Кафедра української мови, основ психології та педагогіки

Про нас

Кафедру української мови, основ психології та педагогіки ХНМУ було засновано в серпні 1994 р.
Діяльність кафедри є різнобічною. Філологічна складова реалізується через викладання вітчизняним здобувачам освіти 1-го курсу української мови за професійним спрямуванням, а також іноземним студентам 1–2-го курсів – української мови, розроблення методичного забезпечення названих дисциплін, удосконалення знань з української мови науково-педагогічних працівників і співробітників ХНМУ, популяризацію української мови, філологічне редагування наукових робіт науково-педагогічних працівників ХНМУ тощо.
Психологічна складова роботи кафедри реалізується в співпраці з Психологічною службою ХНМУ і полягає не лише у викладанні низки психологічних дисциплін (напр., «Психологія спілкування», «Основи соціальної психології»), але й в участі в різних тренінгових програмах Психологічної служби ХНМУ з покращення психологічного клімату в колективі, протидії професійному вигоранню особистості тощо.
Педагогічна складова пов’язана з професійним удосконаленням педагогічних компетентностей викладачів ХНМУ шляхом підготовки фахівців за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки», а також організації на базі кафедри педагогічних курсів підвищення кваліфікації за трьома циклами. У цьому напрямку кафедра тісно співпрацює з Навчально-науковим інститутом післядипломної освіти та Навчально-науковим інститутом якості освіти.
Наукова робота викладачів кафедри пов’язана з розробленням наукових аспектів організації праці та навчання викладачів і студентів, зокрема з вивченням дидактичних форм і методів навчання (насамперед інноваційних), педагогічної майстерності, ораторського мистецтва. Крім того, при кафедрі діє студентський науковий гурток, що дає змогу здобувачам освіти долучитися до наукової роботи кафедри.
Кафедра української мови, основ психології та педагогіки ХНМУ співпрацює з кафедрою педагогіки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, кафедрою загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, кафедрами Харківського національного медичного університету. Налагоджуються контакти з представниками Hartwick College (США) з метою розроблення шляхів академічної мобільності й обміну студентами та викладачами.

Контактні дані
Адреса:
м. Харків, пр. Науки, 4, 5-й поверх, головний корпус
Завідувач
Фоміна Людмила Володимирівна
к.філол.н., професор
lv.fomina1@knmu.edu.ua
Відповідальні особи
Калініченко Ольга Василівна
Відповідальна за навчальну роботу, к.філол.н., доцент
ov.kalinichenko@knmu.edu.ua
Колектив кафедри
Рибалко Людмила Сергіївна
д.пед.н., професор
ls.rybalko@knmu.edu
Лебединець Тетяна Михайлiвна
к.пед.н., доцент
tm.lebedynets@knmu.edu.ua
Самолисова Оксана Володимирівна
викладач
ov.samolysova@knmu.edu.ua
Наливайко Наталія Анатоліївна
к.пед.н., викладач
na.nalyvaiko@knmu.edu.ua
Нестеренко Анастасія Костянтинівна
к.філол.н., викладач
ak.nesterenko@knmu.edu.ua
Шейко Анастасія Олександрівна
к.психол.н., викладач
ao.sheiko@knmu.edu.ua
Кошова Юлія Михайлiвна
викладач
ym.koshova@knmu.edu.ua
Кохан Діана Миколаївна
доктор філософії, викладач
dm.kokhan@knmu.edu.ua
Каліна Катерина Євгеніївна
канд. пед. наук, доцент
ky.kalina@knmu.edu.ua
Бондар Тетяна Валеріївна
доктор філософії, викладач
tv.bondar@knmu.edu.ua

