"Управління у сфері охорони здоров’я" (магістр), 2024

Код та назва спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування
Освітній ступінь Магістр
Стуктурний підрозділ IV медичний факультет
Випускова кафедра Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я
Гарант освітньої програми Мельниченко Олександр Анатолійович
Впроваджено в дію: з 01.09.2024 року
Обговорення освітньої програми

Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку або заповнити онлайн-форму

Мельниченко Олександр Анатолійович
д.н.держ.упр., професор кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я
oa.melnychenko@knmu.edu.ua
 • Загальна інформація
  Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу Харківський національний медичний університет
  Рівень вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригінала Рівень вищої освіти – другий (магістерський), сьомий Національної рамки кваліфікації
  Освітня кваліфікація – магістр публічного управління та адміністрування
  Офіційна назва освітньо-професійної програми Управління у сфері охорони здоров’я
  Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми Диплом магістра, одиничний.
  Обсяг – 90 кредитів ЄКТС, у т.ч. 26,7 % – вибіркові освітні компоненти і 73,3 % – фахового спрямування.
  Термін навчання – 1 рік 5 місяців
  Наявність акредитації Сертифікат про акредитацію № 6826 від 26 грудня 2023 р. (НАЗЯВО, Україна), термін дії – до 01 липня 2029 р.
  Передумови Ступінь освіти магістр (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст). Порядок вступу визначено в Правилах прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Харківському національному медичному університеті.
  Форми навчання Очна (денна), заочна
  Мова(и) викладання Українська
  Термін дії освітньо-професійної програми З 01.09.2024 р. до наступного перегляду
  Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньо-професійної програми https://knmu.edu.ua/program-catalog/upravlinnya-u-sferi-ohorony-zdorov-ya-magistr-2024/
 • Мета освітньо-професійної програми

  Забезпечити академічну підготовку фахівців, здатних застосовувати набуті знання і розуміння, уміння та навички, здійснювати комунікацію, а також бути відповідальними та автономними при розв’язанні складних задач і проблем у системі публічного управління (передусім, розвитком сфери охорони здоров’я) в умовах невизначеності

 • Характеристика освітньо-професійної програми
  Предметна область
  (галузь знань, спеціальність, спеціалізація)
  Галузь знань – 28 «Публічне управління та адміністрування»
  Спеціальність – 281 «Публічне управління та адміністрування»
  Орієнтація освітньо-професійної програми Академічна та прикладна
  Основний фокус освітньо-професійної програми та спеціалізації Загальна освіта в сфері публічного управління розвитком сфери охорони здоров’я та належного реагування на виклики у цій сфері
  Ключові слова: публічне управління, публічне реагування, управління, сфера охорони здоров’я, механізми впливу, медична реформа.
  Особливості освітньо-професійної програми Освітньо-професійна програма «Управління у сфері охорони здроров’я» повною мірою відповідає основним положенням Стандарту вищої освіти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», а також галузевій приналежності ХНМУ – сфера охорони здоров’я. Вона є унікальною, оскільки в Україні відсутня ОПП з такою ж назвою, переліком освітніх компонентів та їх змістовним наповненням. Враховано головний запит здобувачів вищої освіти – опанування механізмів публічного управління розвитком сфери охорони здоров’я. Унікальність (авторське свідоцтво № 121473 від 04.12.2023 р.) забезпечується завдяки вмілому поєднанню галузевих і регіональних аспектів публічного управління, а також викладання авторських освітніх компонентів.
  Опис предметної області Об’єкти вивчення: принципи й закономірності функціонування системи публічного управління як сукупності органів державного управління, органів місцевого самоврядування, бізнес-структур та інституцій громадянського суспільства, відповідно до покладених на них функцій і повноважень; відносини, явища, процеси, моделі та механізми, що характеризують прояви публічного управління на вищому, центральному, регіональному, місцевому і локальному рівнях.
  Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі й проблеми у системі публічного управління та адміністрування (зокрема у сфері охорони здоров’я).
  Теоретичний зміст предметної області: наукові концепції публічного управління та адміністрування (зокрема на національному, регіональному, місцевому й локальному рівнях).
  Методи, методики й технології: наукового пізнання, управління та прийняття рішень, системного аналізу, аналітичної обробки інформації, правового, інституціонального, інструментального, функціонального і організаційно-технологічного забезпечення, електронного урядування, моделювання, прогнозування та проєктування.
 • Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
  Придатність до працевлаштування Професійно виконувати роботу за кодами ДК 003:2010:
  1120.2 – Вищі посадові особи місцевих органів державної влади
  1210.1 – Керівники підприємств, установ та організацій
  1229.1 – Керівні працівники апарату центральних органів державної влади
  1229.3 – Керівні працівники апарату місцевих органів державної влади
  Академічні права випускників Здобуття освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої  освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих.
 • Викладання та оцінювання

