Наукова робота кафедри фізіології

Напрямки наукових досліджень

Cпівробітниками кафедри сумісно з кафедрою громадського здоров’я та управління охороною здоров’я було виконано ініціативну науково-дослідну роботу «СТАН АВТОНОМНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ У СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ АДАПТАЦІЇ ДО СОЦІАЛЬНИХ, ТЕМПОРАЛЬНИХ ТА ПРИРОДНИХ ФАКТОРІВ» (№ держреєстрації 0118U000947; термін виконання: 2018–2020 рр.). За перший рік виконання НДР було встановлено, що більшість студентів, які були обстежені, мають середній рівень показників адаптивного потенціалу, при цьому простежувалась наступна тенденція: чим вище особистісні адаптаційні можливості, тим вище самооцінка якості життя. Виявлена напруженість нервово-психічного стану в осіб з низьким рівнем психосоціальної адаптації призводить до зниження уваги та більш швидкого розвитку втоми, що було підтверджено результатами проведеного дослідження.

Отримані дані щодо вираженості метеочутливості серед студентів вказують на прогресивність метеочутливості у молоді на тлі функціональних навантажень (фізичних, інтелектуальних, емоційних психічних та ін.) в умовах дефіциту часу, стресових ситуацій, високої напруженості трудового процесу, що може стати причиною виснаження резервних можливостей організму в умовах постійно мінливої інтенсивності впливу чинників природи геомагнітної обстановки і є однією з причин розвитку дезадаптаційного синдрому, майже до розвитку метеопатій. На цій підставі співробітниками кафедри були розроблені рекомендації з профілактики та прогресування розвитку метеозалежності для осіб молодого віку, зокрема студентів-медиків.

Основні наукові здобутки

Отримані результати НДР дозволили встановити, що в осіб з ваготонією та симпатикотонією стан регуляторних механізмів характеризується помірною напругою з витратою додаткових резервів.  Також виявлено наявні ознаки неефективності механізмів регуляції та забезпечення навантаження, де в осіб з ваготонією адаптація до фізичного навантаження відбувається переважно за рахунок надлишкового збільшення частоти серцевих скорочень у комбінації з підвищенням діастолічного артеріального тиску. В осіб із симпатикотонією виявлено надмірний приріст пульсового артеріального тиску, що є несприятливою ознакою та предиктором розвитку артеріальної гіпертензії. Особливості протікання періоду відновлення свідчили про неспроможність регуляторних механізмів і неузгодженість реалізації реципрокності відділів автономної нервової системи. Вперше виявлено несприятливий діапазон динаміки показників після фізичного навантаження в осіб з вихідною ваготонією та в осіб з вихідною симпатикотонією, які свідчать про помірний ступінь дезадаптації, що потребує ранньої корекції задля профілактики розвитку неспецифічних та специфічних змін у діяльності внутрішніх органів.

Результати НДР впроваджені в навчальний процес та роботу клінічних установ, відображені в наукових доповідях та публікаціях. За результатами проведеного дослідження опубліковано 13 статей, 16 тез доповідей на 16 Всеукраїнських та міжнародних конференціях. Отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Практичні рекомендації щодо покращення адаптації студентів до мультинаціонального середовища університету. Опублікована монографія за темою: «Діагностика функціонального стану автономної регуляції та прогнозування розвитку дезадаптації» у виданні Scholarly Publisher RS Global Sp. z O.O (м. Варшава, Польща).

З 2021 р. на кафедрі спільно з кафедрою фізичного виховання та здоров’я виконується науково-дослідна робота за темою: «Особливості міжсистемної кардіореспіраторної інтеграції в осіб молодого віку з різними типами автономної регуляції», за спеціальністю 222 «Медицина», спеціалізація «Нормальна фізіологія».

Співпраця з іншими установами

Укладено договори про співпрацю з Scholarly Publisher RS Global Sp. z O.O (м. Варшава, Польща), ДУ «Харківський обласний лабораторний центр МОЗ України» Харківська міська філія, ННМК «Університетська клініка» ХНМУ.