціальність – 221 «Стоматологія»
  Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна програма підготовки магістра має як академічну, так і прикладну орієнтацію
  Основний фокус освітньої програми  Спеціальна освіта в галузі 22 Охорона здоров΄я спеціальності 221 Стоматологія; знання з питань охорони здоров’я населення, діагностики, лікування, профілактики стоматологічних захворювань, необхідні для здійснення професійної діяльності.
  Ключові слова: стоматологія, лікар.
  Опис предметної області Можливість міжнародної мобільності, у тому числі спеціальної практики; можливість реалізувати англійською мовою.
  Існує узгодженість даної освітньої програми із програмами інших країн, експериментальний характер освітньої програми, який надає Закон України «Про вищу освіту» в контексті академічної автономії.
 • Придатність випускників освітньої програми до працевлаштування та подальшого навчання
  Придатність до працевлаштування Фахівець підготовлений до роботи за КВЕД ДК 009:2010: Секція Q.
  Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
  Розділ 86. Охорона здоров’я
  Група 86.2 Медицина та стоматологічна практика
  Клас 86.23 Стоматологічна практика
  Після підготовки в інтернатурі, резидентурі фахівцю присвоюється кваліфікація – лікар-стоматолог, який здатний виконувати зазначену в ДК 003:2010 професійну роботу і може займати відповідну лікарську посаду:
  2222.2 Лікар-стоматолог
  Після закінчення інтернатури (резидентури) та присвоєння кваліфікації
  – лікар-стоматолог, фахівці можуть пройти спеціалізацію та виконувати відповідну професійну роботу стоматолога певного фаху, який зазначений в чинному на даний час Національному класифікаторі
  України «Класифікатор професій», займати відповідну лікарську посаду.
  Подальше навчання Після закінчення навчання за освітньою-професійною програмою спеціальності «Стоматологія» фахівець здатний виконувати професійну роботу:
  лікар-інтерн (код КП – 3229),
  лікар-стажист (код КП – 3221);
  лікар-резидент,
  та має вступати на програми післядипломної освіти (інтернатура, резидентура), де здійснюється підготовка за освітніми програмами підготовки лікаря-стоматолога.
  Після закінчення інтернатури, резидентури за спеціальністю «Стоматологія» фахівець має право:
  – пройти спеціалізацію та виконувати відповідну професійну роботу стоматолога певного фаху, який зазначений в чинному Національному класифікаторі України «Класифікатор професій», займати відповідну лікарську посаду;
  – набути іншу спеціальність, що дає можливість займати відповідну лікарську посаду, і виконувати відповідну професійну роботу.
  Продовження освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.
 • Викладання та оцінювання

  Викладання та навчання:
  Студентоцентроване навчання; самонавчання; проблемно-орієнтоване навчання з набуттям компетентностей, достатніх для розв’язання проблем у професійній галузі; навчання через клініко-лабораторну практику тощо.

  Оцінювання:

  Оцінка (за національною шкалою) Мінімальний бал Максимальний бал
  Національна диференційована шкала
  Відмінно 180 200
  Добре 150 179
  Задовільно 120 149
  Незадовільно 0 119
  Національна недиференційована шкала
  Зараховано 120 200
  Не зараховано 0 119
  Склав 60,5 % 100 %
  Не склав 0 % 60,4 %
  Шкала ЕСТS
  A 180 200
  B 160 179
  C 150 159
  D 130 149
  E 120 129
  Fx 70 119
  F 0 69

  Оцінки «Відмінно», «Добре», «Задовільно» виставляються: за підсумками екзаменів та диференційованих заліків, за результатами
  виконання курсових і дипломних робіт (проектів), за результатами практик. Оцінка «Зараховано» виставляється за підсумками заліків.
  Результат «Склав» виставляється за підсумками складання інтегрованого тестового іспиту «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування.