  Викладання та навчання:
  Студенто-центроване навчання; самонавчання; проблемно-орієнтоване навчання з набуттям компетентностей, достатніх для розв’язання нагальних проблем у системі публічного управління та адміністрування (у т.ч. у сфері охорони здоров’я); навчання через практику тощо.

  В освітньому процесі застосовуються традиційні, інноваційні, дистанційні та гібридні технології навчання; індивідуальне, міжособистісне та рефлективне навчання; групова робота; навчання на основі дослідження та мультимедійне забезпечення лекцій і практичних занять.

  Оцінювання:

  Методи і форми контролю, а також оцінювання успішності навчання здобувачів вищої освіти здійснюється відповідно до нормативних документів ХНМУ, вимог програми та «Інструкції з оцінювання навчальної діяльності при ЄКТС організації навчального процесу»

  Оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти здійснюється за: національною диференційованою шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно); національною недиференційованою шкалою (зараховано, не зараховано); 200-бальною шкалою ЄКТС (А, В, С, D, E, F, FX).

  Оцінки «відмінно», «добре», «задовільно» виставляються: за підсумками іспитів та диференційованих заліків, за результатами проходження практик.

  «Зараховано», «не зараховано» виставляється за підсумками заліків.

  Види контролю: поточний, модульний, підсумковий.

  Усне та письмове опитування, тестові завдання, презентації, звіти про практику, модульні роботи, письмові іспити, заліки, атестація та інше.

 • Програмні компетентності
  Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні задачі й проблеми у системі публічного управління (у т.ч. розвитком сфери охорони здоров’я) та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.
  Загальні компетентності (ЗК) ЗК 01 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
  ЗК 02 Здатність працювати в команді, мотивувати людей та рухатися до спільної мети, бути лідером, діяти соціально.
  ЗК 03 Здатність розробляти та управляти проєктами.
  ЗК 04 Здатність удосконалювати й розвивати професійний, інтелектуальний і культурний рівні.
  ЗК 05 Здатність приймати обґрунтовані рішення та використовувати сучасні комунікаційні технології.
  ЗК 06 Здатність до професійного спілкування іноземною мовою.
  ЗК 07 Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
  Спеціальні (фахові, предметні) компетентності СК 01 Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, попереджати та розв’язувати конфлікти.
  СК 02 Здатність організовувати діяльність органів публічного управління й інших організацій публічної сфери.
  СК 03 Здатність організовувати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів і технологій, зокрема розробляти заходи щодо впровадження електронного урядування в різних сферах публічного управління та адміністрування.
  СК 04 Здатність визначати показники сталого розвитку на вищому, центральному, регіональному, місцевому і організаційному рівнях.
  СК 05 Здатність представляти органи публічного управління у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами й організаціями незалежно від форм власності, громадянами та налагоджувати ефективні комунікації з ними.
  СК 06 Здатність здійснювати професійну діяльність з урахуванням потреб забезпечення національної безпеки України.
  СК 07 Здатність самостійно готувати проєкти нормативно-правових актів, аналітичні довідки, пропозиції, доповіді, надавати експертну оцінку нормативно-правовим актам на різних рівнях публічного управління та адміністрування.
  СК 08 Здатність розробляти стратегічні документи розвитку соціально-економічних систем на вищому, центральному, регіональному, місцевому і організаційному рівнях.
  СК 09 Здатність здійснювати наукову й дослідницьку діяльність у сфері публічного управління та адміністрування.
  СК 10 Здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань європейської та євроатлантичної інтеграції.
 • Програмні результати навчання (ПРН)

  ПРН 01 Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної політики, основ і технологій прийняття управлінських рішень.

  ПРН 02 Розв’язувати складні задачі публічного управління та адміністрування, враховуючи вимоги законодавства, виявляти правові колізії та проблеми, розробляти проєкти нормативно-правових актів для їх усунення.

