"Управління у сфері охорони здоров’я" (магістр), 2020

Код та назва спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування
Освітній ступінь Магістр
Стуктурний підрозділ IV медичний факультет
Випускова кафедра Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я
Гарант освітньої програми Мельниченко Олександр Анатолійович
Впроваджено в дію: з 01.09.2020 року
Обговорення освітньої програми

Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку або заповнити онлайн-форму

Мельниченко Олександр Анатолійович
д.н.держ.упр., професор кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я
oa.melnychenko@knmu.edu.ua
 • Загальна інформація
  Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу Харківський національний медичний університет
  Рівень вищої освіти та освітня кваліфікація Рівень вищої освіти – другий (магістерський), сьомий Національної рамки кваліфікації
  Освітня кваліфікація – магістр публічного управління та адміністрування
  Офіційна назва освітньої програми Управління у сфері охорони здоров’я
  Тип диплому та обсяг освітньої програми Диплом магістра, одиничний.
  Обсяг – 90 кредитів ЄКТС, у т.ч. 25 % – вибірковий компонент і 62 % – фахового спрямування.
  Термін навчання – 1 рік 5 місяців
  Наявність акредитації Сертифікат про акредитацію НД № 2184570 від 03 липня 2017 р. Термін дії до 01 липня 2024 р.
  Передумови Перший (бакалаврський) рівень освіти
  Форми навчання Очна (денна), заочна
  Мова(и) викладання Українська
  Термін дії освітньої програми Відповідно до терміну дії сертифіката про акредитацію
  Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми meduniver@knmu.kharkov.ua
 • Мета освітньої програми

  Забезпечити академічну підготовку фахівців, здатних застосовувати набуті знання, уміння, навички та розуміння при розв’язанні складних задач і проблем публічного управління та адміністрування в умовах невизначеності та ефективного виконання управлінських функцій у сфері охорони здоров’я

 • Характеристика освітньої програми
  Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)) Галузь знань – 28 «Публічне управління та адміністрування»
  Спеціальність – 281 «Публічне управління та адміністрування»
  Опис предметної області Об’єкти вивчення: принципи і закономірності функціонування системи публічного управління та адміністрування як сукупності інститутів державного управління, місцевого самоврядування, громадянського суспільства відповідно до покладених на них функцій і повноважень; відносини, явища, процеси, моделі та механізми, що характеризують прояви публічного управління та адміністрування на вищому, центральному, регіональному та місцевому рівнях
  Цілі навчання: підготовка фахівців з публічного управління та адміністрування, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування.
  Теоретичний зміст предметної області: наукові концепції (теорії) публічного управління та адміністрування, зокрема на вищому, центральному, регіональному та місцевому рівнях управління.
  Методи, методики та технології: наукового пізнання, управління та прийняття рішень, аналітичної обробки інформації, інституціонального, інструментального, функціонального, організаційно-технологічного та правового забезпечення, електронного урядування, системного аналізу, моделювання, прогнозування та проєктування.
  Інструменти та обладнання: інформаційно-аналітичні інструменти, системи підтримки прийняття та реалізації управлінських рішень, спеціалізоване програмне забезпечення.
  Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна програма підготовки магістра має як академічну, так і прикладну орієнтацію
 • Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
  Придатність до працевлаштування Професійно виконувати роброту за кодами ДК 009:2010:
  72.2 – Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук
  82.1  – Адміністративна та допоміжна офісна діяльність
  84.12 – Регулювання у сферах охорони здоров’я, освіти, культури та інших соціальних сферах, крім обов’язкового соціального страхування
  86.1 – Діяльність лікарняних закладів
  Академічні права випускників Здобуття освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих. Проведення власного наукового дослідження за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» та спорідненими до неї спеціальностями.
 • Викладання та оцінювання

  Викладання та навчання:
  Студенто-центроване навчання; проблемно-орієнтоване навчання з набуттям компетентностей, достатніх для розв’язання нагальних проблем у сфері охорони здоров’я; самонавчання; навчання через практику тощо.

  Оцінювання:

  Оцінка (за національною шкалою) Мінімальний бал Максимальний бал
  Національна диференційована шкала
  Відмінно 180 200
  Добре 150 179
  Задовільно 120 149
  Незадовільно 0 119
  Національна недиференційована шкала
  Зараховано 120 200
  Не зараховано 0 119
  Склав 60,5 % 100 %
  Не склав 0 % 60,4 %
  Шкала ЕСТS
  A 180 200
  B 160 179
  C 150 159
  D 130 149
  E 120 129
  Fx 70 119
  F 0 69

  Оцінки «Відмінно», «Добре», «Задовільно» виставляються: за підсумками екзаменів і диференційованих заліків й за результатами захисту кваліфікаційної роботи; «Зараховано» – виставляється за підсумками заліків і за результатами практики.
  Результат «Склав» виставляється за підсумками складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту.

