Положення Приймальної комісії ХНМУ
 • ПОЛОЖЕННЯ про Приймальну комісію

  МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

  ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Наказ ХНМУ від 24.12.2020 р. № 304

  Протокол засідання Вченої Ради ХНМУ

  від 17.12.2020 р. № 11

  ПОЛОЖЕННЯ

  про Приймальну комісію

  Харківського національного медичного університету

  на 2021 рік

  1. Загальна частина

  1.1. Приймальна комісія Харківського національного медичного університету (далі – Приймальна комісія) – робочий орган закладу вищої освіти, що утворюється для проведення прийому на навчання вступників. Строк повноважень Приймальної комісії становить один рік.

  Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти України в 2021 році, затверджених наказом МОН України від 15 жовтня 2020 року № 1274 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року за №1225/35508 (далі – Умови прийому), Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Харківському національному медичному університеті відповідного року (далі – Правила прийому), Статуту Харківського національного медичного університету (ХНМУ) та цього Положення.

  1.2. Положення про Приймальну комісію ХНМУ затверджується Вченою радою ХНМУ відповідно до Положення про Приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про Приймальну комісію ХНМУ на 2021 рік оприлюднюється на офіційному вебсайті університету.

  1.3. Склад Приймальної комісії затверджується наказом ректора ХНМУ, який є головою комісії.

  Голова Приймальної комісії відповідає за виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій, забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі Умов прийому, Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи Приймальної комісії.

  Виконання функцій голови Приймальної комісії, у разі його відсутності (відрядження, відпустка, тощо), здійснює особа, на яку в установленому порядку покладено виконання його посадових обов’язків (обов’язків ректора ХНМУ).

  До складу Приймальної комісії входять:

  заступник голови Приймальної комісії;

  відповідальний секретар Приймальної комісії;

  уповноважена особа Приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв;

  заступники відповідального секретаря Приймальної комісії;

  члени Приймальної комісії (директори інститутів, декани факультетів, керівники структурних підрозділів тощо);

  представники органів студентського самоврядування та профспілкових організацій.

  Заступником голови Приймальної комісії призначається проректор з науково-педагогічної роботи ХНМУ.

  Відповідальний секретар Приймальної комісії та його заступники призначаються наказом ректора ХНМУ з числа провідних науково-педагогічних працівників ХНМУ.

  Наказ про затвердження складу Приймальної комісії видається ректором ХНМУ до початку календарного року.

  1.4. Для виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій відповідно до наказу ректора ХНМУ утворюються такі підрозділи Приймальної комісії:

  предметні екзаменаційні комісії;

  комісії для проведення співбесід;

  фахові атестаційні комісії;

  предметні комісії;

  апеляційна комісія (апеляційні комісії);

  відбіркова комісія (відбіркові комісії) – у разі потреби;

  конкурсна комісія з питань прийому до аспірантури та докторантури;

  медична комісія.

  Допускається включати до складу цих комісій науково-педагогічних (педагогічних) працівників інших закладів освіти.

  Предметні екзаменаційні комісії та комісії для проведення співбесід утворюються у випадках, передбачених Умовами прийому, для проведення вступних випробувань при вступі на навчання за ступенями бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра на основі базової (повної) загальної середньої освіти. До складу цих комісій можуть входити (за згодою) працівники інших навчальних закладів, науково-дослідних установ.

  Фахові атестаційні комісії утворюються для проведення вступних випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня). До складу цих комісій можуть входити (за згодою) науково-педагогічні (педагогічні) працівники інших закладів освіти.

  Предметні комісії утворюються для проведення вступних випробувань до аспірантури (ад’юнктури). До складу предметних комісій включаються доктори філософії та доктори наук, які здійснюють наукові дослідження за відповідною спеціальністю та відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової програми. До складу предметних комісій можуть входити також представники інших закладів вищої освіти (наукових установ) (за згодою), з якими укладено договори про ведення спільної наукової діяльності, та/або спільного керівництва дослідженнями аспірантів (ад’юнктів), та/або спільного виконання освітньо-наукової програми або якщо здійснюється підготовка докторів філософії за освітньо-науковою програмою, узгодженою між закладом вищої освіти і науковою установою. До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також особи, які не мають наукового ступеня і вченого звання, але вільно володіють відповідною іноземною мовою і за рішенням Вченої ради можуть кваліфіковано оцінити рівень знання відповідної мови вступником.

  Апеляційна комісія Приймальної комісії (далі – Апеляційна комісія) утворюється для розгляду апеляцій вступників. Голова Апеляційної комісії призначається з числа проректорів з науково-педагогічної роботи, деканів факультету (директорів Навчально-наукових інститутів), який не є членом предметних або фахових атестаційних комісій. При прийомі на навчання на основі повної загальної середньої освіти склад апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників закладу вищої освіти та вчителів системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами предметної екзаменаційної комісії, комісії для проведення співбесід ХНМУ.

  При прийомі на навчання на основі раніше здобутих ступенів освіти молодшого бакалавра, бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційних рівнів кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, спеціаліста, склад апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників закладів вищої освіти і наукових установ України.

  Порядок роботи Апеляційної комісії визначається окремим положенням. Склад та порядок роботи Апеляційної комісії ХНМУ затверджуються наказом ректора університету.

  Апеляційні комісії можуть утворюватися у відокремлених структурних підрозділах. Головою Апеляційної комісії відокремленого структурного підрозділу призначається один із заступників керівника цього підрозділу.

  Відбіркова комісія утворюється у разі потреби для профорієнтаційної роботи, прийому документів, оформлення особових справ вступників, а також для виконання інших функцій, пов’язаних з прийомом вступників. В ХНМУ (на факультетах, в відокремленому структурному підрозділі Медичному фаховому коледжі ХНМУ) можуть утворюватися одна або декілька відбіркових комісій. У разі потреби можуть утворюватися виїзні відбіркові комісії, порядок роботи яких встановлюється Приймальною комісією.

  До складу відбіркових комісій входять голова – директор відокремленого структурного підрозділу, директор навчально-наукового інституту, декан факультету, відповідальний секретар відбіркової комісії, а також члени відбіркової комісії з числа науково-педагогічних (педагогічних) працівників та навчально-допоміжного персоналу структурних підрозділів, кількість яких визначається, виходячи з потреби відбіркової комісії.

  Наказ про затвердження складу предметних екзаменаційних, фахових атестаційних, апеляційної та відбіркових комісій видається ректором ХНМУ не пізніше 1 березня.

  Список працівників, які допускаються до роботи для забезпечення діяльності Приймальної комісії та її підрозділів, затверджується наказом ректора ХНМУ з числа науково-педагогічних (педагогічних) працівників та навчально-допоміжного (адміністративного) персоналу університету.

  Конкурсна комісія з питань прийому до аспірантури та докторантури утворюється з метою організації та проведення прийому до аспірантури та докторантури ХНМУ, склад якої затверджується наказом ректора ХНМУ, який є її головою. Члени конкурсної комісії призначаються ректором університету з числа проректорів, деканів факультетів, провідних науковців університету, керівників кафедр, а також передбачуваних наукових керівників аспірантів.

  Медична комісія утворюється з метою визначення стану здоров’я та можливості вступників без шкоди для свого здоров’я та здоров’я інших осіб вступати та навчатися в ХНМУ за обраною спеціальністю. Склад медичної комісії Приймальної комісії затверджується наказом ректора ХНМУ.

  1.5. Склад Приймальної комісії та її підрозділів, за винятком осіб, які входять до них згідно з посадовими обов’язками, щороку поновлюється не менш ніж на третину. Одна й та сама особа може бути відповідальним секретарем не більше ніж три роки поспіль.

  До складу Приймальної комісії, предметних екзаменаційних, відбіркових і фахових атестаційних комісій та апеляційної комісії не можуть входити особи, діти яких вступають до ХНМУ у поточному році.

  2. Основні завдання та обов’язки Приймальної комісії

  2.1. Відповідно до Умов прийому, Статуту ХНМУ, відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти ХНМУ Міністерства освіти і науки України (сертифікатів про акредитацію) Приймальна комісія розробляє Правила прийому, які затверджує Вчена Рада ХНМУ.

  2.2. Приймальна комісія:

  забезпечує інформування вступників, їх батьків та громадськість з усіх питань вступу до ХНМУ;

  організовує прийом заяв та документів, приймає рішення про допуск вступників до участі у конкурсі (до участі у вступних випробуваннях);

  подає до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі — ЄДЕБО) отримані від вступників відомості про них, вносить зміни до статусів заяв вступників в ЄДЕБО;

  координує діяльність усіх структурних підрозділів ХНМУ щодо підготовки та проведення конкурсного відбору;

  організовує і проводить профорієнтаційну роботу, консультації з питань вступу на навчання та вибору спеціальності, що найбільш відповідає здібностям, нахилам і рівню підготовки вступників;

  організовує та контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових служб щодо створення умов для проведення вступної кампанії;

  забезпечує оприлюднення на вебсайті ХНМУ цього Положення, Правил прийому та інших документів, передбачених законодавством;

  приймає рішення про зарахування вступників за формами навчання і джерелами фінансування.