Історія кафедри української мови, основ психології та педагогіки почалася із секції української мови, створеної в жовтні 1993 р. при кафедрі російської мови ХМІ й очолюваної Т. М. Калмиковою. А вже в серпні 1994 р. наказом ректора ХМІ секцію було реорганізовано та надано їй статусу кафедри української мови як самостійної і міцної ланки навчально-виховного процесу. З перших днів існування й до сьогодні кафедру очолює кандидат філологічних наук, професор Фоміна Людмила Володимирівна.
Протягом 1993–1994 рр. при кафедрі функціонували курси української мови для професорсько-викладацького складу університету. У вересні 1995 р. кафедра отримала назву кафедри української мови, основ психології та педагогіки. З 1996 р. курс української мови викладають іноземним студентам, які навчаються російською мовою. Того ж року на кафедрі розпочали викладання курсу «Principles of Psychology. Principles of Pedagogics» для англомовних студентів.
З 2014 р. при кафедрі запроваджено спеціальність «Педагогіка вищої школи» (ліцензія АЕ № 527103). Освітня програма, за якою здійснюється навчання за цією спеціальністю, була розроблена та впроваджена в навчальний процес 2017 р. на 2017–2018 н. р. з метою забезпечення освітнього простору другого (магістерського) рівня вищої освіти (наказ № 59-а від 13.02.2017 р.). Наразі ця освітня програма забезпечує навчання здобувачів освіти за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки». Біля витоків спеціальності стояли д. п. н., проф. Рибалко Л. С., к. ф. н., доц. Фоміна Л. В., к. п. н., доц. Кузнєцова І. В., к. п. н., доц. Гусак О. Г., к. п. н., доц. Лебединець Т. М. та ін. Згодом до викладання дисциплін спеціальності долучилися к. п. н. Шейко А. О., к. п. н. Рідкозубова С. О., к. п. н. Наливайко Н. А., керівник Психологічної служби ННІ ЯО ХНМУ к. п. н. Горецька А. М.
З 2018 р. на кафедрі української мови, основ психології та педагогіки розпочато проведення семінарів щодо удосконалення знань з питань україномовної професійної компетенції (Наказ № 229 від 23.07.2018 р. «Про створення комісії з перевірки рівня володіння державною мовою»).
Наказом МОН України від 10.09.2020 № 221-л Харківський національний медичний університет отримав ліцензію на підвищення кваліфікації викладачів, галузь знань 01 «Освіта / Педагогіка», спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки», яке науково-педагогічні працівники мають змогу пройти при кафедрі української мови, основ психології та педагогіки.

Сьогодні кафедра української мови, основ психології та педагогіки працює за різними напрямками, поєднуючи філологічну, психологічну й педагогічну складові.
Пріоритетним аспектом філологічної діяльності кафедри наразі є організація навчання іноземних здобувачів освіти української мови, зокрема розроблення й удосконалення методичного забезпечення викладання української мови як іноземної, створення відповідних електронних курсів на платформі дистанційної освіти Moodle, популяризація української мови серед громадян інших країн, які навчаються в ХНМУ, мовна адаптація іноземних та англомовних студентів, удосконалення знань з української мови науково-педагогічних працівників і співробітників ХНМУ.

На кафедрі викладають українську мову (за професійним спрямуванням) для студентів І – IV медичних факультетів та стоматологічного факультету, українську мову як іноземну для англомовних та іноземних студентів (V, VI, VII факультети з підготовки іноземних громадян), низку дисциплін психолого-педагогічного спрямування («Основи психології та міжособового спілкування», «Соціальна психологія», «Педагогіка та мистецтво викладання у вищій школі», «Психологія праці та управління конфліктами» та ін.), дисципліни спеціальності «Освітні, педагогічні науки» («Теорія і практика професійної освіти», «Планування та організація навчально-виховного процесу», «Дидактичні системи у вищій школі», «Моделювання освітньої та професійної підготовки фахівця» тощо). Викладачі кафедри ведуть заняття українською та англійською мовами.
Навчальний процес здійснюється з дотриманням принципів студентоцентрованості навчання, сучасних інформаційно-комунікативних технологій. При підготовці здобувачів освіти на кафедрі широко використовуються як традиційні (розповідь, пояснення, бесіда, робота з книгою, демонстрація, спостереження, проблемний виклад, частково-пошуковий метод, дослідницький метод), так і інноваційні методи навчання (брифінг, вебінар, віртуальна консультація, групова дискусія, ділова та рольова гра, кейс-метод, круглий стіл, мозковий штурм, метод портфоліо). Наразі через карантинні обмеження навчальний процес на кафедрі повністю переведено на дистанційний.
Практична підготовка здобувачів освіти спеціальності «Освітні, педагогічні науки» відбувається на кафедрі української мови, основ психології та педагогіки або (за погодженням) ¬– на кафедрі, де працює здобувач освіти.
На кафедрі викладаються такі курси за вибором: «Українська мова як іноземна», «Основи психології», «Основи педагогіки», «Теорія і практика професійної мовної комунікації», «Основи соціальної психології», «Психологія спілкування», «Педагогічні комунікації», «Основи психології та міжособове спілкування», «Основи риторики», «Стилістика ділового мовлення та редагування», «Компаративна педагогіка вищої школи», «Системний підхід у вищій освіті», «Світовий досвід та тенденції розвитку університетської освіти», «Теорія і методика виховання», «Педагогічне спілкування та риторика», «Комунікації у професійній діяльності» тощо.