 • Програмні компетентності
  Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.
  Загальні компетентності (ЗК) ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
  ЗК 2. Здатність працювати в команді, мотивувати людей та рухатися до спільної мети, бути лідером, діяти соціально.
  ЗК 3. Здатність розробляти та управляти проектами.
  ЗК 4. Здатність удосконалювати й розвивати професійний, інтелектуальний і культурний рівні.
  ЗК 5. Здатність приймати обґрунтовані рішення та використовувати сучасні комунікаційні технології.
  ЗК 6. Здатність до професійного спілкування іноземною мовою.
  ЗК 7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
  Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК) СК 1. Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, попереджати та розв’язувати конфлікти.
  СК 2. Здатність організовувати діяльність органів публічного управління та інших організацій публічної сфери.
  СК 3. Здатність організовувати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій, зокрема розробляти заходи щодо впровадження електронного урядування в різних сферах публічного управління та адміністрування.
  СК 4. Здатність визначати показники сталого розвитку на вищому, центральному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях.
  СК 5. Здатність представляти органи публічного управління у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами та налагоджувати ефективні комунікації з ними.
  СК 6. Здатність здійснювати професійну діяльність з урахуванням потреб забезпечення національної безпеки України.
  СК 7. Здатність самостійно готувати проекти нормативно правових актів, аналітичні довідки, пропозиції, доповіді, надавати експертну оцінку нормативно-правовим актам на різних рівнях публічного управління та адміністрування.
  СК 8. Здатність розробляти стратегічні документи розвитку соціально-економічних систем на вищому, центральному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях.
  СК0 9. Здатність здійснювати наукову та дослідницьку діяльність у сфері публічного управління та адміністрування.
  СК 10. Здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань європейської та євроатлантичної інтеграції.
 • Програмні результати навчання

  РН 1. Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної політики, основ та технологій прийняття управлінських рішень.
  РН 2. Розв’язувати складні задачі публічного управління та адміністрування, враховуючи вимоги законодавства, виявляти правові колізії та проблеми, розробляти проекти нормативно-правових актів для їх усунення.
  РН 3. Знати основні засади національної безпеки та уміти попереджати й нейтралізувати виклики і загрози національним інтересам України в межах своєї професійної компетенції.
  РН 4. Використовувати сучасні статистичні методи, моделі, цифрові
  технології, спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання складних задач публічного управління та адміністрування.
  РН 5. Визначати пріоритетні напрями впровадження електронного урядування та розвитку електронної демократії.
  РН 6. Здійснювати ефективне управління інноваціями, ресурсами, ризиками, проектами, змінами, якістю, застосовувати сучасні моделі, підходи та технології, міжнародний досвід при проектуванні та реорганізації управлінських і загальноорганізаційних структур.
  РН 7. Уміти розробляти національні/регіональні програмні документи щодо розвитку публічного управління, використовуючи системний аналіз і комплексний підхід, а також методи командної роботи.
  РН 8. Уміти здійснювати ефективну комунікацію, аргументувати свою позицію, використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері публічного управління та адміністрування на засадах соціальної відповідальності, правових та етичних норм.
  РН 9. Спілкуватися іноземною мовою на професійну тематику, обгово-рювати проблеми публічного управління та результати досліджень.
  РН 10. Представляти органи публічного управління й інші організації публічної сфери та презентувати для фахівців і широкого загалу результати їх діяльності.
  РН 11. Розробляти обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань європейської та євроатлантичної інтеграції, враховувати цілі, наявні законодавчі, часові та ресурсні обмеження, оцінювати політич-ні, соціальні, економічні та екологічні наслідки варіантів рішень.
  РН 12. Планувати і здійснювати наукові та прикладні дослідження у сфері публічного управління та адміністрування, включаючи аналіз проблематики, постановку цілей і завдань, вибір і використання теоретичних та емпіричних методів дослідження, аналіз його результатів, формулювання обґрунтованих висновків.

