Післядипломна освіта на кафедрі української мови, основ психології та педагогіки

Кафедра української мови, основ психології та педагогіки пропонує здобуття другої вищої педагогічної освіти за акредитованою спеціальністю «Освітні, педагогічні науки». Освітню програму (ОП) розраховано на здобуття освіти викладачами ЗВО, які вже мають вищу (непедагогічну) освіту.

Освітня програма спрямована на формування особистісних і фахових якостей викладача університету, озброєного знаннями, уміннями, навичками, здатного використовувати в професійній діяльності інформаційно-комунікаційні технології, інноваційні методи та технології навчання, здатного до самоосвіти, постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності, швидкої адаптації до змін у соціально-культурній сфері, який дотримується у своїй роботі принципів академічної доброчесності й неупередженості, наділений уміннями інтегрувати в освітній простір досвід вітчизняних і закордонних наукових шкіл, уміє вирішувати складні психологічні ситуації в освітньому процесі, чітко орієнтується в правовому полі освітнього простору, послуговуватися у своїй діяльності принципом студентоцентрованості навчання.

Термін навчання за ОП становить 1 рік 5 місяців. Обсяг освітньо-професійної програми 90 кредитів ЄКТС. Зокрема, до навчального плану спеціальності входять такі основні компоненти, як «Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні», «Планування та організація освітнього процесу», «Дидактичні системи у вищій школі», «Педагогічний контроль в системі освіти», «Педагогічна та професійна психологія», «Педагогічна майстерність викладача вищої школи», «Методика дистанційної освіти», «Моделювання освітньої та професійної підготовки фахівця», а також низка вибіркових дисциплін («Світовий досвід та тенденції розвитку університетської освіти», «Ораторська майстерність», «Стилістика ділового мовлення та редагування», «Педагогічне спілкування та риторика», «Комунікація у професійній діяльності», «Системний підхід у вищій освіті», «Теорія і методика виховання», «Компаративна педагогіка вищої школи»).

Окрема увага приділяється практичній підготовці магістрантів. Навчальним планом передбачено два види практики: науково-дослідна й педагогічна (асистентська).

Атестація випускників освітньої програми проводиться у формі публічного захисту кваліфікаційної магістерської роботи – узагальненої самостійної науково-дослідної роботи, яка виконується магістрантом під керівництвом наукового керівника за попередньо затвердженою темою відповідно до професійних дисциплін в освітній програмі. Атестація здійснюється атестаційною комісією, до складу якої можуть включатися представники роботодавців та їх об’єднань, відкрито і гласно.

Тематика магістерських робіт відповідає науковій темі, над якою працює кафедра («Інноваційні технології навчання в медичній освіті»), й охоплює найактуальніші питання освітнього процесу, зокрема застосування на практиці інноваційних методик викладання, організацію дистанційного навчання, неформальну та дуальну освіту в медичному ЗВО, особливості розвитку soft skills майбутнього фахівця сучасними методами й прийомами навчання тощо.

З метою запобігання академічній недобросовісності під час навчання за ОП усі магістерські роботи, подані до захисту, а також тези і статті здобувачів освіти перевіряються на плагіат. Крім того, зі здобувачами освіти систематично проводиться індивідуальна робота під час написання магістерських та інших наукових робіт. До програм окремих освітніх компонентів («Моделювання освітньої та професійної підготовки фахівця», «Дидактичні системи у вищій школі», «Педагогічний контроль у системі освіти», «Педагогічна майстерність викладача вищої школи») введено теми, пов’язані з дотриманням академічної добросовісності та поширенням культури академічної добросовісності серед здобувачів освіти.

Серед переваг освітньої програми з огляду на можливість академічної мобільності можна виділити такі чинники:

 • програму створено й акредитовано з дотриманням сучасних вимог до підготовки педагогічних працівників;
 • програма розкриває основні шляхи підготовки професіонала-викладача для медичних ЗВО (медикоцентрованість програми);
 • заочна форма навчання за ОП;
 • у програмі використано новітні психолого-педагогічні технології навчання здобувачів;
 • викладачі, задіяні у викладанні на ОП, мають найактуальніші компетентності та знання з педагогічної підготовки здобувачів, що засвідчують чисельні наукові публікації та стажування в провідних інституціях України та Європи;
 • закріплення принципу перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС), зокрема шляхом порівняння змісту навчальних програм, а не назв курсів;
 • залучення до кращих світових практик;
 • набуття нових унікальних професійних навичок, орієнтованість та підвищення та розвиток загальної культури здобувачів освіти;
 • акцент на розвитку практичних навичок викладання в умовах різного типу (традиційне, дистанційне, змішане навчання);
 • потужна комунікаційно-технологічна підготовка, що дає змогу застосовувати на практиці сучасні цифрові технології навчання різного типу;
 • психологічний аспект навчання (формування навичок вирішення складних психологічних ситуацій в освітньому просторі: мобінг, булінг, дискримінація тощо);
 • особлива увага щодо розвитку мовленнєвих компетентностей не лише української, а й іноземної мови.