  2.3. Усі питання, пов’язані з прийомом до ХНМУ, вирішуються Приймальною комісією на її засіданнях. Рішення Приймальної комісії приймаються за присутності не менше двох третин складу Приймальної комісії простою більшістю голосів та оприлюднюються на офіційному вебсайті ХНМУ, в день прийняття або не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення. Рішення Приймальної комісії оформлюються протоколами, які підписує голова і відповідальний секретар Приймальної комісії.

  Рішення Приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректором ХНМУ та/або виконання процедури вступної кампанії.

  2.4. У випадку введення карантину на території України та ряду обмежувальних заходів, з метою запобігання поширення коронавірусної інфекції COVID-19, засідання Приймальної комісії та підрозділів Приймальної комісії у ХНМУ можуть проводитися дистанційно з використанням інформаційно-комунікативних технологій.

  2.5. Голова Приймальної комісії, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проєктом порядку денного засідання оприлюднюється на офіційному вебсайті ХНМУ.

  2.6. ХНМУ зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на провадження освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (освітньої програми, напряму підготовки). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за кожною спеціальністю (освітньою програмою) та освітнім ступенем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на офіційному вебсайті ХНМУ не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

  2.7. ХНМУ створює консультаційний центр при Приймальній комісії для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу вищої освіти з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатка до документа про повну загальну середню освіту, довідки про реєстрацію місця проживання (у разі необхідності), згідно з додатком 13 Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207 та документів, які підтверджують праву на пільги.

  3. Організація роботи Приймальної комісії

  3.1. Прийом заяв та документів вступників проводиться у строки, передбачені Умовами прийому і Правилами прийому.

  Заяви та документи вступників реєструються в прошнурованому, з пронумерованими сторінками, завізованому підписами голови Приймальної комісії і відповідального секретаря та скріпленому печаткою ХНМУ журналі реєстрації заяв вступників, в якому зазначаються такі дані вступника:

  номер за порядком;

  номер особової справи;

  номер заяви ЄДЕБО;

  дата прийому документів;

  прізвище, ім’я та по батькові;

  стать, дата народження;

  номер, серія, дата видачі та тип документа про здобутий рівень/ступінь/освітньо-кваліфікаційний рівень, середній бал документа про освіту;

  пріоритетність заяви;

  поданні результати зовнішнього незалежного оцінювання (номер сертифіката та рік його видачі, предмети та бали);

  причини, з яких вступникові відмовлено в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання;

  підпис вступника про одержання повернених документів або відмітка про їх повернення (номер поштової квитанції).

  У разі потреби, Приймальна комісія може прийняти рішення про внесення до журналу реєстрації заяв вступників додаткових даних про вступника.

  Вступнику видається розписка про прийом його документів за підписом відповідального секретаря (його заступника), скріплена печаткою Приймальної комісії.

  Відмова у реєстрації заяви вступника не допускається, крім випадків відсутності документів, передбачених Умовами прийому для реєстрації вступника.

  Під час реєстрації заяв вступників з використанням автоматизованих систем обліку сторінки журналу реєстрації роздруковуються в кінці робочого дня, кожна сторінка візується відповідальним секретарем Приймальної комісії (його заступником), нумерується і підшивається в журнал. Після закінчення прийому документів журнал реєстрації заяв вступників візується підписами голови Приймальної комісії і відповідального секретаря та скріплюється печаткою ХНМУ. У журналі реєстрації заяв вступників не допускаються виправлення, закреслення та пропуски рядків. У разі наявності таких, зазначається відповідна примітка, яка візується відповідальним секретарем (його заступником) і скріплюється печаткою Приймальної комісії.

  Приймальна комісія приймає та розглядає подані вступниками заяви в електронній формі на участь у конкурсному відборі до ХНМУ, у відповідності до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України відповідного року, затвердженим згідно чинного законодавства.

  Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструються уповноваженою особою Приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви.

  Заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована закладом вищої освіти на підставі рішення Приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання для заяв у паперовій формі та не пізніше як за день до закінчення подання електронних заяв для електронних заяв за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність до цього самого закладу вищої освіти, з такою самою пріоритетністю.

  Виправлення технічних помилок відбувається до дати включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

  3.2. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 та квотою-4 спеціальних умов для осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти, на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів.

  Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до ЄДЕБО. У разі подання вступником заяви в електронній формі Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

  3.3. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до ХНМУ протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в ЄДЕБО або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів при вступі на базі повної загальної освіти (проведення вступних випробувань при вступі на основі ступеня освіти молодшого бакалавра, бакалавра, магістра, ОКР молодшого спеціаліста, ОПС фахового молодшого бакалавра, спеціаліста). Приймальна комісія приймає рішення про допуск вступника до участі у конкурсі, у разі виконання ним вимог Правил прийому, і повідомляє про це вступника. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному вебсайті ХНМУ на підставі даних, внесених до ЄДЕБО.

  3.4. Для проведення вступних іспитів ХНМУ формуються екзаменаційні групи у порядку реєстрації документів; відповідно до груп формуються відомості співбесіди, вступного іспиту і (або) відомості одержання-повернення письмової роботи.

  Кількість вступників в екзаменаційних групах не повинна перевищувати 30 осіб. Особам, які допущені до складання вступних випробувань, видається аркуш результатів вступних випробувань.

  3.5. Розклад вступних іспитів, що проводяться ХНМУ, затверджується головою Приймальної комісії і оприлюднюється шляхом розміщення на вебсайті ХНМУ та інформаційному стенді Приймальної комісії не пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для вступу на навчання за відповідними освітніми ступенями та формами здобуття освіти.

  3.6. На засіданні Приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Правилами прийому визначається порядок акредитації журналістів у Приймальній комісії.

  Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права спостерігати за роботою Приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання Приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення до засідання з документами, що надаються членам Приймальної комісії.

  3.7. Копії документів і фотокартки незарахованих вступників, що не отримані ними, а також роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються в приміщеннях Приймальної комісії не менше одного року, потім знищуються, про що складається відповідний акт.

  4. Організація та проведення вступних випробувань

  4.1. Голови предметних екзаменаційних, фахових атестаційних комісій, предметних комісії, які відповідають за проведення вступних випробувань, щороку складають необхідні екзаменаційні матеріали: програми вступних випробувань, що проводяться ХНМУ, екзаменаційні білети, тестові завдання, порядок оцінювання результатів вступних випробувань (вступних іспитів) тощо та подають їх на затвердження голові Приймальної комісії не пізніше 31 березня. Затверджені екзаменаційні матеріали тиражуються в необхідній кількості і зберігаються як документи суворої звітності.

  4.2. Форма вступних випробувань у ХНМУ і порядок їх проведення затверджуються кожного року у Правилах прийому. На навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти для окремих категорій вступників вступні іспити проводяться відповідно до програм зовнішнього незалежного оцінювання осіб відповідного року. Голова Приймальної комісії затверджує порядок оцінювання результатів вступного іспиту, який має включати структуру підсумкового балу.

  Програми співбесід, які включають і порядок оцінювання результатів співбесіди, затверджуються головою Приймальної комісії не пізніше 31 березня.

  Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня, освітнього ступеня, структура оцінки та порядок оцінювання, розробляються і затверджуються ХНМУ не пізніше 31 березня. Програми фахових випробувань оприлюднюються на інформаційних стендах Приймальної комісії та вебсайті ХНМУ.

  Програми співбесід, вступних іспитів, фахових випробувань, обов’язково оприлюднюються на вебсайті ХНМУ. У програмах повинні міститися порядок оцінювання результатів вступних випробувань (вступних іспитів), критерії оцінювання, структура оцінки і порядок оцінювання підготовленості вступників.

  4.3. На вступних іспитах повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива атмосфера, а вступникам надана можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь.

  Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії до приміщень, в яких проводяться вступні випробування, не допускаються.

  4.4. Іспит в усній формі або співбесіда з кожного конкурсного предмету проводяться не менше ніж двома членами комісії з кожним вступником, яких призначає голова відповідної комісії згідно з розкладом у день іспиту.

  Під час співбесіди (іспиту в усній формі) члени відповідної комісії відмічають правильність відповідей в аркуші співбесіди (аркуші усної відповіді), який по закінченню співбесіди підписується вступником та членами відповідної комісії.

  Інформація про результати співбесіди або іспиту в усній формі оголошується вступникові в день її/його проведення.

  4.5. Вступні іспити у письмовій формі, що проводить ХНМУ у випадках, передбачених Умовами прийому, приймають не менше двох членів відповідної комісії у кожній аудиторії.

  4.6. Бланки аркушів співбесіди, письмової відповіді, а також титульні аркуші зі штампом Приймальної комісії зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії, який видає їх голові екзаменаційної комісії в необхідній кількості безпосередньо перед початком іспиту.

  Бланки письмових робіт роздаються кожному вступникові в аудиторії, де проводиться вступний письмовий іспит, про що вступник ставить свій особистий підпис у відомості одержання-повернення письмової роботи. Письмові екзаменаційні роботи (у тому числі чернетки) виконуються на аркушах зі штампом Приймальної комісії або її підрозділу. На аркушах не допускаються будь-які умовні позначки, що розкривали б авторство роботи. Вступник зазначає прізвище тільки у визначених для цього місцях.

  Завдання вступних іспитів, проведених з використанням комп’ютерної техніки, разом з відповідями на них роздруковуються на паперових носіях та підписуються вступником.

