Положення Приймальної комісії ХНМУ
 • ПОЛОЖЕННЯ про Приймальну комісію

  МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
  ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  Наказ ХНМУ
  від 21.12.2022 р. № 182
  Протокол засідання
  Вченої ради ХНМУ
  від 21.12.2022 р. № 10

  ПОЛОЖЕННЯ
  про Приймальну комісію
  Харківського національного медичного університету
  на 2023 рік
  зі змінами, внесеними наказом ХНМУ від 20.04.2023 №37

   

  1.Загальна частина

  1.1. Приймальна комісія Харківського національного медичного університету (далі – Приймальна комісія) – робочий орган закладу вищої освіти, що утворюється для проведення прийому на навчання вступників. Строк повноважень Приймальної комісії становить один рік.

  Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти відповідного року (далі – Порядок), Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Харківському національному медичному університеті відповідного року (далі – Правила прийому), Статуту Харківського національного медичного університету (ХНМУ) та цього Положення.

  1.2. Положення про Приймальну комісію ХНМУ затверджується Вченою радою ХНМУ відповідно до Положення про Приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року №1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за №1353/27798. Положення про Приймальну комісію ХНМУ на 2023 рік оприлюднюється на офіційному вебсайті  університету.

  1.3. Склад Приймальної комісії затверджується наказом ректора ХНМУ, який є головою комісії.

  Голова Приймальної комісії відповідає за виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій, забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі Порядку, Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи Приймальної комісії.

  Виконання функцій голови Приймальної комісії, у разі його відсутності (відрядження, відпустка, тощо), здійснює особа, на яку в установленому порядку покладено виконання його посадових обов’язків (обов’язків ректора ХНМУ).

  До складу Приймальної комісії входять:

  заступник голови Приймальної комісії;

  відповідальний секретар Приймальної комісії;

  уповноважена особа Приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв;

  заступники відповідального секретаря Приймальної комісії;

  члени Приймальної комісії (директори інститутів, декани факультетів, керівники структурних підрозділів тощо);

  представники органів студентського самоврядування та профспілкових організацій.

  Заступником голови Приймальної комісії призначається проректор з науково-педагогічної роботи ХНМУ.

  Відповідальний секретар Приймальної комісії та його заступники призначаються наказом ректора ХНМУ з числа провідних науково-педагогічних працівників ХНМУ.

  Наказ про затвердження складу Приймальної комісії видається ректором ХНМУ до початку календарного року.

  1.4. Для виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій відповідно до наказу ректора ХНМУ утворюються такі підрозділи Приймальної комісії:

  предметні екзаменаційні комісії;

  комісії для проведення співбесід;

  фахові атестаційні комісії;

  предметні комісії;

  апеляційна комісія (апеляційні комісії);

  відбіркова комісія (відбіркові комісії)  – у разі потреби;

  конкурсна  комісія з питань прийому до аспірантури та докторантури;

  медична комісія – у разі потреби.

  Допускається включати до складу цих комісій науково-педагогічних (педагогічних) працівників інших закладів освіти.

  Предметні екзаменаційні комісії та комісії для проведення вступних випробувань у формі співбесід утворюються у випадках, передбачених Порядком, для проведення вступних випробувань при вступі на навчання за ступенями бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової (повної) загальної середньої освіти. До складу цих комісій можуть входити (за згодою) працівники інших навчальних закладів, науково-дослідних установ.

  Фахові атестаційні комісії утворюються для проведення вступних випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня). До складу цих комісій можуть входити (за згодою) науково-педагогічні (педагогічні) працівники інших закладів освіти.

  Предметні комісії утворюються для проведення вступних випробувань до аспірантури (ад’юнктури). До складу предметних комісій включаються доктори філософії та доктори наук, які здійснюють наукові дослідження за відповідною спеціальністю та відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової програми. До складу предметних комісій можуть входити також представники інших закладів вищої освіти (наукових установ) (за згодою), з якими укладено договори про ведення спільної наукової діяльності, та/або спільного керівництва дослідженнями аспірантів (ад’юнктів), та/або спільного виконання освітньо-наукової програми або якщо здійснюється підготовка докторів філософії за освітньо-науковою програмою, узгодженою між закладом вищої освіти і науковою установою. До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також особи, які не мають наукового ступеня і вченого звання, але вільно володіють відповідною іноземною мовою і за рішенням Вченої ради можуть кваліфіковано оцінити рівень знання відповідної мови вступником.

  Апеляційна комісія Приймальної комісії (далі – Апеляційна комісія) утворюється для розгляду апеляцій вступників. Голова Апеляційної комісії призначається з числа проректорів з науково-педагогічної роботи, деканів факультету (директорів Навчально-наукових інститутів), який не є членом предметних або фахових атестаційних комісій. При прийомі на навчання на основі повної загальної середньої освіти склад апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників закладу вищої освіти та вчителів системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами предметної екзаменаційної комісії, комісії для проведення вступних випробувань у формі співбесіди ХНМУ.

  При прийомі на навчання на основі раніше здобутих ступенів освіти молодшого бакалавра, бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційних рівнів кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, спеціаліста, склад Апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників закладів вищої освіти і наукових установ України.

  Порядок роботи Апеляційної комісії визначається окремим положенням. Склад та порядок роботи Апеляційної комісії ХНМУ затверджуються наказом ректора університету.

  Апеляційні комісії можуть утворюватися у відокремлених структурних підрозділах. Головою Апеляційної комісії відокремленого структурного підрозділу призначається один із заступників керівника цього підрозділу.

  Відбіркова комісія утворюється у разі потреби для профорієнтаційної роботи, прийому документів, оформлення особових справ вступників, а також для виконання інших функцій, пов’язаних з прийомом вступників. В ХНМУ (на факультетах, в відокремленому структурному підрозділі Медичному фаховому коледжі ХНМУ) можуть утворюватися одна або декілька відбіркових комісій. У разі потреби можуть утворюватися виїзні відбіркові комісії, порядок роботи яких встановлюється Приймальною комісією.

  До складу відбіркових комісій входять голова – директор відокремленого структурного підрозділу, директор навчально-наукового інституту, декан факультету, відповідальний секретар відбіркової комісії, а також члени відбіркової комісії з числа науково-педагогічних (педагогічних)  працівників та навчально-допоміжного персоналу структурних підрозділів, кількість яких визначається, виходячи з потреби відбіркової комісії.

  Наказ про затвердження складу предметних екзаменаційних, фахових атестаційних, апеляційної та відбіркових комісій видається ректором ХНМУ.

  Список працівників, які допускаються до роботи для забезпечення діяльності Приймальної комісії та її підрозділів, затверджується наказом ректора ХНМУ з числа науково-педагогічних (педагогічних) працівників та навчально-допоміжного (адміністративного) персоналу університету.

  Конкурсна  комісія з питань прийому до аспірантури та докторантури  утворюється з метою організації та проведення прийому до аспірантури та докторантури ХНМУ, склад якої затверджується наказом ректора ХНМУ, який є її головою. Члени конкурсної комісії призначаються ректором університету з числа проректорів, деканів факультетів, провідних науковців університету, керівників кафедр, а також передбачуваних наукових керівників аспірантів.

  Медична комісія (за необхідності) утворюється з метою визначення стану здоров’я та можливості вступників без шкоди для свого здоров’я та здоров’я інших осіб вступати та навчатися в ХНМУ за обраною спеціальністю. Склад медичної комісії Приймальної комісії затверджується наказом ректора ХНМУ.

  1.5. Склад Приймальної комісії та її підрозділів, за винятком осіб, які входять до них згідно з посадовими обов’язками, щороку поновлюється не менш ніж на третину. Одна й та сама особа може бути відповідальним секретарем не більше ніж три роки поспіль.

  До складу Приймальної комісії, предметних екзаменаційних, відбіркових і фахових атестаційних комісій та апеляційної комісії не можуть входити особи, діти яких вступають до ХНМУ у поточному році.

   

  1. Основні завдання та обов’язки Приймальної комісії

  2.1. Відповідно до Порядку, Статуту ХНМУ, відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти ХНМУ Міністерства освіти і науки України (сертифікатів про акредитацію), Приймальна комісія розробляє Правила прийому, які затверджує Вчена рада ХНМУ.

  2.2. Приймальна комісія:

  забезпечує інформування вступників, їх батьків та громадськість з усіх питань вступу до ХНМУ;

  організовує прийом заяв та документів, приймає рішення про допуск вступників до участі у конкурсі (до участі у вступних випробуваннях);

  подає до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі — ЄДЕБО) отримані від вступників відомості про них, вносить зміни до статусів заяв вступників в ЄДЕБО;

  координує діяльність усіх структурних підрозділів ХНМУ щодо підготовки та проведення конкурсного відбору;

  організовує і проводить профорієнтаційну роботу, консультації з питань вступу на навчання та вибору спеціальності, що найбільш відповідає здібностям, нахилам і рівню підготовки вступників;

  організовує та контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових служб щодо створення умов для проведення вступної кампанії;

  забезпечує оприлюднення на вебсайті ХНМУ цього Положення, Правил прийому та інших документів, передбачених законодавством;

  приймає рішення про зарахування вступників за формами навчання і джерелами фінансування.

  2.3. Усі питання, пов’язані з прийомом до ХНМУ, вирішуються Приймальною комісією на її засіданнях. Рішення Приймальної комісії приймаються за присутності не менше двох третин складу Приймальної комісії простою більшістю голосів та оприлюднюються на офіційному вебсайті ХНМУ, в день прийняття або не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення. Рішення Приймальної комісії оформлюються протоколами, які підписує голова і відповідальний секретар Приймальної комісії.

  Рішення Приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректором ХНМУ та/або виконання процедури вступної кампанії.

  2.4. За необхідністю, засідання Приймальної комісії та підрозділів Приймальної комісії у ХНМУ можуть проводитися дистанційно з використанням інформаційно-комунікативних технологій.

  2.5. Голова Приймальної комісії, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проєктом порядку денного засідання оприлюднюється на офіційному вебсайті ХНМУ.

  2.6. ХНМУ зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на провадження освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (освітньої програми, напряму підготовки). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за кожною спеціальністю (освітньою програмою) та освітнім ступенем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на офіційному вебсайті ХНМУ не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

  2.7. ХНМУ створює консультаційний центр при Приймальній комісії для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу вищої освіти з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі.

   

  1. Організація роботи Приймальної комісії

  3.1. Прийом заяв та документів вступників проводиться у строки, передбачені Порядком і Правилами прийому.

  Заяви та документи вступників реєструються в прошнурованому, з пронумерованими сторінками, завізованому підписами голови Приймальної комісії і відповідального секретаря та скріпленому печаткою ХНМУ журналі реєстрації заяв вступників, в якому зазначаються такі дані вступника:

  номер за порядком;

  номер особової справи;

  номер заяви ЄДЕБО;

  дата прийому документів;

  прізвище, ім’я та по батькові (за наявності);

  стать, дата народження;

  номер, серія, дата видачі та тип документа про здобутий рівень/ступінь/освітньо-кваліфікаційний рівень;

  пріоритетність заяви;

  подані результати зовнішнього незалежного оцінювання (номер сертифіката та рік його видачі, предмети та бали)/єдиного вступного іспиту/ єдиного фахового вступного випробування/національного мультипредметного тесту/ магістерського тесту навчальної компетентності/ магістерського комплексного тесту;

  причини, з яких вступникові відмовлено в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання;

  підпис вступника про одержання повернених документів або відмітка про їх повернення (номер поштової квитанції).