  ПРН 03 Знати основні засади національної безпеки та уміти попереджати й нейтралізувати виклики і загрози національним інтересам України в межах своєї професійної компетенції.

  ПРН 04 Використовувати сучасні статистичні методи, моделі, цифрові технології, спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання складних задач публічного управління та адміністрування.

  ПРН 05 Визначати пріоритетні напрями впровадження електронного урядування та розвитку електронної демократії.

  ПРН 06 Здійснювати ефективне управління інноваціями, ресурсами, ризиками, проєктами, змінами, якістю, застосовувати сучасні моделі, підходи та технології, міжнародний досвід при проєктуванні та реорганізації управлінських і загально-організаційних структур.

  ПРН 07 Уміти розробляти національні/регіональні програмні документи щодо розвитку публічного управління, використовуючи системний аналіз і комплексний підхід, а також методи командної роботи.

  ПРН 08 Уміти здійснювати ефективну комунікацію, аргументувати свою позицію, використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері публічного управління та адміністрування на засадах соціальної відповідальності, правових та етичних норм.

  ПРН 09 Спілкуватися іноземною мовою на професійну тематику, обговорювати проблеми публічного управління та результати досліджень.

  ПРН 10 Представляти органи публічного управління й інші організації публічної сфери та презентувати для фахівців і широкого загалу результати їх діяльності.

  ПРН 11 Розробляти обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань європейської та євроатлантичної інтеграції, враховувати цілі, наявні законодавчі, часові та ресурсні обмеження, оцінювати політичні, соціальні, економічні та екологічні наслідки варіантів рішень.

  ПРН 12 Планувати й здійснювати наукові та прикладні дослідження у сфері публічного управління та адміністрування, включаючи аналіз проблематики, постановку цілей і завдань, вибір і використання теоретичних та емпіричних методів дослідження, аналіз його результатів, формулювання обґрунтованих висновків

 • Освітні компоненти

  Навчальний план 2024

  Перелік нормативних освітніх компонентів навчального плану ОПП «Управління у сфері охорони здоров’я»
  1-й курс
  2-й курс

  Перелік вибіркових освітніх компонентів навчального плану ОПП «Управління у сфері охорони здоров’я»
  1-й курс
  2-й курс

 • Ресурсне забезпечення реалізації програми
  Кадрове забезпечення До реалізації осітньо-професійної програми залучаються кваліфіковані науково-педагогічні працівники (доктори і кандидати наук (доктори філософії) з державного управління та споріднених галузей знань (спеціальностей); професори та доценти; викладачі без наукових ступенів і вчених звань), які мають належний рівень наукової та професійної активності й достатньою мірою відповідають п. 37-38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності; «гостьові лектори» з числа найбільш кваліфікованих у цій сфері практиків і представників академічної спільноти.
  Керівник проєктної групи є визнаним професіоналом з великим досвідом викладацької та дослідницької діяльності в галузі публічного управління.
  Матеріально-технічне забезпечення Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним обладнанням відповідає потребі. Наявна вся необхідна соціально-побутова інфраструктура, кількість місць у гуртожитках відповідає вимогам. Наявні бази практики для практичного навчання.
  Наявні сховища для облаштування безпечних умов для навчання та облаштовано доступність навчальних приміщень для маломобільних груп населення..
  Мережеве та комунікативне обладнання повністю ґрунтується на оптоволоконних технологіях із швидкістю передачі даних до 1 Гб/с; 22 комп’ютерних класи, 32 локальних комп’ютерних мережі та 55 точок бездротового доступу до мережі Інтернет, користування якою є безлімітним і безоплатним. В навчальному процесі використовується комп’ютерна техніка з терміном експлуатації не більше  8 років.
  Наявні власні сервери та впроваджено використання хмарних сервісів для збереження і використання масиву даних, застосовуються різні платформи, що забезпечують ефективність використання дистанційних технологій в в управлінні та реалізації освітнім процесом (АСУ, платформа дистанційного навчання Moodle, корпоративні сервіси Google, MS Teams та інші).
  Наявність навчально-наукового медичного комплексу «Університетська клініка», НДІ гігієни праці та професійних захворювань, Університетського стоматологічного центру, Центру доклінічних та клінічних досліджень, Центру гендерної освіти, 4 проблемних лабораторій, анатомічного музею, віварію, центру тестування, Симуляційного центру,, Центральної науково-дослідної лабораторії університету, навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян, навчально-наукового інституту якості освіти, 6 навчальних науково-виробничих об΄єднань посилює матеріально-технічне забезпечення програми.
  Наявні збалансована система факультетів, кафедр, структурних підрозділів, відділів й інших підрозділів, студентська рада ХНМУ.
  Матеріально-технічне забезпечення відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (зі змінами).
  Інформаційне та навчально-методичне забезпечення Інформаційне та навчально-методичне забезпечення здійснюється через офіційний сайт університету (https://knmu.edu.ua/) Наукову бібліотеку та систему ресурсів дистанційного та змішаного навчання і АСУ.