  4.7. Результати вступних іспитів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.

  Результати вступних іспитів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

  4.8. Для проведення письмових вступних випробувань встановлюються такі норми часу (в астрономічних годинах):

  з мови та літератури:

  твір – 4 години;

  переказ – 2 години;

  диктант – 1 година;

  з інших предметів – 2-3 години;

  тестування – не більше, ніж передбачено у пояснювальних записках до тестів.

  4.9. Під час проведення вступних іспитів не допускається користуватись електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії. У разі використання вступником під час вступного випробування сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у випробуваннях, про що складається акт. На екзаменаційній роботі такого вступника член відповідної комісії вказує причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється оцінка менше мінімальної кількості балів, визначеної Приймальною комісією та Правилами прийому, для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання за квотами, незважаючи на обсяг і зміст написаного.

  4.10. Після закінчення роботи над завданнями вступного іспиту вступник здає письмову роботу разом із завданням, про що розписується у відомості одержання-повернення письмової роботи, а члени екзаменаційної комісії зобов’язані перевірити правильність оформлення титульного аркуша письмової роботи.

  4.11. Вступники, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. За наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники допускаються до складання пропущених вступних іспитів з дозволу Приймальної комісії в межах встановлених строків і розкладу проведення вступних іспитів.

  Особи, які не встигли за час письмового випробування (тестування) виконати екзаменаційні завдання у повному обсязі, здають їх незакінченими.

  4.12. Після закінчення іспиту голова предметної (екзаменаційної або фахової атестаційної) комісії передає усі екзаменаційні роботи відповідальному секретарю Приймальної комісії або керівникові відповідного підрозділу Приймальної комісії.

  4.13. Відповідальний секретар Приймальної (відбіркової) комісії або його заступник проводить шифрування письмових робіт, для чого проставляється цифровий або інший умовний шифр на титульному аркуші і на кожному аркуші письмової відповіді. У випадках, коли під час шифрування письмових екзаменаційних робіт виявлено роботу, на якій є особливі позначки, що можуть розкрити її авторство, робота не шифрується і таку роботу, крім члена предметної (екзаменаційної або фахової атестаційної) комісії, додатково перевіряє голова відповідної комісії.

  Після шифрування титульні аркуші зберігаються у відповідального секретаря Приймальної (відбіркової) комісії до закінчення перевірки всіх робіт. Листки письмових відповідей разом з підписаною відповідальним секретарем Приймальної (відбіркової) комісії або його заступником, який проводив шифрування письмових робіт, відомістю передаються голові відповідної комісії, який розподіляє їх між членами комісії для перевірки. Відомості щодо результатів вступних екзаменів (творчих конкурсів, фахових випробувань) формуються в ЄДЕБО.

  4.14. Перевірка письмових робіт (тестових завдань) проводиться тільки у приміщенні ХНМУ членами відповідної комісії і повинна бути закінчена не пізніше наступного робочого дня Приймальної комісії.

  В окремих випадках (робота не шифрувалась, вступникові були зроблені зауваження під час випробування тощо) відповідальний секретар Приймальної (відбіркової) комісії або голова предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії залучають для перевірки роботи двох членів відповідної комісії.

  4.15. Голова предметної екзаменаційної (фахової атестаційної) комісії здійснює керівництво і контроль за роботою членів відповідної комісії. Він додатково перевіряє письмові роботи, що оцінені членами відповідних комісій за 100-бальною шкалою оцінювання знань (від 100 до 200 балів) менше за мінімальній бал, необхідний для допуску до участі у конкурсі, визначений Правилами прийому та більше, ніж на 175 балів, а за 12-бальною шкалою оцінювання знань (від 1 до 12 балів) – менше, ніж на 4 бали або більше, ніж на 10 балів. Голова відповідної комісії також додатково перевіряє не менше 5 відсотків інших робіт і засвідчує своїм підписом правильність виставленої оцінки.

  Випадки наступної зміни виставлених на письмовій роботі та у відомостях членами предметної екзаменаційної (фахової атестаційної) комісії оцінок (за результатами додаткової перевірки головою відповідної комісії або за висновками апеляційної комісії) засвідчуються підписом голови відповідної комісії, письмовим поясненням члена комісії та затверджуються рішенням Приймальної комісії.

  4.16. Перевірені письмові роботи, а також заповнені екзаменаційні відомості з шифрами та підписами членів відповідної комісії передаються головою предметної екзаменаційної комісії або фахової атестаційної комісії відповідальному секретареві Приймальної (відбіркової) комісії або його заступникові, які проводять дешифрування робіт і вписують у відомості прізвища вступників.

  Відомості про результати вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до запису про вступника в ЄДЕБО.

  4.17. У випадку введення карантину на території України та ряду обмежувальних заходів, з метою запобігання поширення коронавірусної інфекції COVID-19, вступні випробування у ХНМУ можуть проводитися дистанційно з використанням інформаційно-комунікативних технологій.

  4.18. Перескладання вступних іспитів не допускається. Вступники, знання яких було оцінено нижче, ніж визначена Правилами прийому кількість білів, необхідна для допуску до участі в конкурсі до подальшого складання вступних іспитів та участі в конкурсі не допускаються.

  4.19. Рішенням Приймальної комісії результати вступного випробування з конкурсного предмета щодо вступу на певну спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на іншу спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) у цьому закладі вищої освіти.

  4.20. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені ХНМУ, розглядає Апеляційна комісія університету, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора ХНМУ. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на вступному випробуванні у ХНМУ (далі – апеляція), повинна подаватись особисто вступником не пізніше наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки. Апеляція розглядається не пізніше наступного дня після її подання у присутності вступника. Додаткове опитування вступників при розгляді апеляцій не допускається.

  Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути оприлюднений та доведений до відома вступників не пізніше ніж за 7 днів до початку вступних випробувань.

  5. Зарахування вступників

  5.1. Рейтингові списки формуються Приймальною комісією з ЄДЕБО та оприлюднюються у повному обсязі на вебсайті ХНМУ у строки, визначені Правилами прийому. Університет замість оприлюднення на офіційному вебсайті ХНМУ поточних рейтингових списків вступників може надавати посилання на відповідну сторінку закладу у відповідній інформаційній системі, яка здійснює інформування громадськості на підставі даних ЄДЕБО.

  Списки вступників, рекомендованих до зарахування за державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією, отримуються Приймальною комісією за даними ЄДЕБО, перевіряються на предмет достовірності поданих вступниками відомостей та дотримання передбачених Умовами вимог щодо формування списків, у тому числі вимог матеріалів для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення відповідного року (далі – Матеріалів для розробки технічного завдання), наведених у додатках до Умов прийому, та затверджуються рішенням Приймальної комісії і оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах Приймальної комісії та вебсайті ХНМУ відповідно до строків, визначених у Правилах прийому.

  В рейтинговому списку вступників та списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються дані визначені Умовами прийому.

  5.2. Адресне розміщення державного замовлення для прийому вступників на здобуття вищої освіти ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти (денної та заочної форм здобуття освіти) формується в ЄДЕБО на основі конкурсних балів та пріоритетностей та впорядкування рейтингового списку вступників з урахуванням загальних, максимальних обсягів, кваліфікаційного мінімуму державного замовлення (за наявності). Вступник може бути рекомендований до зарахування за найвищою пріоритетністю з числа зазначених ним під час подання заяв, за якою вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця, що фінансуються за державним замовленням, відповідно до його конкурсного бала. Технічне завдання для реалізації адресного розміщення бюджетних місць формується відповідно до Матеріалів для розробки технічного завдання.

  5.3. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах Приймальних комісій.

  Рішення Приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на вебсайті ХНМУ, а також відображається у кабінеті вступника в ЄДЕБО.

  Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.

  5.4. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення, після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі V Правил прийому або відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених Правилами та Умовами прийому, до Приймальної (відбіркової) комісії ХНМУ, а також укласти договір про навчання між університетом та вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників).

  Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може здійснюватися крім особистого подання, шляхом:

  надсилання їх засобами поштового зв’язку з обов’язковим описом вкладень на адресу Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО в строки, визначені в розділі V цих Умов або відповідно до нього. Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті;

  надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, через електронний кабінет вступника.

  Договір про навчання (незалежно від джерел фінансування), між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників) є підставою для видання наказу про зарахування. Якщо вступник здійснив виконання вимог до зарахування без особистого подання документів, то наказ про зарахування може бути виданий без укладання договору. Якщо договір про навчання не буде укладено впродовж десяти календарних днів після початку навчання, то цей наказ скасовується в частині зарахування такої особи.

  Подані оригінали документів зберігаються у закладі вищої освіти протягом усього періоду навчання. Вступник, у якого після отримання документа про освіту, на підставі якого здійснюється вступ, змінилось прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), додатково особисто пред’являє Приймальній (відбірковій) комісії закладу вищої освіти свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його підставі документа, що посвідчує особу, відомості про яку вносяться до ЄДЕБО. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану Приймальною комісією.

  У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб додатково укладається договір між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

  5.5. Особи, які отримали рекомендацію на місця державного замовлення і в установлені строки, визначені у розділі V Правил прийому або відповідно до нього, не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення (крім випадків, визначених у розділі XIII Правил прийому), втрачають право в поточному році на зарахування (переведення) на навчання за державним та регіональним замовленням.