  У разі потреби, Приймальна комісія може прийняти рішення про внесення до журналу реєстрації заяв вступників додаткових даних про вступника.

  Відмова у реєстрації заяви вступника не допускається, крім випадків відсутності документів, передбачених Порядком для реєстрації вступника.

  Під час реєстрації заяв вступників з використанням автоматизованих систем обліку сторінки журналу реєстрації роздруковуються в кінці робочого дня, кожна сторінка візується відповідальним секретарем Приймальної комісії (його заступником), нумерується і підшивається в журнал. Після закінчення прийому документів журнал реєстрації заяв вступників візується підписами голови Приймальної комісії і відповідального секретаря та скріплюється печаткою ХНМУ. У журналі реєстрації заяв вступників не допускаються виправлення, закреслення та пропуски рядків. У разі наявності таких, зазначається відповідна примітка, яка візується відповідальним секретарем (його заступником) і скріплюється печаткою Приймальної комісії.

  Приймальна комісія приймає та розглядає подані вступниками заяви в електронній формі на участь у конкурсному відборі до ХНМУ, у відповідності до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти відповідного року.

  Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструються уповноваженою особою Приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви.

  Заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована закладом вищої освіти на підставі рішення Приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання  для заяв у паперовій формі та не пізніше як за день до закінчення подання електронних заяв для електронних заяв за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність до цього самого закладу вищої освіти, з такою самою пріоритетністю.

  Виправлення технічних помилок відбувається до дати включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

  3.2. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних випробувань та/або квотою-1 та квотою-2 спеціальних умов для осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти, на переведення на вакантні місця державного замовлення.

  3.3. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до ХНМУ протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в ЄДЕБО або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів при вступі на базі повної загальної освіти (проведення вступних випробувань при вступі на основі ступеня освіти молодшого бакалавра, бакалавра, магістра, ОКР молодшого спеціаліста, ОПС фахового молодшого бакалавра, спеціаліста). Приймальна комісія приймає рішення про допуск вступника до участі у конкурсі, у разі виконання ним вимог Правил прийому, і повідомляє про це вступника. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному вебсайті ХНМУ на підставі даних, внесених до ЄДЕБО.

  3.4. Проведення вступних випробувань може бути очне чи дистанційно з використанням інформаційно-комунікативних технологій. Для проведення вступних іспитів у ХНМУ формуються екзаменаційні групи у порядку реєстрації документів; відповідно до груп формуються відомості співбесіди, вступного іспиту і (або) відомості одержання-повернення письмової роботи.

  Кількість вступників в екзаменаційних групах не повинна перевищувати 30 осіб. Особам, які допущені до складання вступних випробувань, видається аркуш результатів вступних випробувань. При проведенні вступних випробувань дистанційно, аркуш вступних випробувань залишається у екзаменаторів.

  3.5. Розклад вступних іспитів, що проводяться ХНМУ, затверджується головою Приймальної комісії і оприлюднюється шляхом розміщення на вебсайті ХНМУ та інформаційному стенді Приймальної комісії не пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для вступу на навчання за відповідними освітніми ступенями та формами здобуття освіти.

  3.6. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми освітній омбудсмен та/або працівник Служби освітнього омбудсмена, представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Правилами прийому визначається порядок акредитації журналістів у приймальній комісії.

  Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права спостерігати за роботою Приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання Приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення до засідання з документами, що надаються членам Приймальної комісії.

  3.7. Копії документів і фотокартки незарахованих вступників, що не отримані ними, а також роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються в приміщеннях Приймальної комісії не менше одного року, потім знищуються, про що складається відповідний акт.

   

  1. Організація та проведення вступних випробувань

  4.1. Голови предметних екзаменаційних, фахових атестаційних комісій, комісій, які відповідають за проведення вступних випробувань, щороку складають необхідні екзаменаційні матеріали: програми вступних випробувань, що проводяться ХНМУ, екзаменаційні білети, тестові завдання, порядок оцінювання результатів вступних випробувань (вступних іспитів) тощо та подають їх на затвердження голові Приймальної комісії. Затверджені екзаменаційні матеріали тиражуються в необхідній кількості і зберігаються як документи суворої звітності.

  4.2. Форма вступних випробувань і порядок їх проведення затверджуються кожного року у Правилах прийому. Співбесіди для вступників на основі повної загальної середньої освіти та для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста,  освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра, які вони проходять замість зовнішнього незалежного оцінювання, проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання відповідного року. Співбесіда з іноземної мови для вступників на здобуття освітнього ступеня магістра проводяться за програмою єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), затвердженої Міністерством освіти і науки України. Голова Приймальної комісії затверджує порядок оцінювання за результатами вступного іспиту, який має включати структуру підсумкового балу.

  Програми співбесід, фахових іспитів, програми інших вступних випробувань затверджуються головою Приймальної комісії ХНМУ впродовж місяця після набрання чинності Порядку.

  Програми вступних випробувань обов’язково оприлюднюються на вебсайтах закладів вищої освіти не пізніше наступного дня після їх затвердження. У програмах мають міститися критерії оцінювання, структура оцінки і порядок оцінювання підготовленості вступників.

  4.3. На вступних іспитах повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива атмосфера, а вступникам надана можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь.

  Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії до приміщень, в яких проводяться вступні випробування, не допускаються.

  4.4. Вступні випробування з кожного конкурсного предмету проводяться не менше ніж двома членами комісії з кожним вступником, яких призначає голова відповідної комісії згідно з розкладом у день іспиту.

  Під час співбесіди (іспиту в усній формі) члени відповідної комісії відмічають правильність відповідей в аркуші співбесіди (аркуші усної відповіді), який по закінченню співбесіди підписується вступником (при очному проведенні співбесіди) та членами відповідної комісії.

  Інформація про результати співбесіди або іспиту в усній формі оголошується вступникові в день її/його проведення.

  4.5. Вступні випробування  у письмовій формі, що проводить ХНМУ у випадках, передбачених Правилами прийому та Порядком, приймають не менше двох членів відповідної комісії у кожній аудиторії.

  4.6. Бланки аркушів співбесіди, письмової відповіді, а також титульні аркуші зі штампом Приймальної комісії зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії, який видає їх голові екзаменаційної комісії в необхідній кількості безпосередньо перед початком іспиту (при очному складанні іспиту).

  Бланки письмових робіт роздаються кожному вступникові в аудиторії, де проводиться вступний письмовий іспит, про що вступник ставить свій особистий підпис у відомості одержання-повернення письмової роботи. Письмові екзаменаційні роботи (у тому числі чернетки) виконуються на аркушах зі штампом Приймальної комісії або її підрозділу. На аркушах не допускаються будь-які умовні позначки, що розкривали б авторство роботи. Вступник зазначає прізвище тільки у визначених для цього місцях.

  При дистанційному проведені вступного випробування з використанням інформаційно-комунікативних технологій проводиться ідентифікація вступника, після чого вступник обирає екзаменаційний білет шляхом випадкової вибірки та відповідає.

  4.7. Результат вступного випробування (співбесіда, фаховий іспит, вступний іспит для іноземців) з кожного конкурсного предмету оцінюється за шкалою 100-200 або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»).

  4.8. Для проведення вступних випробувань в формі тестування з кожного предмету відводиться 1 астрономічна година.

  4.9. Під час проведення вступних іспитів не допускається користуватись електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії. У разі використання вступником під час вступного випробування сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у випробуваннях, про що складається акт. На екзаменаційній роботі такого вступника член відповідної комісії вказує причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється оцінка менше мінімальної кількості балів, визначеної Приймальною комісією та Правилами прийому, для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання за квотами, незважаючи на обсяг і зміст написаного.

  4.10. Після закінчення роботи над завданнями вступного іспиту вступник здає письмову роботу разом із завданням, про що розписується у відомості одержання-повернення письмової роботи, а члени екзаменаційної комісії зобов’язані перевірити правильність оформлення титульного аркуша письмової роботи.

  Завдання вступних випробувань, проведених дистанційно, разом з відповідями на них роздруковуються на паперових носіях.

  4.11. Вступники, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. За наявності поважних причин, вступники допускаються до складання пропущених вступних іспитів з дозволу Приймальної комісії в межах встановлених строків і розкладу проведення вступних іспитів.

  Особи, які не встигли за час письмового випробування (тестування) виконати екзаменаційні завдання у повному обсязі, здають їх незакінченими.

  Вступне випробування може бути призупинено або дочасно припинено головою предметної екзаменаційної (фахової атестаційної) комісії, головою комісії вступного випробування у формі співбесіди у разі виникнення обставин, що можуть становити загрозу для життя та здоров’я членів комісії або вступника, або через неможливість створення належних умов для проведення вступного випробування.

  4.12. Після закінчення вступного випробування голова предметної (екзаменаційної  або фахової атестаційної) комісії передає усі екзаменаційні роботи відповідальному секретарю Приймальної комісії або керівникові відповідного підрозділу Приймальної комісії.

  4.13. Відповідальний секретар Приймальної (відбіркової) комісії або його заступник проводить шифрування письмових робіт, для чого проставляється цифровий або інший умовний шифр на титульному аркуші і на кожному аркуші письмової відповіді. У випадках, коли під час шифрування письмових екзаменаційних робіт виявлено роботу, на якій є особливі позначки, що можуть розкрити її авторство, робота не шифрується і таку роботу, крім члена предметної (екзаменаційної або фахової атестаційної) комісії, додатково перевіряє голова відповідної комісії.

  Після шифрування титульні аркуші зберігаються у відповідального секретаря Приймальної (відбіркової) комісії до закінчення перевірки всіх робіт. Листки письмових відповідей разом з підписаною відповідальним секретарем Приймальної (відбіркової) комісії або його заступником, який проводив шифрування письмових робіт, відомістю передаються голові відповідної комісії, який розподіляє їх між членами комісії для перевірки. Відомості про результати  вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до запису про вступника в ЄДЕБО.

  4.14. Перевірка письмових робіт (тестових завдань) проводиться тільки у приміщенні ХНМУ членами відповідної комісії і повинна бути закінчена не пізніше наступного робочого дня Приймальної комісії.

  В окремих випадках (робота не шифрувалась, вступникові були зроблені зауваження під час випробування тощо) відповідальний секретар Приймальної (відбіркової) комісії або голова предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії залучають для перевірки роботи двох членів відповідної комісії.

  4.15. Голова предметної екзаменаційної (фахової атестаційної) комісії здійснює керівництво і контроль за роботою членів відповідної комісії. Він додатково перевіряє письмові роботи, що оцінені членами відповідних комісій за 100-бальною шкалою оцінювання знань (від 100 до 200 балів) менше за мінімальній бал, необхідний для допуску до участі у конкурсі, визначений Правилами прийому та більше, ніж на 175 балів, а за 12-бальною шкалою оцінювання знань (від 1 до 12 балів) – менше, ніж на 4 бали або більше, ніж на 10 балів. Голова відповідної комісії також додатково перевіряє не менше 5 відсотків інших робіт і засвідчує своїм підписом правильність виставленої оцінки.

  Випадки наступної зміни виставлених на письмовій роботі та у відомостях членами предметної екзаменаційної (фахової атестаційної) комісії оцінок (за результатами додаткової перевірки головою відповідної комісії або за висновками апеляційної комісії) засвідчуються підписом голови відповідної комісії, письмовим поясненням члена комісії та затверджуються рішенням Приймальної комісії.

