Правила прийому на навчання для здобуття освіти у ХНМУ іноземців та осіб без громадянства в 2023 р.

Харківський національний медичний університет ліцензовано щодо діяльності з надання освітніх послуг, пов’язаних з підготовкою іноземних громадян за базовими акредитованими спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я» та підготовкою до вступу у вищі навчальні заклади іноземних громадян. Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти ХНМУ Міністерства освіти і науки України.

До університету приймаються іноземці та особи без громадянства без обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання.

Громадяни Російської Федерації та Республіки Білорусь, які не мають посвідки на постійне (тимчасове) проживання в Україні, приймаються на навчання за індивідуальним дозволом Міністерства освіти і науки України.

Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, вступають до ХНМУ за освітніми програмами (спеціальностями) 222 «Медицина», 221 «Стоматологія», ступінь освіти магістр, та за освітньою програмою «Сестринська справа», спеціальність 223 «Медсестринство», ступінь освіти бакалавр, на основі повної загальної середньої освіти, а також на підготовчому відділенні для іноземних громадян.

Видача запрошень на навчання іноземцям та особам без громадянства здійснюється університетом у встановленому порядку. Для в’їзду в Україну з метою навчання, підставою для оформлення в’їзної візи є оригінал відповідного запрошення та клопотання Міністерства освіти і науки України про надання візової підтримки.

Термін дії запрошення на навчання становить не більше 1 року з дати його реєстрації в авторизованій системі «Електронний журнал» уповноваженого Міністерством освіти і науки України державного підприємства.

Прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до ХНМУ проводиться дистанційно та/або очно.

Строки прийому заяв і документів та зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб може здійснюватися ХНМУ:

1) двічі на рік: з 01 вересня по 30 листопада та з 10 січня по 01 березня для здобуття ступенів бакалавра, магістра за відповідними спеціальностями;

Брати участь у дистанційному вступі можуть іноземці, які отримали запрошення на навчання, зареєстроване в автоматизованій системі «Електронний журнал» уповноваженого Міністерством освіти і науки України державного підприємства, отримали комплекс послуг з інформаційної та консультаційної підтримки, а також отримали візу для в’їзду в Україну (крім громадян країн безвізового в’їзду) з метою навчання або здійснили процедуру легалізації документів про освіту в країні їх видачі: (здійснили легалізацію в Міністерстві закордонних справ (МЗС) країни, яка видала документ про освіту; здійснили легалізацію в консульському відділі дипломатичної установи України за кордоном (консульська легалізація або апостиль)).

У разі дистанційного вступу іноземець надсилає засобами поштового зв’язку до закладу освіти легалізовані та нотаріально завірені копії документів про попередню освіту. При першому перетині державного кордону України та після прибуття до закладу освіти, іноземець передає оригінали документів особисто. Усі документи, видані в інших країнах, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу в Україні. Оригінали паспорта, свідоцтва про народження, документа на проживання та довідки податкової служби перевіряються під час подання документів, під час прибуття студента в Україну. Свідоцтво про народження, документи про освіту, що оформлені за кордоном, мають бути засвідчені та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачене міжнародними договорами України. Від легалізації цих документів звільняються громадяни країн-учасниць Конвенції про скасування вимоги легалізації іноземних офіційних документів (Гаага, 1961 р.) з проставленням апостилю на них. Не потребують легалізації та апостилю документи, видані в країнах-учасницях Конвенції про правову допомогу та правові відносини в цивільних, сімейних та кримінальних справах (Мінськ, 1993 р.). Інші копії документів подаються вступником особисто чи надаються електронно, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями (освітніми програмами), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, але не пізніше термінів, установлених у цих Правил прийому, для ухвалення Приймальною комісією рішення про рекомендування вступників до зарахування.

При проведенні вступних випробувань дистанційно Відділ з набору іноземних громадян та паспортно-візової роботи забезпечує: ідентифікацію особи вступника, верифікацію оригіналів документів вступників, координацію із приймальною комісією, відеофіксацію перебігу іспиту.