  Особи, які отримали рекомендацію на місця державного замовлення і в установлені строки, визначені у розділі V Правил прийому або відповідно до нього, виконали вимоги для зарахування на місця державного або регіонального замовлення, підлягають зарахуванню.

  5.6. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі V цих Правил прийому або відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, та/або інших документів, передбачених цими Правилами та Умовами прийому, до Приймальної (відбіркової) комісії ХНМУ, а також укласти договір про навчання між університетом та вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників) та договір між університетом та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи.

  Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може здійснюватися крім особистого подання, шляхом:

  надсилання їх засобами поштового зв’язку з обов’язковим описом вкладень на адресу Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО в строки, визначені в розділі V цих Умов або відповідно до нього. Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті;

  надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, через електронний кабінет вступника.

  Договір про навчання (незалежно від джерел фінансування), між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників) є підставою для видання наказу про зарахування. Якщо вступник здійснив виконання вимог до зарахування без особистого подання документів, то наказ про зарахування може бути виданий без укладання договору. Якщо договір про навчання та договір між університетом та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, не буде укладено впродовж десяти календарних днів після початку навчання, то цей наказ скасовується в частині зарахування такої особи.

  Подані оригінали документів зберігаються в університеті протягом усього періоду навчання. Вступник, у якого після отримання документа про освіту, на підставі якого здійснюється вступ, змінилось прізвище, ім’я, по батькові, додатково особисто пред’являє Приймальній (відбірковій) комісії ХНМУ свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його підставі документа, що посвідчує особу, відомості про яку вносяться до ЄДЕБО. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану Приймальною комісією.

  5.7. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб надається за конкурсним балом без урахування пріоритетностей, зазначених вступником під час подання заяв, за кожною конкурсною пропозицією.

  Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до правил прийому та Умов прийому.

  5.8. Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання та/або довідка/екзаменаційний лист (для вступників, які складали вступні іспити) з результатами вступних випробувань, письмові екзаменаційні роботи, аркуші співбесід та усних відповідей тощо вступників, зарахованих до ХНМУ, зберігаються в їх особових справах протягом усього строку навчання.

  5.9. Для зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб вступник разом із заявою про вступ на навчання має право подати до Приймальної (відбіркової) комісії копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, документа про здобутий ступінь вищої освіти, освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, завірені в установленому порядку, за умови одночасного навчання у цьому або іншому навчальному закладі за іншою спеціальністю, освітньою програмою підготовки і формою здобуття освіти. Зазначені копії документів зберігаються у закладі вищої освіти протягом усього строку навчання разом з оригіналом довідки закладу вищої освіти, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента закладом вищої освіти, у якому зберігаються оригінали зазначених документів.

  5.10. Рішення про зарахування вступників ухвалюється на засіданні Приймальної комісії і оформлюється протоколом, в якому вказуються умови зарахування (за квотами, за результатами співбесіди, за результатами участі в конкурсі та ін.).

  5.11. Накази про зарахування на навчання видаються ректором ХНМУ на підставі рішення Приймальної комісії.

  Для вітчизняних студентів накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в ЄДЕБО та оприлюднюються на інформаційному стенді Приймальної комісії і офіційному вебсайті ХНМУ у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в Умовах прийому або відповідно до них.

  Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до ХНМУ на підставі наказів про зарахування. Підтвердженням факту навчання може бути довідка, сформована в ЄДЕБО.

  5.12. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване Приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, а саме подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за квотами, права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських олімпіадах, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника.

  Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування до ХНМУ за власним бажанням, відраховані з ХНМУ за власним бажанням, у зв’язку з чим таким особам повертаються подані ними документи не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

  5.13. У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами здобуття освіти, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у закладі вищої освіти за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.

  При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами здобуття освіти за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному із закладів вищої освіти на вибір студента протягом усього терміну навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента закладом вищої освіти, у якому вони зберігаються.

  5.14. Зарахованим до складу студентів, за їх проханням, видаються довідки встановленого зразка для оформлення звільнення з роботи у зв’язку зі вступом до ХНМУ.

  5.15. За результатами роботи Приймальної комісії щодо набору на відповідні форми здобуття освіти складається звіт про результати прийому на навчання, який затверджується на засіданні Вченої ради ХНМУ.

  5.16. Втручання в діяльність Приймальної комісії з боку громадських, політичних та інших організацій, партій та рухів не дозволяється.

  Відповідальний секретар Приймальної комісії                          В.О. Головачова

   

 • ПОЛОЖЕННЯ про вступне випробування при вступі на навчання до ХНМУ

  МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

  ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Наказ ХНМУ від 24.02.2021 р.  № 35

  ПОЛОЖЕННЯ

  про вступне випробування при вступі на навчання

  до Харківського національного медичного університету

  Це положення регламентує порядок організації та проведення вступних випробувань при вступі на навчання до Харківського національного медичного університету.

  Це положення розроблене Приймальною комісією ХНМУ (далі – Приймальна комісія) відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про Приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 року №1085, Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2020 року  №1274, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 09.12.2020 року за №1225/35508, Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Харківському національному медичному університеті в 2021 році, затверджених наказом ХНМУ від 24.12.2020 року №306, Положення про Приймальну комісію Харківського національного медичного університету на 2021 рік, затвердженого наказом ХНМУ від 24.12.2020 року №304.

  1. Загальні положення

  1.1. Вступні випробування при вступі на навчання до ХНМУ для окремих категорій вступників, відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2020 року  №1274, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 09.12.2020 року за №1225/35508 (далі – Умови прийому) та Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Харківському національному медичному університеті в 2021 році, затверджених наказом ХНМУ від 24.12.2020 року № 306 (далі – Правила прийому) проводяться у вигляді письмового вступного випробування за тестовими технологіями з конкурсних предметів у відповідності до обраної спеціальності або вступного випробування у формі співбесіди для категорій вступників, що визначені Умовами прийому та Правилами прийому, та регламентується окремим Положенням про вступне випробування у формі співбесіди при вступі на навчання до ХНМУ. Оцінка виставляється окремо з кожного конкурсного предмету.

  1.2. Результати письмових вступних випробувань за тестовими технологіями оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

  1.3. При вступі на основі повної загальної освіти письмове вступне випробування за тестовими технологіями проводиться окремо для кожного конкурсного предмета.

  1.4. При вступі на основі попередньої освіти молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, бакалавра, магістра (спеціаліста) вступні випробування (фахові вступні випробування, вступні іспити) проводяться у вигляді письмового комплексного вступного випробування за тестовими технологіями за обраною освітньою програмою. Оцінка виставляється окремо з кожного конкурсного предмету у відповідності до критеріїв оцінювання.

  1.5. Предметні екзаменаційні комісії утворюються в ХНМУ для проведення вступних випробувань у письмовій формі за тестовими технологіями окремо для кожного конкурсного предмета, визначеного Правилами прийому, для окремих категорій вітчизняних та іноземних вступників, відповідно до Умов прийому та Правил прийому, при вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти.

  1.6. Фахові атестаційні комісії утворюються для проведення вступних випробувань (фахових випробувань, вступних іспитів) у письмовій формі за тестовими технологіями з конкурсних предметів, визначених Правилами прийому, при вступі на навчання на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) освіти.

  1.7. Письмове вступне випробування за тестовими технологіями (письмове комплексне вступне випробування за тестовими технологіями) з конкурсних предметів у відповідності до обраної спеціальності триває з розрахунку надання однієї астрономічної години на виконання екзаменаційного завдання кожного конкурсного предмету.

  1.8. Письмові вступні випробування за тестовими технологіями з конкурсних предметів, визначених Правилами прийому, при вступі на навчання до ХНМУ для окремих категорій вступників, передбачених Умовами прийому та Правилами прийому, на основі повної загальної середньої освіти, проводиться в університеті відповідно до програм зовнішнього незалежного оцінювання відповідного року.

  1.9. Фахові вступні випробування, вступні випробування з конкурсних предметів, визначених Правилами прийому, при вступі на навчання на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня (освітнього рівня) проводяться в університеті відповідно до програм вступних випробувань (фахових вступних випробувань) при вступі на навчання до ХНМУ відповідного року.

  1.10. Голови предметних екзаменаційних, фахових атестаційних комісій, предметних комісії, які відповідають за проведення вступних випробувань, щороку складають необхідні екзаменаційні матеріали: програми вступних випробувань (фахових вступних випробувань), що проводяться ХНМУ, екзаменаційні білети, тестові завдання, порядок оцінювання результатів вступних випробувань (вступних іспитів) тощо та подають їх на затвердження голові Приймальної комісії не пізніше 31 березня.

  1.11. Затверджені екзаменаційні матеріали з конкурсних предметів  тиражуються в необхідній кількості та зберігаються як документи суворої звітності.

  1.12. На письмовому вступному випробуванні за тестовими технологіями (письмовому комплексному вступному випробуванні за тестовими технологіями) з конкурсних предметів у відповідності до обраної спеціальності забезпечується спокійна та доброзичлива атмосфера, а вступникам надається можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь.

  1.13. Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії не допускаються до приміщень, де проводяться випробування та перевіряються письмові роботи вступників.

