Правила прийому на навчання для здобуття освіти у ХНМУ іноземців та осіб без громадянства в 2022 р.

Харківський національний медичний університет ліцензовано щодо діяльності з надання освітніх послуг, пов’язаних з підготовкою іноземних громадян за базовими акредитованими спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я» та підготовкою до вступу у вищі навчальні заклади іноземних громадян. Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти ХНМУ Міністерства освіти і науки  України

До університету приймаються іноземці та особи без громадянства без обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання.

Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, вступають до ХНМУ за освітніми програмами (спеціальностями) 222 «Медицина», 221 «Стоматологія», ступінь освіти магістр, та за освітньою програмою «Сестринська справа», спеціальність 223 «Медсестринство», ступінь освіти бакалавр, на основі повної загальної середньої освіти, а також на підготовчому відділенні для іноземних громадян.

Видача запрошень на навчання іноземцям та особам без громадянства здійснюється Міністерством освіти і науки України, а також університетом у встановленому порядку. Для в’їзду в Україну з метою навчання, підставою для оформлення в’їзної візи є оригінал відповідного запрошення та клопотання Міністерства освіти і науки України про надання візової підтримки. Запрошення діє не більше шести місяців з дати його видачі.

Прийом заяв та документів та зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб може здійснюватися ХНМУ:

двічі на рік: з 10 січня по 01 березня (весняний набір),  та з 01 липня по 01 листопада (осінній набір) для здобуття ступенів бакалавра та магістра за відповідними спеціальностями.

Зарахування іноземців на навчання до ХНМУ на відповідний рівень вищої освіти здійснюється за результатами вступних іспитів з біології, української або іноземної мови та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 17.01.2019 р. № 1/9-30 передбачені вимоги деяких країн щодо вступників на програми вищої освіти під час зарахування іноземців на навчання для здобуття вищої освіти (згідно з нотами посольств іноземних держав).

Порядок оцінювання результатів вступних іспитів визначено програмами вступних іспитів з відповідних конкурсних предметів.

Мовами освітнього процесу для іноземців є державна та англійська.

У разі позитивного складання вступних іспитів вступник рекомендується Приймальною комісією ХНМУ до зарахування. На підставі рішення Приймальної комісії укладається договір про навчання та договір між ХНМУ та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу та видається наказ про зарахування його до університету.

Іноземці, щодо яких Приймальною комісією ХНМУ встановлено необхідність мовної підготовки до основного навчання, проходять таку підготовку на підготовчому відділені (факультеті) для іноземних громадян.

Після успішного закінчення мовної підготовки іноземець отримує свідоцтво про закінчення підготовчого відділення (факультету) для іноземців та осіб без громадянства.

Іноземці та особи без громадянства, які вступають до ХНМУ, особисто подають до відповідного структурного підрозділу/Приймальної комісії заяву у паперовій формі.

а) анкету встановленого зразка;

б) документ(оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ та додаток (оригінал та його копію) з одержаними з навчальних дисциплін оцінками (балами);

в) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);

г) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін (у разі відсутності цієї інформації у додатку до документа про освіту), при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти, якщо відсутність цієї інформації унеможливлює здійснити визнання кваліфікації за документом;

д) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

е) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше, ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;

ж)  документ про народження;

з) п’ятнадцять кольорових фотокарток розміром 3×4 .

Зазначені в підпункту б)  документи мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, або мають Апостіль, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Документи, зазначені у підпунктах б), в), г), д) мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Випускники підготовчих факультетів ХНМУ зараховуються до університету на підставі свідоцтва про закінчення підготовчого факультету на україномовну форму навчання. Оцінки з української мови та біології, зазначені в свідоцтві про закінчення підготовчого відділення (факультету), зараховуються як оцінки з вступних випробувань з відповідних предметів.

Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до закладів вищої освіти України на підставі наказів про зарахування. Підтвердженням факту навчання може бути довідка, сформована в Єдиній державній базі з питань освіти.

Реєстрація іноземців та осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання, проводиться в Державній міграційній службі України на підставі письмового звернення навчального закладу, який видав запрошення на навчання або одержав відповідне направлення Міністерства освіти і науки України. Звернення подається до Державної міграційної служби України не пізніше ніж за п’ятнадцять днів до закінчення терміну перебування іноземця на території України.

Університет несе відповідальність за своєчасне оформлення документів на право перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні.

Навчання іноземців здійснюється на контрактній основі. Оплата за навчання іноземцями, а також особами без громадянства, які постійно мешкають на території України, проводиться у гривнях відповідно до еквіваленту в доларах США за курсом Національного банку України на день оплати вартості навчання.

Всі питання, пов’язані з прийомом до університету, вирішуються Приймальною комісією ХНМУ. За інформацією про Правила прийому та з інших питань можна звертатися до відділу з набору іноземних громадян та паспортно-візової роботи, тел. (057) 707-72-58, (057)707-73-85.