Наукова робота кафедри медичної та біоорганічної хімії

Сфера наукових інтересів кафедри значною мірою пов’язана з вивченням фундаментальних проблем в хімії – визначенням сучасних напрямків синтезу біологічно-активних гетероциклічних сполук, молекулярного моделювання молекул органічних сполук та визначенням їх біологічної активності за допомогою сучасних методів. Наукові дослідження кафедри присвячені хіміко-фармацевтичному обґрунтуванню фармакологічних властивостей композицій, що містять нітрогеновмісні органічні сполуки та ад’юванти (кофеїн, лікопід), квантово-хімічному і експериментальному обґрунтуванню створення нових вітчизняних комбінованих протизапальних та протибольових лікарських засобів на основі нітрогеновмісних органічних сполук різної хімічної будови.

Теми наукових досліджень, НДР кафедри

Проф. Г. О. Сирова – керівник ініціативних НДР кафедри медичної та біоорганічної хімії ХНМУ. Доц. Л. В. Лук’янова  – відповідальний виконавець.

Колектив кафедри працював за наступними науковими напрямами.

З 2010 по 2012 рр. науковий напрям кафедри полягав у вивченні нових композицій, що містять кофеїн і ненаркотичні анальгетики та нестероїдні протизапальні засоби (ібупрофен, диклофенак натрію, анальбен (калієва сіль 2,4-дихлорбензойної кислоти)). Тема НДР: «Хіміко-фармацевтичне обґрунтування фармакологічних властивостей композицій, що містять кофеїн».

З 2013 по 2015 рр. на кафедрі виконувалася НДР «Хіміко-фармацевтичне та експериментальне обґрунтування фармакологічних властивостей композицій, що містять нітрогеновмісні органічні сполуки» (парацетамол, карбамазепін, кофеїн).

З 2016 по 2018 рр. на кафедрі виконувалася НДР «Хіміко-фармацевтичне та експериментальне обґрунтування фармакологічних властивостей оксикамів та їх композицій з кофеїном» (мелоксикам, піроксикам, кофеїн).

З 2019 р. на кафедрі виконується НДР ««Хіміко-фармацевтичне обґрунтування створення біологічно-активних сполук, кон’югатів та лікарських композицій з протизапальною та протибольовою активностями» (рофекоксиб, целекоксиб, лікопід, кон’югат біс-мефенамідокаліксарен з біофорними фрагментами 2-(2,3-диметилфеніл)-амінобензойної кислоти, похідні 4-аміно-5-(піридин-4-іл)-1,2,4-тріазол(4Н)-3-іл-тіоацетамідів), термін 2019-2023 р.р.

Підготовка PhD, докторів наук

На кафедрі медичної та біоорганічної хімії ХНМУ виконуються кандидатські дисертації, присвячені синтезу та молекулярному моделюванню біологічно активних органічних сполук різної хімічної будови. Професор Г. О. Сирова – керівник кандидатської дисертації: ас. Н. М. Чаленко .«Молекулярне моделювання потенційних нестероїдних протизапальних засобів з різних хімічних груп», термін виконання 2015–2020 рр. (виконано своєчасно, захист відбувся 29.09.2020 р.).

Проф. Г. О. Сирова регулярно виступає офіційним опонентом при захистах докторських та кандидатських дисертацій, дає відгуки на докторські та кандидатські дисертації.

Проф. Г. О. Сирова – член Вченої ради ХНМУ та ННІ ПІГ ХНМУ, дійсний член Міжнародної Академії Екології (МАЕ), академік МАЕ з 2016 р., академік ГО «НАН ВО України з 2019 р., почесний доктор університету «Львівський Ставропігон» (2018 р.), заступник голови Апробаційної ради з теоретичних дисциплін (2021 р.).

Захист дисертаційних робіт

На кафедрі працюють 1 доктор наук, 11 кандидатів наук. Захищена 1 докторська, 6 кандидатських дисертаційних робіт.

