Наукова робота кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я

Основними напрямами наукової діяльності кафедри є: громадське здоров’я, медико-соціальні аспекти здоров’я населення, біологічна статистика, доказова медицина, історія медицини, публічне управління розвитком сфери охорони здоров’я.

Співробітники кафедри є членами численних українських і міжнародних наукових організацій та об’єднань, а також входять до складу редакційних колегій фахових видань.

Наразі (2021–2023) співробітники кафедри виконують прикладну НДР: «Медико-соціальні аспекти якості життя осіб молодого віку з надлишковою вагою та ожирінням».

Фахівці кафедри успішно керують підготовкою аспірантів і докторантів як в ХНМУ, так і поза його межами. Наразі на кафедрі виконуються 4 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії: Медико-соціальні аспекти професійного вигорання медичних працівників (Іващенко Р.О.), Медико-соціальне обґрунтування оптимізації моделі раннього виявлення та первинної профілактики мозкових інсультів серед дорослого населення (Міщенко М.М.), Медико-соціальне обґрунтування раннього виявлення та профілактики патологічного перебігу вагітності в акушерській практиці (Орел О.В.), Медико-соціальне обґрунтування оптимізованої моделі організації та проведення вакцинопрофілактики серед дитячого населення (Яременко А.В.).

Резервом зміцнення науково-педагогічного потенціалу кафедри є науковий гурток, де вітчизняні та іноземні студенти опановують основи наукової діяльності, поглиблено вивчають різні аспекти громадського здоров’я.

Запорукою підвищення практичної значущості наукових розробок є плідна співпраця кафедри зі закладами практичної охорони здоров’я та з іншими інституціями різних регіонів України, що засвідчено договорами про науково-практичне співробітництво. Кафедра також співпрацює з Університетом суспільних наук (м. Лодзь, Польща).

Основні наукові здобутки:

Співробітники кафедри успішно виконали прикладні НДР: «Наукове обґрунтування медико-соціальної клінічної концепції з охорони громадського здоров’я населення індустріального мегаполісу від екологічної патології хімічного ґенезу» (2017–2019); «Стан автономної регуляції у студентів в процесі адаптації до соціальних, темпоральних і природних факторів» (2018–2020).

На базі кафедри постійно проводяться науково-практичні конференції, а саме: Здоров’я населення, актуальні проблеми та перспективи розвитку системи охорони здоров’я (31.10–01.11.2013), Застосування стандартів доступності та універсального дизайну в Україні (15.08.2013, 26.11.2013, 17.12.2013, 09–10.09.2015), Тренінг щодо розповсюдження ВІЛ (08.12.2015), Актуальні питання соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я в Україні (16.03.2016), Історичні та медико-соціальні аспекти охорони здоров’я в Україні (23.11.2016), Історична спадщина та сучасні аспекти забезпечення громадського здоров’я в Україні (25.10.2017), Підходи до надання послуг з припинення куріння на рівні громадського здоров’я (15.04.2019), Надбання сучасної епідеміології та біостатистики як запорука покращання громадського здоров’я в Україні (18.04.2019), Громадське здоров’я в Україні: проблеми та способи їх вирішення (24.10.2018; 24.10.2019; 05.11.2020).

Надбаннями кафедри за 2015–2020 рр. є:

-5 співробітників кафедри успішно захистили дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук (Ковтун М. І.), кандидата медичних наук (Зінчук А.М., Гапонова Е.О., Помогайбо К.Г.) та доктора філософії (Трегуб П.О.,Подпрядова А.А.);

-5 медичних технологій, які включено до Переліку медичних технологій;

-3 патенти на корисну модель;

-11 авторських свідоцтв на твір;

-акти про впровадження результатів наукових розробок співробітників кафедри;

-4 інформаційні листи;

-2 методичні рекомендації з впровадження результатів НДР;

-6 монографій;

-233 статей, у т.ч. 44 – у виданнях, що входять до науко метричних баз Scopus та/або Web of Science;

-понад 900 тез доповідей на науково-практичних конференціях, у т.ч. понад 100 – закордонних;

-понад 530 сертифікатів про участь у науково-практичних заходах в Україні й за кордоном;

-7 студентів-гуртківців стали призерами ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з навчальних дисциплін «Соціальна медицина та організація охорони здоров’я», «Профілактична медицина», «Історія медицини».