  4.16. Перевірені письмові роботи, а також заповнені екзаменаційні відомості з шифрами та підписами членів відповідної комісії передаються головою предметної екзаменаційної комісії або фахової атестаційної комісії відповідальному секретареві Приймальної (відбіркової) комісії або його заступникові, які проводять дешифрування робіт і вписують у відомості прізвища вступників.

  Відомості про результати вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до запису про вступника в ЄДЕБО.

  4.17. Перескладання вступних іспитів не допускається. Вступники, знання яких було оцінено нижче, ніж визначена Правилами прийому кількість білів, необхідна для допуску до участі в конкурсі до подальшого складання вступних іспитів та участі в конкурсі не допускаються.

  4.18. Рішенням Приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані за заявою вступника для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в цьому закладі вищої освіти.

  4.19. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені ХНМУ, розглядає Апеляційна комісія Приймальної комісії, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора ХНМУ, з урахуванням необхідності залучення до її діяльності уповноваженого, представників громадськості, органів студентського самоврядування, зовнішніх експертів. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на вступному випробуванні у ХНМУ (далі – апеляція), повинна подаватись особисто вступником не пізніше наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки. Апеляція розглядається не пізніше наступного дня після її подання у присутності вступника. Додаткове опитування вступників при розгляді апеляцій не допускається.

  Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути оприлюднений та доведений до відома вступників не пізніше ніж за 7 днів до початку вступних випробувань.

  1. Зарахування вступників

  5.1. Рейтингові списки формуються Приймальною комісією з ЄДЕБО та оприлюднюються у повному обсязі на вебсайті ХНМУ у строки, визначені Правилами прийому. Університет замість оприлюднення на офіційному вебсайті ХНМУ поточних рейтингових списків вступників може надавати посилання на відповідну сторінку закладу у відповідній інформаційній системі, яка здійснює інформування громадськості на підставі даних ЄДЕБО.

  Списки вступників, рекомендованих до зарахування за державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією, отримуються Приймальною комісією за даними ЄДЕБО, перевіряються на предмет достовірності поданих вступниками відомостей та дотримання передбачених Порядком вимог щодо формування списків, зокрема вимог Матеріалів для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення бюджетних місць відповідного року (далі – Матеріали для розробки технічного завдання), наведених у додатках до Порядку, та затверджуються рішенням Приймальної комісії і оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах Приймальної комісії та вебсайті ХНМУ відповідно до строків, визначених у Правилах прийому.

  В рейтинговому списку вступників та списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються дані визначені Порядком.

  5.2. Адресне розміщення бюджетних місць для прийому вступників на навчання для здобуття вищої освіти формується в ЄДЕБО на основі конкурсних балів та пріоритетностей та впорядкування рейтингового списку вступників з урахуванням загальних, максимальних обсягів, кваліфікаційного мінімуму державного замовлення (за наявності). Вступник може бути рекомендований до зарахування за найвищою пріоритетністю з числа зазначених ним під час подання заяв, за якою вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця, що фінансуються за державним замовленням, відповідно до його конкурсного балу. Технічне завдання для реалізації адресного розміщення бюджетних місць формується відповідно до Матеріалів для розробки технічного завдання.

  5.3. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах Приймальних комісій.

  Рішення Приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на вебсайті ХНМУ, а також відображається у кабінеті вступника в ЄДЕБО.

  Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.

  5.4. Особи, яким надійшло повідомлення в особистому електронному кабінеті вступника про отримання рекомендації до зарахування на місця державного замовлення (які отримали інформацію з офіційного вебсайту ХНМУ), у строк, визначений для виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення в розділі V цих Правил прийому, мають підтвердити вибір місця навчання в електронному кабінеті з накладанням кваліфікованого електронного підпису або особисто в закладі освіти.

  Підставою для зарахування особи на навчання є підтвердження вибору місця навчання, виконання вимог до зарахування та укладення договору (контракту) про навчання в закладі вищої освіти між закладом освіти та вступником (за участю батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників), в якому можуть бути деталізовані права та обов’язки сторін.

  В терміни, визначені в розділі V цих Правил прийому або відповідно до нього, разом з підтвердженням місця навчання та укладанням договору (контракту) про навчання в закладі вищої освіти між закладом освіти та вступником (за участю батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників), вступник до Приймальної комісії ХНМУ особисто (або дистанційно з накладанням кваліфікованих електронних підписів з використанням засобів електронного зв’язку (на електронну адресу Приймальної комісії ХНМУ: priem@knmu.edu.ua) подає копії (при наявності оригіналів) наступних документів:

  документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

  реєстраційного номера облікової картки платника податків;

  військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць, відповідно до пункту 34 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 148;

  документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;

  чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см;

  документів, які підтверджують право вступника на спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти, передбачені розділом VIII цими Правилами прийому та Порядком.

  При участі у підписанні договору (контракту) батьків або законних представників (для неповнолітніх вступників) необхідні оригінали (копії з накладанням з накладанням кваліфікованих електронних підписів) документів:

  документа, що підтверджує статус батьків (свідоцтво про народження вступника) або документа, що підтверджує статус законного представника;

  документа, що посвідчує особу батьків (законного представника), передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

  реєстраційний номер облікової картки платника податків.

  Договір (контракт) про навчання може бути укладений дистанційно з накладанням кваліфікованих електронних підписів.

  У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб додатково укладається договір між університетом та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

  Особи, місце проживання яких зареєстроване (задеклароване) на тимчасово окупованій території та знаходяться на ній, можуть укласти договір про навчання в закладі вищої освіти впродовж трьох місяців після початку навчання, а його відсутність не перешкоджає включенню таких осіб до наказу про зарахування. В іншому випадку наказ про зарахування скасовується в частині зарахування такої особи.

  5.5. Особи, які отримали рекомендацію на місця державного замовлення і в установлені строки, визначені у розділі V Правил прийому або відповідно до нього, не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення (крім випадків, визначених у розділі XIII Правил прийому), втрачають право в поточному році на зарахування (переведення) на навчання за державним та регіональним замовленням.

  Особи, які отримали рекомендацію на місця державного замовлення і в установлені строки, визначені у розділі V Правил прийому або відповідно до нього, виконали вимоги для зарахування на місця державного або регіонального замовлення, підлягають зарахуванню.

  5.6. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі V цих Правил прийому або відповідно до нього, мають підтвердити вибір місця навчання в електронному кабінеті або дистанційно з використанням засобів електронного зв’язку або особисто в закладі освіти.

  Підставою для зарахування особи на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб є підтвердження вибору місця навчання, виконання вимог до зарахування та укладення договору (контракту) про навчання в закладі вищої освіти між закладом освіти та вступником (за участю батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників), в якому можуть бути деталізовані права та обов’язки сторін та договору між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

  В терміни, визначені в розділі V цих Правил прийому або відповідно до нього, разом з підтвердженням місця навчання та укладанням договору (контракту) про навчання в закладі вищої освіти між закладом освіти та вступником (за участю батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників), вступник до Приймальної комісії ХНМУ особисто (або дистанційно з накладанням кваліфікованих електронних підписів з використанням засобів електронного зв’язку (на електронну адресу Приймальної комісії ХНМУ: priem@knmu.edu.ua) подає копії (при наявності оригіналів) наступних документів:

  документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

  реєстраційний номер облікової картки платника податків;

  військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць, відповідно до пункту 34 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 148;

  документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;

  чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см;

  документів, які підтверджують право вступника на спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти, передбачені розділом VIII цими Правилами прийому та Порядком.

  При участі у підписанні договорів (контрактів) батьків або законних представників (для неповнолітніх вступників) необхідні оригінали (копії з накладанням з накладанням кваліфікованих електронних підписів) документів:

  документа, що підтверджує статус батьків (свідоцтво про народження вступника) або документа, що підтверджує статус законного представника;

  документа, що посвідчує особу батьків (законного представника), передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

  реєстраційний номер облікової картки платника податків.

  Оплата навчання здійснюється згідно з договором (контрактом) між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

  Договора (контракти) можуть бути укладені дистанційно з накладанням кваліфікованих електронних підписів.

  Особи, місце проживання яких зареєстроване (задеклароване) на тимчасово окупованій території та знаходяться на ній, можуть укласти договора (контракти) в закладі вищої освіти впродовж трьох місяців після початку навчання, а його відсутність не перешкоджає включенню таких осіб до наказу про зарахування. В іншому випадку наказ про зарахування скасовується в частині зарахування такої особи.

  5.7. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб надається за конкурсним балом без урахування пріоритетностей, зазначених вступником під час подання заяв, за кожною конкурсною пропозицією.

  Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до правил прийому та Порядку.

  5.8. Екзаменаційний лист (для вступників, які складали вступні іспити) з результатами вступних випробувань, письмові екзаменаційні роботи, мотиваційні листи, аркуші співбесід та усних відповідей тощо вступників, зарахованих до ХНМУ, зберігаються в їх особових справах протягом усього строку навчання.

  5.9. Рішення про зарахування вступників ухвалюється на засіданні Приймальної комісії і оформлюється протоколом, в якому вказуються умови зарахування (за квотами, за результатами співбесіди, за результатами участі в конкурсі та ін.).

  5.10. Накази про зарахування на навчання видаються ректором ХНМУ на підставі рішення Приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в ЄДЕБО та оприлюднюються на вебсайті ХНМУ у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі V Правил прийому або відповідно до нього.

  5.11. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване Приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, а саме подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за квотами, права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських олімпіадах, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника.

  Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до ХНМУ за власним бажанням. Відрахованим з ХНМУ за власним бажанням особам подані ними документи повертають не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

  5.12. Зарахованим до складу студентів, за їх проханням, видаються довідки встановленого зразка для оформлення звільнення з роботи у зв’язку зі вступом до ХНМУ.

  5.13. За результатами роботи Приймальної комісії щодо набору на відповідні форми здобуття освіти складається звіт про результати прийому на навчання, який затверджується на засіданні Вченої ради ХНМУ.

  Відповідальний секретар

  Приймальної комісії                                                   Вікторія ГОЛОВАЧОВА

 • ПОЛОЖЕННЯ про вступне випробування при вступі на навчання до ХНМУ

  МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
  ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  Наказ ХНМУ від 21.04.2023 р. № 43

  ПОЛОЖЕННЯ
  про вступне випробування при вступі на навчання
  до Харківського національного медичного університету
  зі змінами, внесеними наказом ХНМУ від 22.06.2023 №84

   

  Це Положення регламентує порядок організації та проведення вступних випробувань при вступі на навчання до Харківського національного медичного університету.

  Це Положення розроблене Приймальною комісією ХНМУ (далі – Приймальна комісія) відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про Приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 року № 1085, Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 березня 2023 року № 276 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 березня 2023 року за № 519/39575 (далі – Порядку).

   1. Загальні положення

   1.1. Вступні випробування при вступі на навчання до ХНМУ для окремих категорій вступників, відповідно до Порядку та Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Харківському національному медичному університеті в 2023 році (далі – Правил прийому) проводяться дистанційно або очно у вигляді письмового вступного випробування за тестовими технологіями з конкурсних предметів у відповідності до обраної спеціальності або вступного випробування у формі співбесіди для категорій вступників, що визначені Порядком та Правилами прийому, та регламентується окремим Положенням про вступне випробування у формі співбесіди при вступі на навчання до ХНМУ. Оцінка виставляється окремо з кожного конкурсного предмету.

  1.2. Фаховий іспит – форма вступного випробування для вступу на основі ОС бакалавра, ОС магістра (ОКР спеціаліста), яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей.