Протягом останніх десяти років провідною проблематикою є дослідження патогенетичних механізмів захворювань внутрішніх органів з метою оптимізації лікування хворих. Основна тематика наукових досліджень: «Патогенетичні механізми хронічних запальних захворювань кишечника», «Гепаторенальна дисфункція у хворих на цукровий діабет 2-го типу», «Клініко-патогенетичне обґрунтування методів лікування хронічних холециститів», «Роль гепаторенальної дисфункції у формуванні атеросклерозу у хворих на цукровий діабет 2-го типу та методи її корекції», «Особливості гемодинаміки та ремодуляції міокарда у хворих на цукровий діабет 2-го типу та методи їх корекції», «Патогенетичні аспекти атерогенезу у хворих на цукровий діабет та методи його корекції», «Механізми формування метаболічних і кардіоваскулярних порушень у хворих на цукровий діабет у поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки та методи їх корекції».
За останні роки на кафедрі було захищено 2 докторські та 30 кандидатських дисертацій; одержано 47 патентів України на винахід, корисну модель і авторські свідоцтва, 450 актів впровадження, отримано 20 грантів на участь у міжнародних наукових заходах. Проводиться підготовка здобувачів вищої освіти ступеня кандидата наук, доктора філософії та доктора медичних наук.

Участь у міжнародних проєктах
З метою налагодження шляхів академічної мобільності й обміну студентами та викладачами кафедра співпрацює з представниками Hartwick College (США)
Стажування
Викладачі кафедри за сприяння Відділу міжнародних зв’язків постійно вдосконалюють свою професійну майстерність шляхом участі в міжнародних стажуваннях. Зокрема, за останні роки було взято участь у таких стажуваннях:
• Міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) та тему «Хмарні сервіси для онлайн навчання на прикладі платформи Zoom», м. Люблін, Польща (Фоміна Л. В., Калініченко О. В., Гепенко Л. О., Наливайко Н. А., Шейко А. О., Нестеренко А. К.).
• Педагогічне стажування за темою «Оцінка якості освіти у вищій освіті Європейського Союзу – польський досвід» у вищій школі міжнародних стосунків та соціальної комунікації, Республіка Польща (Гепенко Л. О., Нестеренко А. К.).
• Стажування ‘European integration and innovations in education’ (м. Любляна, Словенія) (Фоміна Л. В.).
• Стажування за кордоном, Польща, заклад: Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej. Місто: w Chełmie. Тематика: Ewaluacja jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym Unii Europejskiej – Polskie (Фоміна Л. В., Наливайко Н. А.).
• Науково-педагогічне стажування на тему «Педагогічна та педагогічна освіта як складова частина системи освіти України та країн ЄС» у Куяльському університеті у Влоцлавеку (Республіка Польща) за фахом «Педагогічна та психологічні науки» (Рибалко Л. С.).
• Навчальні тренінги циклу вебінарів «Школа якості медичної освіти: європейський аспект» за підтримки Європейського Союзу за програмою ‘House of Europe’ (Фоміна Л. В., Нестеренко А. К.).
• Науково-педагогічне стажування «Філологічна освіта в сучасному університеті – проектний підхід до організації роботи згідно з положенням Європейських кваліфікаційних рамок (досвід Університету Данубіус)» за фахом «Філологічні науки» обсягом 4 кредити, Словацька Республіка (Нестеренко А. К.)
• Участь у Конгресі USERN 2020, Тегеран, Іран 07.11.2020-14.11.2020. The 5th International USERN Congress and Prize Awarding Festival November 7th–10th, 2020 Tehran, Iran (Наливайко Н. А.)

Кафедра української мови, основ психології та педагогіки пропонує здобуття другої вищої педагогічної освіти за акредитованою спеціальністю «Освітні, педагогічні науки». Освітню програму (ОП) розраховано на здобуття освіти викладачами ЗВО, які вже мають вищу (непедагогічну) освіту.
Освітня програма спрямована на формування особистісних і фахових якостей викладача університету, озброєного знаннями, уміннями, навичками, здатного використовувати в професійній діяльності інформаційно-комунікаційні технології, інноваційні методи та технології навчання, здатного до самоосвіти, постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності, швидкої адаптації до змін у соціально-культурній сфері, який дотримується у своїй роботі принципів академічної доброчесності й неупередженості, наділений уміннями інтегрувати в освітній простір досвід вітчизняних і закордонних наукових шкіл, уміє вирішувати складні психологічні ситуації в освітньому процесі, чітко орієнтується в правовому полі освітнього простору, послуговуватися у своїй діяльності принципом студентоцентрованості навчання.

Науковий гурток

Керівник гуртка  – викл.  Скорбач Тетяна Василівна, канд. філол. наук

Члени гуртка – студенти ХНМУ, які переймаються проблемами психолого-педагогічної адаптації студентів до навчального процесу.

Формат проведення: дистанційно

Графік проведення: щомісячно

Напрямки роботи: розвиток навичок наукового пошуку, розвиток індивідуальних творчих здібностей, формування навичок публічного виступу, мовленнєвої культури, пошуку культурної спадщини, ознайомлення з пам’ятками української культури, культурною спадщиною рідного краю.