1) 19 січня 2012 р. Г. О. Сирова на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.605.01 у НФаУ успішно захистила докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук за темою «Експериментальне та квантово-хімічне обґрунтування створення комбінованого протизапального препарату» (науковий консультант – д. мед. н., проф. Т. В. Звягінцева), 17.05. 2012 р. на підставі рішення Атестаційної комісії їй було присуджено науковий ступінь доктора фармацевтичних наук зі спеціальності 14.03.05 – фармакологія;

2) 11 вересня 2011 р. Т. С. Тішакова на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.14 у ХНУ ім. В. Н. Каразіна захистила кандидатську дисертаційну роботу за темою «Спектрофотометричне визначення йоду та йодовмісних аніонів при використанні електрохімічного окиснення», спеціальність 02.00.02 – аналітична хімія (науковий керівник – к. хім. н., доц. А. В. Дрозд) та здобула науковий ступінь кандидата хімічних наук (на підставі рішення Атестаційної колегії від 19 січня 2012 р.);

3) 19 жовтня 2011 р. С. М. Козуб  на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.03 у НТУ «ХПІ» захистила кандидатську дисертацію за темою «Технологія отримання сполук кадмію з відходів виробництва» (науковий керівник – д. техн. н., проф. Г. І. Гринь) та отримала диплом кандидата технічних наук зі спеціальності 05.17.01 – технологія неорганічних речовин (на підставі рішення Атестаційної колегії від 17 лютого 2012 р.);

4) 23 березня 2018 р. О. С. Каліненко на засіданні спеціалізованій вченої ради К 61.051.03 (хімічний факультет) у ДВНЗ “Ужгородський національний університет” захистила кандидатську дисертаційну роботу за темою «Прискорення пробопідготовки харчових продуктів та товарів повсякденного користування людей дією ультразвуку» (науковий керівник – д. хім. н., проф. О. М. Бакланов) і отримала диплом кандидата хімічних наук зі спеціальності 02.00.02 – аналітична хімія;

5) 01 лютого 2019 р.   О. В. Савельєва  на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.605.01 у НФаУ захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій раді при Національному фармацевтичному університеті за темою «Цілеспрямований пошук рослинної сировини нейромедіаторної дії серед представників родин Lamiaceae та Ranunculaceae» (науковий керівник – д. фарм. н., проф. І. М. Владимирова) та отримала диплом кандидата фармацевтичних наук зі спеціальності 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія (на підставі рішення Атестаційної колегії від 23 квітня 2019 р.);

6) 29 вересня 2020 р. Н. М. Чаленко на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 64.605.01 у НФаУ захистила кандидатську дисертаційну роботу за темою «Молекулярне моделювання потенційних нестероїдних протизапальних засобів з різних хімічних груп», спеціальність 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія (науковий керівник д. фарм. н., проф. Г. О. Сирова) та здобула науковий ступінь кандидата фармацевтичних наук (на підставі рішення Атестаційної колегії від 9 лютого 2021 р.).

Участь у науково-дослідних проєктах, у тому числі міжнародних

На кафедрі виконуються квантово-хімічні, експериментальні, біохімічні дослідження. Наукові дослідження проводяться за договорами про співробітництво з такими ВНЗ України:

із закладами практичної охорони здоров’я:

1) КЗ ОЗ «Обласна клінічна лікарня – центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» до 12.06.2021 р.;

– із закладами НАН і НАМН України:

1) ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка» НАМНУ, 30.06.2023 р.

– із закладами інших міністерств і відомств:

1) ХНУРЕ до 30.06.2022 р.;

2) НТУ «ХПІ», до 31.12.2021 р.;

3) ХНУ ім. В. Н. Каразіна, до 30.06.2023 р.

Наукова продукція кафедри: патенти, монографії, авторські свідоцтва, статті та інше.