  1.3. Вступний іспит для іноземців – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання знань, умінь та навичок вступника з одного або декількох предметів, навчальних дисциплін або спеціальності (іноземці та особи без громадянства, які складають вступний іспит для іноземців, не складають інших вступних випробувань).

  1.4. Предметні екзаменаційні комісії утворюються в ХНМУ для проведення вступних випробувань у дистанційній або письмовій формі за тестовими технологіями окремо для кожного конкурсного предмета, визначеного Правилами прийому, для іноземних вступників, відповідно до Порядку та Правил прийому, при вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти.

  1.5. Фахові атестаційні комісії утворюються для проведення вступних випробувань (фахових іспитів) у дистанційній або письмовій формах за тестовими технологіями з конкурсних предметів, визначених Правилами прийому, при вступі на навчання на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) освіти.

  1.6. Вступне випробування за тестовими технологіями з конкурсних предметів у відповідності до обраної спеціальності триває з розрахунку надання однієї астрономічної години на виконання екзаменаційного завдання кожного конкурсного предмету.

  1.7. Вступні випробування (фахові іспити, вступні іспити для іноземців) проводяться в університеті відповідно до програм вступних випробувань (фахових іспитів, вступних іспитів для іноземців) при вступі на навчання до ХНМУ відповідного року.

  1.8. Голови предметних екзаменаційних та фахових атестаційних комісій, щороку складають необхідні екзаменаційні матеріали: програми вступних випробувань, що проводяться ХНМУ, екзаменаційні білети, тестові завдання, порядок оцінювання результатів вступних випробувань тощо та подають їх на затвердження голові Приймальної комісії впродовж місяця після набрання чинності Порядку.

  Програми вступних випробувань обов’язково оприлюднюються на вебсайті ХНМУ не пізніше наступного дня після їх затвердження. У програмах мають міститися критерії оцінювання, структура оцінки і порядок оцінювання підготовленості вступників.

  1.9. Затверджені екзаменаційні матеріали з конкурсних предметів  тиражуються (за необхідності) та зберігаються як документи суворої звітності.

  1.10. На вступних випробуваннях з конкурсних предметів у відповідності до обраної спеціальності забезпечується спокійна та доброзичлива атмосфера, а вступникам надається можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь.

  1.11. Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії не допускаються до приміщень, де проводяться випробування та перевіряються письмові роботи вступників.

  1.12. Вступні випробування проводяться дистанційно або очно, згідно з розкладом, затвердженим головою Приймальної комісії й оприлюдненим шляхом розміщення на вебсайті ХНМУ та інформаційному стенді Приймальної комісії не пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для вступу на навчання за відповідними ступенями освіти та формами здобуття освіти.

  1.13. Особи, які без поважних причин (визнаних такими за рішенням Приймальної комісії) не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

  1.14. За наявності поважних причин, вступники можуть допускатися до складання пропущеного вступного випробування на підставі рішення Приймальної комісії в межах встановлених строків і розкладу проведення вступних випробувань.

  1.15. Перескладання вступних випробувань не дозволяється. Вступники, знання яких було оцінено балами нижче, ніж необхідно для допуску до конкурсного відбору, що визначено Приймальною комісією та Правилами прийому, до участі в конкурсі не допускаються.

  1.16. Рішенням Приймальної комісії результати вступного випробування з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані за заявою вступника для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в ХНМУ.

  1.17. Для забезпечення прозорості й відкритості проведення вступних випробувань Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції має право бути присутнім під час проведення іспитів, як спостерігач або переглядати письмові (електронні) матеріали вступних випробувань, результати їх оцінювання.

  2. Порядок проведення вступних випробувань

   2.1. Голови предметних екзаменаційних (фахових атестаційних) комісій з конкурсних предметів заздалегідь готують банк тестових завдань за встановленим зразком. Кожне завдання підписується головою предметної екзаменаційної (фахової атестаційної) комісії. Завдання передаються для подальшого комплектування білетів голові Приймальної комісії.

  2.2. Відповідальний секретар Приймальної комісії із загальної кількості питань шляхом випадкової вибірки з різних розділів предмету формують екзаменаційні білети з кожного конкурсного предмета. Голова Приймальної комісії затверджує кожний білет та скріплює гербовою печаткою університету.

  2.3. При проведені вступних випробувань очно:

  Письмові екзаменаційні роботи (у тому числі чернетки) з конкурсних предметів виконуються на аркушах зі штампом Приймальної комісії ХНМУ. На аркушах не допускаються будь-які умовні позначки, які б розкривали авторство роботи вступника. Вступник зазначає прізвище тільки у визначених для цього місцях.

  Вступникам пропонується під час письмового вступного випробування за тестовими технологіями з конкурсних предметів  у відповідності до обраної спеціальності 4 варіанти білетів. Загальна кількість варіантів екзаменаційних білетів для письмового вступного випробування за тестовими технологіями перевищує кількість, яка необхідна для проведення вступних випробувань вдвічі.

  Голова та відповідальний секретар Приймальної комісії тиражують усі варіанти білетів у необхідній кількості, пакують їх у конверти, які скріплюються підписом голови Приймальної комісії та гербовою печаткою університету. Затверджені екзаменаційні білети письмового вступного випробування за тестовими технологіями зберігаються як документи суворої звітності.

  Для проведення вступних випробувань Приймальною комісією  формуються екзаменаційні групи у порядку реєстрації документів; відповідно до груп формуються відомості одержання-повернення письмової роботи. Кількість вступників в екзаменаційних групах не повинна перевищувати 30 осіб. Особам, які допущені до складання вступних випробувань, видається аркуш результатів вступних випробувань встановленої форми.

  У кожній екзаменаційній аудиторії одночасно складають вступне випробування 2 екзаменаційні групи вступників, при загальній кількості місць у ній – не менше 200.

  Секретар відбіркової комісії напередодні вступного випробування за тестовими технологіями згідно з планом місць в аудиторії прикріплює відповідні номери варіантів − з 1-го по 4-й.

  У день вступного випробування, за 20 хвилин до його початку, голова Приймальної комісії розподіляє членів предметних екзаменаційних (фахових атестаційних) комісій по аудиторіях, визначає відповідність варіантів та номерів екзаменаційних білетів, а також видає голові предметної екзаменаційної (фахової атестаційної) комісії варіанти екзаменаційних білетів письмового вступного випробування за тестовими технологіями з конкурсного предмету.

  Відповідальний секретар (або, за його дорученням, заступник відповідального секретаря) безпосередньо перед початком вступних випробувань видає голові предметної екзаменаційної (фахової атестаційної) комісії комплекти бланків письмових робіт зі штампом Приймальної комісії та набір номерів варіантів за кількістю вступників, які складають випробування. Видача бланків письмових робіт реєструється в спеціальному Журналі, у якому також позначається повернення невикористаних та зіпсованих бланків письмових робіт.

  Вхід до аудиторії вступника здійснюється за наявності паспорта та екзаменаційного листка. Бланки письмових робіт роздаються кожному вступникові в аудиторії, де проводиться вступне випробування, про що вступник ставить свій особистий підпис у відомості одержання-повернення письмової роботи та займає місце в аудиторії відповідно до одержаного номера варіанта (вступник обирає шляхом випадкового вибору).

  Після заповнення аудиторії вступниками, голова Приймальної комісії в присутності членів відповідних предметних екзаменаційних (фахових атестаційних) комісій та вступників розкривають конверти з білетами i роздають їх відповідно до номерів варіантів.

  Порядок оформлення письмових робіт та проведення випробування доводиться до відома вступників членами предметної екзаменаційної (фахової атестаційної) комісії перед початком вступного випробування.

  Під час проведення вступних випробувань забороняється користуватись електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії. У разі використання вступником під час вступного випробування сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у випробуваннях, про що складається акт. На екзаменаційній роботі такого вступника член відповідної комісії вказує причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється оцінка менше мінімальної кількості балів, визначеної Приймальною комісією та Правилами прийому, для допуску до участі в конкурсі, незважаючи на обсяг і зміст написаного.

  Після закінчення роботи над завданнями вступного випробування вступник здає письмову роботу разом із завданням, про що розписується у відомості одержання-повернення письмової роботи, а члени предметної екзаменаційної (фахової атестаційної) комісії зобов’язані перевірити правильність оформлення титульного аркуша письмової роботи.

  Особи, які не встигли за час вступного випробування виконати екзаменаційні завдання у повному обсязі, здають їх незакінченими.

  Після закінчення іспиту голова предметної екзаменаційної (фахової атестаційної) комісії перевіряє кількість зданих письмових робіт, а також залишки бланків письмових робіт і передає усі екзаменаційні матеріали відповідальному секретареві Приймальної комісії.

  Відповідальний секретар або його заступник проводить шифрування робіт, для чого проставляється цифровий або інший умовний шифр на титульному аркуші і на кожному аркуші письмової роботи, а також в екзаменаційній відомості. У випадках, коли під час шифрування письмових екзаменаційних робіт виявлено роботу, на якій є особливі позначки, що можуть розкрити авторство – робота не шифрується і таку роботу, крім двох членів предметної екзаменаційної (фахової атестаційної) комісії, додатково перевіряє голова відповідної комісії. Після шифрування титульні аркуші зберігаються у сейфі відповідального секретаря до закінчення перевірки всіх робіт. Аркуші письмових відповідей разом з відомістю, підписаною відповідальним секретарем або його заступником, який проводив шифрування письмових робіт, передаються голові відповідної предметної екзаменаційної (фахової атестаційної) комісії, який розподіляє їх між екзаменаторами для перевірки.

  Перевірка письмових екзаменаційних робіт проводиться тільки у приміщенні ХНМУ членами відповідної предметної екзаменаційної (фахової атестаційної) комісії і повинна бути закінчена не пізніше наступного робочого дня Приймальної комісії.

  Відповідальний секретар Приймальної комісії залучає до перевірки кожної роботи двох екзаменаторів. Екзаменатор ручкою з пастою червоного кольору робить позначки помилок, виставляє оцінку робіт цифрою та прописом i ставить свій підпис.

  Голова предметної екзаменаційної (фахової атестаційної) комісії здійснює керівництво і контроль за роботою членів відповідної комісії. Він додатково перевіряє письмові роботи, що оцінені членами відповідних комісій за 100-бальною шкалою оцінювання знань (від 100 до 200 балів) менше за мінімальній бал, необхідний для допуску до участі у конкурсі, визначений Правилами прийому та більше, ніж на 175 балів. Голова відповідної комісії також додатково перевіряє не менше 5 відсотків інших робіт і засвідчує своїм підписом правильність виставленої оцінки. Випадки наступної зміни виставлених на письмовій роботі та у відомостях членами предметної екзаменаційної (фахової атестаційної) комісії оцінок (за результатами додаткової перевірки головою відповідної комісії або за висновками апеляційної комісії) засвідчуються підписом голови відповідної комісії, письмовим поясненням члена комісії та затверджуються рішенням Приймальної комісії.

  Перевірені письмові роботи, а також заповнені екзаменаційні відомості з шифрами, оцінками та підписами екзаменаторів передаються головою предметної екзаменаційної (фахової атестаційної) комісії відповідальному секретарю або його заступнику, які проводять дешифрування робіт і вписують у відомості прізвища вступників.

  Екзаменаційні роботи та екзаменаційні аркуші вкладаються до особових справ вступників.

