Правила прийому на навчання для здобуття освіти у ХНМУ іноземців та осіб без громадянства в 2021 р.

Харківський національний медичний університет ліцензовано щодо діяльності з надання освітніх послуг, пов’язаних з підготовкою іноземних громадян за базовими акредитованими спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я» та підготовкою до вступу у вищі навчальні заклади іноземних громадян. Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти ХНМУ Міністерства освіти і науки  України https://mon.gov.ua/storage/app/media/03.%2006.%202020/natsionmedichniyuniver140120-1.pdf

До університету приймаються іноземці та особи без громадянства без обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання.

Навчання іноземців у Харківському національному медичному університеті проводиться на факультетах з підготовки іноземних студентів за вибором українською чи англійською мовами за спеціальностями «Медицина» та «Стоматологія», а також на підготовчому відділенні для іноземних громадян.

Видача запрошень на навчання іноземцям та особам без громадянства здійснюється Міністерством освіти і науки України, а також університетом у встановленому порядку. Для в’їзду в Україну з метою навчання, підставою для оформлення в’їзної візи є оригінал відповідного запрошення та клопотання Міністерства освіти і науки України про надання візової підтримки.

Розгляд та прийом документів, що подані іноземцями та особами без громадянства, які постійно мешкають на території України, проводиться приймальною комісією з 25 січня по 15 квітня (весняний набір), а також з 01 липня до 1 листопада (осінній набір). Зарахування іноземців на навчання до ХНМУ на відповідний рівень вищої освіти здійснюється за результатами вступних іспитів з біології, української або іноземної мови та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти. У разі позитивного складання вступних іспитів вступник рекомендується Приймальною комісією ХНМУ до зарахування.

Порядок оцінювання результатів вступних іспитів визначено програмами вступних іспитів з відповідних конкурсних предметів.

Іноземці та особи без громадянства, які вступають до ХНМУ, подають до Приймальної комісії такі документи:

а) анкету встановленого зразка;

б) документ про освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали);

в) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше, ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;

г) страховий поліс із надання екстреної медичної допомоги (крім іноземців, що прибули з країн, з якими укладено угоди про безкоштовне надання екстреної медичної допомоги);

д) документ про народження;

е) шість кольорових фотокарток розміром 40×60 мм.

Зазначені в підпунктах б); в); д) цих Правил прийому документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Випускники підготовчих факультетів зараховуються до ХНМУ на підставі свідоцтва про закінчення підготовчого факультету.

Іноземці, які вступають на навчання для здобуття певного освітнього ступеня, зараховуються до ХНМУ не пізніше 15 квітня чи 01 листопада на підставі наказів про зарахування, що верифікуються в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Реєстрація іноземців та осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання, проводиться в Державній міграційній службі України на підставі письмового звернення навчального закладу, який видав запрошення на навчання або одержав відповідне направлення Міністерства освіти і науки України. Звернення подається до Державної міграційної служби України не пізніше ніж за п’ятнадцять днів до закінчення терміну перебування іноземця на території України.

Університет несе відповідальність за своєчасне оформлення документів на право перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні.

Навчання іноземців здійснюється на контрактній основі. Оплата за навчання іноземцями, а також особами без громадянства, які постійно мешкають на території України, проводиться у гривнях відповідно до еквіваленту в доларах США за курсом Національного банку України на день оплати вартості навчання.

Всі питання, пов’язані з прийомом до університету, вирішуються Приймальною комісією ХНМУ. За інформацією про Правила прийому та з інших питань можна звертатися до відділу з набору іноземних громадян та паспортно-візової роботи, тел. (057) 707-72-58, (057)707-73-85.