  1.14. Письмові екзаменаційні роботи (у тому числі чернетки) з конкурсних предметів виконуються на аркушах зі штампом Приймальної комісії ХНМУ. На аркушах не допускаються будь-які умовні позначки, які б розкривали авторство роботи вступника. Вступник зазначає прізвище тільки у визначених для цього місцях.

  1.15. Письмові вступні випробування за тестовими технологіями (письмові комплексні вступні випробування за тестовими технологіями) проводяться згідно з розкладом, затвердженим головою Приймальної комісії й оприлюдненим шляхом розміщення на вебсайті ХНМУ та інформаційному стенді Приймальної комісії не пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для вступу на навчання за відповідними ступенями освіти та формами навчання.

  1.16. Вступники, які не з’явилися на письмове вступне випробування за тестовими технологіями (письмове комплексне вступне випробування за тестовими технологіями) без поважних причин у зазначений за розкладом час, до вступного випробування та участі у конкурсному відборі не допускаються.

  1.17. За наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники можуть допускатися до складання пропущеного письмового вступного випробування за тестовими технологіями (письмового комплексного вступного випробування за тестовими технологіями) на підставі рішення Приймальної комісії в межах встановлених строків і розкладу проведення вступних випробувань.

  1.18. Перескладання вступних випробувань не дозволяється. Вступники, знання яких було оцінено балами нижче, ніж необхідно для допуску до конкурсного відбору, що визначено Приймальною комісією та Правилами прийому, до участі в конкурсі не допускаються.

  1.19. Рішенням Приймальної комісії результати вступного випробування з конкурсного предмета щодо вступу на певну спеціальність можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на іншу спеціальність в ХНМУ.

  2. Порядок проведення вступного випробування у формі співбесіди з вступниками

  2.1. Вступне випробування у формі співбесіди окремо за конкурсними предметами з кожним вступником проводять не менше двох членів відповідної комісії, яких призначає голова комісії для проведення співбесіди згідно з розкладом у день іспиту.

  2.2. Під час співбесіди вступник бере екзаменаційний білет шляхом випадкової вибірки і відповіді записує в аркуш співбесіди, при цьому пояснює обґрунтованість свого вибору. Члени відповідної комісії для проведення вступного випробування у формі співбесіди відмічають правильність відповіді вступника в аркуші співбесіди та оцінюють відповідь вступника згідно з критеріями оцінок відповіді вступника на співбесіді.

  2.3. Результат вступного випробування у формі співбесіди з конкурсного предмету позначається в аркуші співбесіди оцінкою «Достатньо», якщо вступник показує достатні знання з предмету (70 і більше відсотків правильних відповідей).

  Результат вступного випробування у формі співбесіди з конкурсного предмету позначається в аркуші співбесіди оцінкою «Недостатньо», якщо вступник показує поверхові знання з предмету (менше 70% правильних відповідей).

  2.4. Аркуш співбесіди після закінчення співбесіди підписується вступником та екзаменаторами.

  2.5. На підставі проведеного вступного випробування у формі співбесіди заповнюється протокол співбесіди і результати випробування вносяться до екзаменаційної відомості.

  2.6. Вступники, які одержали на співбесіді результат «Достатньо» з усіх конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому, відповідно до обраної спеціальності, рекомендуються до зарахування на навчання. Якщо вступник одержав результат «Недостатньо» з будь-якого предмету, він до зарахування не рекомендується.

  2.7. У випадку введення карантину на території України та ряду обмежувальних заходів, з метою запобігання поширення коронавірусної інфекції COVID-19, вступні випробування у формі співбесіди в ХНМУ можуть проводитися дистанційно з використанням інформаційно-комунікативних технологій.

  2.8. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених  Правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

  2.9. Рішенням Приймальної комісії результати вступного випробування у формі співбесіди з конкурсного предмета при вступі на певну спеціальність можуть бути зараховані на іншу спеціальність в ХНМУ.

  3. Прикінцеві положення

  3.1. Всі зміни та доповнення до даного положення вносяться шляхом видання наказу ректора університету про внесення змін та доповнень або про підготовку нової редакції.

  3.2. З моменту затвердження в установленому порядку нової редакції цього положення, попереднє втрачає чинність.

  Відповідальний секретар Приймальної комісії                                                       В.О.Головачова

 • ПОЛОЖЕННЯ про вступне випробування у формі співбесіди при вступі на навчання до ХНМУ

  МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

  ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Наказ ХНМУ від  24.02.2021 р.  № 35

  ПОЛОЖЕННЯ

  про вступне випробування у формі співбесіди

  при вступі на навчання до Харківського національного медичного університету

  Це положення регламентує порядок організації та проведення вступного випробування у формі співбесіди при вступі на навчання до Харківського національного медичного університету (далі – ХНМУ).

  Це положення розроблене Приймальною комісією ХНМУ (далі – Приймальна комісія) відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про Приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 року № 1085, Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2020 року №1274, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 09.12.2020 року за №1225/35508, Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Харківському національному медичному університеті в 2021 році, затверджених наказом ХНМУ від 24.12.2020 року №306, Положення про Приймальну комісію Харківського національного медичного університету на 2021 рік, затвердженого наказом ХНМУ від 24.12.2020 року №304.

  1. Загальні положення

  1.1. Комісії для проведення вступного випробування у формі співбесіди з конкурсних предметів створюється з метою проведення співбесіди при вступі на навчання для осіб, яким відповідно до Умов прийому та Правил прийому надане таке право, які виявили бажання вступати на навчання до ХНМУ. Комісії для проведення вступного випробування у формі співбесіди створюються окремо для кожного конкурсного предмета, визначеного Умовами прийому та Правилами прийому.

  1.2. Склад комісій для проведення вступного випробування у формі співбесіди з конкурсних предметів в ХНМУ затверджується наказом ректора університету не пізніше 1 березня 2020 року.

  1.3. Програми вступного випробування у формі співбесіди з конкурсних загальноосвітніх предметів ХНМУ, які відповідають програмам зовнішнього незалежного оцінювання в 2020 році, затверджуються головою Приймальної комісії ХНМУ за три місяці до початку прийому документів.

  1.4. Співбесіда проводиться згідно з розкладом вступних випробувань.

  1.5. На співбесіді з конкурсних предметів забезпечується спокійна та доброзичлива атмосфера.

  1.6. Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії не допускаються до приміщень, де проводиться співбесіда з вступником.

  1.7. Бланки аркушів співбесіди з конкурсних предметів зі штампом Приймальної комісії ХНМУ відповідальний секретар Приймальної комісії видає головам комісій для проведення вступного випробування у формі співбесіди безпосередньо перед початком співбесіди в необхідній кількості.

  1.8. Опитування одного вступника проводиться окремо за кожним конкурсним предметом та триває, як правило, 15 хвилин, а підготовка вступника – не більше 30 хвилин.

  1.9. Інформація про результати співбесіди оголошується вступникові в день її проведення.

  1.10. Вступники, які не з’явилися на вступне випробування у формі співбесіди без поважних причин у зазначений за розкладом час, не допускаються до співбесіди.

  1.11. За наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники можуть допускатися до вступного випробування у формі співбесіди на підставі рішення Приймальної комісії ХНМУ в межах встановлених строків і розкладу проведення співбесід.

  2. Порядок проведення вступного випробування у формі співбесіди з вступниками

  2.1. Вступне випробування у формі співбесіди окремо за конкурсними предметами з кожним вступником проводять не менше двох членів відповідної комісії, яких призначає голова комісії для проведення співбесіди згідно з розкладом у день іспиту.

  2.2. Під час співбесіди вступник бере екзаменаційний білет шляхом випадкової вибірки і відповіді записує в аркуш співбесіди, при цьому пояснює обґрунтованість свого вибору. Члени відповідної комісії для проведення вступного випробування у формі співбесіди відмічають правильність відповіді вступника в аркуші співбесіди та оцінюють відповідь вступника згідно з критеріями оцінок відповіді вступника на співбесіді.

  2.3. Результат вступного випробування у формі співбесіди з конкурсного предмету позначається в аркуші співбесіди оцінкою «Достатньо», якщо вступник показує достатні знання з предмету (70 і більше відсотків правильних відповідей).

  Результат вступного випробування у формі співбесіди з конкурсного предмету позначається в аркуші співбесіди оцінкою «Недостатньо», якщо вступник показує поверхові знання з предмету (менше 70% правильних відповідей).

  2.4. Аркуш співбесіди після закінчення співбесіди підписується вступником та екзаменаторами.

  2.5. На підставі проведеного вступного випробування у формі співбесіди заповнюється протокол співбесіди і результати випробування вносяться до екзаменаційної відомості.

  2.6. Вступники, які одержали на співбесіді результат «Достатньо» з усіх конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому, відповідно до обраної спеціальності, рекомендуються до зарахування на навчання. Якщо вступник одержав результат «Недостатньо» з будь-якого предмету, він до зарахування не рекомендується.

  2.7. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених  Правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

  2.8. Рішенням Приймальної комісії результати вступного випробування у формі співбесіди з конкурсного предмета при вступі на певну спеціальність можуть бути зараховані на іншу спеціальність в ХНМУ.

  3. Прикінцеві положення

  3.1. Всі зміни та доповнення до даного положення вносяться шляхом видання наказу ректора університету про внесення змін та доповнень або про підготовку нової редакції.