Результати роботи проф. Г. О. Сирової впроваджено в практику охорони здоров’я у вигляді методичних рекомендацій «Методологічне обґрунтування використання квантово-фармакологічних показників для визначення фармакокінетичних властивостей лікарських засобів» та «Доклінічне вивчення специфічної активності потенційних лікарських засобів первинної та вторинної нейропротекції». Результати роботи колективу кафедри впроваджено в практику охорони здоров’я у вигляді 1 авторського свідоцтва, 7 медичних технологій, які пропонуються для включення до Переліку медичних технологій, інформаційних листів, патенти на винахід і корисну модель, актів впровадження результатів НДР, більше 20 змістовних монографій, присвячених квантовій хімії, хімічним, фармакологічним, медичним та іншим аспектам кисню, озону, води, бурштину, глини, міді, дисперсних систем, амінокислот, квантовій фармакології, дерматофармакології, історії розвитку хімічної школи Харківщини та ХНМУ.

За останні роки одержано 41 патент України (з них 4 – на винахід), 4 інформаційні листи, 7 медичних технологій для включення до переліку медичних технологій, видано 25 монографій, опубліковано 320 статей –  не тільки в журналах України, а і в країнах зарубіжжя (189 ст.), в тому числі журналах переліку МОН України – 81, журналах бази SCOPUS–26, WEB OF SCIENSE – 13, баз SCOPUS та WEB OF SCIENSE – 3 та 290 тез доповідей, з них 66 –  на наукових заходах країн зарубіжжя.

У 2011 р. у ХНМУ створено відкритий електронний архів матеріалів наукового та навчально-методичного призначення з метою забезпечення вільного доступу до освітніх матеріалів та результатів наукових досліджень, підвищення рівня цитування публікацій науковців університету – репозитарій. На теперішній час від кафедри медичної та біоорганічної хімії у репозитарії ХНМУ розміщено 1008 праць, із них лекційних матеріалів для студентів – 166, навчально-методичних видань – 137, наукових праць – 596, наукових робіт молодих вчених – 109.

Науково-практичні конференції, що проводить кафедра

На кафедрі регулярно проходять цікаві наукові семінари різноманітної тематики. З 2015 р. і до сьогодні співробітники кафедри провели 26 семінарів:

1) проф. Г. О. Сирова «Експериментальне та квантово-хімічне обґрунтування створення нового комбінованого протизапального препарату», 29 січня 2015 р.;

2) ас. О. Л. Левашова «Квантово-хімічні дослідження молекули ібупрофену», 03 червня 2015 р.;

3) доц. Л. В. Лук’янова «Студентська наука кафедри медичної та біоорганічної хімії ХНМУ за 2013–2015 роки», присвячений 210-річчю ХНМУ та 60-річчю сучасного етапу кафедри медичної та біоорганічної хімії, 07 грудня 2015 р.;

4) ст. викладач О. Л. Левашова «Квантово-хімічні дослідження молекули мелоксикаму», 13 квітня 2016 р.;

5) доц. Л. В. Лук’янова «Гемостатична активність сухого екстракту із пагонів ожини сизої», 08 квітня 2015 р.;

6) ст. викладач О. Л. Левашова «Квантово-хімічні дослідження молекули піроксикаму», 20 квітня 2016 р.;

7) ст. викладач О. Л. Левашова «Квантово-хімічні дослідження молекули диклофенак натрію», 18 травня 2016 р.;

8) ст. викладач О. Л. Левашова  «Квантово-хімічні дослідження НПЗЗ», 08 листопада 2016 р.;

9) ас. О. О. Завада «Синтез, фізико-хімічні властивості та біологічна активність 2-аміно/аміноалкіл-імідазолів», 25 квітня 2017 р.;

10) проф. Г. О. Сирова і доц. В. О. Макаров «Глина: екологічний, медико-біологічний та культурний аспекти», присвячений Всесвітньому дню охорони навколишнього середовища, 06 червня 2017 р.;

11) ст. викладач О. Л. Левашова «Квантова хімія: медико-біологічний аспект», присвячений 130-річчю з дня народження О. Шредінгера, 08 червня 2017 р.;

12) ас. М. О. Водолаженко «One-pot synthesis of highly substituted 2-pyridones and related heterocycles via reaction of α-carbonyl CH-acids with DMFDMA and active methylene nitriles», 15 вересня 2017 р.;