  2.4. При проведенні вступних випробувань дистанційно з використанням інформаційно-комунікативних технологій:

  Вступник складає вступні випробування з використанням інформаційно-комунікативних технологій за допомогою ноутбуку або стаціонарного комп’ютеру, який облаштовано гарнітурою (мікрофоном, динаміками) та веб-камерою, або, в разі, якщо немає такої можливості, за допомогою мобільного пристрою (телефону, планшету) з мобільним інтернет-зв’язком.

  Вступні випробування проводяться за допомогою сервісу онлайн відеоконференцій (Microsoft Teams, Zoom та ін) та екзаменаційних білетів, затверджених ректором університету, які розташовані в електронному вигляді в Гугл-формах на Гугл-диску корпоративного хмарного сервісу ХНМУ.

  Організаційна та технічна складова дистанційного формату вступних випробувань, а також технічний супровід покладається на Центр дистанційного навчання ННІЯО та технічний відділ ХНМУ.

  Вступнику після звернення до Приймальної комісії університету, до його особистої поштової електронної адреси надходить лист, в якому зазначено його тимчасовий корпоративний акаунт (пошта) та пароль для складання вступних випробувань. Цей корпоративний акаунт призначений для коректної єдиної роботи сервісів з використанням технологій дистанційного навчання під час вступної кампанії.

  Після отримання логіну та паролю, абітурієнт повинен його авторизувати (зареєструвати в Google), де він отримає інструкції, з детальним описом та відеоматеріалами, подальших дій до та під час проведення вступних випробувань.

  Вступникові надається також тренувальний пакет інструментів для швидкої та коректної роботи програм, а також його дій під час складання вступного випробування.

  Члени предметних екзаменаційних (фахових атестаційних) комісій з конкурсних предметів, спільно з працівниками технічної підтримки вступних екзаменів (Центр дистанційного навчання ННІЯО та технічний відділ) та модераторами вступних випробувань, відповідно до розкладу, визначеного наказом ректора університету,  проводять консультативні заняття до вступних випробувань та інструктаж проведення вступних випробувань для вступників при вступі на навчання до ХНМУ у віртуальній кімнаті відеоконференцій, запланованій заздалегідь.

  За один-два дні до початку екзамену, вступнику находить на корпоративний акаунт опитувальник у вигляді Гугл-форми, в якому він повинен підтвердити свою участь у вступних випробуваннях у визначений день та час.

  У визначений день вступник заходить до Гугл-календарю свого тимчасового корпоративного акаунту, приєднується до відеоконференції з назвою «загальна кімната для збору та підготовки до іспитів», де його зустрічає модератор вступного випробування (член відбіркової комісії для здійснення прийому вітчизняних та іноземних вступників до ХНМУ), призначений для координації роботи вступників та членів предметних екзаменаційних (фахових атестаційних) комісій з конкурсних предметів.

  Проводиться ідентифікація вступника та повторний інструктаж щодо складання вступного випробування. Перед початком вступного випробування вступникам на поштову скриньку надходить лист у вигляді Гугл-форми. Вступник, проходячи за посиланням, натискає на генератор екзаменаційних білетів та обирає білет шляхом випадкової вибірки.

  Вступник протягом відведеного часу відповідає на отриманні запитання  вступного випробування за тестовими технологіями, після чого члени предметних екзаменаційних (фахових атестаційних) комісій оцінюють відповідь вступника згідно з порядком оцінювання результатів вступних випробувань.

  Головний модератор вступного випробування постійно знаходиться в віртуальній кімнаті (відеоконференції) «загальна кімната для збору та підготовки до іспитів», управляє діями вступників, надає консультації щодо дій вступників.

  Результати вступного випробування за тестовими технологіями вносяться до екзаменаційної відомості з накладанням кваліфікованих  електронних підписів членів предметних екзаменаційних (фахових атестаційних) комісій та до аркушів результатів вступних випробувань.

  2.5. Вступне випробування може бути призупинено або дочасно припинено головою предметної екзаменаційної (фахової атестаційної) комісії у разі виникнення обставин, що можуть становити загрозу для життя та здоров’я членів комісії або вступника, або через неможливість створення належних умов для проведення вступного випробування.

  2.6. Результат вступного випробування з кожного конкурсного предмету оцінюється за шкалою 100-200 або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»), що відповідає 0.

  2.7. Оголошення результатів вступних випробувань проводиться за екзаменаційною відомістю та оприлюднюються на вебсайті університету не пізніше наступного дня після вступних випробувань.

  2.8. Відомості про результати вступних випробувань вносяться до запису про вступника в ЄДЕБО.

  2.9. Приймальна комісія надає можливість вступникам переглядати свої роботи в день оголошення результатів вступних випробувань.

  2.10. Роботи вступників, виконані ними на фахових іспитах, вступних іспитах для іноземців, які не прийняті на навчання, зберігаються не менше ніж один рік, після чого знищуються, про що складається акт.

   3. Прикінцеві положення

  3.1. Всі зміни та доповнення до даного Положення вносяться шляхом видання наказу ректора університету про внесення змін та доповнень або про підготовку нової редакції.

  3.2. З моменту затвердження в установленому порядку нової редакції цього Положення, попереднє втрачає чинність.

   

  Відповідальний секретар Приймальної комісії        Олена БУГАЙОВА

 • ПОЛОЖЕННЯ про вступне випробування у формі співбесіди при вступі на навчання до ХНМУ

  МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
  ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  Наказ ХНМУ від 21.04.2023 р. №44

  ПОЛОЖЕННЯ
  про вступне випробування у формі співбесіди
  при вступі на навчання
  до Харківського національного медичного університету
  зі змінами, внесеними наказом ХНМУ від 22.06.2023 №85

   

  Це Положення регламентує порядок організації та проведення вступного випробування у формі співбесіди при вступі на навчання до Харківського національного медичного університету (далі – ХНМУ).

  Це Положення розроблене Приймальною комісією ХНМУ (далі – Приймальна комісія) відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про Приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 року № 1085, Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 березня 2023 року № 276 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 березня 2023 року за № 519/39575 (далі – Порядку).

   1. Загальні положення

  1.1. Співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання знань, умінь та навичок вступника з одного, двох або трьох предметів (складових, дисциплін) у передбачених Правилами прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Харківському національному медичному університеті в 2023 році (далі – Правилами прийому) та Порядком випадках.

  1.2. Комісії для проведення вступного випробування у формі співбесіди з конкурсних предметів створюється з метою проведення співбесіди при вступі на навчання для осіб, яким відповідно до Порядку та Правил прийому, надане таке право, які виявили бажання вступати на навчання до ХНМУ. Комісії для проведення вступного випробування у формі співбесіди створюються окремо для кожного конкурсного предмета, визначеного Порядком та Правилами прийому.

  1.3. Склад комісій для проведення вступного випробування у формі співбесіди з конкурсних предметів в ХНМУ затверджується наказом ректора університету.

  1.4. Співбесіди для вступників на основі повної загальної середньої освіти та для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, які вони проходять замість національного мультипредметного тесту, проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання. Співбесіди з іноземної мови для вступників на здобуття освітнього ступеня магістра на основі ОС магістра (ОКР спеціаліста)  проводяться за програмою єдиного вступного іспиту з іноземних мов, затвердженої Міністерством освіти і науки України. Голова Приймальної комісії затверджує порядок оцінювання за результатами співбесіди, який має включати структуру підсумкового балу.

  1.5. Програми вступного випробування у формі співбесіди з конкурсних загальноосвітніх предметів ХНМУ, структура оцінки та порядок оцінювання розробляються і затверджуються головою Приймальної комісії ХНМУ впродовж місяця після набрання чинності Порядку.

  1.6. Співбесіда може проводитись дистанційно, відповідно до Правил прийому, згідно з розкладом вступних випробувань.

  1.7. На співбесіді з конкурсних предметів забезпечується спокійна та доброзичлива атмосфера.

  1.8. Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії не допускаються до приміщень, де проводиться співбесіда з вступником.

  1.9. Опитування одного вступника проводиться окремо за кожним конкурсним предметом та триває, як правило, не більше 15 хвилин, а підготовка вступника – не більше 30 хвилин.

  1.10. Інформація про результати співбесіди оголошується вступникові в день її проведення.

  1.11. Особи, які без поважних причин (визнаних такими за рішенням Приймальної комісії) не з’явилися на співбесіду у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях у формі співбесіди та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання співбесіди не допускається.

  1.12. За наявності поважних причин, вступники можуть допускатися до вступного випробування у формі співбесіди на підставі рішення Приймальної комісії ХНМУ в межах встановлених строків і розкладу проведення співбесід.

  1.13. Для забезпечення прозорості й відкритості проведення вступних випробувань Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції має право бути присутнім під час проведення співбесіди, як спостерігач або переглядати письмові (електронні) матеріали вступних випробувань, результати їх оцінювання.

  2. Порядок проведення вступного випробування у формі співбесіди з вступниками

  2.1. Вступне випробування у формі співбесіди окремо за конкурсними предметами з кожним вступником проводять не менше двох членів відповідної комісії, яких призначає голова комісії для проведення співбесіди згідно з розкладом у день іспиту.

  2.2. При проведенні співбесіди очно:

  Бланки аркушів співбесіди з конкурсних предметів зі штампом Приймальної комісії ХНМУ відповідальний секретар Приймальної комісії видає головам комісій для проведення вступного випробування у формі співбесіди безпосередньо перед початком співбесіди в необхідній кількості.

  Під час співбесіди вступник бере екзаменаційний білет шляхом випадкової вибірки і відповіді записує в аркуш співбесіди, при цьому пояснює обґрунтованість свого вибору. Члени відповідної комісії для проведення вступного випробування у формі співбесіди відмічають правильність відповіді вступника в аркуші співбесіди та оцінюють відповідь вступника згідно з критеріями оцінок відповіді вступника на співбесіді.

  Аркуш співбесіди після закінчення співбесіди підписується вступником та екзаменаторами.

  На підставі проведеного вступного випробування у формі співбесіди заповнюється протокол співбесіди і результати випробування вносяться до екзаменаційної відомості.

  2.3. При проведенні співбесіди дистанційно з використанням інформаційно-комунікативних технологій:

  Вступник складає вступне випробування у формі співбесіди з використанням інформаційно-комунікативних технологій за допомогою ноутбуку або стаціонарного комп’ютеру, який облаштовано гарнітурою (мікрофоном, динаміками) та веб-камерою, або, в разі, якщо немає такої можливості, за допомогою мобільного пристрою (телефону, планшету) з мобільним інтернет-зв’язком.

  Вступні випробування у формі співбесіди проводяться за допомогою сервісу онлайн відеоконференцій (Microsoft Teams, Zoom  та ін) та екзаменаційних білетів, затверджених ректором університету, які розташовані в електронному вигляді в Гугл-формах на Гугл-диску корпоративного хмарного сервісу ХНМУ.

  Організаційна та технічна складова дистанційного формату вступних випробувань, а також технічний супровід покладається на Центр дистанційного навчання ННІЯО та технічний відділ ХНМУ.

  Вступнику після звернення до Приймальної комісії університету, до його особистої поштової електронної адреси надходить лист, в якому зазначено його тимчасовий корпоративний акаунт (пошта) та пароль для складання вступних випробувань. Цей корпоративний акаунт призначений для коректної єдиної роботи сервісів з використанням технологій дистанційного навчання під час вступної кампанії.

  Після отримання логіну та паролю, вступник повинен його авторизувати (зареєструвати в Google), де він отримає інструкції, з детальним описом та відеоматеріалами, подальших дій до та під час проведення вступних випробувань у формі співбесіди.

  Вступникові надається також тренувальний пакет інструментів для швидкої та коректної роботи програм, а також його дій під час складання вступного випробування у формі співбесіди.