  3.2. З моменту затвердження в установленому порядку нової редакції цього положення, попереднє втрачає чинність.

  Відповідальний секретар Приймальної комісії                       В.О. Головачова

 • ПОЛОЖЕННЯ про роботу освітніх центрів «Крим - Україна», «Донбас-Україна» у ХНМУ

  МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

  ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Наказ ХНМУ від 20.05.2021 р. № 105

  Протокол засідання

  Вченої ради ХНМУ від 20.05.2021 р. № 6

  ПОЛОЖЕННЯ

  про роботу освітніх центрів «Крим – Україна», «Донбас-Україна»

  у Харківському національному медичному університеті та Медичному фаховому коледжі Харківського національного медичного університету

  Це Положення регламентує порядок організації та діяльності освітніх центрів «Крим-Україна», «Донбас-Україна» (далі – Центри) у Харківському національному медичному університеті (далі – ХНМУ) та Медичному фаховому коледжі Харківського національного медичного університету (далі – МФК ХНМУ).

  Положення про роботу освітніх центрів «Крим-Україна», «Донбас-Україна» у Харківському національному медичному університеті та Медичному фаховому коледжі Харківського національного медичного університету (далі — Положення), розроблене відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», Положення про Приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 року № 1085, Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році, затверджених наказом МОН України від 15.10.2020 року № 1274 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09.12.2020 року за №1225/35508 (далі – Умови прийому), Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2021 році (далі – Умов прийому до закладів ФПО), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 30.10.2020 р. № 1342 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11.12.2020 р. за № 1235/35518, наказу Міністерства освіти і науки України від 01.03.2021 року № 271 «Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за № 505/36127 (далі – наказ  № 271).

  Положення визначає особливості отримання документів про загальну середню освіту та особливі умови прийому для здобуття вищої та фахової передвищої освіти у ХНМУ та МФК ХНМУ особами, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення, із наданням можливості вступати у межах встановлених квот прийому до закладів освіти України.

  Це Положення поширюється також на осіб, які переселилися з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованої території окремих районів Донецької та Луганської областей після 01 січня у рік вступу.

  1. Загальні положення

  1.1. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

  заявник – особа, яка:

  після 20 лютого 2014 року завершила здобуття базової або повної загальної середньої освіти в закладі освіти на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя;

  після 14 квітня 2014 року завершила здобуття базової середньої освіти або повної загальної середньої освіти на тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей;

  проживає на тимчасово окупованих територіях України або території населених пунктів на лінії зіткнення відповідно до Переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та Переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2014 року № 1085-р (у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2018 року № 79-р) (далі – тимчасово окуповані території України), і отримала документ про базову середню освіту або повну загальну середню освіту в інших адміністративно-територіальних одиницях України за екстернатною або дистанційною формою здобуття освіти;

  освітня декларація (далі – декларація) – документ, який містить інформацію щодо здобуття результатів навчання та проходження періодів навчання за курс загальної середньої освіти на тимчасово окупованих територіях України, а також дані про особу, яка подає заяву на проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації. Декларація заповнюється за формою згідно з додатком 1 до цього Положення та підписується заявником особисто.

  У цьому Положенні термін «тимчасово окупована територія України Автономної Республіки Крим та м. Севастополя» вживається в значенні, наведеному в Законі України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», термін «тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та Луганської областей» вживається в значенні, наведеному в Законі України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях».

  1.2. Це Положення визначає особливі умови проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації і прийому для здобуття вищої, фахової передвищої освіти таких категорій заявників:

  громадяни України, які проживають на тимчасово окупованих територіях України або на території населених пунктів на лінії зіткнення та здобувають освіту на відповідному рівні вперше;

  іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах та проживають на тимчасово окупованих територіях України або на території населених пунктів на лінії зіткнення.

  1.3. Заявники мають право на:

  проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації;

  отримання документа державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту;

  прийом до ХНМУ та МФК ХНМУ, як структурного підрозділу ХНМУ, для здобуття вищої або фахової передвищої освіти (на конкурсних засадах та в межах встановлених квот) за результатами вступних випробувань або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (за вибором заявника).

  1.4. Документи про освіту (освітні документи), видані на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та окремих районів Донецької та Луганської областей, не визнаються.

  2. Організація роботи із заявниками

  2.1. Організацію роботи із заявниками ХНМУ та МФК ХНМУ здійснюють освітній центр «Крим-Україна» (для заявників з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь) та освітній центр «Донбас-Україна» (для заявників з тимчасово окупованої території окремих районів Донецької та Луганської областей або території населених пунктів на лінії зіткнення (далі – Центри).

  2.2. Центри створюються на базі ХНМУ, якому Міністерство охорони здоров`я України надає квоти для зарахування заявників для здобуття вищої або фахової передвищої освіти на конкурсних засадах за кошти державного бюджету спільно із закладами загальної середньої освіти комунальної форми власності, визначеними органами Харківської обласної державної адміністрації серед закладів загальної середньої освіти м. Харкова для проведення річного оцінювання та державної підсумкової атестації, замовлення та видачі документа державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту в передбачених цим Положенням випадках (далі – уповноважений заклад загальної середньої освіти).

  ХНМУ забезпечує функціонування Центрів на правах підрозділу Приймальної комісії. Керівником Центру призначається один із заступників відповідального секретаря Приймальної комісії.

  Інформація про створення Центрів, їх повноваження, графік роботи, правила прийому та встановлені квоти розміщується на вебсайтах Міністерства освіти і науки України та ХНМУ.

  2.3. Центри:

  надають консультації та сприяють в оформленні декларації заявника;

  забезпечують консультування заявника щодо річного оцінювання (зразки тестових завдань, онлайн курсів, очних консультацій тощо);

  сприяють проведенню річного оцінювання та державної підсумкової атестації заявника з української мови та історії України, видачі йому документів державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту (відповідальний – уповноважений заклад загальної середньої освіти);

  організовують оформлення документів заявника як вступника, проведення вступного випробування (вступних випробувань) до ХНМУ або МФК ХНМУ (з обов’язковою особистою участю заявника) та (у разі проходження конкурсного відбору) надання рекомендації для вступу до ХНМУ або МФК ХНМУ (відповідальний – базовий заклад освіти);

  сприяють поселенню заявника на час проходження річного оцінювання, державної підсумкової атестації та проведення вступного випробування до гуртожитку ХНМУ;

  сприяють отриманню заявником документів, що посвідчують особу;

  забезпечують консультування заявника щодо можливості навчання на підготовчих курсах.

  2.4. Центри працюють з 07 червня до 24 вересня.

  3. Особливості отримання заявниками документів про базову та повну загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої та фахової передвищої освіти

  3.1. Заявники для отримання документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої та фахової передвищої освіти, проходять річне оцінювання та державну підсумкову атестацію за екстернатною формою в уповноваженому закладі загальної середньої освіти.

  3.2. Зарахування заявників на екстернатну форму здобуття освіти до уповноваженого закладу загальної середньої освіти здійснюється згідно з наказом його керівника та за:

  заявою (для повнолітніх заявників);

  за відсутності документа, що посвідчує особу подається свідоцтво про народження;

  заявою батьків (одного з батьків) або інших законних представників (для неповнолітніх заявників).

  Заяву про зарахування на екстернат може подати неповнолітня особа у супроводі родичів або будь-яких інших повнолітніх осіб, які не є її законними представниками.

  Під час подання заяви заявник пред’являє особисто документ, що посвідчує особу, у разі його відсутності – свідоцтво про народження.

  До заяви, поданої в паперовій формі, заявник додає декларацію з вклеєною до неї фотокарткою.

  Заявник має право додати до декларації, у тому числі шляхом надсилання електронною поштою, інші матеріали (у паперовому вигляді або у форматі цифрових зображень), які можуть прямо чи опосередковано підтверджувати наведену в декларації інформацію.

  Посадова особа уповноваженого закладу загальної середньої освіти робить копії з оригіналів поданих документів та завіряє їх в установленому порядку. Оригінали документів повертаються заявнику.

  3.3. Річне оцінювання та державна підсумкова атестація заявників, зарахованих на екстернатну форму здобуття освіти до випускних 9, 11-тих класів, проводиться на наступний день після отримання заяви або в інші строки, визначені заявником (його законним представником) у заяві про зарахування на екстернатну форму здобуття освіти, але не раніше дати початку роботи Центрів і не пізніше трьох днів до дати завершення роботи Центрів.

  Заявники, які не мають свідоцтва про базову середню освіту та зараховані на екстернатну форму здобуття освіти до 11 класу, мають право одночасно пройти атестацію екстерном за курс базової середньої освіти та повної загальної середньої освіти.

  Результати річного оцінювання з навчальних предметів визначаються посадовою особою уповноваженого закладу загальної середньої освіти відповідно до декларації та зазначаються в додатку до документа про загальну середню освіту як «атестований». Результати річного оцінювання з української мови та історії України визначаються відповідно до результатів державної підсумкової атестації з цих предметів та зазначаються у додатку до документа про загальну середню освіту. Середній бал документа про освіту розраховується як середній бал результатів державної підсумкової атестації.

  Заявник має право впродовж наступного навчального року пройти річне оцінювання у порядку, визначеному розділом II Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 року за № 184/28314 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки від 10 лютого 2021 року № 160). При цьому заявникові видається новий додаток до документа про повну загальну середню освіту.

