Кафедра медичної та біоорганічної хімії

Про нас

У 1955 р. була організована єдина кафедра загальної хімії. Основні напрямки діяльності кафедри включають навчальну, науково-дослідну, навчально-методичну, виховну та консультативну роботу.
Навчальна діяльність кафедри полягає у навчанні вітчизняних та іноземних студентів ХНМУ хімії. На кафедрі студентам 1-го курсу, які навчаються за напрямком «Охорона здоров`я», за спеціальностями «Медицина», «Педіатрія» викладаються дисципліни «Медична хімія» та «Біоорганічна хімія». Студентам 1-го курсу, які навчаються за напрямком «Охорона здоров`я» за спеціальністю «Стоматологія», викладається дисципліна «Медична та біоорганічна хімія». Всі студенти навчаються за кредитно-трансферною системою. Студенти-бакалаври, які навчаються за фахом «Технологія медичної діагностики та лікування», вивчають курс «Медичної хімії» (1-й курс, 2-й та 3-й курси після молодшого спеціаліста). Студенти-бакалаври, які навчаються за фахом «Технологія медичної діагностики та лікування» (2-й курс та 2-й курс після молодшого спеціаліста), вивчають дисципліну «Аналітична хімія». Студенти-бакалаври, які навчаються за фахом «Медсестринство» (денна та заочна форми навчання), вивчають дисципліну «Медична хімія». На кафедрі організовано лабораторний практикум за всіма дисциплінами.

Контактні дані
Адреса:
м. Харків, пр. Науки, 4, Корпус А,
6-й поверх
Завідувач
Сирова Ганна Олегівна
д.фарм.н., професор, академік міжнародної екологічної академії, академік ГО «НАН ВО України»
ho.syrova@knmu.edu.ua
Відповідальні особи
Козуб Світлана Миколаївна
Відповідальна за навчальну роботу, завуч кафедри, к.техн.н., доцент
sm.kozub@knmu.edu.ua
Савельєва Олена Валеріївна
Відповідальна за методичну роботу, к.фарм.н., асистент
ov.savelieva@knmu.edu.ua
Чаленко Наталія Миколаївна
Відповідальна за наукову діяльність, к.фарм.н., старший викладач
nm.chalenko@knmu.edu.ua
Лук'янова Лариса Володимирівна
Відповідальна за студентський науковий гурток, к.фарм.н., доцент
lv.lukianova@knmu.edu.ua
Колектив кафедри
Тішакова Тетяна Станіславівна
к.хім.н., доцент
ts.tishakova@knmu.edu.ua
Левашова Ольга Леонідівна
к.фарм.н., доцент
ol.levashova@knmu.edu.ua
Присяжний Олександр Васильович
к.техн.н., асистент
ov.prysiazhnyi@knmu.edu.ua
Каліненко Ольга Сергіївна
к.хім.н., асистент
Історія кафедри

Історія кафедри хімії ХНМУ бере свій початок на медичному факультеті Імператорського Харківського університету (нині Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна).

 

Кафедра сьогодні

Ми присвячуємо свій вільний час улюбленим заняттям і отримуємо від цього величезне задоволення. Приємно, що серед наших викладачів та співробітників багато захоплених людей, обдарованих особистостей. Найбільшим захопленням усіх працівників нашої кафедри є все-таки наука – мабуть, найбільше часу, як робочого, так і вільного, викладачі приділяють саме їй. Написання монографій, підручників, статей, тез, дисертацій, підготовка до виступів на конференціях, лекціях тощо – все це трудомісткий процес, який потребує неабиякої розумової діяльності і чимало часу. Та, незважаючи на складність і відповідальність цієї роботи, наші викладачі виконують її залюбки і з повним ентузіазмом. Тож можемо по праву вважати науку основним хобі співробітників кафедри.
Д. фарм. н., проф. Г. О. Сирова – член Вченої ради ХНМУ та ННІ ПІГ ХНМУ, дійсний член Міжнародної Академії Екології (МАЕ), академік МАЕ з 14.07.2016 р., академік відділення хімії, хімічної технології та фармації ГО «НАН ВО України» з 25.06.2019 р., почесний доктор університету «Львівський Ставропігон» (19.03.2018 р.); к. хім. н., доц. В. О. Макаров – дійсний член Міжнародної Академії Екології (МАЕ) з 21.05.2015 р.; к. хім. н., доц. Т. С. Тішакова і к. фарм. н., доц. О. Л. Левашова – дійсні члени Асоціації превентивної та антиейджинг медицини, Україна; к. фарм. н., доц. Л. В. Лук’янова двічі була членом журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни “Медична хімія”, НМУ ім. О. О. Богомольця, м. Київ (06–07 квітня 2017 р. і 04–05 квітня 2019 р.); к. техн. н., доц. С. М. Козуб активно займається підготовкою школярів для участі в конкурсі науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук (МАН). З 2016 р. підготувала 26 школярів. МАН є одним із найбільш складних елементів освітньої діяльності, оскільки її діяльність пов’язує між собою всі її елементи – молодь, дорослих, наукову діяльність та освітній процес. Секції конкурсу захисту наукових робіт охоплюють майже всі наукові напрямки – технічні, точні, гуманітарні та соціальні науки.
На кафедрі працює студентський науковий хімічний гурток «Кофеїн», є дві студентські наукові лабораторії, ведеться підготовка учасників хімічних олімпіад. Значна увага приділяється міждисциплінарним зв’язкам хімії з іншими дисциплінами.
Вже протягом декількох років кафедра медичної та біоорганічної хімії займає призові місця за результатами рейтингового оцінювання науково-педагогічної діяльності серед кафедр гуманітарного, медико-біологічного та гігєнічного спрямування: 2015 – 2016 н.р. − 2 місце; 2018 – 2019н.р., 2020 – 2021 н.р. − 3 місце.