  Наукова бібліотека ХНМУ має власний веб-сайт http://libr.knmu.edu.ua, який є зручною точкою доступу до різноманітних інформаційних ресурсів освітнього та наукового характеру, серед яких:

  власної генерації:

  • Репозитарій ХНМУ – головний електронний архів університету, перший серед медичних вишів України із вільним доступом до навчально-методичних і наукових матеріалів, налічує 32,5 тисячі повнотекстових документів, в зокрема понад 3 тисячі – навчально-методичних і лекційних матеріалів. Включення в Репозитарій не тільки наукових, але і навчально-методичних, лекційних матеріалів, забезпечує студентів можливістю самопідготовки у режимі 24/7;
  • фахово-орієнтований е-контент (ФОеК): веб-покажчик з посиланнями на повні тексти навчальних та наукових книжкових видань репозитаріїв вишів та наукових установ України( 3 256 назв);
  • електронний каталог – понад 330 тисяч бібліографічних описів, в т.ч. посилань на повні тексти – понад 11 тисяч (підручники, навчально-методична література, матеріали конгресів та конференцій, періодичні видання тощо), створено і постійно поповнюються проблемно-орієнтовані бази даних, зокрема за основними напрямками наукових досліджень університету – «Здоров’я здорових», «Мініінвазивні втручання», «Серцево-судинні захворювання», «Вірусно-бактеріальні інфекції», а також з актуальної тематики – «Доказова медицина», «Військова медицина» тощо;

  зовнішньої генерації:

  • доступ до баз даних, зокрема медико-біологічного профілю, серед яких PubMed, Medline, Cochrane Library, DOAJ, Open J-Gate, BioOne та ін.;
  • доступ до наукометричних баз даних SCOPUS та Web of Science;
  • доступ до освітніх та наукових ресурсів 30 міжнародних компаній в новій колекції «Актуальні ресурси на підтримку українських освітян та науковців у воєнний час, серед них AMBOSS, ScienceDirect, Springer, BMJ Best Practice та BMJ Learning, CAPSULE, EBSCO Health, Coursera,  CASUS, Coursera та ін.
  • наповнюються колекції «Academic Integrity», «Розвиток soft skills», «Відкриті освітні ресурси», «Відкриті журнали», «Ресурси з історії України, української мови та літератури» тощо.

  Під час воєнного стану в Україні Наукова бібліотека ХНМУ працює у змішаному форматі – обслуговує користувачів на робочих місцях та дистанційно.

  Для координації та підтримки освітнього процесу, зокрема в синхронному режимі з використанням технологій дистанційного навчання, гібридних занять функціонує Центр дистанційного навчання.

  Навчально-методичні матеріали розміщуються на платформі дистанційного навчання Moodle у вигляді електронних курсів, що доступні для здобувачів освіти у будь-який час. Платформа відіграє допоміжну роль в організації легкого і швидкого доступу до інформаційних та методичних матеріалів та комунікації з викладачами, як при аудиторному навчанні, так і з використанням дистанційних технологій, має значні переваги при заочному навчанні. Платформа дозволяє систематизовано розміщувати різні види та значні обсяги навчальних матеріалів та допоміжної інформації, що регулярно доповнюються і оновлюються. Платформа дистанційного навчання Moodle  є однією із складових системи технологічних рішень та ресурсів для забезпечення освітнього процесу, що також включає корпоративний додаток Google з відповідними сервісами, MS Teams, АСУ тощо.

 • Академічна мобільність
  Національна кредитна мобільність На основі двосторонніх договорів між ХНМУ і закладми вищої освіти України
  Міжнародна кредитна мобільність На основі двосторонніх договорів між ХНМУ і зарубіжними закладми вищої освіти
  Навчання іноземних здобувачів вищої освіти Не передбачено