"Управління у сфері охорони здоров’я" (магістр), 2022

Код та назва спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування
Освітній ступінь Магістр
Стуктурний підрозділ IV медичний факультет
Випускова кафедра Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я
Гарант освітньої програми Мельниченко Олександр Анатолійович
Впроваджено в дію: з 01.09.2022 року
Обговорення освітньої програми

Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку або заповнити онлайн-форму

Мельниченко Олександр Анатолійович
д.н.держ.упр., професор кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я
oa.melnychenko@knmu.edu.ua
 • Загальна інформація
  Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу Харківський національний медичний університет
  Рівень вищої освіти та освітня кваліфікація Рівень вищої освіти – другий (магістерський), сьомий Національної рамки кваліфікації
  Освітня кваліфікація – магістр публічного управління та адміністрування
  Офіційна назва освітньо-професійної програми Управління у сфері охорони здоров’я
  Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми Диплом магістра, одиничний.
  Обсяг – 90 кредитів ЄКТС, у т.ч. 25 % – вибірковий компонент і 74 % – фахового спрямування.
  Термін навчання – 1 рік 5 місяців
  Наявність акредитації Сертифікат про акредитацію НД № 2184570 від 03 липня 2017 р. Термін дії до 01 липня 2024 р.
  Передумови Перший (бакалаврський) рівень освіти
  Форми навчання Заочна
  Мова(и) викладання Українська
  Термін дії освітньо-професійної програми Відповідно до терміну дії сертифіката про акредитацію
  Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньо-професійної програми meduniver@knmu.kharkov.ua
 • Мета освітньо-професійної програми

  Забезпечити академічну підготовку фахівців, здатних застосовувати набуті знання, уміння, навички та розуміння при розв’язанні складних задач і проблем у системі публічного управління та адміністрування в умовах невизначеності

 • Характеристика освітньо-професійної програми
  Предметна область

  (галузь знань,

  спеціальність,

  спеціалізація (за наявності))

  Галузь знань – 28 «Публічне управління та адміністрування»

  Спеціальність – 281 «Публічне управління та адміністрування»

  Орієнтація освітньо-професійної програми Академічна та прикладна
  Опис предметної області Об’єкти вивчення: принципи й закономірності функціонування системи публічного управління та  адміністрування як сукупності інститутів державного  управління, місцевого самоврядування, громадянського суспільства, відповідно до покладених на них функцій і  повноважень; відносини, явища, процеси, моделі та  механізми, що характеризують прояви публічного  управління та адміністрування на вищому, центральному, регіональному, місцевому та локальному рівнях.

  Цілі навчання: підготовка фахівців з публічного управління та адміністрування, здатних розв’язувати складні задачі й проблеми у системі публічного управління та адміністрування.

  Теоретичний зміст предметної області: наукові концепції публічного управління та адміністрування, зокрема на національному, регіональному, місцевому й локальному рівнях.

  Методи, методики й технології: емпіричні, загальнонаукові, міждисциплінарні, спеціально-наукові; абстрагування, аналізу, генерація ідей, діалектичний, дедукції, індукції, моделювання, синтезу, системного аналізу, сходження від абстрактного до конкретного.

  Орієнтація освітньо-професійої програми Академічна та прикладна
 • Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
  Придатність до працевлаштування Професійно виконувати роброту за кодами ДК 003:2010:

  1120.2 – Вищі посадові особи місцевих органів державної влади

  1210.1 – Керівники підприємств, установ та організацій

  1229.1 – Керівні працівники апарату центральних органів державної влади

  1229.3 – Керівні працівники апарату місцевих органів державної влади

  Академічні права випускників Здобуття освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої  освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих. Проведення власного наукового дослідження за  спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» та спорідненими до неї спеціальностями.
 • Викладання та оцінювання

  Викладання та навчання:
  Студенто-центроване навчання; самонавчання; проблемно-орієнтоване навчання з набуттям компетентностей, достатніх для розв’язання нагальних проблем у системі публічного управління та адміністрування (у т.ч. у сфері охорони здоров’я); навчання через практику тощо.