13) ас. О. С. Каліненко «Прискорення пробопідготовки харчових продуктів та товарів повсякденного використання дією ультразвуку», 02 травня 2018 р.;

14) ас. О. О. Завада «Управління якістю в освіті: досвід, проблеми та перспективи», 3 травня 2018 р.;

15) доц. Л. В. Лук’янова «Програма міждисциплінарного професійного розвитку в рамках Четвертої міжнародної науково-практичної конференції «Україна – ЄС. Сучасні технології, бізнес та право» (за результатами стажування на базі Технічного університету Кошице і Університет DTI в Дубніці над Вагом, 24–28 квітня 2018 р., Словаччина–Чехія), присвячений Всесвітньому дню науки в ім’я миру та розвитку, 08 листопада 2018 р.;

16) cт. лаборант В. В. Синельник «Небезпека ботулізму», 07 грудня 2018 р.;

17) ас. Г. О. Семко «Обережно – кір», лютий 2019 р.;

18) доц. Л. В. Лук’янова «Академічна доброчесність та представництво у цифровому просторі як складова бренду науковця», Харків, Україна, 26 квітня 2019 р.;

19) ас. О. В. Савельєва «Цілеспрямований пошук рослинної сировини нейромедіаторної дії серед представників родин Lamiaceae та Ranunculaceae»5.06.19 р.;

20) доц. О. Л. Левашова «Академічна доброчесність: поняття, проблеми імплементації. Запобігання плагіату в академічних установах», присвячений дню фармацевта, 24 вересня 2019 р.;

21) доц. Т. С. Тішакова і доц. О. Л. Левашова «Участь у міжнародних конференціях як платформа для обміну досвідом з закордонними колегами», 26 жовтня 2019 р.;

22) проф. Г. О. Сирова і доц. В. О. Макаров «Мідь – наномідь: хіміко-фармацевтичний аспект», 05 листопада 2019 р.;

23) ас. О. В. Присяжний «Технологія вилучення купруму з побічного продукту синтезу адипінової кислоти», присвячений Всесвітньому дню рециклінгу, 20 листопада 2019 р.;

24) С. М. Козуб  «Принципи роботи в МАН», присвячений Дню вчителя, 29 жовтня 2020 р. онлайн на платформi Zoom;

25) В. М. Петюніна «Недопустимість академічної недоброчесності у науці та освіті», присвячений Дню Дарвіна, 26 лютого 2021 р.;

26) Н. М. Чаленко  «Молекулярне моделювання потенційних нестероїдних протизапальних засобів з різних хімічних груп», присвячений дню хіміка, 27 травня 2021 р.

З усіма презентаціями цих наукових семінарів можливо ознайомитися в музеї кафедри і на офіційному сайті ХНМУ (у репозитарії).

У травні 2010 р. традиційно було проведено V ювілейну міжрегіональну науково-методичну конференцію «Формування сучасної концепції викладання природничих дисциплін у медичних освітніх закладах», присвячену 205-й річниці ХНМУ та 55-й річниці кафедри медичної та біоорганічної хімії, яка проводилася з 2003 р.

У травні 2015 р. колективом кафедри було проведено реєстрову VIII науково-практичну конференцію «Формування сучасної концепції викладання природничих дисциплін у медичних освітніх закладах», яка була присвячена 210-й річниці ХНМУ та 60-й річниці кафедри медичної та біоорганічної хімії.

25 листопада 2020 р. була проведена ХІІІ Міжнародна науково-методична інтернет-конференція «Сучасні концепції викладання природничих дисциплін у медичних освітніх закладах» (online  у зв’язку з пандемією COVID-19).

Членство в професійних асоціаціях

Співробітники кафедри медичної та біоорганічної хімії є членами  Всеукраїнської громадської  організації фармакологів України, яку було створено у 2002 р. На той момент Асоціація налічувала 236 членів, на сьогодні її кількісний склад зріс майже вдвічі. Основою Асоціації є 14 регіональних відділень, діяльність яких спрямована на максимальну реалізацію творчого потенціалу її членів у вирішенні актуальних фундаментальних і прикладних проблем фармакології.