  Члени комісій для проведення вступного випробування у формі співбесіди з конкурсних предметів, спільно з працівниками технічної підтримки вступних екзаменів (Центр дистанційного навчання ННІЯО та технічний відділ) та модераторами вступних випробувань, відповідно до розкладу, визначеного наказом ректора університету,  проводять консультативні заняття до вступних випробувань та інструктаж проведення вступних випробувань у формі співбесіди для вступників при вступі на навчання до ХНМУ у віртуальній кімнаті відеоконференцій, запланованій заздалегідь.

  За один-два дні до початку екзамену, вступнику находить на корпоративний акаунт опитувальник у вигляді Гугл-форми, в якому він повинен підтвердити свою участь у співбесіді у визначений день та час.

  У визначений день вступник заходить до Гугл-календарю свого тимчасового корпоративного акаунту, приєднується до відеоконференції з назвою «загальна кімната для збору та підготовки до іспитів», де його зустрічає модератор вступного випробування (член відбіркової комісії для здійснення прийому вітчизняних та іноземних вступників до ХНМУ), призначений для координації роботи вступників та членів комісій для проведення вступного випробування у формі співбесіди з конкурсних предметів.

  Проводиться ідентифікація вступника та повторний інструктаж щодо складання співбесіди. Перед початком вступного випробування вступникам на поштову скриньку надходить лист у вигляді Гугл-форми. Вступник, проходячи за посиланням, натискає на генератор екзаменаційних білетів та обирає білет шляхом випадкової вибірки.

  Вступник протягом відведеного часу готується та заповнює аркуш співбесіди, надаючи короткі відповіді у визначені пусті поля, після завершення відправляє відповіді до системи. Відповіді надходять до екзаменаторів з відповідної дисципліни, після чого вступник їх усно обґрунтовує та доповнює. Члени комісій для проведення вступного випробування у формі співбесіди оцінюють відповідь вступника згідно з порядком оцінювання результатів співбесіди та заповнюють протокол співбесіди, з мотивованим висновком, якій підтверджують своїми кваліфікованими електронними підписами.

  Головний модератор вступного випробування у формі співбесіди постійно знаходиться в віртуальній кімнаті (відеоконференції) «загальна кімната для збору та підготовки до іспитів», управляє діями вступників, надає консультації щодо дій вступників.

  Крім того, головний модератор бачить в спеціальній таблиці хід заповнення та пересування вступників по віртуальних кімнатах, має зв’язок з абітурієнтами та постійно підтримує зв’язок з членами комісій для проведення вступного випробування у формі співбесіди з конкурсних предметів.

  Результати вступного випробування у формі співбесіди вносяться до екзаменаційної відомості з накладанням кваліфікованих  електронних підписів членів комісій для проведення вступного випробування у формі співбесіди та до аркушів результатів вступних випробувань.

  2.4. Результат вступного випробування у формі співбесіди з кожного конкурсного предмету оцінюється за шкалою 100-200 або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»), що відповідає 0.

  2.5. Вступне випробування у формі співбесіди може бути призупинено або дочасно припинено головою комісії для проведення вступного випробування у формі співбесіди з конкурсного предмету у разі виникнення обставин, що можуть становити загрозу для життя та здоров’я членів комісії або вступника, або через неможливість створення належних умов для проведення вступного випробування у формі співбесіди.

  При цьому, після завершення небезпеки, вступник може продовжити складання вступного випробування у формі співбесіди в цій день або в інший, згенерувавши новий екзаменаційний білет.

  2.6.  Відомості про результати вступних випробувань у формі співбесіди вносяться до запису про вступника в ЄДЕБО.

  2.7. Рішенням Приймальної комісії результати вступного випробування у формі співбесіди з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані за заявою вступника для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в ХНМУ.

  3. Прикінцеві положення

  3.1. Всі зміни та доповнення до даного Положення вносяться шляхом видання наказу ректора університету про внесення змін та доповнень або про підготовку нової редакції.

  3.2. З моменту затвердження в установленому порядку нової редакції цього Положення, попереднє втрачає чинність.

   

  Відповідальний секретар Приймальної комісії        Олена БУГАЙОВА

 • ПОЛОЖЕННЯ про роботу освітніх центрів «Крим-Україна», «Донбас-Україна» у ХНМУ

  МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
  ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  Наказ ХНМУ від 21.04.2023 р. № 46

  ПОЛОЖЕННЯ

  про роботу освітніх центрів «Крим – Україна», «Донбас – Україна»
  у Харківському національному медичному університеті та Медичному фаховому коледжі Харківського національного медичного університету

   

  Це Положення регламентує порядок організації та діяльності освітніх центрів «Крим-Україна», «Донбас-Україна» (далі – Центри) у Харківському національному медичному університеті (далі – ХНМУ) та Медичному фаховому коледжі Харківського національного медичного університету (далі – МФК ХНМУ).

  Положення про роботу освітніх центрів «Крим-Україна», «Донбас-Україна» у Харківському національному медичному університеті та Медичному фаховому коледжі Харківського національного медичного університету (далі — Положення), розроблене відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», Положення про Приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 року № 1085, Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти відповідного року,  Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти відповідного року, Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.03.2021 року № 271 (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10.08.2022 року № 726) (далі – наказ  № 271).

  Положення визначає особливості отримання документів про загальну середню освіту та особливі умови прийому для здобуття вищої, фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти (далі – заклади освіти) особами, які проживають на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, із наданням можливості вступати у межах встановлених квот прийому до закладів освіти України.

  Це Положення поширюється також  на осіб, які переселилися з зазначених територій після 01 січня у рік вступу.

  1.Загальні положення

  1.1. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

  заявник – особа, яка:

  після 20 лютого 2014 року завершила здобуття базової середньої або повної загальної середньої освіти в закладі освіти на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя;

  після 07 квітня 2014 року завершила здобуття базової середньої освіти або повної загальної середньої освіти на окремих територіях України, що входять до складу Донецької та Луганської областей, що є окупованими Російською Федерацією (у тому числі окупаційною адміністрацією Російської Федерації).

  Проживає на зазначених територіях або на території населених пунктів на лінії зіткнення відповідно до Переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та Переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.02.2014 року № 1085-р (у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2018 року № 79-р) (далі – тимчасово окуповані Російською Федерацією території України), і отримала документ про базову середню освіту або повну загальну середню освіту в інших адміністративно-територіальних одиницях України за екстернатною або дистанційною формою здобуття освіти;

  освітня декларація (далі – декларація) – документ, який містить інформацію щодо здобуття результатів навчання та проходження періодів навчання за курс загальної середньої освіти на тимчасово окупованих територіях України, а також дані про особу, яка подає заяву на проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації. Декларація заповнюється за формою згідно з додатком 1 до цього Положення та підписується заявником особисто.

  У цьому Положенні термін «тимчасово окупована територія України» вживається в значенні, наведеному в Законі України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», крім тимчасово окупованих територій, передбачених пунктом 3 частини першої статті 3 цього Закону.

  1.2. Це Положення визначає особливі умови проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації і прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти таких категорій заявників, які вступають для здобуття освіти на відповідному рівні вперше:

  громадяни України, які проживають на територіях, вказаних у пункті 1.1 цього розділу;

  іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах та проживають на територіях, вказаних у пункті 1.1 цього розділу.

  1.3. Заявники мають право на:

  проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації;

  отримання документа державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту;

  прийом до ХНМУ та МФК ХНМУ, як структурного підрозділу ХНМУ,  для здобуття вищої або фахової передвищої освіти (на конкурсних засадах та в межах встановлених квот) за результатами вступних випробувань або за результатами національного мультипредметного тесту чи зовнішнього незалежного оцінювання (за вибором заявника).

  1.4. Документи про освіту (освітні документи), видані на тимчасово окупованій території України, не визнаються.

  2.Організація роботи із заявниками

  2.1. Організацію роботи із заявниками ХНМУ та МФК ХНМУ здійснюють освітні центри «Крим-Україна» (для заявників з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь) та освітні центри «Донбас-Україна» (для заявників з окремих територій України, що входять до складу Донецької та Луганської областей, що є окупованими Російською Федерацією (у тому числі окупаційною адміністрацією Російської Федерації) (далі – Центри).

  2.2. Центри створюються на базі ХНМУ, які здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти за кошти державного бюджету, спільно із закладами загальної середньої освіти комунальної форми власності, визначеними органами управління освітою Харківської обласної військової адміністрації серед закладів загальної середньої освіти відповідної адміністративно-територіальної одиниці для проведення річного оцінювання та державної підсумкової атестації, замовлення та видачі документа державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту в передбачених цим Положенням випадках (далі – уповноважені заклади загальної середньої освіти).

  ХНМУ забезпечує функціонування Центрів на правах підрозділу Приймальної комісії. Керівником Центру призначається один із заступників відповідального секретаря Приймальної комісії.

  Інформація про створення Центрів, їх повноваження, графік роботи, правила прийому та встановлені квоти розміщується на вебсайтах Міністерства освіти і науки України та ХНМУ.

  2.3. Центри:

  надають консультації та сприяють в оформленні декларації заявника;

  забезпечують консультування заявника щодо річного оцінювання (зразки тестових завдань, онлайн курсів, очних консультацій тощо);

  сприяють проведенню річного оцінювання та державної підсумкової атестації заявника з української мови та історії України, видачі йому документів державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту (здійснюється уповноваженим закладом загальної середньої освіти);

  організовують оформлення документів заявника як вступника, проведення вступного випробування (вступних випробувань) до ХНМУ або МФК ХНМУ та (в разі проходження конкурсного відбору) надання рекомендації для вступу до ХНМУ або МФК ХНМУ (здійснюється базовим закладом освіти);

  сприяють поселенню заявника на час проходження річного оцінювання, державної підсумкової атестації та проведення вступного випробування до гуртожитку ХНМУ;

  сприяють отриманню заявником документів, що посвідчують особу;

  забезпечують консультування заявника щодо можливості навчання на підготовчих курсах.

  2.4. Центри працюють з 01 червня до 30 вересня.

  3.Особливості отримання заявниками документів про базову середню освіту або повну загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої та фахової передвищої освіти

  3.1. Заявники для отримання документів про базову середню освіту або повну загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої та фахової передвищої освіти, проходять річне оцінювання та державну підсумкову атестацію (крім випадків звільнення від державної підсумкової атестації) за екстернатною формою здобуття освіти в уповноважених закладах загальної середньої освіти.

  3.2. Зарахування заявників на екстернатну форму здобуття освіти до уповноваженого закладу загальної середньої освіти здійснюється згідно з наказом його керівника та за:

  заявою (для повнолітніх заявників);

  заявою батьків (одного з батьків) або інших законних представників (для неповнолітніх заявників).

  За відсутності документа, що посвідчує особу подається свідоцтво про народження.

  Заяву про зарахування на екстернат може подати неповнолітня особа у супроводі родичів або будь-яких інших повнолітніх осіб, які не є її законними представниками.

  Під час подання заяви заявник пред’являє особисто документ, що посвідчує особу, у разі його відсутності – свідоцтво про народження.

  До заяви, поданої в паперовій формі, заявник додає декларацію з вклеєною до неї фотокарткою.

  Заявник має право додати до декларації, у тому числі шляхом надсилання електронною поштою, інші матеріали (у паперовому вигляді або у форматі цифрових зображень), які можуть прямо чи опосередковано підтверджувати наведену в декларації інформацію.