  Державна підсумкова атестація заявників здійснюється в уповноваженому закладі загальної середньої освіти з української мови та історії України відповідно до Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за № 8/32979.

  3.4. Після успішного проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації уповноважений заклад загальної середньої освіти видає заявникові довідку про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації та замовляє заявникові відповідний документ про базову середню освіту або повну загальну середню освіту та після отримання від відповідного органу управління освітою видає його відповідно до Порядку замовлення документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, видачі та обліку їх карток, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 2003 року № 811, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16 лютого 2004 року за № 201/8800 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 13 серпня 2007 року № 737).

  4. Прийом для здобуття вищої або фахової передвищої освіти

  4.1. Заявник має право вступати для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти та для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової середньої або повної загальної середньої освіти до ХНМУ та МФК ХНМУ, як структурного підрозділу ХНМУ.

  Заявник має право вступати для здобуття вищої або фахової передвищої освіти на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету або за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

  Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти у ХНМУ осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення та Правила прийому для здобуття фахової передвищої освіти у МФК ХНМУ ociб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення, відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2020 року № 1274, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року за № 1225/35508, та Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти у 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2020 року № 1342, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 грудня 2020 року за № 1235/35518 (далі – Умови прийому), з урахуванням особливостей, визначених цим Положенням, затверджуються Вченою радою як додаток до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Харківському національному медичному університеті та Правил прийому на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра до Медичного фахового коледжу ХНМУ (далі – Правила прийому ХНМУ та МФК ХНМУ).

  4.2. Заявником особисто подаються в письмовій формі такі документи:

  заява;

  сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років (за бажанням);

  довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);

  документ, що посвідчує особу, а за його відсутності – свідоцтво про народження.

  У разі відсутності в документі, що посвідчує особу, відмітки про реєстрацію місця проживання на тимчасово окупованих територіях України, підтвердження факту проживання може здійснюватися на підставі відомостей, зазначених у документах, визначених в абзаці третьому частини сьомої статті 4 Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”, копіях документів, до яких вносяться відомості про місце проживання та/або довідки про реєстрацію місця проживання батьків (одного з батьків), в яких зазначено місце проживання на відповідних територіях;

  чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

  документ про освіту державного зразка та додаток до нього;

  довідка про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації уповноваженого закладу загальної середньої освіти в рік вступу (за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до нього), яка є підставою для участі в конкурсі без подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.

  4.3. Документи від Заявника для вступу для здобуття вищої або фахової передвищої освіти приймаються у терміни, визначені наказом № 271.

  Заявник, який подає довідку уповноваженого закладу загальної середньої освіти про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, складає вступний іспит з біології.

  Заявник, який не проходить у Центрі річне оцінювання та державну підсумкову атестацію, подає до ХНМУ / МФК ХНМУ документ про базову середню або повну загальну середню освіту державного зразка, складає вступні іспити з предметів, визначених Правилами прийому ХНМУ ТА МФК ХНМУ.

  4.4. Конкурсний бал Заявника для вступу для здобуття освітньо-професійного ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) визначається як сума середнього бала документа про повну загальну середню освіту (або довідки) та сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (за бажанням) або вступного(их) іспиту (іспитів) з предмета(ів), визначеного(их) Правилами прийому ХНМУ.

  Конкурсний бал Заявника для вступу для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра визначається як сума середнього бала документа про повну або базову загальну середню освіту (або довідки) та сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (за бажанням) або вступного(их) іспиту (іспитів) з предмета(ів), визначеного(их) Правилами прийому МФК ХНМУ.

  Оцінки річного оцінювання з української мови та історії України можуть використовуватись як оцінки вступних іспитів.

  Мінімальний бал для участі у конкурсі в ХНМУ з української мови складає 130 балів, з другого та третього предметів – 150 балів.

  Мінімальний бал для участі у конкурсі в МФК ХНМУ з української мови та біології, історії України, математики (за вибором) за результатами зовнішнього незалежного оцінювання складає 100 балів. Мінімальний бал для участі у конкурсі в МФК ХНМУ з української мови та біології за результатами вступних іспитів складає 124 бали.

  4.5. Зарахування заявників на основі повної загальної середньої освіти на місця державного замовлення до ХНМУ відбувається в межах установлених квот за конкурсом відповідно до конкурсного бала заявника у строки, встановлені Умовами та Правилами прийому.

  4.6. У рейтингових списках, списках рекомендованих до зарахування та в наказах про зарахування прізвища заявників шифрують, а саме кожному заявникові присвоюється цифровий код у вигляді XXXX-ДДДДДДД, де XXXX відповідає коду закладу освіти в Єдиній державній електронній базі з питань освіти; ДДДДДДД – коду фізичної особи – вступника в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

  4.7. Зарахування Заявників здійснюється у терміни, визначені наказом  № 271 та Правилами прийому ХНМУ та МФК ХНМУ.

  4.8. Після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування заявники зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення, а саме подати особисто оригінали документів, передбачені Умовами прийому, з урахуванням особливостей, зазначених у цьому Положенні.

  Оригінали документів (крім сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання), які передбачені Умовами та Правилами прийому, обов’язково мають бути подані до Приймальної комісії ХНМУ/МФК ХНМУ впродовж трьох місяців після початку навчання. У разі неподання цих документів у встановлений строк наказ про зарахування скасовується в частині зарахування такого заявника.

  Заявники можуть подавати заяви (до 5 заяв) лише через один Центр, у тому числі, в електронній формі (у разі вступу за результатами зовнішнього незалежного оцінювання) з наступним поданням документів, що підтверджують право на вступ за квотою.

  Заявник може звернутись до Центрів, у тому числі електронною поштою або іншими каналами зв’язку, визначеними Центрами, із зазначенням можливого строку прибуття для отримання Запрошення для проходження державної підсумкової атестації та/або участі у вступних випробуваннях для вступу через освітні центри «Крим-Україна» та «Донбас-Україна» за формою згідно з додатком 2 до цього Положення.

  5. Графік роботи Центру

  5.1. Графік роботи Центру – згідно з порядком роботи Приймальної комісії Харківського національного медичного університету, Медичного фахового коледжу ХНМУ відповідно до Правил прийому до ХНМУ та МФК ХНМУ.

  5.2. Проведення вступних випробувань Заявників здійснюється згідно з Положенням про вступне випробування при вступі на навчання до ХНМУ, Положенням про письмові вступні випробування при вступі до Медичного фахового коледжу ХНМУ.

  Відповідальний секретар

  Приймальної комісії                                                             В.О.Головачова

 • ПОЛОЖЕННЯ про порядок роботи Апеляційної комісії Приймальної комісії ХНМУ

  МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

  ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Наказ ХНМУ від 24.02.2021 р. № 36

  ПОЛОЖЕННЯ

  про порядок роботи Апеляційної комісії Приймальної комісії

  Харківського національного медичного університету

  Це положення регламентує порядок організації та діяльності Апеляційної комісії Приймальної комісії Харківського національного медичного університету (далі – ХНМУ).

  Це положення розроблене Приймальною комісією ХНМУ (далі – Приймальна комісія) відповідно до Положення про Приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 року № 1085, Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2020 року №1274, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 09.12.2020 року за №1225/35508, Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Харківському національному медичному університеті в 2021 році, затверджених наказом ХНМУ від 24.12.2020 року №306, Положення про Приймальну комісію Харківського національного медичного університету на 2021 рік, затвердженого наказом ХНМУ від 24.12.2020 року №304.

  1. Загальні положення

  1.1. Апеляційна комісія Приймальної комісії Харківського національного медичного університету (далі – Апеляційна комісія) є підрозділом Приймальної комісії ХНМУ та створюється для вирішення спірних питань та розгляду апеляцій вступників щодо отриманого результату (екзаменаційної оцінки, кількості балів) на вступних випробуваннях, що проводяться в університеті при вступі на навчання.

  1.2. Апеляційна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до чинного законодавства України, Умов прийому, Правил прийому, Статуту Харківського національного медичного університету та Положення про Приймальну комісію ХНМУ на 2021 рік, затвердженого наказом ХНМУ від 24.12.2020 року №304.

  1.3. Апеляційна комісія встановлює об’єктивність оцінювання відповідей вступника та здійснює перевірку правильності визначення результату (екзаменаційна оцінка, кількість балів) вступного випробування.

  1.4. Положення про порядок роботи Апеляційної комісії ХНМУ затверджується наказом ректора університету.

  1.5. Порядок подання і розгляду апеляції оприлюднюється та доводиться до відома вступників до початку вступних випробувань, шляхом розміщення на інформаційних стендах Приймальної комісії університету.

  1.6. Документами про діяльність Апеляційної комісії є апеляційні заяви, протокол засідання Апеляційної комісії, Журнал обліку апеляційних заяв. Документи про діяльність Апеляційної комісії зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії ХНМУ. Апеляційні заяви та протоколи засідання Апеляційної комісії зберігаються протягом року.

  1.7. Контроль за роботою Апеляційної комісії здійснює Приймальна комісія університету.

  2. Склад Апеляційної комісії

  2.1. Склад Апеляційної комісії затверджується наказом ректора університету не пізніше 1 березня.

