Науково-дослідний інститут експериментальної та клінічної медицини ХНМУ

Про нас

НДІ ЕКМ ХНМУ створено з метою підвищення якості наукової роботи, забезпечення розвитку проривних наукових технологій у Харківському національному медичному університеті, отримання нових знань в галузі фундаментальної та прикладної медицини, а також розробка і впровадження на цій основі проривних медичних технологій, діагностики, профілактики, лікування та реабілітації найбільш поширених соціально-значущих захворювань та коморбідних станів людини, розвиток охорони здоров’я та медичної науки; підготовка висококваліфікованих наукових та медичних кадрів.

Контакти
Адреса:
м. Харків, вул. Трінклера, 6.
Директор
Ткаченко Антон Сергійович
к.мед.н., доцент
as.tkachenko@knmu.edu.ua
Заступник
Оніщенко Анатолій Ігорович
к.мед.н.
ai.onishchenko@knmu.edu.ua
Проведення фундаментальних, прикладних та пошукових (в тому числі доклінічних та клінічних) наукових досліджень за такими напрямками:

– молекулярно-генетичні, клітинні, системні і міжсистемні основи патогенезу соціально-значущих моно- і мультифакторіальних захворювань;

– розробка нових засобів, технологій і способів діагностики, лікування і профілактики інфекційних і неінфекційних захворювань, хвороб змішаного етіопатогенезу;

– кількісна та функціональна оцінка популяцій клітин периферичної крові (імунофенотипування) для характеристики імунологічних аспектів патогенезу різних захворювань;

– вивчення регуляторних механізмів функціонування клітин імунної системи;

– вивчення особливостей пострецепторної передачі сигналів цитокінів у клітинах імунної системи при різних патологічних процесах;

– вивчення особливостей редокс-стану клітин під дією різноманітних факторів та при основних соціально значущих захворюваннях людини;

– вивчення сигнальних шляхів різних видів клітинної смерті (апоптоз, некроз, некроптоз, піроптоз, аутофагія, нетоз, тощо) та особливостей клітинної смерті при інфекційних та неінфекційних захворюваннях;

– вивчення стану фосфоліпідного бішару мембран клітин при різноманітній патології;

– вивчення терапевтичного потенціалу стовбурових клітин;

– дослідження ефективності та безпеки використання наночастинок різної природи в якості  терапевтичних агентів;

– визначення механізмів токсичного впливу харчових добавок та інших ксенобіотиків на клітини та організм у цілому;

– дослідження цитологічних та біохімічних механізмів стресу;

– визначення молекулярних механізмів міжклітинних взаємодій в нормі та при патології;

– розробка інноваційних засобів корекції порушень обміну речовин;

– молекулярна патологія, молекулярно-генетичні, клітинні і системні механізми розвитку основних соціально значущих захворювань людини;

– молекулярно-генетичні та клітинні механізми ремоделювання органів і тканин;

– розробка та впровадження теоретичних та методологічних основ формування моделей за вивченням типових патологічних процесів.

Запрошуємо до співробітництва вчених, дослідників, викладачів, особливо здобувачів наукових ступенів ХНМУ та інших навчальних й науково-дослідних установ!

Розвиток матеріально-технічної бази НДІ експериментальної та клінічної медицини ХНМУ:

У рамках інтенсифікації та покращення якості наукових досліджень у нашому університеті придбано та встановлено новий прилад – спектрофлуориметр FL8500 виробництва компанії «Perkin Elmer». Прилад дозволяє проводити інноваційні дослідження на сучасному рівні. Спектрофлуориметр FL8500, яким обладнано лабораторію молекулярно-клітинної патології НДІ, дає змогу поглибити рівень досліджень по наступним направленням:

– дослідження стану фосфоліпідного бішару мембран клітин за допомогою набору флуоресцентних зондів при різноманітній патології;

– вивчення особливостей редокс-стану клітин під дією різноманітних факторів та при основних соціально значущих захворюваннях людини;

– вивчення сигнальних шляхів різних видів клітинної смерті (апоптоз, некроз, аутофагія, ериптоз, тощо) та особливостей клітинної смерті при інфекційних та неінфекційних захворюваннях.

Міжнародне співробітництво:

З 2021 р. НДІ експериментальної та клінічної медицини ХНМУ співпрацює з Університетом Тарсусу (Tarsus University, м. Тарсус, Туреччина) та  Медичною школою Університету Всіх Святих (All Saints University College of Medicine, м. Кінгстаун, Сент-Вінсент і Гренадіни). Метою співробітництва є дослідження ефективності, механізмів дії та безпеки використання наночастинок ортованадатів рідкісноземельних елементів для оптимізації променевої терапії за умов онкопатології.