  Посадова особа уповноваженого закладу загальної середньої освіти робить копії з оригіналів поданих документів та завіряє їх в установленому порядку. Оригінали документів повертаються заявнику.

  3.3. У разі настання обставин, що об’єктивно унеможливлюють особисте прибуття для подання заяви, заявник надсилає на електронну пошту уповноваженого закладу загальної середньої освіти:

  скановані копії (фотокопії) документів, передбачених абзацами другим-сьомим пункту 3.2 цього розділу (декларація подається без фотокартки);

  фотокартку розміром 3 × 4 см (1 Мб в електронній формі);

  інші матеріали (у форматі цифрових зображень), які на думку заявника можуть підтверджувати наведену в декларації інформацію.

  3.4. Річне оцінювання та державна підсумкова атестація заявників, зарахованих на екстернатну форму здобуття освіти до випускних 9, 11-тих класів, проводиться на наступний день після отримання заяви або в інші строки, визначені заявником (його законним представником) у заяві про зарахування на екстернатну форму здобуття освіти, але не раніше дати початку роботи Центрів і не пізніше трьох днів до дати завершення роботи Центрів.

  Заявники, які не мають свідоцтва про базову середню освіту та зараховані на екстернатну форму здобуття освіти до 11 класу, мають право одночасно пройти річне оцінювання та державну підсумкову атестацію екстерном за курс базової середньої освіти та повної загальної середньої освіти.

  Результати річного оцінювання з навчальних предметів визначаються посадовою особою уповноваженого закладу загальної середньої освіти відповідно до декларації та зазначаються в додатку до документа про загальну середню освіту як «атестований». Результати річного оцінювання з української мови та історії України зазначаються у додатку до документа про загальну середню освіту. Середній бал документа про освіту розраховується як середній бал результатів річного оцінювання з української мови та історії України.

  Заявник має право впродовж наступного навчального року пройти річне оцінювання у порядку, визначеному розділом II Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 року № 8, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03.02.2016 року за № 184/28314 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки від 10.02.2021 року № 160). При цьому заявникові видається новий додаток до документа про повну загальну середню освіту.

  Державна підсумкова атестація заявників здійснюється в уповноваженому закладі загальної середньої освіти з української мови та історії України відповідно до Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 року № 1369, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02.01.2019 року за № 8/32979.

  3.5. Після успішного проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації уповноважений заклад загальної середньої освіти видає заявникові довідку про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації та замовляє заявникові відповідний документ про базову середню освіту або повну загальну середню освіту та після отримання від відповідного органу управління освітою видає його відповідно до Порядку замовлення документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, видачі та обліку їх карток, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.12.2003 року № 811, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16.02.2004 року за № 201/8800 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 13.08.2007 року № 737).

  3.6. У разі настання обставин, що об’єктивно унеможливлюють особисте прибуття заявника до уповноваженого закладу загальної середньої освіти, його річне оцінювання та державна підсумкова атестація (крім випадків звільнення від державної підсумкової атестації) з української мови та історії України проводяться шляхом дистанційної співбесіди з відеофіксацією.

  Довідку про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації (крім випадків звільнення від державної підсумкової атестації) уповноважений заклад загальної середньої освіти передає в Центр.

  Заявник має право пройти річне оцінювання у порядку, визначеному розділом II Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 року № 8, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03.02.2016 року за № 184/28314 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки від 10.02.2021 року № 160), впродовж року після замовлення документа про базову середню освіту або повну загальну середню освіту.

  4.Прийом для здобуття вищої або фахової передвищої освіти

  4.1. Заявник має право вступати для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти та для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової середньої або повної загальної середньої освіти  до ХНМУ та МФК ХНМУ, як структурного підрозділу ХНМУ.

  Заявник має право вступати для здобуття вищої або фахової передвищої освіти на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету або за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

  4.2. Правила прийому осіб, які проживають на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, затверджуються Вченою радою ХНМУ відповідно до законодавства та з урахуванням особливостей, визначених цим Положенням та наказом №271, як додаток до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Харківському національному медичному університеті відповідного року (далі – Правила прийому ХНМУ).

  4.3. Заявником особисто подаються в письмовій формі такі документи:

  заява;

  сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2020 – 2021 років або результати національного мультипредметного тесту (за бажанням);

  довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);

  документ, що посвідчує особу, а за його відсутності – свідоцтво про народження.

  У разі відсутності в документі, що посвідчує особу, відмітки про реєстрацію місця проживання на тимчасово окупованих територіях України, підтвердження факту проживання може здійснюватися на підставі відомостей, зазначених у документах, визначених в абзаці третьому частини сьомої статті 4 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», копіях документів, до яких вносяться відомості про місце проживання та/або довідки про реєстрацію місця проживання батьків (одного з батьків), в яких зазначено місце проживання на відповідних територіях;

  чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см;

  документ про освіту державного зразка та додаток до нього;

  довідку про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації (крім випадків звільнення від державної підсумкової атестації) уповноваженого закладу загальної середньої освіти в рік вступу (за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до нього), яка є підставою для участі в конкурсі без подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання або національного мультипредметного тесту.

  4.4. У разі настання обставин, що об’єктивно унеможливлюють особисте прибуття для подання документів, заявник надсилає на електронну пошту Центра (Приймальної комісії ХНМУ):

  скановані копії (фотокопії) документів, передбачених у пункті 4.3 цього розділу;

  фотокартку розміром 3 × 4 см (1 Мб в електронній формі).

  Довідку про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації (крім випадків звільнення від державної підсумкової атестації) Центр отримує від уповноваженого закладу загальної середньої освіти.

  4.5. Документи від заявника для вступу для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) за кошти державного бюджету приймаються в два етапи:

  перший етап – в терміни, визначені відповідними нормативно-правовими актами, що регламентують вступ до закладів вищої освіти у поточному році;

  другий етап – прийом заяв завершується за 7 днів до завершення роботи Центрів, проведення вступних іспитів завершується не пізніше ніж за 5 днів до завершення роботи Центрів, рейтинговий список оприлюднюється не пізніше ніж за 3 дні до завершення роботи Центрів, а зарахування проводиться не пізніше дати завершення роботи Центрів.

  Заявник, який подає довідку уповноваженого закладу загальної середньої освіти про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, складає в ХНМУ співбесіду з математики.

  4.6. Заявник, який не проходить у Центрі річне оцінювання та державну підсумкову атестацію, подає до ХНМУ документ про повну загальну середню освіту державного зразка, складає вступні випробування, визначені Правилами прийому.

  Заявник, який не проходить у Центрі річне оцінювання та державну підсумкову атестацію, подає до МФК ХНМУ документ про базову середню або повну загальну середню освіту державного зразка та мотиваційний лист.

  4.7. Конкурсний бал заявника для вступу для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) визначається Правилами прийому ХНМУ.

  Вступ до МФК ХНМУ для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра визначається за результатом оцінювання мотиваційного листа.

  При вступі, як до ХНМУ, так і до МФК ХНМУ, обов’язково потрібен мотиваційний лист.

  У разі настання обставин, що об’єктивно унеможливлюють особисте прибуття заявника для складання співбесіди, за зверненням заявника проводяться шляхом дистанційної співбесіди з відеофіксацією.

  Оцінки річного оцінювання з української мови та історії України можуть використовуватись як оцінки вступних випробувань.

  4.8. Зарахування заявників на основі повної загальної середньої освіти на місця державного замовлення до ХНМУ відбувається в межах установлених квот за конкурсом відповідно до конкурсного бала заявника у строки, встановлені відповідними нормативно-правовими актами, що регламентують вступ до закладів вищої освіти у поточному році.

  4.9. У рейтингових списках, списках рекомендованих до зарахування та в наказах про зарахування прізвища заявників шифрують, а саме кожному заявникові присвоюється цифровий код у вигляді ХХХХ-ДДДДДДД, де ХХХХ відповідає коду закладу освіти в Єдиній державній електронній базі з питань освіти; ДДДДДДД – коду фізичної особи – вступника в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

  4.10. Зарахування заявників здійснюється:

  на денну форму здобуття освіти на основі повної загальної середньої освіти для здобуття вищої освіти або на основі базової середньої освіти та повної загальної середньої освіти для здобуття фахової передвищої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб – відповідно до Правил прийому ХНМУ та ФМК ХНМУ;

  на заочну форму здобуття освіти на основі повної загальної середньої освіти за кошти державного бюджету – не пізніше 15 вересня; на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб – відповідно до Правил прийому ХНМУ.

  4.11. Після прийняття Приймальною комісією ХНМУ рішення про рекомендування до зарахування заявники зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення, а саме подати особисто оригінали документів, передбачені відповідними нормативно-правовими актами, що регламентують вступ до закладів вищої освіти у поточному році, з урахуванням особливостей, зазначених у цьому Положенні та наказі № 271. У разі настання обставин, що об’єктивно унеможливлюють особисте подання заявником оригіналів документів, передбачених Правилами прийому ХНМУ, заявник надсилає на електронну пошту Центра (Приймальної комісії ХНМУ) скановані копії (фотокопії) відповідних документів.

  Оригінали документів (крім сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання), які передбачені відповідними нормативно-правовими актами, що регламентують вступ до закладів фахової передвищої або вищої освіти у поточному році, обов’язково мають бути подані до Приймальної комісії закладу вищої/фахової передвищої освіти впродовж трьох місяців після початку навчання. У разі неподання цих документів та/або неукладання договору про навчання у встановлений строк наказ про зарахування скасовується в частині зарахування такого заявника.

  Заявники можуть подавати заяви (до 5 заяв) лише через один Центр, у тому числі, в електронній формі (у разі вступу за результатами зовнішнього незалежного оцінювання) з наступним поданням документів, що підтверджують право на вступ за квотою.

  Заявник може звернутись до Центрів, у тому числі електронною поштою або іншими каналами зв’язку, визначеними Центрами, із зазначенням можливого строку прибуття для отримання Запрошення для проходження державної підсумкової атестації та/або участі у вступних випробуваннях для вступу через освітні центри «Крим-Україна» та «Донбас-Україна» за формою згідно з додатком 2 до цього Положення.

   5. Графік роботи Центрів

  5.1. Графік роботи Центрів – згідно з порядком роботи Приймальної комісії Харківського національного медичного університету, Медичного фахового коледжу ХНМУ відповідно до Правил прийому до ХНМУ та МФК ХНМУ.

  5.2. Проведення вступних випробувань Заявників здійснюється відповідно до Положення про вступне випробування у формі співбесіди при вступі на навчання до ХНМУ.

   

  Відповідальний секретар Приймальної комісії                                            Олена БУГАЙОВА

 • ПОЛОЖЕННЯ про порядок роботи Апеляційної комісії Приймальної комісії ХНМУ

  МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
  ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  Наказ ХНМУ від 21.04.2023 р. № 45

  ПОЛОЖЕННЯ
  про порядок роботи Апеляційної комісії Приймальної комісії
  Харківського національного медичного університету

  Це положення регламентує порядок організації та діяльності Апеляційної комісії Приймальної комісії Харківського національного медичного університету (далі – ХНМУ).

  Це положення розроблене Приймальною комісією ХНМУ (далі – Приймальна комісія) відповідно до Положення про Приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 року № 1085, Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 березня 2023 року № 276 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 березня 2023 року за № 519/39575 (далі – Порядку).

  1.Загальні положення

  1.1. Апеляційна комісія Приймальної комісії Харківського національного медичного університету (далі – Апеляційна комісія) є підрозділом Приймальної комісії ХНМУ та створюється для вирішення спірних питань та розгляду апеляцій вступників щодо отриманого результату (екзаменаційної оцінки, кількості балів) на вступних випробуваннях, що проводяться в університеті та оцінювання мотиваційного листа при вступі на навчання.