 • Програмні компетентності
  Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі охорони здоров’я за спеціальністю «стоматологія» у професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.
  Загальні компетентності ЗК1 – Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути сучасно навченим.
  ЗК2 – Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.
  ЗК3 – Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
  ЗК4 – Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
  ЗК5 – Здатність приймати обґрунтоване рішення ; працювати в команді; навички міжособистісної взаємодії.
  ЗК6 – Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність спілкуватись іноземною мовою.
  ЗК7 – Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
  ЗК8 – Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов΄язків.
  ЗК9 – Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
  ЗК10 – Прагнення до збереження навколишнього середовища.
  Фахові компетентності (ФК) ФК1 – Збирання медичної інформації про стан пацієнта.
  ФК2 – Оцінювання результатів лабораторних та інструментальних досліджень.
  ФК3 – Встановлення клінічного діагнозу стоматологічного захворювання.
  ФК4 – Діагностування невідкладних станів.
  ФК5 – Планування та проведення заходів профілактики стоматологічних захворювань.
  ФК6 – Визначення характеру та принципів лікування стоматологічних захворювань.
  ФК7 – Визначення необхідного режиму праці та відпочинку, дієти при лікуванні стоматологічних захворювань.
  ФК8 – Визначення тактики ведення стоматологічного хворого при соматичній патології.
  ФК9 – Виконання медичних та стоматологічних маніпуляцій.
  ФК10 – Проведення лікування основних стоматологічних захворювань.
  ФК11 – Організація проведення лікувально-евакуаційних заходів.
  ФК12 – Визначення тактики та надання екстреної медичної допомоги.
  ФК13 – Організація та проведення стоматологічної диспансеризації осіб, що підлягають диспансерному нагляду.
  ФК14 – Оцінювання впливу навколишнього середовища на стан здоров`я населення (індивідуальне, сімейне, популяційне).
  ФК15 – Ведення медичної документації.
  ФК16 – Опрацювання державної, соціальної та медичної інформації.
  ФК17 – Здатність до проведення аналізу діяльності лікаря, підрозділу, закладу охорони здоров’я, проведення заходів щодо забезпечення якості та безпеки стоматологічної допомоги і підвищення ефективності використання медичних ресурсів.
  ФК18 – Здатність до проведення заходів щодо організації та інтеграції надання стоматологічної допомоги населенню, та проведення маркетингу медичних послуг.
 • Програмні результати навчання

