Студентський науковий гурток кафедри акушерства та гінекології №2

Відповідальні за роботу студентського наукового гуртка – асистенти Олександра Вікторівна Прокопюк (з іноземними студентами) та Олександра Миколаївна Тіщенко (з вітчизняними студентами).

Студентський науковий гурток кафедри акушерства та гінекології № 2, заснований на добровільному членстві та спільності інтересів студентського об’єднання.

Цілі студентського наукового гуртка:

 • об’єднання зусиль студентів, викладачів кафедри, лікарів акушерів-гінекологів з вивчення актуальних питань акушерства та гінекології;
 • сприяння в реалізації гуртківців як молодих лікарів-науковців.

Членство в студентському науковому гуртку:

Членом гуртка може бути тільки студент ХНМУ (всіх факультетів).

Права та обов’язки членів студентського наукового гуртка:

 • брати участь у засіданнях гуртка;
 • виступати з пропозиціями щодо роботи гуртка;
 • брати участь у вирішенні організаційних питань, прийнятті нових членів гуртка, виборах старости;
 • звертатися за допомогою та порадою з будь-яких питань, що стосуються роботи в гуртку, до старости або до керівника гуртка;
 • здійснювати наукову діяльність доступними способами (постановка експерименту, робота в архіві, чергування в клініках та ін.).
 • Наукова робота може бути виконана на базі акушерської або гінекологічної клінік, жіночих консультацій міста при отриманні дозволу Адміністрації клініки і під контролем наукового керівника СНГ;
 • брати участь у роботі симпозіумів, наукових товариств, конференцій та, за погодженням з керівником СНГ, виступати з доповідями та повідомленнями;

Члени гуртка зобов’язані:

 • планомірно і у встановлені терміни здійснювати наукову роботу і на вимогу старости гуртка або керівника СНГ давати звіт про виконану роботу;
 • регулярно виступати з доповідями і повідомленнями, клінічними розборами хворих;
 • дотримуватися дисципліни кафедри, з повагою ставитися до старших колег, суворо дотримуючись субординації;
 • перебувати в клініці, дотримуючись санепідрежиму і вимоги вузу щодо форми одягу.

Права та обов’язки старости студентського наукового гуртка

Старосту обирають на засіданні гуртка простою більшістю голосів. Староста гуртка може бути також призначений на посаду керівником СНГ.

В обов’язки старости гуртка входить:

 • ведення списку членів гуртка, в якому вказується ПІБ, факультет, курс, група, адреса, телефон і тема наукової роботи гуртківця;
 • складання короткого звіту про кожне засідання гуртка із зазначенням присутніх, які виступали, і повідомлень;
 • складання звіту про виконану роботу за минулий навчальний рік;
 • складання, з урахуванням побажань гуртківців, плану роботи РНК (спільно з керівником гуртка) та інформування членів гуртка про його зміни;
 • публікація оголошень про засідання гуртка в загальнодоступних місцях не пізніше, ніж за тиждень до засідання;
 • подання заявок та тез наукових робіт гуртківців до студентського наукового гуртка ХНМУ для їх публікації.

Староста гуртка має право:

 • вимагати від членів гуртка виконання ними своїх обов’язків, встановлених цим Статутом;
 • давати доручення членам гуртка, пов’язані з його роботою, та перевіряти їх виконання;
 • передавати частину своїх обов’язків членам гуртка за їх згодою та за погодженням з керівником гуртка;

Діяльність гуртка

Робота гуртка складається з тематичних засідань, на яких студенти виступають із доповідями, реферативними повідомленнями, демонстраціями пацієнтів. При цьому кількість реферативних повідомлень має регламентуватися таким чином, щоб їх кількість не перевищувала 25–30 % від загальної кількості виступів.

За попередньо складеним та узгодженим з керівником гуртка планом роботи можуть проводитися спільні засідання зі студентськими науковими гуртками інших кафедр університету.

Члени гуртка беруть участь в організації та проведенні студентських конференцій за попередньо відомим планом.

Один раз на семестр під час засідань гуртка проводяться обходи відділень клініки за погодженням зі співробітниками кафедри та завідувачами відділеннями.

План роботи гуртка кафедри акушерства та гінекології повинен заздалегідь складатися старостою, затверджуватися у керівника гуртка і доводитися до  загального відома членів гуртка.

По кожному засіданню староста складає короткий звіт із зазначенням поіменно всіх присутніх членів гуртка, студентів молодших курсів, які побажали відвідувати гурток, оголошує повідомлення.

Всі звіти акуратно зберігаються протягом року, після закінчення якого на їх основі складається і оголошується на підсумковому засіданні загальний звіт про роботу гуртка за минулий рік.

Кожен член гуртка завжди може звернутися за допомогою та порадою з будь-яких питань, що стосуються роботи в гуртку, до наукового керівника гуртка та викладачів кафедри акушерства та гінекології.

Статут наукового гуртка

Даний Статут вважається прийнятим і набирає чинності при проведенні відкритого голосування всіх членів гуртка простою більшістю голосів.

При прийнятті даного Статуту всі члени гуртка зобов’язані строго дотримуватися всіх зазначених у Статуті пунктів.

Даний Статут може переглядатися при необхідності на заключних засіданнях гуртка в присутності всіх членів, керівника гуртка і співробітників кафедри акушерства і гінекології № 2.

Наукова робота студентів проводиться у формі засідань студентського наукового гуртка, який функціонує з моменту утворення кафедри. У ньому щорічно беруть участь 15–25 студентів 4-х, 5-х і 6-х курсів лікувального та педіатричного факультетів. Традиційно за навчальний рік студенти оформляють ілюстровані доповіді з актуальних питань акушерства та гінекології (наприклад, «ведення вагітності та пологів у пацієнток з ВІЛ»  «зміни психосоматичного стану при вагітності» тощо), готують практичну роботу за результатами анкетування пацієнток, роботи з архівним матеріалом (наприклад, «Медикаментозне переривання вагітності. Порівняльний аналіз», «Тактика ведення і розродження вагітних жінок з рубцем на матці»).

Щорічно на засіданнях студентського гуртка проводиться відпрацювання основних практичних навичок, необхідних для повноцінного засвоєння дисципліни та підготовки студента. Всі бажаючі студенти можуть бути присутніми та вдосконалити свої практичні навички з акушерства та гінекології.