  1.2. Апеляційна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до чинного законодавства України, Порядку, Правил прийому, Статуту Харківського національного медичного університету та Положення про Приймальну комісію вищого навчального закладу.

  1.3. Апеляційна комісія встановлює об’єктивність оцінювання відповідей вступника та здійснює перевірку правильності визначення результату (екзаменаційна оцінка, кількість балів) вступного випробування, оцінювання мотиваційного листа.

  1.4. Положення про порядок роботи Апеляційної комісії ХНМУ затверджується наказом ректора університету.

  1.5. Порядок подання і розгляду апеляції оприлюднюється та доводиться до відома вступників до початку вступних випробувань, шляхом розміщення на інформаційних стендах Приймальної комісії університету.

  1.6. Документами про діяльність Апеляційної комісії є апеляційні заяви, протокол засідання Апеляційної комісії, Журнал обліку апеляційних заяв. Документи про діяльність Апеляційної комісії зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії ХНМУ. Апеляційні заяви та протоколи засідання Апеляційної комісії зберігаються протягом року.

  1.7. Контроль за роботою Апеляційної комісії здійснює Приймальна комісія університету.

  1.8. Засідання Апеляційної комісії може проводитися дистанційно, за рішенням Приймальної комісії.

   2.Склад Апеляційної комісії

  2.1. Склад Апеляційної комісії затверджується наказом ректора університету.

  2.2. До складу Апеляційної комісії входять голова Апеляційної комісії, секретар Апеляційної комісії та члени Апеляційної комісії.

  Голова Апеляційної комісії призначається з числа проректорів з науково-педагогічної роботи, деканів факультету (директорів Навчально-наукових інститутів) ХНМУ. Голова Апеляційної комісії несе персональну відповідальність за виконання покладених на комісію завдань і здійснення нею своїх функцій.

  Секретарем Апеляційної комісії призначається відповідальний секретар (заступник відповідального секретаря) Приймальної комісії або особа з числа науково-педагогічних працівників ХНМУ.

  2.3. При прийомі на навчання на основі повної загальної середньої освіти склад Апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників закладу вищої освіти та вчителів системи загальної середньої освіти області, які не є членами предметної екзаменаційної комісії та комісії для проведення співбесід ХНМУ.

  2.4. При прийомі на навчання на основі раніше здобутих ступенів бакалавра, магістра, молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, спеціаліста, склад Апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників закладів вищої освіти і наукових установ України, які не є членами  фахових атестаційних комісій та комісій для проведення співбесід ХНМУ.

  2.5. Кількісний склад Апеляційної комісії визначається з урахуванням загальної кількості та переліку вступних випробувань відповідно до Правил прийому.

  2.6. До складу Апеляційної комісії не дозволяється вводити осіб, діти яких вступають до ХНМУ в поточному році.

  2.7. Оплата праці членів Апеляційної комісії проводиться за нормами погодинної оплати праці за фактично відпрацьований час відповідно до затверджених нормативно-правових актів.

  3.Порядок подання апеляційної заяви

   3.1. Апеляція щодо отриманого результату (екзаменаційної оцінки, кількості балів) на вступному випробувані, що проводилося в ХНМУ, оцінювання мотиваційного листа, при вступі на навчання, повинна бути обґрунтованою та подається до Приймальної комісії вступником у вигляді заяви на ім’я голови Приймальної комісії у письмовій або електронній формі.

  Апеляція вступника щодо результатів письмового вступного випробування повинна подаватись особисто не пізніше наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки.

  Апеляція вступника щодо результатів вступного випробування у формі співбесіди повинна подаватись особисто в день проведення співбесіди.

  Апеляція вступника щодо результатів оцінювання мотиваційного листа повинна подаватись особисто в день оголошення результатів оцінювання мотиваційного листа.

  3.2. Вступник звертається до відповідального секретаря Приймальної комісії або його заступника із заявою на апеляцію. Подана заява реєструється в Журналі обліку апеляційних заяв відповідальним секретарем Приймальної комісії або його заступником.

  3.3. Вступник, який подає заяву на апеляцію, повинен пред’явити документ, що посвідчує його особу. Вступникові при поданні апеляції повідомляється дата, час і місце проведення засідання Апеляційної комісії з розгляду його апеляції.

  3.4. Заяви на апеляцію від інших осіб, в тому числі родичів вступників, не приймаються і не розглядаються. Апеляційні заяви, подані не в установлені терміни, до розгляду не приймаються.

  3.5. Предметом апеляції може бути тільки результат (екзаменаційна оцінка, кількість балів) вступного випробування, оцінювання мотиваційного листа. Апеляція з питань відсторонення вступника від випробування не розглядається.

   4.Порядок розгляду апеляції щодо результатів письмового вступного випробування (вступного випробування у формі співбесіди, оцінювання мотиваційного листа)

  4.1. Апеляція розглядається на засіданні Апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило, в присутності вступника очно або дистанційно.

  4.2. Засідання Апеляційної комісії проводяться окремо для кожної дисципліни (спеціальності) у складі голови Апеляційної комісії, секретаря Апеляційної комісії та членів Апеляційної комісії з відповідної дисципліни (спеціальності), а також голови та членів відповідної предметної екзаменаційної (фахової атестаційної) комісії, комісії з оцінювання мотиваційних листів, які дають обґрунтовані пояснення вступнику та членам Апеляційної комісії щодо відповідності виставленої екзаменаційної оцінки (кількості балів) затвердженим критеріям оцінювання відповідей вступника.

  4.3. Присутність сторонніх осіб під час розгляду апеляційної заяви не допускається.

  4.4. Відповідальний секретар Приймальної комісії або його заступник організовує підбір письмових робіт (аркушів співбесіди, мотиваційних листів) вступників і викликає голову та членів предметної екзаменаційної (фахової атестаційної) комісії, комісії з оцінювання мотиваційних листів, які перевіряли дані роботи, мотиваційні листи  (проводили співбесіду), а також членів Апеляційної комісії.

  4.5. Апеляційна комісія проводить експертизу перевірки письмової роботи (аркушів співбесіди та протоколів проведення співбесід), мотиваційного листа вступника стосовно відповідності виставленої оцінки (оцінювання) затвердженим критеріям оцінювання відповідей вступника. Вступникові даються обґрунтовані пояснення щодо допущених ним помилок. Додаткове опитування вступника при розгляді апеляції не допускається. Під час розгляду апеляції забезпечується спокійна і доброзичлива атмосфера.

  4.6. Якщо вступник не з’явився на засідання Апеляційної комісії, рішення з апеляції приймається на підставі розгляду його письмової роботи, мотиваційного листа.

  4.7. Хід засідання Апеляційної комісії протоколюється. Протокол засідання Апеляційної комісії підписується головою та секретарем Апеляційної комісії.

  4.8. За результатами розгляду апеляційної заяви комісія приймає одне з трьох рішень, яке оформлюється протоколом рішення Апеляційної комісії встановленого зразка (Додаток 1) та підписується головою і всіма членами Апеляційної комісії:

  • «попереднє оцінювання вступного випробування (мотиваційного листа) відповідає рівню і якості виконаної роботи та не змінюється»;
  • «попереднє оцінювання вступного випробування (мотиваційного листа) не відповідає рівню і якості виконаної роботи та збільшується до … балів (вказується нова оцінка відповідно до прийнятої системи оцінювання результатів вступних випробувань)»;
  • «попереднє оцінювання вступного випробування (мотиваційного листа) не відповідає рівню і якості виконаної роботи та зменшується до … балів (вказується нова оцінка відповідно до прийнятої системи оцінювання результатів вступних випробувань)».

  4.9. Рішення Апеляційної комісії приймається більшістю голосів за умови присутності на засіданні не менше як двох третин від кількості членів Апеляційної комісії з відповідної дисципліни (спеціальності). У разі рівної кількості голосів «за» та «проти» приймається рішення, яке підтримав голова Апеляційної комісії.

  4.10. Результати апеляції оголошуються вступнику відразу після закінчення розгляду його апеляційної заяви. Факт ознайомлення вступника з рішенням Апеляційної комісії засвідчується його особистим чи кваліфікованим електронним підписом. Вступник вказує свою згоду чи незгоду з рішенням Апеляційної комісії і ставить підпис (кваліфікований електронний підпис) в протоколі рішення Апеляційної комісії та в Журналі обліку апеляційних заяв.

  4.11. У разі відсутності вступника на засіданні Апеляційної комісії, або якщо вступник не погоджується з рішенням Апеляційної комісії і не підписує протокол рішення Апеляційної комісії, голова Апеляційної комісії здійснює відповідний запис у протоколі.

  4.12. У разі прийняття Апеляційною комісією рішення про зміну результатів вступного випробування (оцінювання мотиваційного листа), нова екзаменаційна оцінка (кількість балів, оцінювання мотиваційного листа) вступника виставляється цифрою та прописом спочатку у протоколі рішення Апеляційної комісії, а потім вноситься до екзаменаційної відомості, екзаменаційного листа та письмової роботи вступного випробування (аркушу

  співбесіди та протоколу проведення співбесіди) вступника. Кожна нова оцінка вступного випробування, як в екзаменаційній відомості, так і в екзаменаційному листі підписується головою Апеляційної комісії.

  4.13. Рішення Апеляційної комісії розглядається та затверджується на найближчому засіданні Приймальної комісії.

  4.14. Прийняте Апеляційною комісією рішення є остаточним та не підлягає перегляду.

  4.15. Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути оприлюднений та доведений до відома вступників не пізніше ніж за 7 днів до початку вступних випробувань.

   5.Прикінцеві положення

  5.1. Всі зміни та доповнення до даного Положення вносяться шляхом видання наказу ректора університету про внесення змін та доповнень або про підготовку нової редакції.

  5.2. З моменту затвердження в установленому порядку нової редакції цього Положення, попереднє втрачає чинність.

   

  Відповідальний секретар Приймальної комісії                Олена БУГАЙОВА

   

  Додаток 1 до п.4.8. ПОЛОЖЕННЯ
  про порядок роботи Апеляційної комісії
  Приймальної комісії ХНМУ,
  затвердженої наказом ХНМУ від
  _______№ ________

  РІШЕННЯ
  Апеляційної комісії Приймальної комісії
  Харківського національного медичного університету

  В ході розгляду письмової екзаменаційної роботи вступного випробування з ___________(назва предмету)_______________ (мотиваційного листа) вступника

  _____________________(ПІБ вступника)_______________________ (особова справа № _____)

  встановлено наступне:

  ____________________________________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________________________________

  Вступник   __________________________________________________(ПІБ вступника)

  згоден з поставленою оцінкою  ____________     _______________

  (так, ні)            (підпис вступника)

   

  Відхилити апеляцію, з причини відсутності помилок _____(так, ні)______ (див. протокол засідання Апеляційної комісії Приймальної комісії ХНМУ №__ від «___»_____20__ р.)

  Голова Апеляційної комісії      _______________      _____________________

  (підпис)                                     (ПІБ)

  Члени Апеляційної комісії      ______________          _____________________

  (підпис)                                     (ПІБ)

        _______________      ______________________

  (підпис)                                     (ПІБ)

  Секретар Апеляційної комісії  _______________     _____________________

  (підпис)                                     (ПІБ)

  З рішенням Апеляційної комісії Приймальної комісії ознайомлений.

  «___»_____________________20___ р.        __________________(підпис вступника)