Основними завданнями Асоціації є координація наукових досліджень і навчального процесу у науково-дослідних установах і медичних вищих навчальних закладах; підвищення професійної кваліфікації членів Асоціації, розширення і поглиблення спеціальних знань та  розвиток кращих традицій Української фармакологічної школи; сприяння впровадженню у медичну практику нових вітчизняних лікарських засобів; формування незалежного мислення, розвитку творчості та новаторства фахівців у галузі фармакології.

Асоціація приділяє багато уваги впровадженню сучасних методів викладання, постійно опікується питаннями професійної підготовки молодих вчених. Вагома підтримка надається організації Національних шкіл молодих вчених-фармакологів України, традиції яких були закладені ще у 90-х роках минулого сторіччя директором Інституту фармакології та токсикології НАМН України академіком О. В. Стефановим. Учасниками 9 проведених шкіл були біля 900 науковців. Атмосфера невимушеного спілкування слухачів з лекторами сприяє обміну досвідом та інформацією, сприйняттю нових ідей та спадкоємності поколінь. Асоціація підтримує участь своїх членів у провідних наукових форумах з проблем фармакології, лікарської токсикології і системи експертизи ліків як в Україні, так і за кордоном.

Асоціація є співвласником та співвидавцем періодичного наукового журналу «Фармакологія та лікарська токсикологія», що публікує оригінальні результати досліджень у галузі медичних та біологічних наук. Досвід та знання фармакологів України відкриті та широко використовуються фармацевтичними підприємствами при створенні нових лікарських засобів. Члени Асоціації висвітлюють питання якості, безпечності та ефективності медичних препаратів у засобах масової інформації.

У 2009 р. ВГО «Асоціація фармакологів України» набула статусу повноправного члена IUPHAR. У світлі цієї події перед Асоціацією відкриваються перспективи співробітництва зі світовою фармакологічною спільнотою та можливість реалізації довгострокових планів.

Засідання ВГО «Асоціація фармакологів України» відбуваються кілька разів на рік. Співробітники кафедри медичної та біоорганічної хімії беруть активну участь у засіданнях  ВГО «Асоціація фармакологів України». У лютому 2019 р. асистент О. С. Каліненко виступила з доповіддю  за темою: «Прискорення пробопідготовки харчових продуктів та товарів повсякденного користування людей дією ультразвуку».

В період пандемії COVID-19 засідання проходили у дистанційному форматі.

11 березня 2021 р. відбулося засідання ВГО «Асоціація фармакологів України» присвячене фармакотерапії при COVID-19. У засіданні взяли участь 55 членів Асоціації, фахівців у галузі експериментальної та клінічної фармакології, реєстрації лікарських препаратів (у т.ч. науковці з Австрії). Голова регіонального відділення завідувач каф. фармакології та фармакотерапії НФаУ  д. мед. н., проф. С. Ю. Штриголь  висвітлив поточні питання діяльності регіонального відділення. Було представлено кандидатів до вступу до Асоціації.

Заслухано та активно обговорено доповіді д. фарм. н., проф., зав. кафедри клінічної фармакології ІПКСФ НФаУ Міщенко Оксани Яківни «Дисбіоз і підвищення проникності кишечника як патологічні мішені впливу лікарських засобів, зокрема при COVID-19», а також аспіранта каф. фармакології та фармакотерапії НФаУ Міщенко Марії Віталіївни «Нові похідні тіазолідинону – перспективні антиконвульсанти з політропним механізмом дії».

Відбулася активна дискусія, особливо з питань, що стосуються можливостей та напрямів фармакотерапії при COVID-19, а також щодо особливостей експериментальних досліджень потенційних протиепілептичних засобів.

Було вирішено активно продовжувати співпрацю членів регіонального відділення, наразі в дистанційному форматі, продовжувати залучати студентів (особливо членів СНТ) до участі в заходах.