Зарахування іноземців на навчання до ХНМУ на відповідний рівень вищої освіти здійснюється дистанційно за результатами вступних іспитів для іноземців з біології, української або іноземної (англійської) мови (іспити проходять у дистанційному режимі) та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 17.01.2019 р. № 1/9-30, де передбачені вимоги деяких країн щодо вступників на програми вищої освіти під час зарахування іноземців на навчання для здобуття вищої освіти (згідно з нотами посольств іноземних держав).

Конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти на спеціальності 221 «Стоматологія», 222 «Медицина» складає 150 балів та вище, на спеціальність «Медсестринство» – 100 та вище.

Порядок оцінювання результатів вступних іспитів визначено програмами вступних іспитів з відповідних конкурсних предметів.

Мовами освітнього процесу для іноземців є державна та англійська.

У разі позитивного складання вступних іспитів вступник рекомендується Приймальною комісією ХНМУ до зарахування. На підставі рішення Приймальної комісії укладається договір про навчання та оплату освітніх послуг між ХНМУ та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу та видається наказ про зарахування його до університету.

Іноземці, щодо яких Приймальною комісією ХНМУ встановлено необхідність мовної підготовки до основного навчання, проходять таку підготовку на підготовчому відділені (факультеті) для іноземних громадян.

Після успішного закінчення мовної підготовки іноземець отримує свідоцтво про закінчення підготовчого відділення (факультету) для іноземців та осіб без громадянства.

Для вступу до університету іноземець дистанційно подає до відповідного структурного підрозділу/Приймальної комісії заяву.

До заяви іноземець додає:

1) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
2) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);
3) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);
4) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін (у разі відсутності цієї інформації у додатку до документа про освіту), при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти, якщо відсутність цієї інформації унеможливлює здійснити визнання кваліфікації за документом;
5) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
6) 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;
7) копію посвідчення закордонного українця (за наявності).

Випускники підготовчого факультету ХНМУ зараховуються до університету на підставі свідоцтва про закінчення підготовчого факультету на україномовну форму навчання. Оцінки з української мови та біології, зазначені в свідоцтві про закінчення підготовчого відділення (факультету), зараховуються як оцінки з вступних іспитів для іноземців з відповідних предметів.

Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до закладів вищої освіти України на підставі наказів про зарахування. Підтвердженням факту навчання може бути довідка, сформована в Єдиній державній базі з питань освіти.

Університет несе відповідальність за своєчасне оформлення документів на право перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні.

Навчання іноземців здійснюється на контрактній основі. Оплата за навчання іноземцями, а також особами без громадянства, які постійно мешкають на території України, проводиться у гривнях відповідно до еквіваленту в доларах США за курсом Національного банку України на день оплати вартості навчання.

Порядок прийому документів:

Для вступу на 1-й курс іноземні вступники та особи без громадянства  повинні отримати запрошення на навчання в Харківський національний медичний університет та мати такі документи:

  1. Закордонний паспорт (оригінал) та 3 примірники перекладу українською мовою (нотаріально завірених).
  2. Атестат про повну загальну середню освіту (оригінал) та 2 примірники перекладу українською мовою (нотаріально завірених).
  3. Свідоцтво про народження (оригінал) та 1 примірник перекладу українською мовою (нотаріально завірений).
  4. Медична довідка про стан здоров’я (оригінал) та 1 екземпляр перекладу українською мовою (нотаріально завірений).
  5. Довідка про відсутність ВІЛ-інфекції та її копія.
  6. Кольорові фото 3 × 4 (15 штук).

Копії документів з перекладом на українську мову та нотаріально завірені, вступник повинен передати в університет поштою.

Всі питання, пов’язані з прийомом до університету, вирішуються Приймальною комісією ХНМУ. За інформацією про Правила прийому та з інших питань можна звертатися до відділу з набору іноземних громадян та паспортно-візової роботи, тел. (057) 707-72-58, (057)707-73-85.