Освітній процес

На кафедрі проводиться підготовка здобувачів освіти за освітньо-професійними програмами:
1) «Медицина», «Стоматологія», «Педіатрія» другого магістерського рівня;
2) «Лабораторна діагностика», «Сестринська справа» першого (бакалаврського) рівня.
Вивчаються освітні компоненти «Медична хімія», «Медична та біоорганічна хімія», «Біоорганічна хімія», «Медична хімія» (біонеорганічна, біоорганічна, фізична та колоїдна хімія), «Аналітична хімія».

Наукова робота

Сфера наукових інтересів кафедри значною мірою пов’язана з вивченням фундаментальних проблем в хімії – визначенням сучасних напрямків синтезу біологічно-активних гетероциклічних сполук, молекулярного моделювання молекул органічних сполук та визначенням їх біологічної активності за допомогою сучасних методів. Наукові дослідження кафедри присвячені хіміко-фармацевтичному обґрунтуванню фармакологічних властивостей композицій, що містять нітрогеновмісні органічні сполуки та ад’юванти (кофеїн, лікопід), квантово-хімічному і експериментальному обґрунтуванню створення нових вітчизняних комбінованих протизапальних та протибольових лікарських засобів на основі нітрогеновмісних органічних сполук різної хімічної будови.

Міжнародна діяльність

Співробітники кафедри проф. Г. О. Сирова, доц. В. М. Петюніна, доц В. О. Макаров, доц. Л. В. Лук’янова, доц. С. М. Козуб, доц. Т. С. Тішакова, доц. О. Л. Левашова, ст. викл. О. В. Савельєва, ас. Н. М. Чаленко, ас. О. О. Завада, ас. О. С. Каліненко, ас. О. В. Присяжний, ст. лаб. В. В. Синельник є членами міжнародного союзу фундаментальної та клінічної фармакології «IUPHAR»

Науковий гурток

Один із принципів організації навчально-виховної роботи в сучасних вищих закладах освіти – це «навчання через дослідження». СНГ допомагає вирішувати проблеми з підвищення якості підготовки науковців медичного профілю шляхом оволодіння передовими досягненнями медицини, розширює та поглиблює знання студентів у галузі теоретичних дисциплін. Розвиток та ефективне впровадження НДР у ЗВО є необхідною умовою підвищення його конкурентоспроможності у міжнародному науковому та освітньому просторі. НДР студентів ХНМУ є невід’ємним чинником розвитку студентського потенціалу, потужного та надійного засобу підготовки наукових співробітників університету. Ефективність наукової діяльності ЗВО необхідно розглядати, виходячи із головного завдання вищої школи, а саме вдосконалення підготовки висококваліфікованих спеціалістів. Специфічний індикатор ефективності науково-дослідної діяльності ЗВО – це показник «навчально-педагогічний ефект», який оцінює ступінь впровадження результатів наукової діяльності в навчальний процес.
СНГ є важливим фактором для підвищення професійної підготовки майбутніх фахівців у вищій медичній освіті, перш за все тому, що забезпечує індивідуалізацію навчання, дозволяє особистісно-орієнтоване навчання, розширює знання, вміння та навички студентів, сприяє активності, ініціативі, допитливості, розвиває творче мислення, спонукає до самостійного пошуку. Керівник студентського наукового гуртка «Кофеїн» к. фарм. н., доц. Лук’янова Лариса Володимирівна.

Нормативні документи освітнього процесу
Навчальні матеріали