  Знання і розуміння:
  ПРН 1 – здобуття особою загальних та спеціальних фундаментальних і професійно-орієнтованих знань, умінь, навичок, компетентностей, необхідних для виконання типових професійних завдань, пов΄язаних з її діяльністю в медичній галузі на відповідній посаді.
  ПРН 2 – знання психофізіологічних особливостей людини, здоров΄я людини, підтримки здоров΄я, профілактики захворювань, лікування людини, здоров΄я населення.
  Застосування знань та розумінь:
  ПРН 3 – Виділяти та ідентифікувати провідні клінічні симптоми та синдроми; за стандартними методиками, використовуючи попередні дані анамнезу хворого, дані огляду хворого, знання про людину, її
  органи та системи, встановлювати вірогідний нозологічний або синдромний попередній клінічний діагноз стоматологічного захворювання.
  ПРН 4 – Збирати інформацію про загальний стан пацієнта, оцінювати психомоторний та фізичний розвиток пацієнта, стан органів щелепно-
  лицевої ділянки, на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень оцінювати інформацію щодо діагнозу.
  ПРН 5 – Призначати та аналізувати лабораторне, функціональне та/або інструментальне обстеження хворого на стоматологічне захворювання
  для проведення диференційної діагностики захворювань.
  ПРН 6 – Визначати остаточний клінічний діагноз, дотримуючись відповідних етичних і юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення та логічного аналізу отриманих суб’єктивних і об’єктивних даних клінічного, додаткового обстеження, проведення диференційної діагностики під контролем лікаря-керівника в умовах лікувальної установи.
  ПРН 7 – Встановлювати діагноз невідкладних станів за будь-яких обставин (вдома, на вулиці, у лікувальній установі), в умовах надзвичайної ситуації, воєнного стану, нестачі інформації та обмеженого часу.
  ПРН 8 – Проводити лікування основних стоматологічних захворювань за існуючими алгоритмами та стандартними схемами під контролем
  лікаря-керівника в умовах лікувальної установи.
  ПРН 9 – Організовувати проведення лікувально-евакуаційних заходів серед населення, військовослужбовців, в умовах надзвичайної ситуації, у т.ч. воєнного стану, під час розгорнутих етапів медичної евакуації, з урахуванням існуючої системи лікувально-евакуаційного забезпечення.
  ПРН 10 – Визначати тактику надання екстреної медичної допомоги, використовуючи рекомендовані алгоритми, за будь-яких обставин на підставі діагнозу невідкладного стану в умовах обмеженого часу.
  ПРН 11 – Оцінювати вплив навколишнього середовища на стан здоров`я населення в умовах медичного закладу за стандартними методиками.
  ПРН 12 – Формувати цілі та визначати структуру особистої діяльності на підставі результату аналізу певних суспільних та особистих потреб.
  ПРН 13 – Дотримуватися здорового способу життя, користуватися прийомами саморегуляції та самоконтролю.
  ПРН 14 – Усвідомлювати та керуватися у своїй діяльності громадянськими правами, свободами та обов’язками, підвищувати загально-освітній культурний рівень.
  ПРН 15 – Організовувати необхідний рівень індивідуальної безпеки (власної та осіб, про яких піклується) у разі виникнення типових небезпечних ситуацій в індивідуальному полі діяльності.
  ПРН 16 – Виконувати медичні стоматологічні маніпуляції на підставі попереднього та/або остаточного клінічного діагнозу для різних верств
  населення та в різних умовах.
  Формування суджень:
  ПРН 17 – Аналізувати та оцінювати державну, соціальну та медичну інформацію з використанням стандартних підходів та комп’ютерних інформаційних технологій.
  ПРН 18 – Планувати та втілювати заходи профілактики
  стоматологічних захворювань серед населення для запобігання розповсюдження стоматологічних захворювань.
  ПРН 19 – Аналізувати епідеміологічний стан та проводити заходи масової й індивідуальної, загальної та локальної медикаментозної та
  немедикаментозної профілактики стоматологічних захворювань.
  ПРН 20 – Визначати характер лікування стоматологічного захворювання шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами.
  ПРН 21 – Визначати характер, принципи режиму праці, відпочинку та необхідної дієти при лікуванні стоматологічних захворювань на підставі попереднього або остаточного клінічного діагнозу шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами.
  ПРН 22 – Визначати тактику ведення стоматологічного хворого при соматичній патології шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами.
  ПРН 23 – Дотримуватися вимог етики, біоетики та деонтології у своїй фаховій діяльності.

 • Освітні компоненти

  Навчальний план 2016

  Перелік нормативних компонент навчального плану ОП «Стоматологія» спеціальності «Стоматологія» освітнього ступеня «магістр»:

  4-й курс

  5-й курс

  Перелік вибіркових компонент навчального плану ОП «Стоматологія» спеціальності «Стоматологія» освітнього ступеня «магістр»:

  4-й курс

  5-й курс

 • Ресурсне забезпечення реалізації програми
  Кадрове забезпечення До реалізації програми залучаються науково-педагогічні працівники з науковими ступенями доктора медичних наук, кандидата медичних наук, вченими званнями з фахових дисциплін з підтвердженим рівнем наукової і професійної активності.
  Матеріально-технічне забезпечення Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним обладнанням відповідає потребі. Наявна вся необхідна соціально-побутова інфраструктура, кількість місць у гуртожитках відповідає вимогам. Наявність навчально-наукового медичного комплексу «Університетська клініка», НДІ гігієни праці та професійних захворювань, Університетського стоматологічного центру, Центру доклінічних та клінічних досліджень, Центру гендерної освіти,
  4 проблемних лабораторій, анатомічного музею, віварію, центру тестування, аудиторій для симуляційного навчання (фантоми), Центральної науково-дослідної лабораторії університету, навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян, навчально-наукового інституту якості освіти, 6 навчальних науково-виробничих об΄єднань. В ХНМУ наявні 32 локальні комп’ютерні мережі і 55 точок бездротового доступу до мережі Інтернет. Користування Інтернет-мережею безлімітне.
  Інформаційне та навчально-методичне забезпечення Наявність офіційного сайту ХНМУ http://www.knmu.kharkov.ua; наукової бібліотеки з повним набором навчальної літератури з усіх дисциплін, що вивчаються (державною, російською, англійською мовами); працює web-сайт Наукової бібліотеки ХНМУ http://libr.knmu.edu.ua, який надає зручний віддалений доступ до різноманітних інформаційних ресурсів, в т.ч.: електронний каталог – понад 210 тисяч бібліографічних описів, в т.ч. посилань на повні тексти – понад 2,2 тисячі (підручники, навчально-методична література,
  матеріали конгресів та конференцій, періодичні видання тощо), створено і постійно поповнюються проблемно-орієнтовані бази даних:
  за основними напрямками наукових досліджень університету – «Здоров’я здорових», «Мініінвазивні втручання», «Серцево-судинні захворювання», «Вірусно-бактеріальні інфекції», а також з актуальної тематики – «Доказова медицина», «Військова медицина» та «Недуги «великих» (повнотекстова); Репозитарій ХНМУ – перший серед медичних вишів України із вільним доступом до навчально-методичних і наукових матеріалів, налічує понад 12 тисяч повнотекстових документів, в т.ч. 1,3 тисячі – навчально-методичних і лекційних матеріалів. Включення в Репозитарій не тільки чисто наукових, але і навчально-методичних, лекційних матеріалів, забезпечує студентів можливістю самопідготовки у режимі 24/7; бази даних, в першу чергу біомедичного профілю, серед яких Medline, Cochrane Library, Academic Search Premier, Health Sourse, PubMed, DOAJ, Open J-Gate, BioOne та ін.
  За програмою проекту “Електронна інформація для бібліотек“ (eIFL Direct) нам надаються безкоштовні тріал-доступи: до наукометричних баз даних Web of Science від видавництва Thomson Reuters, ресурсів
  East View Information Services, Консорціуму JSTOR різних зарубіжних видавництв, таких як Royal Society Publishing, Nature, Academic Press, Springer International Publishing AG, Institute of Physics Publishing (IOP Publishing), до електронних версій журналів The New England Journal of Medicine, Pediatric Neurology Briefs, до журналів та книжок Elsevier, ресурси компанії Ovid – “Primal Interactive Human: the 3D Real-time Body” (Мультимедійна інтерактивна 3D анатомія людини), Reactions Pharmacovigilance Insight, APA PsycINFO™, PsycTESTS тощо; web-покажчик медичних журналів з інтерактивними посиланнями на електронні архіви. Всі читальні зали та зали електронної інформації працюють в зоні Wi-Fi і забезпечують вільний доступ до мережі Інтернет.

   

 • Академічна мобільність
  Національна кредитна мобільність Укладені угоди про академічну мобільність, які передбачають включене навчання студентів в рамках кредитно-трансферної системи з можливістю перезарахування кредитів (обсяг одного кредиту 30 годин).
  Міжнародна кредитна мобільність Укладені угоди про міжнародну академічну мобільність, які передбачають включене навчання студентів, взаємозамінність залікових кредитів.
  Навчання іноземних здобувачів вищої освіти У межах ліцензованого обсягу спеціальності.