  Оцінювання:

  Оцінка (за національною шкалою) Мінімальний бал Максимальний бал
  Національна диференційована шкала
  Відмінно 180 200
  Добре 150 179
  Задовільно 120 149
  Незадовільно 0 119
  Національна недиференційована шкала
  Зараховано 120 200
  Не зараховано 0 119
  Склав 60,5 % 100,0 %
  Не склав 0 % 60,4 %
  Шкала ЕСТS
  A 180 200
  B 160 179
  C 150 159
  D 130 149
  E 120 129
  Fx 70 119
  F 0 69

  Оцінки «Відмінно», «Добре», «Задовільно» виставляються: за підсумками екзаменів і диференційованих заліків й за результатами захисту кваліфікаційної роботи.

  Оцінка «Зараховано» виставляється за підсумками заліків і за результатами практики.

  Результат «Склав» виставляється за підсумками складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту.

 • Програмні компетентності
  Інтегральна компетентність Здатність використовувати теоретичні знання та практичні навички задля розв’язання складних задач під час професійної діяльності у системі публічного управління та адміністрування (у т.ч. у сфері охорони здоров’я), а також в освітньому процесі.
  Загальні компетентності (ЗК) ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

  ЗК2. Здатність працювати в команді, мотивувати людей та рухатися до спільної мети, бути лідером, діяти соціально.

  ЗК3. Здатність розробляти та управляти проєктами.

  ЗК4. Здатність удосконалювати й розвивати професійний, інтелектуальний і культурний рівні.

  ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення та використовувати сучасні комунікаційні технології.

  ЗК6. Здатність до професійного спілкування іноземною мовою.

  ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

  Спеціальні (фахові, предметні) компетентності СК01. Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, попереджати та розв’язувати конфлікти.

  СК02. Здатність організовувати діяльність органів публічного управління й інших організацій публічної сфери.

  СК03. Здатність організовувати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів і технологій, зокрема розробляти заходи щодо впровадження електронного урядування в різних сферах публічного управління та адміністрування.

  СК04. Здатність визначати показники сталого розвитку на вищому, центральному, регіональному, місцевому та локальному рівнях.

  СК05. Здатність представляти органи публічного управління у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами й організаціями незалежно від форм власності, громадянами та налагоджувати ефективні комунікації з ними.

  СК06. Здатність здійснювати професійну діяльність з урахуванням потреб забезпечення національної безпеки України.

  СК07. Здатність самостійно готувати проєкти нормативно-правових актів, аналітичні довідки, пропозиції, доповіді, надавати експертну оцінку нормативно-правовим актам на різних рівнях публічного управління та адміністрування.

  СК08. Здатність розробляти стратегічні документи розвитку соціально-економічних систем на вищому, центральному, регіональному, місцевому та локальному рівнях.

  СК09. Здатність здійснювати наукову та дослідницьку діяльність у сфері публічного управління та адміністрування.

  СК10. Здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань європейської та  євроатлантичної інтеграції.

 • Результати навчання (РН)

  РН01. Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної політики, основ і технологій прийняття управлінських рішень.

  РН02. Розв’язувати складні задачі публічного управління та  адміністрування, враховуючи вимоги законодавства,  виявляти правові колізії та проблеми, розробляти проєкти нормативно-правових актів для їх усунення.

  РН03. Знати основні засади національної безпеки та уміти  попереджати й нейтралізувати виклики і загрози національним інтересам України в межах своєї професійної компетенції.

  РН04. Використовувати сучасні статистичні методи, моделі, цифрові технології, спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання складних задач публічного управління та адміністрування.

  РН05. Визначати пріоритетні напрями впровадження електронного урядування та розвитку електронної демократії.

  РН06. Здійснювати ефективне управління інноваціями, ресурсами, ризиками, проєктами, змінами, якістю, застосовувати сучасні моделі, підходи та технології, міжнародний досвід при проєктуванні та реорганізації управлінських і загально-організаційних структур.

  РН07. Уміти розробляти національні/регіональні програмні документи щодо розвитку публічного управління, використовуючи системний аналіз і комплексний підхід, а також методи командної роботи.