 • Освітні компоненти

  Навчальний план 2020

  Перелік нормативних компонент навчального плану ОП «Управління у сфері охорони здоров’я» спеціальності «Публічне управління та адміністрування» освітнього ступеня «магістр»:

  1-й курс

  2-й курс

  Перелік вибіркових компонент навчального плану ОП «Управління у сфері охорони здоров’я» спеціальності «Публічне управління та адміністрування» освітнього ступеня «магістр»:

  1-й курс

  2-й курс

   

 • Ресурсне забезпечення реалізації програми
  Кадрове забезпечення До реалізації програми залучаються науково-педагогічні працівники з науковими ступенями доктора наук з державного управління, доктора медичних наук, кандидата наук з державного управління, кандидата медичних наук, кандидата економічних наук, вченими званнями з фахових дисциплін з підтвердженим рівнем наукової та професійної активності.
  Матеріально-технічне забезпечення Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним обладнанням відповідає потребі. Наявна вся необхідна соціально-побутова інфраструктура, кількість місць у гуртожитках відповідає вимогам. Наявність навчально-наукового медичного комплексу «Університетська клініка», НДІ гігієни праці та професійних захворювань, Університетського стоматологічного центру, Центру доклінічних і клінічних досліджень, Центру гендерної освіти, 4 проблемних лабораторій, анатомічного музею, віварію, центру тестування, аудиторій для симуляційного навчання (фантоми), Центральної науково-дослідної лабораторії університету, навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян, навчально-наукового інституту якості освіти, 6 навчальних науково-виробничих об’єднань. В ХНМУ наявні 32 локальні комп’ютерні мережі та 55 точок бездротового доступу до мережі Інтернет. Користування Інтернет-мережею безлімітне.
  Інформаційне та навчально-методичне забезпечення Наявність офіційного сайту ХНМУ http://www.knmu.kharkov.ua; наукової бібліотеки з повним набором навчальної літератури з усіх дисциплін, що вивчаються (державною, російською, англійською мовами); працює web-сайт Наукової бібліотеки ХНМУ http://libr.knmu.edu.ua, який надає зручний віддалений доступ до різноманітних інформаційних ресурсів, в т.ч.: електронний каталог – понад 210 тис. бібліографічних описів, в т.ч. посилань на повні тексти – понад 2,2 тис. (підручники, навчально-методична література, матеріали конгресів і конференцій, періодичні видання тощо), створено й постійно поповнюються проблемно-орієнтовані бази даних: за основними напрямами наукових досліджень ХНМУ – «Здоров’я здорових», «Мініінвазивні втручання», «Серцево-судинні захворювання», «Вірусно-бактеріальні інфекції», а також з актуальної тематики – «Доказова медицина», «Військова медицина» та «Недуги «великих» (повнотекстова)»; Репозитарій ХНМУ – перший серед медичних ВНЗ України із вільним доступом до навчально-методичних і наукових матеріалів, налічує понад 12 тис. повнотекстових документів, в т.ч. 1,3 тис. – навчально-методичних і лекційних матеріалів. Включення в Репозитарій не тільки чисто наукових, але і навчально-методичних, лекційних матеріалів, забезпечує студентів можливістю самопідготовки у режимі 24/7; бази даних, в першу чергу біомедичного профілю, серед яких Medline, Cochrane Library, Academic Search Premier, Health Sourse, PubMed, DOAJ, Open J-Gate, BioOne та ін. За програмою проекту «Електронна інформація для бібліотек» (eIFL Direct) нам надаються безкоштовні тріал-доступи: до наукометричних баз даних Web of Science від видавництва Thomson Reuters, ресурсів East View Information Services, Консорціуму JSTOR різних зарубіжних видавництв (Royal Society Publishing, Nature, Academic Press, Springer International Publishing AG, Institute of Physics Publishing (IOP Publishing), до електронних версій журналів The New England Journal of Medicine, Pediatric Neurology Briefs, до журналів та книжок Elsevier), ресурси компанії Ovid – «Primal Interactive Human: the 3D Real-time Body» (Мультимедійна інтерактивна 3D анатомія людини), Reactions Pharmacovigilance Insight, APA PsycINFO™, PsycTESTS тощо; web-покажчик медичних журналів з інтерактивними посиланнями на електронні архіви. Всі читальні зали та зали електронної інформації працюють в зоні Wi-Fi і забезпечують вільний доступ до мережі Інтернет.
 • Академічна мобільність
  Національна кредитна мобільність Укладені угоди про академічну мобільність, які передбачають включене навчання студентів в рамках кредитно-трансферної системи з можливістю перезарахування кредитів (обсяг одного кредиту 30 годин)
  Міжнародна кредитна мобільність Укладені угоди про міжнародну академічну мобільність, які передбачають включене навчання студентів, взаємозамінність залікових кредитів
  Навчання іноземних здобувачів вищої освіти Не передбачено