  2.2. До складу Апеляційної комісії входять голова Апеляційної комісії, секретар Апеляційної комісії та члени Апеляційної комісії.

  Голова Апеляційної комісії призначається з числа проректорів з науково-педагогічної роботи, деканів факультету (директорів Навчально-наукових інститутів) ХНМУ. Голова Апеляційної комісії несе персональну відповідальність за виконання покладених на комісію завдань і здійснення нею своїх функцій.

  Секретарем Апеляційної комісії призначається відповідальний секретар (заступник відповідального секретаря) Приймальної комісії або особа з числа науково-педагогічних працівників ХНМУ.

  2.3. При прийомі на навчання на основі повної загальної середньої освіти склад Апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників закладу вищої освіти та вчителів системи загальної середньої освіти області, які не є членами предметної екзаменаційної комісії та комісії для проведення співбесід ХНМУ.

  2.4. При прийомі на навчання на основі раніше здобутих ступенів бакалавра, магістра, молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, спеціаліста, склад Апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників закладів вищої освіти і наукових установ України, які не є членами фахових атестаційних комісій та комісій для проведення співбесід ХНМУ.

  2.5. Кількісний склад Апеляційної комісії визначається з урахуванням загальної кількості та переліку вступних випробувань відповідно до Правил прийому.

  2.6. До складу Апеляційної комісії не дозволяється вводити осіб, діти яких вступають до ХНМУ в поточному році.

  2.7. Оплата праці членів Апеляційної комісії проводиться за нормами погодинної оплати праці за фактично відпрацьований час відповідно до затверджених нормативно-правових актів.

  3. Порядок подання апеляційної заяви

  3.1. Апеляція щодо отриманого результату (екзаменаційної оцінки, кількості балів) на вступному випробувані, що проводилося в ХНМУ при вступі на навчання, повинна бути обґрунтованою та подається до Приймальної комісії особисто вступником у вигляді заяви на ім’я голови Приймальної комісії тільки у письмовій формі.

  Апеляція вступника щодо результатів письмового вступного випробування повинна подаватись особисто не пізніше наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки.

  Апеляція вступника щодо результатів вступного випробування у формі співбесіди повинна подаватись особисто в день проведення співбесіди.

  3.2. Вступник звертається до відповідального секретаря Приймальної комісії або його заступника із заявою на апеляцію. Подана заява реєструється в Журналі обліку апеляційних заяв відповідальним секретарем Приймальної комісії або його заступником.

  3.3. Вступник, який подає заяву на апеляцію, повинен пред’явити документ, що посвідчує його особу. Вступникові при поданні апеляції повідомляється дата, час і місце проведення засідання Апеляційної комісії з розгляду його апеляції.

  3.4. Заяви на апеляцію від інших осіб, в тому числі родичів вступників, не приймаються і не розглядаються. Апеляційні заяви, подані не в установлені терміни, до розгляду не приймаються.

  3.5. Предметом апеляції може бути тільки результат (екзаменаційна оцінка, кількість балів) вступного випробування. Апеляція з питань відсторонення вступника від випробування не розглядається.

  4. Порядок розгляду апеляції щодо результатів письмового вступного випробування (вступного випробування у формі співбесіди)

  4.1. Апеляція розглядається на засіданні Апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило, в присутності вступника.

  4.2. Засідання Апеляційної комісії проводяться окремо для кожної дисципліни (спеціальності) у складі голови Апеляційної комісії, секретаря Апеляційної комісії та членів Апеляційної комісії з відповідної дисципліни (спеціальності), а також голови та членів відповідної предметної екзаменаційної (фахової атестаційної) комісії, які дають обґрунтовані пояснення вступнику та членам Апеляційної комісії щодо відповідності виставленої екзаменаційної оцінки (кількості балів) затвердженим критеріям оцінювання відповідей вступника.

  4.3. Присутність сторонніх осіб під час розгляду апеляційної заяви не допускається.

  4.4. Відповідальний секретар Приймальної комісії або його заступник організовує підбір письмових робіт (аркушів співбесіди) вступників і викликає голову та членів предметної екзаменаційної (фахової атестаційної) комісії, які перевіряли дані роботи (проводили співбесіду), а також членів Апеляційної комісії.

  4.5. Апеляційна комісія проводить експертизу перевірки письмової роботи (аркушів співбесіди та протоколів проведення співбесід) вступника стосовно відповідності виставленої оцінки затвердженим критеріям оцінювання відповідей вступника. Вступникові даються обґрунтовані пояснення щодо допущених ним помилок. Додаткове опитування вступника при розгляді апеляції не допускається. Під час розгляду апеляції забезпечується спокійна і доброзичлива атмосфера.

  4.6. Якщо вступник не з’явився на засідання Апеляційної комісії, рішення з апеляції приймається на підставі розгляду його письмової роботи.

  4.7. Хід засідання Апеляційної комісії протоколюється. Протокол засідання Апеляційної комісії підписується головою та секретарем Апеляційної комісії.

  4.8. За результатами розгляду апеляційної заяви комісія приймає одне з трьох рішень, яке оформлюється протоколом рішення Апеляційної комісії встановленого зразка (Додаток 1) та підписується головою і всіма членами Апеляційної комісії:

  • «попереднє оцінювання вступного випробування відповідає рівню і якості виконаної роботи та не змінюється»;

  • «попереднє оцінювання вступного випробування не відповідає рівню і якості виконаної роботи та збільшується до … балів (вказується нова оцінка відповідно до прийнятої системи оцінювання результатів вступних випробувань)»;

  • «попереднє оцінювання вступного випробування не відповідає рівню і якості виконаної роботи та зменшується до … балів (вказується нова оцінка відповідно до прийнятої системи оцінювання результатів вступних випробувань)».

  4.9. Рішення Апеляційної комісії приймається більшістю голосів за умови присутності на засіданні не менше як двох третин від кількості членів Апеляційної комісії з відповідної дисципліни (спеціальності). У разі рівної кількості голосів «за» та «проти» приймається рішення, яке підтримав голова Апеляційної комісії.

  4.10. Результати апеляції оголошуються вступнику відразу після закінчення розгляду його апеляційної заяви. Факт ознайомлення вступника з рішенням Апеляційної комісії засвідчується його підписом. Вступник вказує свою згоду чи незгоду з рішенням Апеляційної комісії і ставить підпис в протоколі рішення Апеляційної комісії та в Журналі обліку апеляційних заяв.

  4.11. У разі відсутності вступника на засіданні Апеляційної комісії, або якщо вступник не погоджується з рішенням Апеляційної комісії і не підписує протокол рішення Апеляційної комісії, голова Апеляційної комісії здійснює відповідний запис у протоколі.

  4.12. У разі прийняття Апеляційною комісією рішення про зміну результатів вступного випробування, нова екзаменаційна оцінка (кількість балів) вступника виставляється цифрою та прописом спочатку у протоколі рішення Апеляційної комісії, а потім вноситься до екзаменаційної відомості, екзаменаційного листа та письмової роботи вступного випробування (аркушу співбесіди та протоколу проведення співбесід) вступника. Кожна нова оцінка вступного випробування, як в екзаменаційній відомості, так і в екзаменаційному листі підписується головою Апеляційної комісії.

  4.13. Рішення Апеляційної комісії розглядається та затверджується на найближчому засіданні Приймальної комісії.

  4.14. Прийняте Апеляційною комісією рішення є остаточним та не підлягає перегляду.

  4.15. Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути оприлюднений та доведений до відома вступників не пізніше ніж за 7 днів до початку вступних випробувань.

  5. Прикінцеві положення

  5.1. Всі зміни та доповнення до даного положення вносяться шляхом видання наказу ректора університету про внесення змін та доповнень або про підготовку нової редакції.

  5.2. З моменту затвердження в установленому порядку нової редакції цього положення, попереднє втрачає чинність.

  Відповідальний секретар Приймальної комісії                  В.О. Головачова

   

  Додаток 1 до п.4.8. ПОЛОЖЕННЯ

  про порядок роботи Апеляційної комісії

  Приймальної комісії ХНМУ,

  затвердженої наказом ХНМУ від

  _______№ ________

  РІШЕННЯ

  Апеляційної комісії Приймальної комісії

  Харківського національного медичного університету

  В ході розгляду письмової екзаменаційної роботи вступного випробування з ___________(назва предмету)_______________________ вступника

  _____________________(ПІБ вступника)_______________________ (особова справа № _____)

  встановлено наступне:

  ____________________________________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________________________________

  Вступник   _____________________________________________________

  (ПІБ вступника)

  згоден з поставленою оцінкою  ____________     _______________

  (так, ні)             (підпис вступника)

   

  Відхилити апеляцію, з причини відсутності помилок _____(так, ні)______ (див. протокол засідання Апеляційної комісії Приймальної комісії ХНМУ №__ від «___»_____20__ р.)

  Голова Апеляційної комісії      _______________      _____________________

  (підпис)                                     (ПІБ)

  Члени Апеляційної комісії      ______________          _____________________

  (підпис)                                     (ПІБ)

        _______________      ______________________

  (підпис)                                     (ПІБ)

  Секретар Апеляційної комісії  _______________     _____________________

  (підпис)                                     (ПІБ)

  З рішенням Апеляційної комісії Приймальної комісії ознайомлений.

  «___»_____________________20___ р.        __________________

  (підпис вступника)