  РН08. Уміти здійснювати ефективну комунікацію, аргументувати свою позицію, використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері публічного управління та адміністрування на засадах соціальної відповідальності, правових та етичних норм.

  РН09. Спілкуватися іноземною мовою на професійну тематику, обговорювати проблеми публічного управління та результати досліджень.

  РН10. Представляти органи публічного управління й інші організації публічної сфери та презентувати для фахівців і широкого загалу результати їх діяльності.

  РН11. Розробляти обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань європейської та євроатлантичної інтеграції, враховувати цілі, наявні законодавчі, часові та ресурсні обмеження, оцінювати політичні, соціальні, економічні та екологічні наслідки варіантів рішень.

  РН12. Планувати й здійснювати наукові та прикладні дослідження у сфері публічного управління та адміністрування, включаючи аналіз проблематики, постановку цілей і завдань, вибір і використання теоретичних та емпіричних методів дослідження, аналіз його результатів, формулювання обґрунтованих висновків.

 • Освітні компоненти

  Навчальний план 2022
  Навчальний план 2022 (зі змінами)
  Навчальний план 2022(зі змінами листопад 2023)

  Перелік нормативних освітніх компонентів навчального плану ОПП «Управління у сфері охорони здоров’я»
  1-й курс
  2-й курс

  Перелік вибіркових освітніх компонентів навчального плану ОПП «Управління у сфері охорони здоров’я»
  1-й курс
  2-й курс

 • Ресурсне забезпечення реалізації програми
  Кадрове забезпечення До реалізації програми залучаються кваліфіковані науково-педагогічні працівники (доктори та кандидати наук з державного управління, доктори та кандидата медичних наук, кандидати економічних наук, фоктори філософії; професори та доценти), які мають належний рівень наукової та професійної активності
  Матеріально-технічне забезпечення Забезпеченість аудиторіями, комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним обладнанням відповідає потребі. Наявна вся необхідна соціально-побутова інфраструктура (кількість місць у гуртожитках відповідає вимогам), центр тестування, навчально-науковий інститут післядипломної освіти, навчально-науковий інститут якості освіти, наукова бібліотека, 32 локальні комп’ютерні мережі, 55 точок бездротового безлімітного доступу до мережі Інтернет.
  Інформаційне та навчально-методичне забезпечення Наявність офіційного сайту ХНМУ http://www.knmu.kharkov.ua; наукової бібліотеки з повним набором навчальної літератури з усіх освітніх космпонентів, що вивчаються державною моваою; працює web-сайт Наукової бібліотеки ХНМУ http://libr.knmu.edu.ua, який надає зручний віддалений доступ до необхідних інформаційних ресурсів, в т.ч.: електронний каталог підручників, навчально-методичної літератури, матеріалів конгресів і конференцій, періодичних видання); створено й постійно поповнюються проблемно-орієнтовані бази даних за основними напрямами наукових досліджень ХНМУ. Репозитарій ХНМУ – перший серед медичних ВНЗ України із вільним цілодобовим доступом до навчально-методичних і наукових матеріалів. За програмою проєкту «Електронна інформація для бібліотек» (eIFL Direct) надано безкоштовні тріал-доступи: до науко­метричних баз даних Web of Science від видавництва Thomson Reuters, ресурсів East View Information Services, Консорціуму JSTOR різних зарубіжних видавництв (Royal Society Publishing, Nature, Academic Press, Springer International Publishing AG, Institute of Physics Publishing (IOP Publishing).
 • Академічна мобільність
  Національна кредитна мобільність Укладені угоди про академічну мобільність, які передбачають включене навчання здобувачів вищої освіти в рамках кредитно-трансферної системи з можливістю перезарахування кредитів (обсяг одного кредиту 30 годин)
  Міжнародна кредитна мобільність Укладені угоди про міжнародну академічну мобільність передбачають включене навчання здобувачів вищої освіти, взаємозамінність залікових кредитів
  Навчання іноземних здобувачів вищої освіти Не передбачено